UAB „Ap­skai­tos pa­slau­gos”: mū­sų mi­si­ja – pa­si­da­ly­ti pa­tir­ti­mi (104)

Vi­da Jur­kie­nė.
UAB „Ap­skai­tos pa­slau­gos“ di­rek­to­rė Vi­da Jur­kie­nė. Asmeninė nuotr.
Nau­jo­sios gat­vės 38 pa­sta­to pir­ma­ja­me aukš­te įsi­kū­ru­si veik­lą jau ne vie­nus me­tus vyk­do UAB „Ap­skai­tos pa­slau­gos“. Įmo­nės di­rek­to­rė Vi­da Jur­kie­nė, tu­rin­ti uni­ver­si­te­ti­nį iš­si­la­vi­ni­mą ir 36 me­tų vyr. bu­hal­te­rio dar­bo pa­tir­tį, no­riai su­ti­ko pa­kal­bė­ti apie šian­die­ni­nes ga­li­my­bes pa­dė­ti ver­slui at­si­gau­ti po ka­ran­ti­ni­nio pe­ri­odo. V.Jur­kie­nę kal­bi­na Al­do­na KU­DZIE­NĖ.

– Tvar­ko­te bu­hal­te­ri­nę ap­skai­tą ver­slo klien­tams, trum­pai ap­žvel­ki­te, su ko­kio­mis pro­ble­mo­mis šian­dien su­si­du­ria ver­slas?

– UAB „Ap­skai­tos pa­slau­gos“ va­do­vau­ju jau daug me­tų, tvar­ko­me bu­hal­te­ri­nę ap­skai­tą ver­slo klien­tams.

Ver­slo žmo­nės vi­sa­da daug dir­bo, bet ka­ran­ti­nas ir pan­de­mi­ja ap­ri­bo­jo jų veik­los ga­li­my­bes. Vi­si su­pran­ta­me, kad už­ge­sęs ar­ba vos ru­se­nan­tis ver­slas su­mo­ka daug ma­žiau mo­kes­čių ir į biu­dže­tą.

Šian­dien ver­slo žmo­nės ne­no­ri sub­si­di­jų, ver­sli­nin­kai no­ri dar­bo. O di­dė­jant be­dar­bių skai­čiui, ver­slui vis sun­kiau ras­ti kom­pe­ten­tin­gų, at­sa­kin­gų dar­buo­to­jų.

Ver­slui iš­ky­la pro­ble­mų dėl pir­kė­jų sko­lų, ku­rios tam­pa be­vil­tiš­ko­mis, įsi­sko­li­ni­mus ypač sun­ku iš­si­ieš­ko­ti iš įmo­nių pir­kė­jų, esan­čių ki­to­se Eu­ro­pos Są­jun­gos ar­ba tre­čio­sio­se ša­ly­se.

Nie­kas ne­ži­no, ko­kie ap­ri­bo­ji­mai lau­kia mū­sų at­ei­ty­je, dar vis gy­ve­na­me są­ly­gas dik­tuo­jant CO­VID-19 vi­ru­sui. Bent jau rei­kia ti­kė­ti, kad to­kio mas­to ap­ri­bo­ji­mų, ko­kių pa­ty­rė­me, ne­be­bus.

– Jei tei­sin­gai su­pra­tau, ko­vi­do tu­ne­lio ga­le jau ma­to­si švie­sa? Ko­kia, Jū­sų pa­ste­bė­ji­mu, at­ei­ties Lie­tu­va ir jos eko­no­mi­ka?

– Dau­gu­ma esa­me gir­dė­ję apie pla­ną „Nau­jos kar­tos Lie­tu­va“, ku­rio įgy­ven­di­ni­mo lai­ko­tar­pis 2021–2026 me­tai, ir šio pla­no reikš­min­gą po­vei­kį ben­dro pri­dė­ti­nės ver­tės pro­duk­to (BVP) di­di­ni­mui bei už­im­tu­mo ly­gio di­di­ni­mui, ne­dar­bo ly­gio ir skur­do ri­zi­kos ma­ži­ni­mui.

Tai­gi ti­ki­ma­si pro­ver­žio skait­me­ni­za­ci­jos ir ki­to­se sri­ty­se.

Fi­nan­sų mi­nist­rės Gin­ta­rės Skais­tės tei­gi­mu, Lie­tu­vai fi­nan­sa­vi­mas su­da­ro tik apie sep­tin­ta­da­lį vi­sų pa­žan­gai per at­ei­nan­tį de­šimt­me­tį nu­ma­ty­tų re­sur­sų, bus de­ri­na­mi įvai­rūs fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­niai – Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šos ir na­cio­na­li­niai re­sur­sai.

– Dar sa­ky­ki­te, koks ver­slo in­dė­lis ma­ži­nant emig­ra­ci­ją ir stip­ri­nant ša­lies eko­no­mi­ką? Ar ver­slas tam pa­si­ruo­šęs?

– Emig­ra­ci­jos ma­ži­ni­mui ir ša­lies eko­no­mi­kos stip­ri­ni­mui yra la­bai svar­bu dar­bo vie­tų iš­sau­go­ji­mas ir nau­jų kū­ri­mas, juk pi­ni­gai į biu­dže­tą at­ei­na tik iš ver­slo.

Ver­slo tva­ru­mas, nau­jų įmo­nių stei­gi­mas ir nau­jų dar­bo vie­tų kū­ri­mas yra bū­ti­ni ša­lies at­si­ga­vi­mui po ka­ran­ti­no.

– Ką no­rin­tiems im­tis ver­slo siū­lo Jū­sų įmo­nė?

– Ver­slu­mas, tva­ru­mas, fi­nan­si­nis raš­tin­gu­mas – bū­ti­nos ver­slo są­ly­gos.

Ma­no va­do­vau­ja­mos UAB „Ap­skai­tos pa­slau­gos“ pa­de­da įsteig­ti nau­jas įmo­nes: UAB, MB, IĮ, kon­sul­tuo­ja­me, tei­kia­me ver­slo klien­tams vyr. bu­hal­te­rio pa­slau­gas, tvar­ko­me bu­hal­te­ri­nę ap­skai­tą. No­rin­tie­ji dau­giau in­for­ma­ci­jos ras mū­sų sve­tai­nė­je: www.ap­skai­tos­pas­lau­gos.net

Užs. Nr. 109

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.