Ūdri­jos as­fal­ta­vi­mas: gat­vė – pa­vo­jin­ges­nė, aikš­te­lė – jaunimui

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (8)
2019 Rugpjūtis 23
Ūdrija
Naujai išasfaltuotoje Birutės gatvėje palikti kelkraščiai ir aukštos asfalto dangos briaunos kelia pavojų ūdrijiškiams. Tuo piktinasi šios gatvės gyventojai. Ūdrijos seniūnaitis Alfonsas Čižauskas(kairėje) ir Birutės gatvės gyventojai Juozas Kukalskis bei Jonas Bieliauskas – vieni iš dalyvių šį ketvirtadienį vykusiame susitikime su „Alytaus naujienų“ redakcijos žurnalistais. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Aly­taus ra­jo­no Kro­kia­lau­kio se­niū­ni­jos Ūd­ri­jos kai­mo Bi­ru­tės gat­vė bu­vo as­fal­tuo­ta be­veik prieš ke­tu­ris de­šimt­me­čius. Per tą lai­ką as­fal­to dan­ga stip­riai su­si­dė­vė­jo, tad daug kar­tų jo­je lo­py­tos duo­bės, kol pa­ga­liau to bu­vo jau ne­be­įma­no­ma pa­da­ry­ti ir gy­ven­to­jai ra­jo­no val­džios ėmė pra­šy­ti nau­jos ke­lio dan­gos. Ką tik Bi­ru­tės gat­vės gy­ven­to­jai jos su­lau­kė. Ta­čiau džiu­ge­sio nau­ja as­fal­to dan­ga ne­su­kė­lė. At­virkš­čiai – dėl su­siau­rin­tos as­fal­to dan­gos ir pa­lik­tų aukš­tų jos briau­nų kel­kraš­čiuo­se gat­vė ta­po pa­vo­jin­ges­nė. O tuo pa­čiu me­tu iš­as­fal­tuo­ta au­to­mo­bi­liams sto­vė­ti skir­ta aikš­te­lė prie nu­ma­ty­tų pri­va­ti­zuo­ti bu­vu­sių Ūd­ri­jos kul­tū­ros na­mų vie­ti­niams gy­ven­to­jams vi­siš­kai ne­su­pran­ta­mas da­ly­kas. Į ją va­ka­rais ren­ka­si jau­ni­mas su au­to­mo­bi­liais pa­si­vai­šin­ti svai­giai­siais gė­ri­mais ir pa­rū­ky­ti. Tad ne­gi jų pa­to­gu­mui pa­ge­rin­ta aikš­te­lė, o gal taip pa­ge­rin­tas sa­vi­val­dy­bės nu­ma­ty­tas par­duo­ti ob­jek­tas?

„Ar jūs ma­tė­te taip iš­as­fal­tuo­tą gat­vę?“

 Bū­tent to tei­ra­vo­si šį ket­vir­ta­die­nį Ūd­ri­jos Bi­ru­tės gat­vės gy­ven­to­jai, kai jų kvie­ti­mu at­vy­ko­me ap­žiū­rė­ti pa­klo­tos nau­jos as­fal­to dan­gos šio­je gat­vė­je.

Ši, vie­na pa­grin­di­nių kai­mo gat­vių, yra tru­pu­tį dau­giau nei pus­ki­lo­met­rio il­gio, maž­daug sep­ty­nių met­rų plo­čio. Toks jos plo­tis bu­vo iš­as­fal­tuo­tas be­veik prieš ke­tu­ris de­šimt­me­čius. Kaip sa­ko ūd­ri­jiš­kiai, dar so­viet­me­čiu, gy­vuo­jant ko­lū­kiui, žmo­nės džiau­gė­si su­lau­kę nau­jos gat­vės dan­gos.

Tuo­met su­tvar­ky­tos gat­vės plo­tį liu­di­ja pa­lik­tas ke­lių de­šim­čių met­rų il­gio ruo­žas po da­bar, prieš Žo­li­nę,  at­lik­to as­fal­to at­nau­ji­ni­mo. Mat ja­me ne­bu­vo duo­bių ir ja­me nau­ja as­fal­to dan­ga ne­klo­ta.

Tad kas gi pa­pik­ti­no Bi­ru­tės gat­vės gy­ven­to­jus po ką tik at­lik­tų dar­bų? Juk pas­ta­ruo­ju me­tu ūd­ri­jiš­kiai ne kar­tą krei­pė­si į ra­jo­no val­džią dėl as­fal­to dan­gos at­nau­ji­ni­mo, nes se­no­ji, ku­rio­je daug kar­tų lo­py­tos duo­bės, jau bu­vo tik­rai su­si­dė­vė­ju­si.

„Iš­as­fal­ta­vo tik ke­tu­ris met­rus gat­vės plo­čio, pa­li­ko ne­as­fal­tuo­tus kel­kraš­čius, ku­rie vie­no­je pu­sė­je – apie 80 cen­ti­met­rų, ki­to­je – apie met­rą. As­fal­tas iš­kel­tas apie de­šimt cen­ti­met­rų. Pa­vo­jin­ga ma­ši­noms pra­si­lenk­ti, va­žiuo­jant dvi­ra­čiais gat­ve ri­zi­kin­ga pa­suk­ti į kel­kraš­čius. Į gy­ven­to­jų kie­mus ant juo­ko pa­klo­ti ma­ži tra­paus as­fal­to lie­žu­viai. Jau kai kas suk­da­mas iš kie­mų su­lau­žė ma­ši­nų bu­fe­rius. Skam­bi­nau į sa­vi­val­dy­bės Ko­mu­na­li­nio ūkio sky­rių, tei­ra­vau­si, ar jau baig­ti gat­vės as­fal­ta­vi­mo dar­bai, man pa­sa­kė, kad taip. Tie­siog ne­su­pran­ta­me, kaip ga­li­ma bu­vo taip pa­da­ry­ti“, – sa­kė Bi­ru­tės gat­vės gy­ven­to­jas Juo­zas Ku­kuls­kis.

„Iš pra­džių gal­vo­jo­me, kad kel­kraš­čiuo­se bus nu­ties­ti dvi­ra­čių ta­kai. Juk taip ne­ga­li bū­ti iš­as­fal­tuo­ta gat­vė. Pa­si­ro­do, ga­li“, – pik­ti­no­si ki­ta ūd­ri­jiš­kė Jū­ra­tė Če­pu­ly­tė.

Dar ki­tas Bi­ru­tės gat­vės gy­ven­to­jas Jo­nas Bie­liaus­kas, pa­ma­tęs, kad pa­lik­tos as­fal­tuo­ja­mos gat­vės aukš­tos briau­nos truk­dys įva­žiuo­ti į kie­mą, tvir­ti­no pats ta­rę­sis su as­fal­to klo­jė­jais, kad į jo kie­mą bū­tų pa­pil­ta kie­tes­nė as­fal­to dan­ga. Net pats da­vęs me­di­nį įran­kį dan­gai su­tvir­tin­ti. Ta­čiau aki­vaiz­du, kad taip su­tvar­ky­ta įva­ža tar­naus ne­il­gai, ne­tru­kus ją iš­plaus pra­si­dė­ju­sios dar­ga­nos, o ta­da, anot ūd­ri­jiš­kio, teks gal­vo­ti, kaip sau­giai įva­žiuo­ti į kie­mą.

 „Ga­lė­jo tą as­fal­tą pa­klo­ti į kel­kraš­čius“

 Tuo pa­čiu me­tu, kai bu­vo as­fal­tuo­ja­ma Bi­ru­tės gat­vė, to­kia dan­ga pa­klo­ta ir aikš­te­lė­je prie kai­mo baž­ny­čios. „Čia tik­rai ge­rai pa­da­ry­ta, be jo­kių prie­kaiš­tų, gal Die­vo pa­bi­jo­ta. Bet kam rei­kė­jo as­fal­tuo­ti aikš­te­lę prie kul­tū­ros na­mų, ku­riuos sa­vi­val­dy­bė ren­gia­si par­duo­ti. Nie­kas to ne­su­pran­ta. Gal ge­ri­na­mos są­ly­gos bū­si­mam ob­jek­to pir­kė­jui? Ga­lė­jo tą as­fal­tą pa­klo­ti į gat­vės kel­kraš­čius, bū­tų bent žmo­nėms nau­da“, – svars­tė Ūd­ri­jos gy­ven­to­jai.

Šio Kro­kia­lau­kio se­niū­ni­jos kai­mo se­niū­nai­tis Al­fon­sas Či­žaus­kas tvir­ti­no, kad aikš­te­lė­je prie jau maž­daug dve­jus me­tus ne­vei­kian­čių kul­tū­ros na­mų va­ka­rais su au­to­mo­bi­liais ren­ka­si jau­ni­mas iš­ger­ti svai­gių­jų gė­ri­mų ir pa­rū­ky­ti, ne­gi lė­bau­to­jams ir iš­as­fal­tuo­ta ta aikš­te­lė.

Iš­as­fal­tuo­ta aikš­te­le prie ne­vei­kian­čių kul­tū­ros na­mų ste­bė­jo­si ir Ūd­ri­jos ben­druo­me­nės „Žel­muo“ va­do­vas Al­gis Ma­laš­ke­vi­čius: „Koks tiks­las ją as­fal­tuo­ti, kai ob­jek­tas ruo­šia­mas par­da­vi­mui? Gal sa­vam pi­lie­čiui ruo­šia­ma­si par­duo­ti kul­tū­ros na­mų pa­sta­tą?“

Iš tie­sų Ūd­ri­jos kul­tū­ros na­mų pa­sta­tas, ku­rio di­džio­ji da­lis pri­klau­so ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei, o da­lis pri­va­tiems as­me­nims, jau ant pri­va­ti­za­ci­jos slenks­čio. Su vals­ty­bės įmo­ne Tur­to ban­ku de­ri­na­mas  prie šio pa­sta­to su­for­muo­to be­veik 36 arų že­mės skly­po per­da­vi­mo pa­sta­to pir­kė­jui bū­das – nu­oma ar par­da­vi­mas, ir tai su­de­ri­nus tu­rė­tų pra­si­dė­ti pri­va­ti­za­vi­mo eta­pas.

Bu­vu­siais kul­tū­ros na­mais ūd­ri­jiš­kiai ne­si­nau­do­ja jau maž­daug dve­ji me­tai, jų kul­tū­ri­nė veik­la per­kel­ta į mo­kyk­lą.

Pa­si­gen­da tvar­kos ka­pi­nė­se

Ūd­ri­jiš­kiai, ap­ro­dę pa­klo­tą nau­ją as­fal­to dan­gą Bi­ru­tės gat­vė­je ir aikš­te­lė­je prie ren­gia­mų pri­va­ti­zuo­ti kul­tū­ros na­mų, pa­siū­lė ap­žiū­rė­ti ir jau ku­ris lai­kas su­lū­žu­sią ka­pi­nių tvo­rą: „Čia ne tik ji su­lū­žu­si, bet ir ava­ri­niai me­džiai ka­pi­nė­se ne­ker­ta­mi. Ne vie­nas jų jau bu­vo iš­vir­tęs, pa­vo­jin­gai au­gan­tys vėl ga­li nu­virs­ti, su­lau­žy­ti pa­min­klus. Apie tai ne kar­tą sa­kė­me ra­jo­no val­džios at­sto­vams, bet re­ak­ci­jos jo­kios. Kiek kar­tų pra­šė­me įreng­ti au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lę ki­ta­pus ka­pi­nių tvo­ros, juk per lai­do­tu­ves nė­ra kur pa­sta­ty­ti au­to­mo­bi­lių. Pra­šy­mai kaip į van­de­nį.“

Ūd­ri­jos se­niū­nai­čio A.Či­žaus­ko nuo­mo­ne, reik­tų su­re­mon­tuo­ti bent ša­li­gat­vį, ve­dan­tį į vie­nin­te­lę kai­mo par­duo­tu­vę: „Daug žmo­nių juo ei­na ir gar­baus am­žiaus. O ply­te­lės iš­si­klai­piu­sios, se­niems žmo­nėms sun­ku ei­ti to­kiu ša­li­gat­viu, ypač žie­mą. Apie ki­tus ša­li­gat­vius aš jau ne­kal­bu, jie tra­giš­ki, ta­čiau su­pran­ta­me, kad tam nė­ra pi­ni­gų.“

Pa­sak se­niū­nai­čio, kai­me su vie­šuo­sius dar­bus at­lie­kan­čiais žmo­nė­mis sten­gia­ma­si tvar­ky­tis pa­gal iš­ga­les, bet ne vi­si dar­bai įvei­kia­mi, ypač tie, ku­riems rei­kia fi­nan­si­nės sa­vi­val­dy­bės pa­ra­mos.

„To­kių cir­kų ne­ma­tęs“. Ban­dy­mas švel­nin­ti pa­dė­tį

 Ga­vęs gy­ven­to­jų nu­si­skun­di­mą dėl pras­tai at­nau­jin­tos Bi­ru­tės gat­vės as­fal­to dan­gos va­kar Ūd­ri­jo­je lan­kė­si ir Aly­taus ra­jo­ne Sei­mo na­riu iš­rink­tas Pet­ras Va­liū­nas.

„To­kių cir­kų ne­ma­tęs. Taip ne­ga­li bū­ti. Vi­du­ry­je gat­vės pa­da­ry­tas as­fal­to pil­vas, žmo­nės ga­li už­si­muš­ti. Tik­rai dėl to kreip­siuo­si į aukš­tes­nes kon­tro­lės ins­ti­tu­ci­jas“, – po gat­vės ap­žiū­ros sa­kė Sei­mo na­rys.

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės administracijos Ko­mu­na­li­nio ūkio sky­riaus ve­dė­jas Man­tas Lu­da­vi­čius dėl ūd­ri­jiš­kių iš­sa­ky­tų bė­dų ban­dė švel­nin­ti pa­dė­tį. Jo tei­gi­mu, Bi­ru­tės gat­vė­je dar ne­baig­ti dar­bai, iš­as­fal­tuo­tas  ne vi­sas šios gat­vės plo­tas, nes ji yra ne­in­ten­sy­vaus ju­dė­ji­mo, kad ne­lik­tų as­fal­to briau­nų, ki­tą sa­vai­tę kel­kraš­čiai bus už­pil­ti skal­dos mi­ši­niu.

Dar­bai Bi­ru­tės gat­vė­je at­lik­ti iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šų, tai kai­na­vo apie 38 tūkst. eu­rų, o dar­bus at­li­ko Aly­taus ben­dro­vė „Pa­ra­ma“.

Ko­mu­na­li­nio ūkio sky­riaus ve­dė­jas tu­ri pa­aiš­ki­ni­mą ir dėl nau­jai iš­as­fal­tuo­tos aikš­te­lės prie kai­mo kul­tū­ros na­mų, ku­riuos ren­gia­ma­si pri­va­ti­zuo­ti: „Tai pa­grin­di­nė aikš­te­lė ša­lia ben­druo­me­nės įsi­reng­to skve­ro, kur vyks­ta ren­gi­niai. Ji iš­as­fal­tuo­ta, kad at­vy­ku­sie­ji į ren­gi­nius tu­rė­tų kur pa­sta­ty­ti au­to­mo­bi­lius.“

Kaip tvir­ti­no M.Lu­da­vi­čius, au­to­mo­bi­lių aikš­te­lę prie ka­pi­nių yra pa­ža­dė­jęs įreng­ti Ūd­ri­jos kle­bo­nas, ka­pi­nių tvo­ros at­nau­ji­ni­mas kol kas ne­nu­ma­ty­tas, ša­li­gat­vio prie pa­grin­di­nės Ūd­ri­jos gat­vės, ve­dan­čios pro par­duo­tu­vę, sa­vi­val­dy­bei nė­ra ga­li­my­bių su­tvar­ky­ti, nes ši gat­vė ir ša­li­gat­vis pri­klau­so Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jai. Ta­čiau dėl grės­mę ke­lian­čių me­džių ka­pi­nė­se Ko­mu­na­li­nio ūkio sky­riaus ve­dė­jas tu­ri ge­rą ži­nią ūd­ri­jiš­kiams, – jie bus pra­dė­ti tvar­ky­ti at­ei­nan­tį ru­de­nį.

Tad ko­dėl ūd­ri­jiš­kiams, skam­bi­nu­siems į Ko­mu­na­li­nio ūkio sky­rių, bu­vo pa­sa­ky­ta, kad Bi­ru­tės gat­vės tvar­ky­mo dar­bai jau baig­ti, o ži­niask­lai­dai kal­ba­ma dar apie ne­baig­tus dar­bus?

Ūd­ri­jos ben­druo­me­nės „Žel­muo“ va­do­vui A.Ma­laš­ke­vi­čiui šio sky­riaus ve­dė­jo aiš­ki­ni­mas apie ben­druo­me­nės po­rei­kiams nau­jai iš­as­fal­tuo­tą aikš­te­lę prie ne­vei­kian­čių kul­tū­ros na­mų su­kė­lė dar di­des­nę nuo­sta­bą: „Kiek ži­nau, tos aikš­te­lės skly­pas pri­klau­so kul­tū­ros na­mų pa­sta­tui. Tik lai­ko klau­si­mas, ka­da ji bus ap­tver­ta tvo­ra. At­vyks­tan­tiems į ren­gi­nius bu­vo ge­ra ir se­niai iš­as­fal­tuo­ta aikš­te­lė.“

Ben­druo­me­nės va­do­vui vi­siš­kai ne­su­pran­ta­mas ir ra­jo­no val­džios at­sto­vo pa­sa­ky­mas, kad aikš­te­lę prie ka­pų įrengs kle­bo­nas. A.Ma­laš­ke­vi­čius tai pa­va­di­no cir­ku. Kaip ir Sei­mo na­rys nau­jai iš­as­fal­tuo­tą Bi­ru­tės gat­vę.

Ta­čiau tie cir­kai vi­siš­kai ne­juo­kin­gi ūd­ri­jiš­kiams, ku­riems dėl ra­jo­no val­džios veiks­mų ky­la dau­giau klau­si­mų nei gau­na­ma at­sa­ky­mų. Ar­gi taip sun­ku dar­bus kai­me at­lik­ti ta­rian­tis su ben­druo­me­ne ir jai vis­ką pa­aiš­ki­nant?

 

  Komentaras

  Sveiki, Ūdrijiškiai! Na, girdėjau užmetė ten iš šonu (kelkraščių) kažkokio surogato, suprask, patvarkė...Na, gal ir taip, bet Susisiekimo ministerija irgi jau žodžiu žino šią temą. Rašysim raštu ir dar daugiau kam, tam kam priklauso žinoti šitą "rajono savivaldybės" (kurie, kaip matyti, rūpinasi tik asmenine gerove) mandagumo gestą. Iki greito, Ūdrija! Bučkis, mere.

  Komentaras

  Sveiki Ūdrijiškiai! Kaip sekasi? Jau kalbėjau su automobilių kelių direkcija, situaciją būtinai ir nedelsiant išnagrinėta! O kaip ten reikalai, gal jau matyti broko taisymo darbai? Ačiū

  Komentaras

  Labas vakaras, ačiū, kad taip operatyviai išviešinot šį akivaizdų, akis badantį broką! Gal kokios skurdžios Afrikos šalelės vertas darbas (su visa pagarba tai neįvardintai šalelei...), bet tikrai ne Europos sąjungos Valstybei su 16 metų stažu! Kaip tik viešėjau Ūdrijos išeiginėmis ir įvažiuojant į kiemą gan smarkiai apgadinau automobilio apačią. Dabar žinau, kam išrašysiu sąskaitą už remontą - o gi Alytaus rajono savivaldybei ! Bet čia dar ne viskas. Pati ta proga iškviesti Lietuvos automobilių kelių direkcijos atstovą/inspektorų įvertinti Ūdrijos gatvės atnaujinimą. Linkėjimai iš Vilniaus ir iki greito pasimatymo Ūdrijoje ir artimiausiame rajono savivaldybės posėdyje! Laukit svečių.

  Komentaras

  Oi Birute, paskaičiau tavo komentarą ir sumasčiau. Tai gal čia grįžtama į praeitį.. Daar gi atėjo mada viską atstatyti, tai gal nori ir kelią padaryti tokį, koks buvo prieš 50 metų. Pati mačiau, kad net tuščio vežimo du arkliai nepatraukdavo tuo keliu. Buvo didelės duobės, grioviai. Tai ir vėl valdžia grįžta prie griovių. Jų galva "runkeliai" be griovių nemoka gyventi. Nebereikalo duodamas priesaiką meras sako - tepadeda man Dievas.

  Komentaras

  Cik tu žmogau kap dabar pradėj tvarkyc kelius. Verciau būtų nulupį tą asfaltą ir padarį žvyrinį kelią. Tai toj nuotraukoj susikabinę žmoneliai gal to ir prašė. O gal rajonas tep paminėjo Baltijos kelio sukaktį -cūdų cūdai

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.