Ren­gia­ma­si par­duo­ti Spor­to mo­kyk­lą: ar tai ži­nia kaip per­kū­nas iš gied­ro dan­gaus?

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (11)
2019 Rugpjūtis 1
Spor­to mo­kyk­lo­je
Ap­si­lan­kius Spor­to mo­kyk­lo­je vaiz­de­lis tik­rai ne­koks: dziu­do sa­lė­je nuo sie­nų iš­tru­pė­jęs tin­kas, šach­ma­ti­nin­kų pa­tal­po­se – se­ni sta­lai, so­viet­me­tį pri­me­nan­čios spin­tos, re­mon­to rei­ka­lau­jan­čios grin­dys. Zenono ŠILINSKO nuotr. 
Pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės „Fa­ce­bo­o­ko“ pro­fi­ly­je pa­skelb­ta, kad ren­gia­mi Spor­to mo­kyk­los, esan­čios pa­čia­me Dzū­ki­jos sos­ti­nės cen­tre, A. Ma­tu­čio gat­vė­je, pa­sta­to ir jam pri­klau­san­čio že­mės skly­po par­da­vi­mo do­ku­men­tai. Apie tai bu­vo gal­vo­ja­ma jau prieš dau­ge­lį me­tų, ta­čiau Spor­to mo­kyk­la li­ko gy­vuo­ti. Ir tuo­met, ir da­bar šios mo­kyk­los pa­sta­tas įvar­di­ja­mas kaip ener­giš­kai ne­efek­ty­vus, sie­kiant su­da­ry­ti nor­ma­lias są­ly­gas spor­­ti­nin­kams rei­ka­lau­jan­tis di­de­lio re­mon­to.

„Pi­giau net pa­sta­ty­ti nau­ją nei tvar­ky­ti se­ną“

Aly­taus mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis ne­pa­nei­gė, kad Spor­to mo­kyk­lą ren­gia­ma­si par­duo­ti vie­šo­jo auk­cio­no bū­du: „Taip ap­si­spręs­ta įver­ti­nus pa­sta­to būk­lę. Pa­sta­tą ir per­den­gi­mus rei­kia šil­tin­ti, reng­ti ven­ti­lia­ci­ją. Pi­giau net pa­sta­ty­ti nau­ją nei tvar­ky­ti se­ną. Tuo la­biau kad ten be­si­tre­ni­ruo­jan­tiems dziu­do im­ty­ni­nin­kams to­kių aukš­tų pa­tal­pų ne­rei­kia, o par­da­vus pa­sta­tą pa­tal­pos spor­ti­nin­kams bus įreng­tos ki­to­se vie­to­se, pa­vyz­džiui, Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre ar at­si­lais­vi­nu­sio­se mo­kyk­lų pa­tal­po­se.“

Me­ro pa­ste­bė­ji­mu, se­no­ji da­bar­ti­nės Spor­to mo­kyk­los da­lis pa­sta­ty­ta prieš daug de­šimt­me­čių, dau­giau kaip prieš sep­ty­nias­de­šimt me­tų, kaip li­nų san­dė­lis, 1954-ai­siais ji ta­po Spor­to mo­kyk­la, per vi­są jos gy­va­vi­mo lai­ko­tar­pį tvar­ky­ta tik mi­ni­ma­liai, tad no­rint ją re­mon­tuo­ti rei­kia daug lė­šų.

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ro­lan­das Juo­nys pa­tvir­ti­no, kad me­ro nu­ro­dy­mu pra­dė­ti reng­ti Spor­to mo­kyk­los pa­sta­to ir jai pri­klau­san­čio že­mės skly­po par­da­vi­mo vie­šo­jo auk­cio­no bū­du do­ku­men­tai.

Me­ro pa­si­tei­ra­vus, ar dėl šių do­ku­men­tų ren­gi­mo ne­rei­kė­jo ta­ry­bos spren­di­mo, N.Ce­siu­lis at­sa­kė, kad apie tai bu­vo kal­bė­ta ta­ry­bos val­dan­čio­jo­je ko­a­li­ci­jo­je, ta­ry­ba tu­rės ap­si­spręs­ti dėl pa­ties par­da­vi­mo: „Da­bar apie tai dis­ku­tuo­ja­me su Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro, ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus at­sto­vais, mies­to Spor­to ta­ry­ba, ku­ri tam jau pri­ta­rė.“

Aly­taus mies­to cen­tre, A.Ma­tu­čio gat­vė­je, vei­kian­ti Spor­to mo­kyk­la maž­daug prieš pen­kio­li­ka me­tų bu­vo pa­val­di sa­vi­val­dy­bės bu­vu­siam Švie­ti­mui sky­riui, pas­kui re­or­ga­ni­za­ci­jos bū­du pri­jung­ta prie da­bar­ti­nio Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro ir ta­po jo spor­ti­ne ba­ze.

Ši mo­kyk­la tu­ri du tar­pu­sa­vy­je su­jung­tus pa­sta­tus. Vie­nas jų, va­di­na­mo­ji se­no­ji Spor­to mo­kyk­la, sta­ty­ta 1932-ai­siais, va­di­na­ma­sis prie­sta­tas – 1971-ai­siais. Abu pa­sta­tai už­ima dau­giau nei 1 tūkst. kv. met­rų. Spor­to mo­kyk­lai kar­tu su aikš­ty­nu pri­klau­so maž­daug 50 arų že­mės skly­pas.

Šio­je mo­kyk­lo­je da­bar tre­ni­ruo­ja­si dziu­do im­ty­nin­kai, bok­si­nin­kai, žai­džia šach­ma­ti­nin­kai, lai­ko­mas orien­ta­ci­nio spor­to in­ven­to­rius, aikš­te­lė­je tre­ni­ruo­ja­si fut­bo­li­nin­kai ir ki­ti spor­ti­nin­kai.

Ap­si­lan­kius Spor­to mo­kyk­lo­je vaiz­de­lis tik­rai ne­koks: dziu­do sa­lė­je nuo sie­nų iš­tru­pė­jęs tin­kas, šach­ma­ti­nin­kų pa­tal­po­se – se­ni sta­lai, so­viet­me­tį pri­me­nan­čios spin­tos, re­mon­to rei­ka­lau­jan­čios grin­dys. Šio pa­sta­to, ku­rios se­no­ji da­lis iš iš­orės šil­tin­ta, vi­sur pa­keis­ti lan­gai dau­giau nei prieš pen­kio­li­ka me­tų, nė iš to­lo ne­pa­ly­gin­si su mo­der­nio­mis spor­to ba­zė­mis.

 Apie par­da­vi­mą gal­vo­ta prieš de­šimt­me­tį

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jo Ado­mo An­dru­šai­čio, at­sa­kin­go už spor­tą ir tu­riz­mą, tei­gi­mu, apie Spor­to mo­kyk­los par­da­vi­mą bu­vo gal­vo­ja­ma prieš de­šimt­me­tį, o jį par­da­vus lė­šas pa­nau­do­ti ki­to spor­ti­nin­kams skir­to pa­sta­to sta­ty­bai, pa­vyz­džiui, prie Spor­to rū­mų.

Ta­čiau tuo me­tu vy­ko sta­dio­no ir Spor­to rū­mų re­konst­ruk­ci­ja, tuo kal­bos apie Spor­to mo­kyk­los par­da­vi­mą ir pa­si­bai­gė.

A.An­dru­šai­tis Spor­to mo­kyk­lą pa­ly­gi­no su kiau­ru rė­čiu, ku­riam rei­kia re­mon­to: „Kaip anks­čiau, taip ir da­bar lė­šas už par­duo­tą pa­sta­tą ža­da­ma pa­nau­do­ti spor­to reik­mėms. Aš čia ne­ma­tau di­de­lės tra­ge­di­jos. Spor­ti­nin­kai ga­lės tre­ni­ruo­tis Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre, at­si­lais­vi­nu­sio­se mo­kyk­lų pa­tal­po­se.“

Mies­to švie­ti­mo tin­klo per­tvar­ka ga­li pra­si­dė­ti ne­tru­kus, nes, kaip bu­vo kal­bė­ta mies­to vadovų 100 dar­bo die­nų pro­ga su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je, jau pa­reng­ta tam skir­ta stu­di­ja ir su­da­ry­ta dar­bo gru­pė nag­ri­nė­ti bū­si­mą per­tvar­ką.

Kad par­da­vus Spor­to mo­kyk­los pa­sta­tą bus ge­ri­na­mos są­ly­gos spor­ti­nin­kams, pa­brė­žė ir mies­to me­ras.

„Su­pran­tam, kad at­gy­ve­no: ar­ba tvar­ky­ti, ar­ba par­duo­ti“

Kad pas­ta­ruo­ju me­tu su­si­ti­ki­me su me­ru bu­vo dis­ku­tuo­ja­ma dėl Spor­to mo­kyk­los par­da­vi­mo, pa­tvir­ti­no ir mies­to Spor­to ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Kęs­tu­tis Ber­na­ta­vi­čius. Tiks­liau – ta­ry­ba no­rė­jo pa­si­tiks­lin­ti pa­si­gir­du­sias kal­bas apie šios mo­kyk­los ren­gia­mą par­da­vi­mą. „Kai tai iš­gir­dom iš mies­to va­do­vų, sto­jo ne­jau­ki ty­la. Jei at­vi­rai, tai ne­tu­riu nuo­mo­nės dėl šio par­da­vi­mo. Gy­ve­ni­mas bė­ga, veiks­mas vyks­ta. Su­pran­tam, kad at­gy­ve­no: ar­ba tvar­ky­ti, ar­ba par­duo­ti. Nė vie­nas ne­pri­eš­ta­ra­vom par­da­vi­mui. Pa­sa­ky­ta, kad lė­šos bus pa­nau­do­tos spor­tui, tai ge­rai.“ 

K.Ber­na­ta­vi­čius sa­kė­si su­pran­tan­tis kai ku­rių spor­ti­nin­kų ir tre­ne­rių nos­tal­gi­ją se­na­jai Spor­to mo­kyk­lai, bet, jo pa­ste­bė­ji­mu, kaž­ka­da bu­vo „Ne­mu­no“ res­to­ra­nas, par­duo­tu­vė „Pa­par­tis“…

Ar šiuo me­tu Spor­to mo­kyk­lo­je be­si­tre­ni­ra­vu­siems spor­ti­nin­kams at­si­ras­tų pa­tal­pų Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre, šio cen­tro di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo Ar­vy­do Bra­zai­čio tei­gi­mu, gal ir at­si­ras­tų, bet dziu­do im­ty­ni­nin­kams ir bok­si­nin­kams bū­tų pa­to­giau įsi­kur­ti lais­vo­se mo­kyk­lų pa­tal­po­se.

„Jei dir­ba­ma są­ži­nin­gai ir do­rai, reik­tų kal­bė­ti vie­šai“

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius, su­ži­no­jęs apie pla­nuo­ja­mą Spor­to mo­kyk­los par­da­vi­mą, tik­rai ne­slė­pė  nos­tal­gi­jos: „Tai ma­no pir­mo­ji mo­kyk­la. Čia kar­je­rą pra­dė­jo gar­sūs Aly­taus fut­bo­lo meist­rai – Ur­ba, Špy­kis ir ki­ti. Šio­je mo­kyk­lo­je iš­lie­tas spor­ti­nin­kų pra­kai­tas ne­tilp­tų mies­to ba­sei­ne. Ūkiš­kas šei­mi­nin­kas jau bū­tų su­tvar­kęs, re­no­va­vęs, iš­gra­ži­nęs šį dau­ge­liui spor­ti­nin­kų bran­gų pa­sta­tą. Da­bar ruo­šia­mas jo par­da­vi­mas, nu­grio­vi­mas ir ga­li­mai vieš­bu­čio sta­ty­ba.“

Ta­ry­bos na­rys Spor­to mo­kyk­lą įvar­di­jo kaip se­no­sios mies­to ar­chi­tek­tū­ros pa­sta­tą, ku­rį nu­grio­vus vi­siš­kai ne­be­liks se­no­jo mies­to cen­tro: „Tai tu­rė­tų bū­ti ap­svars­ty­ta vie­šai. Jei dir­ba­ma są­ži­nin­gai ir do­rai, reik­tų kal­bė­ti vie­šai.“

Me­ras ke­lis kar­tus ak­cen­ta­vo, kad jau da­bar apie tai dis­ku­tuo­ja­ma su spor­to ben­druo­me­ne, o prieš ta­ry­bos ap­si­spren­di­mą par­duo­ti Spor­to mo­kyk­los pa­sta­tą tik­rai tai bus da­ro­ma ne kar­tą ir su tre­ne­riais, ir su aso­ci­juo­to­mis spor­to struk­tū­ro­mis.

Iš­ky­la klau­si­mas, ar to­kios dis­ku­si­jos ne­rei­kė­jo prieš ap­si­spren­džiant reng­ti šios mo­kyk­los par­da­vi­mo do­ku­men­tus. Jei jau su­tar­ta tai reng­ti, va­di­na­si, apie par­da­vi­mą gal­vo­ja­ma rim­tai. Spor­to mo­kyk­los vie­ta pa­gal mies­to pla­na­vi­mo do­ku­men­tus pri­ski­ria­ma miš­riai te­ri­to­ri­jai, ku­rio­je ga­li­ma įvai­rių pa­sta­tų sta­ty­ba.

  Komentaras

  Ar jūs komentatoriai bent įsigilinot prieš komentuojant? Ar suvokiat kiek mūsų mokėtojų pinigų nueina tokių pastatų išlaikymui ir "a la"paremontavimui kad neužkristų lubos? Įtariu , kad sunkiai . Jei žinotumėt kiek mieste yra pinigų "ryjikų", pasigilintumėt ne į vardus pavardes, ar kokią laidą per tv rodo, o į tikras problemas, kai mėtomi milijonai į balą, tai nereiktų čia rašyt kažkokių marazmų, o džiaugtumėtės jog kažkas kažką daro.

  Komentaras

  Šiandien vertinant, kad vasarą miestuose ir net apie Alytų aplinkiniuose kaimuose vykdomi projektai iš es paramos Alytaus miesto mero poste esantis taip. Kad per kas savaitę būt į Alytų pritraukta ne mažiau 0,5 milijonų es paramos. Po kiekvieno ministro vizito pasirašoma n milijonų vertės projektų finansavimas iš es lėšų. Ką turim? Po ministrų vizitų į Alytų kombinacijos dėl aerodromo 100 ha žemių, dėl medelyno n ha... Ar komisijų iš ministerijos organizavimo? Kad išsiaiškint kodėl dėl sausros džiūsta pirmam Alytuj esantis vandens tvenkinukas. ? O kaip koks ministras neatvyksta, patys sugalvoja kokį dar savivaldybei priklausantį pastatuką parduot. Taip ir toliau laikyt.

  Komentaras

  Apmaudu matyt kas dedasi Alytuj per savivaldą. Vietoj kūrimo vyrauja energija griaut, kas likę prarast.... Kaip vietoj rimtų vystymo strategijų, telkiančių ir stiprinančių alytiškių gerbūvius, užsiiminėjama net tarybą nuošalį paliekant. Kaip tuo tarpu apie 30 proc. šalies savivaldybių ir per paskutinius mėnesius tiesiog semia iš ministerijų fondų es lėšas per vystomus projektus. Dėl ko sparčiai daugėja gyventojų. Alytuj užvedus tokį kol kas galingą savivaldybės aparatą rimtam darbui - miestas klestėtų ir didėjančia energija pulsuotų. Dabar pagal didmiesčių savivaldybių efektyvumus Alytuj beveik 2 kart perteklius valdininkų ir blogėja.... Nėra sveikos vystymo per savivaldą energijos. Kiekvienam žingsnį susierzinimai... Trumpiau dirba ant vaistinių, ligoninių, darbo biržos ir laidojimo firmų naudai. Nykinasi ryžtingai ir nuo tikslo nenukrypdami. ir sustabdyt neįmanoma. Nes pasikeisdami tą patį... Kas taip išmokė?

  Komentaras

  Kai meras buvo Krasnickas - norėjo sunaikinti Dailės mokyklą, nes vieta puiki, parkas, miesto centras. Neapžiojo merukas kilus alytiškių pasipriešinimui.
  Kai meru tapo Cesiulis - nori sunaikinti (parduoti) Sporto mokyklą, nes vieta puiki, parkas, miesto centras. Ar apžios ? Ar leisim parceliuot miesto gražiausias vietas ? Cpecialiai mokykla nebuvo remontuojama, kad lengviau būtų ją sunaikinti ir sklypą prichvatizuoti

  Komentaras

  Jaunimas norėjo - gavo postus. O štai ištempt, problema. Klaidos nuo pat pradžių ir lygiose vietose. Taip vadinami seniai jei norės, artmiausiam tarybos posėdį užkapos pagrystais priekaištais. Matyt ir vengia organizuot tarybos posėdžio liepos mėnesį. Nors dauguma savivaldybių organizavo 100 dienų proga. Bet reikliai vertino ir ypač struktūrų pokyčių. Daug ginčų ir pasiūlymų. Gana audringai. Atrodo ir Alytuj, nors vėliau, bet prasiverž. Nuo ko nauda miestui. Trumpiau be senių neištempt.

  Komentaras

  Kaip eilinis alytiškis galintis siūlyt pagal tarybos veiklos Reglamento 105 p. tarybos nariams ir merui, kurie pagal Reglamento 104 p. turi teisė teikti klausimus tarybai svarstymui siūlau tarybos nariams: 1) - stiprinti strateginį tarybos ekonomikos komitetą pirmininku ir pav. paskiriant ūkinėj kompetencijoj stiprius tarybos narius buvusį merą Č.D. ir S.L.. Kurie gal sudėlios ekonominius klausimus ir teiks siūlymus tarybai dėl savivaldybės veiklos efektyvinimo ir optimizavimo priemonių. 2) - įspėt merą, jei ir toliau nerengia savalaikių tarybos posėdžių opiems klausimams spręsti ir neteikia laiku sprendimų projektų tarybai svarstyt gali pasiūlyt ir pačiam atsistatydint. Ir iki pirmalaikio mero rinkimų užleist vietą tarybos nariui, kuris norėtų ir užtikrintų tarybos veiklą ir nevengtų pirmas pastebėt problemas ir teiktų jų sprendimų projektus tarybai svarstyt ir tvirtint. Tada taryba nors žinotų už ką atsakingi ir kas vyksta. O ne kaip už akių už juos padaro, o atsakyt tarybai. Kaip ir visuomenei būtų aišku. kad jų pačių rinkta taryba nevengia spręst problemų ir prisiimt atsakomybę ir už ką būtų galima gerbti. Kad patys rinkosi ir patys valdosi. Kas įrodytų, kad Alytus pajėgūs patys užsitikrint šiuolaikinę ir demokratiška savivaldą. Kur nors ir parklumpa, bet sugeba atsikelti ir eiti į priekį.

  Komentaras

  Pagal LR Vietos sav. Įst. 20 str., 1p. - meras už savo ir savivaldybės veiklą atskaitingas tarybai ir bendruomenei. - Reiškia pirma taryboje turi teikt siūlymus svarstymui. Po ko kaip taryba patvirtina, tada tik griovimo ir panašiai procedūros gali vykt. Dabar nei liepos mėnesį tarybos posėdžio organizuoja, kad derint su taryba ir pritarimą gaut - sau panašiai kaip sumano su grupe draugų ir daro. Su visuomene seniai jos kaip ir nėra. Tai kam tą savivaldą žaist su rinkimų elementais? Tegu iš kart grupė draugų nusiperka valdyt kaip nori Alytų keliems metams ir viskas aišku? Rimčiau eilinis iššūkis 27 tarybos nariams. Ar pagal įstatymus jie kaip tarybos nariai atsakingi ir tikti oficialūs miesto šeimininkai? Ar kaip butaforiniai ir tas pats kas jų nėra? Po klaust ar yra pilietinė brandi visuomenė Alytuj, jei iki tiek prieita, nėra net prasmės? Ar iš vis kada nors ir buvo?

  Komentaras

  kad Matazinskas dalyvauja žemių supirkimuose centre ( ir prie Nenumo ir pan. gerose vietose ) ir po to gauna ten pastatytuose pastatuose atkatą. Čaplikas TV laidoj sakė, kad Matažinskas pats apgavo su Raveikinu savininkus sklypo kur prie Lietuvos draudimo naujo pastato centre. Dabar Matažinskas griaus sporto mokyklą, nes to reikia sklypo, kur statys naują pastatą savininkam. Vaizdas negražus bus naujo pastato per langus ir vaikai trukšmauja kai žaidžia futbolą. Ir vietų auto statytis kad būtų daugiau. Makštutienė nedalyvauja su žentu Matažinsku ?

  Komentaras

  Kodėl meras neorganizavo liepos mėnesį tarybos posėdžio? Kur dauguma savivaldybių organizavo ir priėmė tam laikui reikalingus sprendimus. Kur turėjo teikt švietimo pertvarkos planą tarybai tvirtint. Po ko gal būt paaiškėję ir daugiau nereikalingų pastatų? Kur taryba būt nusprendus ką su jais daryt. Ir tik po to galimos kitos procedūros komplesiškai sprendžiant. Dabar jei be tarybos pritarimo pavieniui - kažkas kaip lengviausiu būdu lėšų vaikymasis? Yra tik šansas ir gazuoja nemastydami apie procedūrų nelogiškumą.

  Komentaras

  Vėl akivaizdus tarybos narių ignoravimas. Nes pagal įstatymus 27 tarybos nariai atsakingi už kas vyksta Alytuj per savivaldą. Ir tai tik 27 tarybos narių išimtinė kompetencija. Tai reiškia tik jie sprendžia ir niekas negali kištis. O jei jie kitaip nuspręs, reiškia mero poste už juos delioja kaip nori. Rimtose tarybose iš kart būt nupūstas. Nes gal bent kokių nesamonių gal gali po tarybos kompetencija pridaryt. Net Alytaus istorijoj tokių nesamonių dar nebuvo. Net skaitant sunku patikėt, kad taip gali būt. Juolab su tokia didele patirtim valdyme meras ir socdemai. O čia esmėj lygiose vietose kliauza po kliauzos. Ir kitaip nešviečia. Tai ar to reikia alytiškiams, ar ne?

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.