„Aly­taus ra­di­jas” Kau­no apy­gar­dos teis­me lai­mė­jo prieš sa­vi­val­dy­bę

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (11)
2020 Liepa 23
nuotrauka
„Mes ti­kė­jo­me ir ti­ki­me, kad gy­ve­na­me tei­si­nė­je vals­ty­bė­je. Teis­mo spren­di­mas tik su­stip­ri­na mū­sų ti­kė­ji­mą, jog vi­si tu­ri­me va­do­vau­tis įsta­ty­mais ir ki­tais tei­si­niais pa­grin­dais“, – Kau­no apy­gar­dos teis­mo spren­di­mą api­bū­di­no „Aly­taus ra­di­jo“ di­rek­to­rius Liu­das Ra­ma­naus­kas. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Šį pir­ma­die­nį, lie­pos 20-ąją, Kau­no apy­gar­dos teis­mas pa­skel­bė ben­dro­vei „Aly­taus ra­di­jas“ pa­lan­kų spren­di­mą dėl jos nuo­mo­ja­mų pa­tal­pų te­at­ro pa­state, Aly­taus cen­tre, Ro­tu­šės aikš­tė­je. Va­do­vau­jan­tis mies­to ta­ry­bos spren­di­mu, su „Aly­taus ra­di­ju“ turėjo būti nu­trauk­ta pa­tal­pų nuo­mos su­tar­tis, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­skel­bė jų nuo­mos kon­kur­są, jį ra­di­jo sto­tį „FM99“ val­dan­ti ben­dro­vė pra­lai­mė­jo. Kon­kur­so lai­mė­to­ju bu­vo pri­pa­žin­ta Aly­taus vie­šo­ji įstai­ga spor­to klu­bas „At­lan­ta Gym“. „Aly­taus ra­di­jas“ to­kius sa­vi­val­dy­bės veiks­mus ap­skun­dė Kau­no apy­gar­dos teis­mui ir prieš sa­vi­val­dy­bę pa­vy­ko lai­mė­ti. Teis­mo spren­di­mu šios ben­dro­vės už­ima­mų pa­tal­pų nuomos kon­kur­sas nu­trauk­tas, pa­nai­kin­tas sa­vi­val­dy­bės Ne­gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų ar ki­tų sta­ti­nių nuo­mos ko­mi­si­jos spren­di­mas, ku­riuo kon­kur­so lai­mė­to­ju bu­vo pri­pa­žin­tas „At­lan­ta Gym“ pa­siū­ly­mas.

Lai­ki­nų­jų ap­sau­gos prie­mo­nių aukš­tes­nės ins­tan­ci­jos teis­mui ne­skun­dė

Va­sa­rio pa­bai­go­je vyku­siame Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos posėdyje tarybos na­rė Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė pateikė spren­di­mo projektą, ku­riuo būtų nu­trauk­ta 1999-ųjų gruo­džio vi­du­ry­je sa­vi­val­dy­bės su­da­ry­ta ne­ter­mi­nuo­ta 122 kv. met­rų mies­to te­at­re esan­čių pa­tal­pų nuo­mos su­tar­tis su ben­dro­ve „Aly­taus ra­di­jas“. Ši ben­dro­vė čia tu­ri įkū­ru­si ra­di­jo sto­tį „FM99“.

Tai padaryta at­si­žvel­giant į pa­keis­tą Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tur­to val­dy­mo, nau­do­ji­mo ir dis­po­na­vi­mo juo įsta­ty­mą, ku­ris ne­be­nu­ma­to ne­ter­mi­nuo­tų pa­tal­pų nuo­mos su­tar­čių. Šis tur­tas ga­li bū­ti iš­nuo­mo­tas ne il­ges­niam kaip 10 me­tų lai­ko­tar­piui.

Ta­ry­bos na­rys Va­le­ri­jus Ven­cius bu­vo pa­tei­kęs ki­tą spren­di­mo pro­jek­tą, ku­riuo siū­ly­ta pa­keis­ti su „Aly­taus ra­di­ju“ pa­si­ra­šy­tą pa­tal­pų nuo­mos su­tar­tį ir pa­tal­pas jam iš­nuo­mo­ti pen­ke­rių me­tų lai­ko­tar­piui. Ta­čiau dau­gu­ma ta­ry­bos na­rių pa­lai­kė L.Ra­dze­vi­čiū­tės pateiktą spren­di­mo pro­jek­tą.

Ta­ry­bos na­rių ap­si­spren­di­mui ne­pa­dė­jo net ta­ry­bos po­sė­dy­je sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos tei­si­nin­kų pa­reikštas pa­ste­bė­ji­mas, kad abu spren­di­mo pro­jek­tai yra tei­sė­ti, – nu­ga­lė­jo no­ras nu­trauk­ti su­tar­tį su „Aly­taus ra­di­ju“ bir­že­lio 30-ąją ir jo už­ima­moms pa­tal­poms skelb­ti vie­šą kon­kur­są.

Nu­ma­ty­tas šių pa­tal­pų nuo­mos ter­mi­nas – pen­ke­ri me­tai, jų nau­do­ji­mo pa­skir­tis – kul­tū­ri­nė, ad­mi­nist­ra­ci­nė, pra­di­nis nu­om­pi­ni­gių dy­dis – 2,33 eu­ro už kvad­ra­ti­nį met­rą per mė­ne­sį.

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tur­to val­dy­mo ir ver­slo sky­rius šį kon­kur­są suorganizavo ko­vo pa­bai­go­je.

Ja­me da­ly­va­vo „Aly­taus ra­di­jas“, už 1 kv. met­rą per mė­ne­sį pa­siū­lęs 2,35 eu­ro, ir Aly­taus vie­šo­ji įstai­ga spor­to klu­bas „At­lan­ta Gym“, ku­rios pa­siū­ly­ta kai­na – 3,15 eu­ro už 1 kv. met­rą per mė­ne­sį.

Kon­kur­są lai­mė­jo An­ta­no Jo­dau­gos va­do­vau­ja­ma „At­lan­ta Gym“. To­kį spren­di­mą pri­ėmė sa­vi­val­dy­bės Ne­gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų ar ki­tų sta­ti­nių nuo­mos ko­mi­si­ja.

Ta­čiau su­tar­tis su kon­kur­so lai­mė­to­ju ne­bu­vo pa­si­ra­šy­ta, nes tai pa­da­ry­ti sa­vi­val­dy­bei už­drau­dė Kau­no apy­gar­dos teis­mas.

Mat „Aly­taus ra­di­jas“ krei­pė­si į šį teis­mą su pra­šy­mu pri­pa­žin­ti ne­tei­sė­tais ir pa­nai­kin­ti sa­vi­val­dy­bės tei­sės ak­tus, su­si­ju­sius su kon­kur­so or­ga­ni­za­vi­mu bei jo nu­ga­lė­to­jo pri­pa­ži­ni­mu. Kol Kau­no apy­gar­dos teis­mas iš­nag­ri­nės „Aly­taus ra­di­jo“ ieš­ki­nį, pra­šy­ta pri­tai­ky­ti lai­ki­ną­sias ap­sau­gos prie­mo­nes – už­draus­ti sa­vi­val­dy­bei su­da­ry­ti ra­di­jo už­ima­mų pa­tal­pų nuo­mos su­tar­tį su kon­kur­so lai­mė­to­ja „At­lan­ta Gym“.

Kau­no apy­gar­dos teis­mas to­kią nu­tar­tį, vyk­dy­ti­ną sku­biai, pri­ėmė ba­lan­džio vi­du­ry­je. Sa­vi­val­dy­bė jos per nu­sta­ty­tą ter­mi­ną Lie­tu­vos ape­lia­ci­niams teis­mui ne­skun­dė.

 

Ban­dė ap­si­gin­ti tech­ni­ne klai­da

Šį pir­ma­die­nį, lie­pos 20-ąją, pri­im­tas „Aly­taus ra­di­jui“ pa­lan­kus Kau­no apy­gar­dos teis­mo spren­di­mas.

Teis­mas kon­sta­ta­vo, kad pa­gal Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mą sa­vi­val­dy­bių at­sto­vau­ja­mų­jų ir vyk­do­mų­jų ins­ti­tu­ci­jų, sa­vi­val­dy­bių me­rų pri­im­ti tei­sės tai­ky­mo ak­tai įsi­ga­lio­ja jų pa­si­ra­šy­mo die­ną, jei­gu juo­se ne­nu­sta­ty­ta vė­les­nė įsi­ga­lio­ji­mo da­ta.

Va­sa­rio pa­bai­go­je Aly­taus mies­to ta­ry­bos pri­im­ta­me spren­di­me dėl pa­tal­pų nuo­mos su­tar­ties nu­trau­ki­mo su „Aly­taus ra­di­ju“ ir jų nuo­mos vie­šo kon­kur­so bū­du nu­ro­dy­ta, kad jis įsi­ga­lio­ja bir­že­lio 30-ąją.

Tad ben­dro­vės už­ima­mų pa­tal­pų kon­kur­sas ga­lė­jo bū­ti or­ga­ni­zuo­ja­mas tik po bir­že­lio 30-osios.

Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai teis­me ban­dė ap­si­gin­ti, kad spren­di­mo įsi­ga­lio­ji­mo da­ta bu­vo nu­ro­dy­ta per klai­dą, tai tech­ni­nė klai­da. Ta­čiau teis­mas nu­sta­tė, kad to­kie pa­aiš­ki­ni­mai nie­kuo ne­pa­grįs­ti, tuo la­biau kad ši klai­da iki šiol ne­iš­tai­sy­ta, spren­di­mo įsi­ga­lio­ji­mas ne­bu­vo pa­keis­tas.

Kaip spren­di­me tvir­ti­na teis­mas, Aly­taus mies­to ta­ry­bos spren­di­mas kon­kur­so or­ga­ni­za­vi­mo me­tu bu­vo ne­įsi­tei­sė­jęs, to­dėl mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ne­tu­rė­jo tei­sės or­ga­ni­zuo­ti gin­či­ja­mą vie­šą kon­kur­są.

Kau­no apy­gar­dos teis­mas nu­spren­dė „Aly­taus ra­di­jo“ už­ima­mų pa­tal­pų vie­šą nuo­mos kon­kur­są nu­trauk­ti, taip pat pa­nai­kin­ti sa­vi­val­dy­bės Ne­gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų ar ki­tų sta­ti­nių nuo­mos ko­mi­si­jos spren­di­mą, ku­riuo kon­kur­so lai­mė­to­ju bu­vo pri­pa­žin­ta „At­lan­ta Gym“.

„Aly­taus ra­di­jui“ iš mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pri­teis­ta 1 tūkst. 233 eu­rai by­li­nė­ji­mo­si iš­lai­dų.

„Mes ti­kė­jo­me ir ti­ki­me, kad gy­ve­na­me tei­si­nė­je vals­ty­bė­je. Toks teis­mo spren­di­mas tik su­stip­ri­na mū­sų ti­kė­ji­mą, jog vi­si tu­ri­me va­do­vau­tis įsta­ty­mais ir ki­tais tei­si­niais pa­grin­dais“, – Kau­no apy­gar­dos teis­mo spren­di­mą api­bū­di­no „Aly­taus ra­di­jo“ di­rek­to­rius Liu­das Ra­ma­naus­kas.

Šio teis­mo spren­di­mas per 30 die­nų ga­li bū­ti skun­džia­mas Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui.

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jos, di­rek­to­riaus atos­to­gų me­tu lai­ki­nai vyk­dan­čios jo funk­ci­jas Ne­rin­gos Rin­ke­vi­čiū­tės pa­si­tei­ra­vus, ar sa­vi­val­dy­bė pa­si­nau­dos ap­skun­di­mo tei­se, ji at­sa­kė: „Šį klau­si­mą dar svars­to­me.“

  Komentaras

  Sunt DONNA, sunt din Marea Britanie. După ce am fost într-o relație cu iubitul meu de 1 an acum și plănuiam să ne căsătorim curând și dintr-o dată m-a părăsit pentru o altă fată. de un adevăr, îl iubesc cu adevărat pe acest tip și niciodată nu îmi pot imagina viața fără el. Am încercat în continuare tot posibilul să-l recuper, dar tot efortul meu de a-l readuce în viața mea nu a dat rezultate. A fost în această zi credincioasă, am întâlnit câteva Mărturii pe un site web despre acest mare caster vrăjitor numit (DR.WEALTHY) orice persoană a susținut că îi ajută să își reînnoiască relația și să-i readucă pe fostul iubit, trebuia să-l contactez pentru că el a fost ultima mea speranță. L-am contactat prin e-mailul său și m-a asigurat că în trei zile, prietenul meu va pleca de la cealaltă fată și va reveni la mine și a fost o surpriză foarte mare să-l văd pe prietenul meu revenind la mine după trei zile vraja a fost Terminat. Sunt atât de fericit astăzi că s-a întors la mine și am reușit acest lucru cu ajutorul DR.WEALTHY. În același timp, vreau să folosesc această ocazie pentru a spune / sfaturi cât mai mulți care au nevoie de fostul lor înapoi, dacă aveți nevoie de ajutorul lui puteți Contactați-l prin EMAIL: wealthylovespell@gmail.com WHATSAPP HIM @ +2348105150446 vizitați site-ul http://wealthyspellhome.over-blog.com

  Komentaras

  apsišiko savivaldybės klerkai-net įstatymų nemoka skaityti..Šiaip tai manau konkursai turi būti visiems vienodi, o Liudui patarčiau ieškotis patogesnių ir pigesnių patalpų, nes vis vien išgrūs....

  Komentaras

  Gražiai šios kadencijos taryba traukia. Negebėdami operatyviai teikt ir vykdyt efektyvumo pertvarkų ir strategijų po imitacinėm darbo grupėm pasislepia. Ir per metus praskolindami 6 milijonus keliems mėnesiams stagnaciją pridengia. Sukūrė dėl švietimo reformos darbo grupę iš 29 narių, dėl strategijų net 5 darbo grupes. Rekordas net Alytaus miesto valdyme iki šiol. Tokių cirkininkų dar nebuvo. Svarbiausi klausimai, kur per tarybą turi sprest ir atsakyt, sprendžiasi teismuose. Dėl padangų gaisro ir žemės sklypų, biojėgainė ir aerodromas..- kur teismai žmonių nerinkti į valdžią ir neatskaitingi žmonėms. Tai kam tokie negebantys patys sprest reikalingi meras ir taryba? Jei teismai už juos dirba.

  Komentaras

  Pastebiu ne pirmą kartą, kad tarybos narys V.Vencius traukia už ausų savaivaldybę iš nesamonių liūno: šis atvejis, VšĮ Alytaus infrastruktūra likvidavimas, soc. paramos skyriaus perkėlimas, švietimo reforma. Dirba atsakingai.

  Komentaras

  Įstatymai "atbuline data" negalioja, taškas. Ir savivaldybės specai tai puikiai žinojo. Taciau turėjo svarių :) motyvų nesipriešinti torpedos "keršto aktui". Apgailėtina.

  Komentaras

  Vienodi jie. Apart intrigų nuo gatvės metodų lygio imt kiek prieina, daugiau nelemta. 1990 metais prisidengė po vaikų grupuotėm dėmesiui nukreipt nuo rimtų reikalų, dabar ir anoj kadencijoj suėję į tarybos lygį dėl likučių erzinasi.

  Komentaras

  Kai gyveni lengvatinėmis sąlygomis, pripranti ir pradedi jaustis ponu, kurio norus visi turi pildyti. Šita šeimynėlė, po pilietinknkų valdymo, kelia tik neigiamas emocijas. Tai jų elgesio rezultatas. Ką gi, laukiam naujo konkurso

  Komentaras

  Vėl tarybos dauguma apsidirbo. Ir atsakingų vardint ir vertint nebando? Štai ką reiškia, kaip teisėsauga operatyviai neįvertina per savivaldą svarbių klausimų dėl padangų gaisro ir žemės sklypų skandalų, biojėgainės ir aerodromo, kas rašinėja po kitų kompiuteriais provokuojant, dėl galimai užkastų atliekų? Kad kiti nedrystų po to išsidirbinėt. Dabar viena po kitos nesamonės. Svarbiais miesto klausimais taryba su meru pasislepia dėl švietimo pertvarkų po darbo grupe iš 29 narių, dėl strategijų net 5 darbo grupes sukūrę. Visa energija dėl žemės sklypų likučių ir praskolinto biudžeto likučių. Net su savivaldybe dėl lėšų televizijai, kur paskaičiuot kiek savivaldybės lėšų skirta su tarybos nario šeimos interesų įmonėm, kaip televizija ir krepšio klubas, tik politines imitacines partijas kurt? Sveiki Alytus sugryžę į 1990 metų gatvės metodų lyhį per tarybą rafinuotesniais būdais. Rinkit dar šiuos veikėjus nereikalingais Alytuj liks ir likę. Kaip per 30 metų sumažėjo virš 30 tūkstančių gyventojų. Ką prieš kiti sukūrė, šie sėkmingai nykina, išvalo. Ir kokia valstybės vertė, jei tokie šposai krečiami. Nuo Alytaus 2 vrm viciministrai, buvęs meras ekskomisaras su savo kombinacijom nuo anos kadencijos, tiek valdžios ir kontroliuojančių institucijų?

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.