Tre­jus me­tus į lau­ką ne­iš­ei­nan­ti ne­įga­li mo­te­ris ne­pri­si­šau­kia val­di­nin­kų pa­gal­bos

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (7)
2019 Liepa 26
nuotrauka
„Jau pra­de­da va­žiuo­ti sto­gas nuo sė­dė­ji­mo bu­te. Kai sau­lė už­kai­ti­na iki tris­de­šim­ties laips­nių, nė­ra kur dė­tis, nie­kur iš bu­to ne­iš­ei­si, net į kie­mą, į pa­vė­sį“, – guo­dė­si Nijolė Ke­tu­ra­kie­nė. Ze­no­no Ši­lins­ko nuotr.
Aly­tu­je, Ži­bu­rio gat­vė­je, gy­ve­nan­ti 71-erių Ni­jo­lė Ke­tu­ra­kie­nė jau tre­jus me­tus ne­ga­lios tie­siog pri­kaus­ty­ta prie lo­vos ir per tą lai­ką nė kar­to nė­ra bu­vu­si lau­ke. Gar­baus am­žiaus mo­te­ris per­nai krei­pė­si į mies­to sa­vi­val­dy­bę pra­šy­da­ma įreng­ti kel­tu­vą, ku­riuo ji, kaip pir­mo aukš­to gy­ven­to­ja, su ve­ži­mė­liu ga­lė­tų bū­tų iš­ke­lia­ma į kie­mą. Ta­čiau pa­gal­bos ne­su­lau­kė, nes, gir­di, to­kį įren­gi­nį pa­sta­ty­ti kai­nuo­tų bran­giau nei ver­tas jos bu­tas. Tai su­ži­no­ju­si ne­įga­li aly­tiš­kė ste­bi­si: „Jūs man sa­ky­kit, ar tas kel­tu­vas tar­nau­tų bu­tui, ar žmo­gui?“

„Jau pra­de­da va­žiuo­ti sto­gas nuo sė­dė­ji­mo bu­te“

N.Ke­tu­ra­kie­nė maž­daug 25 kvad­ra­ti­nių met­rų dy­džio vie­no kam­ba­rio bu­te, ku­ria­me vie­no­je pa­tal­po­je – ir kam­ba­rys, ir vir­tu­vė, gy­ve­na jau dau­giau nei de­šimt­me­tis. Gy­ve­ni­mas jai taip su­si­klos­tė, kad pa­si­rin­ko bū­tent to­kį bu­tą va­di­na­mo­jo­je bra­zil­ko­je.

Kaip sa­ko mo­te­ris, vie­ta čia ne­blo­ga, – prie pat mies­to cen­tras, ap­link par­duo­tu­vės, vais­ti­nės. Tik jau ku­rį lai­ką ji ne­be­ga­li iš­ei­ti į lau­ką. Iš pra­džių dar iš­ei­da­vo su vaikš­ty­ne, da­bar jau tre­jus me­tus nė­ra bu­vu­si kie­me, iš­sky­rus at­ve­jus, kai ją rei­kia nu­ga­ben­ti pas me­di­kus.

Tuo­met pri­rei­kia neš­tu­vų ir ne vie­no žmo­gaus pa­gal­bos, ku­rios, kaip tvir­ti­na gar­baus am­žiaus aly­tiš­kė, sun­ku pri­si­šauk­ti. Mat dau­gu­ma kai­my­nų to ne­pa­jė­gūs pa­da­ry­ti, ten­ka sa­vais bū­dais ieš­ko­ti pa­dė­jė­jų.

„Jau pra­de­da va­žiuo­ti sto­gas nuo sė­dė­ji­mo bu­te. Kai sau­lė už­kai­ti­na iki tris­de­šim­ties laips­nių, nė­ra kur dė­tis,  nie­kur iš bu­to ne­iš­ei­si, net į kie­mą, į pa­vė­sį“, – guo­dė­si N.Ke­tu­ra­kie­nė.

Ją lan­kan­ti so­cia­li­nė dar­buo­to­ja pa­de­da mo­te­riai ap­si­tar­nau­ti bui­ty­je, pa­ga­mi­na val­gy­ti, nu­per­ka rei­kia­mų pro­duk­tų ar vais­tų. Kad ją lan­kan­ti so­cia­li­nio dar­buo­to­jo pa­dė­jė­ja Dan­guo­lė Miš­kaus­kie­nė, dir­ban­ti pa­gal Aly­taus po­li­kli­ni­kos vyk­do­mą in­te­gralios pa­gal­bos na­muo­se pro­jek­tą, pui­ki pa­gal­bi­nin­kė, liu­di­ja tvar­ka ne­įga­lios aly­tiš­kės bu­te.

Ir ji pri­ta­ria, kad reik­tų gal­vo­ti apie  ga­li­my­bę mo­te­riai pa­tek­ti į lau­ką.

N.Ke­tu­ra­kie­nė tvir­ti­no, kad daug kas pas ją lan­kė­si – ir iš sa­vi­val­dy­bės, ir iš ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jų, ta­čiau re­a­lios pa­gal­bos ne­su­lau­kia­ma. At­seit ne­įma­no­ma įreng­ti nei pan­du­so, nei spe­cia­laus ko­pik­lio, ku­riuo bū­tų už­ve­ža­mas ve­ži­mė­lis, nes vie­nam bū­tų per di­de­lis nuo­ly­dis iki kie­mo, ki­tam – per siau­ras na­mo ko­ri­do­rius.

Mo­ters bu­te yra bal­ko­nas, ku­ria­me bū­tų ga­li­ma įreng­ti kel­tu­vą, ta­čiau tai, N.Ke­tu­ra­kie­nės tei­gi­mu, per bran­giai kai­nuo­ja: „Man iš sa­vi­val­dy­bės pa­sa­kė, kad bu­to ver­tė yra ma­žes­nė, nei kai­nuo­tų įreng­ti to­kį įren­gi­nį. Jūs man sa­ky­kit, ar tas kel­tu­vas tar­nau­tų bu­tui, ar žmo­gui?“

Tad iki šios die­nos ne­įga­li mo­te­ris pri­vers­ta tai­ky­tis su be­vil­tiš­ka si­tu­a­ci­ja, nors sa­kė ge­rai ži­nan­ti apie vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės ski­ria­mą fi­nan­si­nę pa­ra­mą būs­tų pri­tai­ky­mui ne­įga­lie­siems. Ne­gi ji ne­ati­tin­ka to­kios pa­ra­mos rei­ka­la­vi­mų, yra kaž­ko­kia iš­skir­ti­nė tei­kiant pa­gal­bą ne­įga­lie­siems?

Toks ne­iš­spren­džia­mas at­ve­jis yra vie­nin­te­lis mies­te

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja, lai­ki­nai vyk­dan­ti ve­dė­jo funk­ci­jas, Ak­vi­lė Vo­ve­rie­nė sa­kė, kad jos va­do­vau­ja­mam sky­riui N.Ke­tu­ra­kie­nės pa­dė­tis yra ži­no­ma. Toks kol kas ne­iš­spren­džia­mas at­ve­jis yra vie­nin­te­lis mies­te.

A.Vo­ve­rie­nė pa­tvir­ti­no, kad įreng­ti pan­du­są ar ko­pik­lį ve­ži­mė­liui už­vež­ti ta­me ben­dra­bu­čio ti­po na­me nė­ra tech­ni­nių ga­li­my­bių, o kel­tu­vas bran­giai kai­nuo­tų.

Pas­ta­rą­ją iš­va­dą pa­da­rė per­nai ba­lan­dį mo­ters pra­šy­mą įreng­ti to­kį me­cha­niz­mą svars­čiu­si sa­vi­val­dy­bė­je vei­kian­ti Būs­to pri­tai­ky­mo ne­įga­lie­siems ko­mi­si­ja.

Pa­si­ro­do, kel­tu­vas su įren­gi­mu ga­li kai­nuo­ti ge­ro­kai dau­giau nei 10 tūkst. eu­rų.

Šiuo me­tu ne­įga­liems aly­tiš­kiams yra įreng­ti 23 ko­pik­liai, 17 pan­du­sų ir 9 kel­tu­vai. Jų įren­gi­mas fi­nan­suo­ja­mas iš Būs­to pri­tai­ky­mo ne­įga­lie­siems pro­gra­mos, ku­riai lė­šos ski­ria­mos iš vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tų. Pa­vyz­džiui, per­nai šio­je pro­gra­mo­je bu­vo 87 tūkst. eu­rų, iš šios su­mos vals­ty­bės biu­dže­to pa­ra­ma – 41 tūkst. eu­rų, sa­vi­val­dy­bės skir­tos lė­šos – 46 tūkst. eu­rų.

A.Vo­ve­rie­nės pa­ste­bė­ji­mu, ski­ria­mos lė­šos vi­sa­da yra pa­nau­do­ja­mos. Šį­met mi­nė­tai pro­gra­mai iš vals­ty­bės biu­dže­to skir­ta per 10 tūkst. eu­rų, iš sa­vi­val­dy­bės vie­ti­nio iž­do – 30 tūkst. eu­rų.

So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riu­je šiuo me­tu gau­ta pen­kių aly­tiš­kių pra­šy­mai įreng­ti ko­pik­lius ir ke­tu­ri ne­ga­lią tu­rin­tys mies­tie­čiai pa­gei­dau­ja jų po­rei­kiams pri­tai­ky­ti gy­ve­na­mų­jų būs­tų vo­nias.

Gal­būt at­si­vers ke­lias ir N.Ke­tu­ra­kie­nei pa­ga­liau tu­rė­ti kel­tu­vą, tik rei­kia, kad bū­tų at­nau­jin­tas jos pra­šy­mo svars­ty­mas.

„Nė­ra ka­te­go­riš­ko pa­sa­ky­mo, kad ne“

Pas­ta­ruo­ju me­tu pas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės va­do­vus lan­kę­si aso­cia­ci­jos „Sa­va­ran­kiš­kas gy­ve­ni­mas“, gi­nan­čios ne­įga­lių žmo­nių tei­ses, at­sto­vai dis­ku­ta­vo dėl ne­įga­lie­siems pri­tai­ko­mos ap­lin­kos mies­te – vie­šų­jų erd­vių, taip pat gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų.

Pa­sak aso­cia­ci­jos pre­zi­den­to Ri­čar­do Du­bic­ko, kal­bė­ta ir dėl kel­tu­vo įren­gi­mo N.Ke­tu­ra­kie­nės bu­tui: „Čia tik­rai ne­nor­ma­li si­tu­a­ci­ja, kai mo­te­ris jau tre­jus me­tus ne­ga­li pa­tek­ti į lau­ką, tam ne­ran­da­ma spren­di­mo. Kal­ba­ma apie rei­ka­lin­gus di­de­lius pi­ni­gus, bet šiuo tiks­lu ir su­kur­ta Būs­to pri­tai­ky­mo ne­įga­lie­siems pro­gra­ma, ski­ria­mos mo­kes­čių mo­kė­to­jų lė­šos. Pa­sa­kė­me, kad įmo­nė, su ku­ria mes ben­dra­dar­biau­ja­me dėl būs­to pri­tai­ky­mo ne­įga­lie­siems, ga­li pa­siū­ly­ti ma­žes­nes kai­nas kel­tu­vui įreng­ti, pa­si­siū­lė­me sa­vo pa­gal­bą. Ne­įga­li mo­te­ris ne­kal­ta, kad jos bu­tas yra ne­di­de­lės ver­tės, bet pa­te­ki­mas į lau­ką jai rei­ka­lin­gas. Da­bar yra re­no­vuo­ja­mas mo­ters gy­ve­na­ma­sis na­mas, to­dėl pats tin­ka­miau­sias lai­kas ieš­ko­ti ga­li­my­bių šiai mo­te­riai įreng­ti kel­tu­vą, gal pi­giau kai­nuo­tų ir jo įren­gi­mas.“

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ro­lan­das Juo­nys, pa­klaus­tas, ar bus ieš­ko­ma ga­li­my­bių pa­dė­ti Ži­bu­rio gat­vės gy­ven­to­jai, pa­reiš­kė: „Nė­ra ka­te­go­riš­ko pa­sa­ky­mo, kad ne, bet kiek tai kai­nuos. Stu­di­juo­ja­me są­ma­tas, ieš­ko­si­me iš­ei­ties.“

N.Ke­tu­ra­kie­nė vis dar ne­pra­ran­da vil­ties su­lauk­ti įren­gi­nio, ku­riuo ji ga­lė­tų pa­tek­ti į lau­ką: „Ana mies­to val­džia ne­pa­dė­jo, gal ši su­si­pras. Su­pran­tu, kad jiems gal­būt  sun­ku įsi­vaiz­duo­ti, kaip rei­kia gy­ven­ti tiek me­tų ne­iš­ei­nant net į kie­mą.“

  Komentaras

  matau, geras žmogus esi, pasikeisk su moteriške butais "ir problema bus išspręsta". Vincai, ir kaip tau į galvą neatėjo pasiūlyti neįgaliam, nevaikštančiam žmogui pasistatyti namą ant vaizdingo ežero kranto? Vincai, jei visai nesusigaudai, apie ką čia kalbama, tai gal geriau susirūpink savim, nes Dievas viską atleidžia, tik kvailumo - ne. Tas pats taikytina ir "ALYTIŠKEI"

  Komentaras

  Tai ko ta ponia tame name sėdi? tegul pasikeičia butą ir problema bus išspręsta. Nebūkite principinga, principo laikymasis tik kenkia sveikatai, ieškokite išeities ir rasite, o ne laukite valdininkų malonės.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.