Pa­plū­di­miuo­se: tin­ka­mas mau­dy­nėms van­duo ir pir­mo­sios pa­gal­bos mo­ky­mai

Paplūdimiai
Aly­taus ra­jo­no vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras, vyk­dy­da­mas pro­jek­tą „Svei­kos gy­ven­se­nos ska­ti­ni­mas Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je“, pra­dė­jo cik­lą pir­mo­sios pa­gal­bos mo­ky­mų ren­gi­nių, ku­riuos ren­gia pa­plū­di­miuo­se, ir kvie­čia po­il­siau­to­jus ak­ty­viai juo­se da­ly­vau­ti.
Jau ne vie­ne­rius me­tus mau­dy­mo­si se­zo­no me­tu Aly­taus ra­jo­ne ste­bi­mos ir ver­ti­na­mos Dau­gų, Gi­lui­čio ir Il­gio eže­rų mau­dyk­los, ti­ria­mas van­duo ir pa­plū­di­mių smė­lis. Lie­pos pa­bai­gos ty­ri­mai ro­do, kad vi­sos ste­bi­mos ra­jo­no mau­dyk­los mau­dy­nėms ir po­il­siui tin­ka­mos.

Vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tai per­spė­ja, kad be­si­mau­dan­tiems van­de­ny­je, už­terš­ta­me mik­ro­or­ga­niz­mais, to­kiais kaip žar­ni­niai en­te­ro­ko­kai ar žar­ni­nės laz­de­lės, ga­li­ma su­sirg­ti odos in­fek­ci­jo­mis, nu­ri­jus to­kio van­dens yra ri­zi­ka su­sirg­ti virš­ki­na­mo­jo trak­to in­fek­ci­nė­mis li­go­mis (gast­ro­en­te­ri­tu). Ki­tos ga­li­mos in­fek­ci­jų vie­tos – akys, au­sys, no­sies ert­mė, vir­šu­ti­niai kvė­pa­vi­mo ta­kai.

Ap­va­lio­sios kir­mė­lės, „įsi­kū­ru­sios“ žmo­gaus or­ga­niz­me, ga­li jį nu­a­lin­ti, su­kel­da­mos dau­gy­bę ne­ga­la­vi­mų. Žmo­nės šio­mis kir­mė­lė­mis daž­niau­siai už­si­kre­čia val­gy­da­mi ne­tin­ka­mai nu­plau­tus vai­sius ir dar­žo­ves, uo­gas, per ne­šva­rias ran­kas, už­krės­tą at­vi­rų van­dens tel­ki­nių van­de­nį, vai­kai daž­nai už­si­kre­čia žais­da­mi kir­mė­lių kiau­ši­nė­lių gau­sio­se smė­lio dė­žė­se ar pa­plū­di­mių smė­ly­je.

Taip pat reik­tų ne­nu­steb­ti, jei­gu nu­vy­ku­sie­ji į ra­jo­no pa­plū­di­mius bus pa­kvies­ti į pir­mo­sios pa­gal­bos mo­ky­mus. Aly­taus ra­jo­no vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras, vyk­dy­da­mas pro­jek­tą „Svei­kos gy­ven­se­nos ska­ti­ni­mas Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je“, pra­dė­jo cik­lą pir­mo­sios pa­gal­bos mo­ky­mų ren­gi­nių, ku­riuos ren­gia pa­plū­di­miuo­se, ir kvie­čia po­il­siau­to­jus ak­ty­viai juo­se da­ly­vau­ti.

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės inf.

 

 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.