Nr. 87 (13317)

2019-08-06

„Alytaus naujienų“ numeryje 87 (13317) skaitykite:

 • O kas to­liau, ar­ba Bal­ti­jos ke­lią pri­si­me­nant
 • Į Aly­taus dar­že­lius tė­vai re­zer­vuo­ja vie­tas, o ne lau­kia ei­lė­se?
 • My­li­miau­si vai­kų he­ro­jai Ka­kė Ma­kė ir jos drau­gai at­ke­liau­ja į Aly­tų
 • Ben­dra­dar­bia­vi­mo gi­jos nu­si­drie­kė iki Flan­dri­jos
 • Juo­dą­ja An­čia že­myn
 • Su­skri­do į Žu­vin­tą anks­čiau nei įpras­ta
 • Ta­lo­kių kai­mo ben­druo­me­nė pa­tal­po­se no­ri įsi­reng­ti tre­ni­ruok­lių sa­lę
 • Aly­taus ra­jo­ne bus tę­sia­mi ke­lių ly­gi­ni­mo grei­de­riu dar­bai
 • Žmo­gus tuo lai­min­ges­nis, kuo dau­giau do­mi­si
 • „Žmo­gui rei­kia bū­ti veik­liam ir ne­lauk­ti, kad vis­kas bū­tų pa­duo­ta ant lėkš­tu­tės“
 • Nau­ja ten­den­ci­ja: sen­jo­rai įval­dė feis­bu­ką ir taip ati­to­li­na vie­nat­vę
 • Kaip pa­kin­ky­ti kar­pį? (1)
Aly­tu­je, Ži­bu­rio gat­vė­je, gy­ve­nan­ti 71-erių Ni­jo­lė Ke­tu­ra­kie­nė jau tre­jus me­tus ne­ga­lios tie­siog pri­kaus­ty­ta prie lo­vos ir per tą lai­ką nė kar­to nė­ra bu­vu­si lau­ke....
Pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės „Fa­ce­bo­o­ko“ pro­fi­ly­je pa­skelb­ta, kad ren­gia­mi Spor­to mo­kyk­los, esan­čios pa­čia­me Dzū­ki­jos sos­ti­nės cen­tre, A....
Jau ne vie­ne­rius me­tus mau­dy­mo­si se­zo­no me­tu Aly­taus ra­jo­ne ste­bi­mos ir ver­ti­na­mos Dau­gų, Gi­lui­čio ir Il­gio eže­rų mau­dyk­los, ti­ria­mas van­duo ir pa­plū­di­mių smė­lis....
Alytaus rajono savivaldybės taryba pritarė geltonojo autobuso perėmimui iš Švietimo ir mokslo ministerijos ir jo perdavimui Pivašiūnų gimnazijai. M2 klasės autobusas „IVECO DAILY 50C15 HV“ gimnaziją...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.