Nr. 84 (13460)

2020-07-28

„Alytaus naujienų“ numeryje 84 (13460) skaitykite:

 • Mo­der­ni ga­myk­la Aly­tu­je – ga­li­my­bė Lie­tu­vai įsi­tvir­tin­ti Eu­ro­pos che­mi­jos pra­mo­nės že­mė­la­py­je
 • Vai­kų sto­vyk­lo­je „Jau­na­sis kū­rė­jas” Ne­mu­nai­ty­je kiek­vie­na die­na bu­vo uni­ka­li
 • Kon­tei­ne­rius lai­ky­ti sa­vo kie­muo­se ne tik pri­va­lu, bet ir nau­din­giau
 • Bal­bie­riš­kio ato­dan­ga: si­tu­a­ci­ja pri­me­na eko­lo­gi­nę ka­tast­ro­fą
 • Van­dens pra­mo­gos, Šre­ko pel­kė ir vaiz­dai, nuo ku­rių šiurps­ta oda
 • Ar­ti­mų­jų slau­gy­mas
 • Kad bė­gi­mas ne­tap­tų kan­čia: spe­cia­lis­tė pa­ta­ria, kaip ap­sau­go­ti ke­lių są­na­rius – ap­do­va­no­jan­tis iš­šū­kis
 • Už­si­vė­rus ša­lių sie­noms, ke­lio­nių skai­čius Bal­ti­jos ša­ly­se auga
 • Len­ki­jos zo­o­lo­gi­jos so­de gi­mė nyks­tan­čių Su­mat­ros tig­rų jau­nik­lis
 • De­vy­nio­se sa­vi­val­dy­bė­se – di­des­nis ser­ga­mu­mas CO­VID-19
 • E-sveikata turi pradėti veikti iki šio trečiadienio
So­cia­li­niuo­se tin­kluo­se ir tie­siog gat­vė­se, įstai­go­se vis dar gy­vai ap­ta­ri­nė­ja­mi šven­tės įspū­džiai. Pa­si­da­ly­ti jais su­si­rin­ko ir or­ga­ni­za­to­riai – Aly­taus mies­to...
Šią sa­vai­tę Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja prie Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos pa­skel­bė ša­lies ir vie­ti­nių po­li­ti­kų, mi­nist­rų, pro­ku­ro­rų, tei­sė­jų, vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų...
Įsi­va­žia­vu­si e. svei­ka­tos sis­te­ma pa­ty­rė rim­tų trik­džių: vi­so­je ša­ly­je su­tri­ko kom­pen­suo­ja­mų vais­tų ir me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nių in­for­ma­ci­jos tie­ki­mas. Ko­kių...
Šį pir­ma­die­nį, lie­pos 20-ąją, Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) už­bai­gė pra­šy­mų re­gist­ruo­ti Sei­mo rin­ki­mų, vyk­sian­čių spa­lio 11-ąją, po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos da­ly­viais...
Šį pir­ma­die­nį, lie­pos 20-ąją, Kau­no apy­gar­dos teis­mas pa­skel­bė ben­dro­vei „Aly­taus ra­di­jas“ pa­lan­kų spren­di­mą dėl jos nuo­mo­ja­mų pa­tal­pų te­at­ro pa­state, Aly­taus cen­tre,...
Nacionalinėje dailės galerijoje penktadienį paroda „Laukinės sielos. Baltijos šalių simbolizmo dailė“. Šioje parodoje eksponuojami 36 iškiliausių Estijos, Latvijos ir Lietuvos dailininkų darbai,...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.