Nr. 93 (13616)

2021-08-20

„Alytaus naujienų“ numeryje 93 (13616) skaitykite:

  • Unikalūs lietuvės išradimai – natūralumą mėgstančių sodininkų auksas
  • „Ver­slą pra­dė­jau gim­ta­ja­me Aly­tu­je, nes at­ei­ty­je ir pa­ti pla­nuo­ju gy­ven­ti čia”
  • Mai­nams ati­duo­ti daik­tai at­si­du­ria pre­ky­bo­je. Ar tai są­ži­nin­ga?
  • Suk­čiai ne­nu­ri­mo ir vis dar ban­do pa­si­pel­ny­ti
  • Ke­tu­rias­de­šimt­me­tis vy­ras pa­de­monst­ra­vo ne­įti­kė­ti­ną įžū­lu­mą
  • „Jo­kia vais­ti­nė ne­su­teiks to­kių vais­tų, ko­kius su­tei­kia šo­kis...”
  • Ne­įga­lie­siems – svei­kos gy­ven­se­nos sto­vyk­la
  • Kur­nė­nuo­se – apie pa­sau­li­nį pri­pa­ži­ni­mą pel­niu­sios moks­li­nin­kės fe­no­me­ną
Kiek pi­ni­gų reik­tų no­rint iš JAV at­ga­ben­ti dvi­de­šimt pen­kis lit­va­ko dai­li­nin­ko Chai­mo Sou­ti­ne’o ir jo drau­gų me­no kū­ri­nių ori­gi­na­lus iš as­me­ni­nės Sa­mu­e­lio Ta­co...
Mo­kyk­li­nė­se val­gyk­lo­se ket­vir­ta­die­nis – žu­vies die­na, o Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį iš­au­šo Jau­ni­mo par­ko die­na. Aly­tiš­kių pa­mėg­tos erd­vės...
Nau­jo­sios gat­vės 38 pa­sta­to pir­ma­ja­me aukš­te įsi­kū­ru­si veik­lą jau ne vie­nus me­tus vyk­do UAB „Ap­skai­tos pa­slau­gos“. Įmo­nės di­rek­to­rė Vi­da Jur­kie­nė, tu­rin­ti...
Da­nie­lė ir Ga­bi­ja yra „Ka­vos skve­ro“ ba­ris­tos, spal­vin­gos as­me­ny­bės, tu­rin­čios įdo­mius po­mė­gius. Su Da­nie­le, moks­lei­ve, ku­ri ra­šo ei­les, gro­ja for­te­pi­jo­nu bei do­mi­si...
Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro šau­dy­mo spor­to tre­ne­ris Čes­lo­vas Pa­vi­lo­nis jau ke­tu­rias­de­šimt me­tų ren­gia Dzū­ki­jos sos­ti­nės šau­lius, ku­rie sėk­min­gai lau­rus ski­na...
Na­cio­na­li­nis vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tras ant­ra­die­nį pra­ne­šė, jog ap­tar­nau­ti tik tu­rin­čiuo­sius ga­li­my­bių pa­są jau ap­si­spren­dė 297 įmo­nės. Ab­so­liu­ti dau­gu­ma jų – 245 –...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.