Dar vie­nas iš­ban­dy­mas ne­iš­mu­šė Aly­taus me­di­kų iš vė­žių

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
Komentarai (6)
2020 Liepa 23
nuotrauka
Šalyje sutrikus e. sistemai buvo išrašomi popieriniai receptai.
Įsi­va­žia­vu­si e. svei­ka­tos sis­te­ma pa­ty­rė rim­tų trik­džių: vi­so­je ša­ly­je su­tri­ko kom­pen­suo­ja­mų vais­tų ir me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nių in­for­ma­ci­jos tie­ki­mas. Ko­kių ne­pa­to­gu­mų pa­ti­ria Aly­taus gy­dy­mo įstai­gos ir jų pa­cien­tai?

Aly­tiš­kei Ro­mai ant­ra­die­nio po­pie­tę nuo­to­li­niu bū­du šei­mos gy­dy­to­ja tu­rė­jo iš­ra­šy­ti jos nau­do­ja­mų re­cep­ti­nių vais­tų. „Pa­skam­bi­nu­si slau­gy­to­ja pra­ne­šė, kad, su­tri­kus e.svei­ka­tos sis­te­mai, aš ne­ga­lė­siu įsi­gy­ti re­cep­ti­nių vais­tų, siū­lė at­ei­ti į po­li­kli­ni­kos pir­mą­jį aukš­tą su kom­pen­suo­ja­mų vais­tų kny­ge­le ir iš­si­ra­šy­ti po­pie­ri­nį re­cep­tą. At­si­sa­kiau, nes vi­suo­met tu­riu ke­le­tą tab­le­čių at­sar­gos at­ve­jui, jei kas ne­pla­nuo­to at­si­tik­tų“, – sa­vo įžval­gu­mu pa­si­džiau­gė pa­cien­tė. Ji dar pri­dū­rė, kad za­pas­ly­vos yra ir jos drau­gės. Mo­ters ma­ny­mu, kas ki­ta, to­kiu at­ve­ju yra tiems, ku­rie ren­gia­si sku­bioms ope­ra­ci­joms, o ty­ri­mai – kaž­kur elek­tro­ni­nė­je erd­vė­je.

Aly­taus po­li­kli­ni­ka ak­ty­viau ne­gu ki­tos ša­lies po­li­kli­ni­kos grįž­ta prie įpras­to dar­bo rit­mo po ka­ran­ti­no, su­tei­kia dau­giau­sia am­bu­la­to­ri­nių pa­slau­gų, pa­ly­gi­nus su ki­to­mis šio pro­fi­lio me­di­ci­nos įstai­go­mis, bet šio­mis die­no­mis taip pat au­čia pa­di­dė­ju­sį dar­bo krū­vį.

Po­li­kli­ni­kos Vi­daus li­gų sky­riaus vy­res­nio­ji slau­gy­to­ja Jur­gi­ta Tu­raus­kie­nė kal­bė­jo, kad įstai­ga ne­ma­žai truk­džių pa­ti­ria jau an­trą die­ną.

„Mes bu­vo­me vi­siš­kai įsi­jun­gę į elek­tro­ni­nį dar­bą, mū­sų pa­cien­tai taip pat džiau­gė­si nau­jo­viš­kai tei­kia­mo­mis pa­slau­go­mis. E. svei­ka­tos sis­te­ma su­tri­ko mums ypač ne­dė­kin­gu me­tu, kai ne­ma­žai dar­buo­to­jų atos­to­gau­ja, vie­na me­di­kės ir slau­gy­to­jos ko­man­da ap­tar­nau­ja ke­lias apy­lin­kes. Be­si­krei­pian­čių žmo­nių šio­mis die­no­mis bu­vo daug, dau­ge­lis jau ži­no­jo apie sis­te­mos ge­di­mą. Sten­gė­mės dirb­ti la­bai ati­džiai, kad iš­veng­tu­me cha­o­so, ir, ma­nau, mums tai pa­vy­ko. Aiš­ku, daug te­ko dirb­ti te­le­fo­nu, in­for­muo­ti pa­cien­tus, pra­šy­ti jų, ku­rie dar tu­ri vais­tų, kreip­tis vė­liau, ku­rie bu­vo be­bai­gią, pra­šė­me at­vyk­ti su kom­pen­suo­ja­mų me­di­ka­men­tų kny­ge­le. Po­li­kli­ni­kos pir­ma­ja­me aukš­te, prie „Stop“ sta­lo jas pa­lik­ti, už­ra­šant, ko­kių vais­tų re­cep­to rei­kia. Ta­da neš­da­vo­me gy­dy­to­jams, vėl gra­žin­da­vo­me žmo­gui. Te­ko pa­si­rink­ti ir to­kį ne­leng­vą va­rian­tą. Di­de­lį krū­vį pa­ty­rė vi­si dar­buo­to­jai, net te­le­fo­nai kai­to. Ne­sa­me in­for­muo­ti, ka­da sis­te­ma bus at­sta­ty­ta, bet la­bai no­ri­me su­grįž­ti į įpras­ti­nį dar­bo rit­mą. At­sta­čius sis­te­mą, dar ku­rį lai­ką tu­rė­si­me di­de­lį krū­vį, nes vi­sa, ką iš­ra­šė­me po­pie­riuo­se, tu­rė­si­me su­ves­ti į elek­tro­ni­nę sis­te­mą. Taip nu­ma­ty­ta Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos mums at­siųs­to­je re­ko­men­da­ci­jo­je“, – kal­bė­jo J.Tu­raus­kie­nė.

Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas me­di­ci­nai Dmit­ri­jus Ka­čiu­ri­nas va­kar tei­gė, kad su­tri­ku­si e. svei­ka­tos sis­te­ma rū­pes­čių įstai­gai, be abe­jo, su­kė­lė. Ma­žiau­sia bė­da elek­tro­ni­nių re­cep­tų iš­ra­šy­mas, jei vais­tų gau­ti bū­ti­na, iš­ra­šo­mi po­pie­ri­niai re­cep­tai. Ta­čiau stri­go pa­cien­tų re­gist­ra­ci­ja, siun­ti­mai, ty­ri­mų re­gist­ra­ci­ja ir iš­ra­šai bei vi­sa ki­ta in­for­ma­ci­ja, ku­rios šiuo me­tu e. svei­ka­tos sis­te­mo­je spe­cia­lis­tai ne­ma­to.

Pa­va­duo­to­jo tei­gi­mu, la­bai rim­tų pro­ble­mi­nių at­ve­jų tei­kiant me­di­ci­nos pa­slau­gas kol kas ne­pa­tir­ta.

Pa­kal­bin­ti me­di­kai juo­ka­vo, kad jų iš­ban­dy­mo pe­ri­odas tę­sia­si, bet ir šis įvy­kis jų ne­iš­stū­mė iš dar­bo vė­žių. E. svei­ka­tos sis­te­ma su­tri­ko, kai dėl trū­ku­sio vamz­džio bu­vo už­pil­ta Re­gist­rų cen­tro ser­ve­ri­nė. Re­gist­rų cen­tras pa­brė­žia, kad duo­me­nys in­ci­den­to me­tu pra­ras­ti ne­bu­vo.

  Komentaras

  Sunt atât de încântat, deoarece căsătoria mea ruptă a fost restabilită, iar soțul meu s-a întors după ce ne-a părăsit pe mine și pe cei doi copii ai noștri pentru o altă femeie. După 8 ani de căsătorie, eu și soțul nostru am fost într-o ceartă sau alta până când în cele din urmă m-a părăsit și s-a mutat în California pentru a fi cu o altă femeie. Am simțit că viața mea s-a terminat și copiii mei au crezut că nu-și vor mai vedea tatăl. Am încercat să fiu puternic doar pentru copii, dar nu am putut controla durerile care mă chinuiesc inima, inima mea era plină de dureri și dureri pentru că eram cu adevărat îndrăgostit de soțul meu. În fiecare zi și noapte mă gândesc la el și îmi doresc întotdeauna să se întoarcă la mine, eram foarte supărat și aveam nevoie de ajutor, așa că am căutat ajutor online și am dat peste un site web care sugerează că Dr.Wealthy poate ajuta să revină la ex. rapid. Deci, am simțit că ar trebui să-l încerc. L-am contactat și mi-a spus ce să fac și am făcut-o apoi a făcut o (Vrajă de dragoste) pentru mine. 28 de ore mai târziu, soțul meu m-a sunat cu adevărat și mi-a spus că îi este atât de dor de mine și de copii, atât de uimitor !! Așa că așa s-a întors în aceeași zi, cu multă dragoste și bucurie și și-a cerut scuze pentru greșeala sa și pentru durerea pe care mi-a provocat-o mie și copiilor. Apoi, din acea zi, Căsătoria noastră a fost acum mai puternică decât a fost înainte, totul datorită doctorului Rich. el este atât de puternic și am decis să împărtășesc povestea mea pe internet, încât dr. Vrăjitor, real și puternic, care mă voi ruga mereu să trăiesc mult pentru a-și ajuta copiii în vremea necazurilor, dacă ești aici și ai nevoie de Ex înapoi sau soțul tău s-a mutat la o altă femeie, nu mai plânge, contactează acum acest puternic turnător de vrăji. Iată contactul său: Trimiteți-l prin e-mail la: Cont: wealthylovespell@gmail.com, vizitați site-ul web http://wealthyspellhome.over-blog.com puteți să-l sunați sau să-l adăugați pe Whats-app: +2348105150446, MULTUMESC Dr.Wealthy

  Komentaras

  Sunt DONNA, sunt din Marea Britanie. După ce am fost într-o relație cu iubitul meu de 1 an acum și plănuiam să ne căsătorim curând și dintr-o dată m-a părăsit pentru o altă fată. de un adevăr, îl iubesc cu adevărat pe acest tip și niciodată nu îmi pot imagina viața fără el. Am încercat în continuare tot posibilul să-l recuper, dar tot efortul meu de a-l readuce în viața mea nu a dat rezultate. A fost în această zi credincioasă, am întâlnit câteva Mărturii pe un site web despre acest mare caster vrăjitor numit (DR.WEALTHY) orice persoană a susținut că îi ajută să își reînnoiască relația și să-i readucă pe fostul iubit, trebuia să-l contactez pentru că el a fost ultima mea speranță. L-am contactat prin e-mailul său și m-a asigurat că în trei zile, prietenul meu va pleca de la cealaltă fată și va reveni la mine și a fost o surpriză foarte mare să-l văd pe prietenul meu revenind la mine după trei zile vraja a fost Terminat. Sunt atât de fericit astăzi că s-a întors la mine și am reușit acest lucru cu ajutorul DR.WEALTHY. În același timp, vreau să folosesc această ocazie pentru a spune / sfaturi cât mai mulți care au nevoie de fostul lor înapoi, dacă aveți nevoie de ajutorul lui puteți Contactați-l prin EMAIL: wealthylovespell@gmail.com WHATSAPP HIM @ +2348105150446 vizitați site-ul http://wealthyspellhome.over-blog.com

  Komentaras

  Sistema iš esmės s hudina. Aną mėnesį buvau pas kardiologus, tyrimus dariausi ir t. t. Tai per tą ilgai besisukantį ratuką monitoriuje užuot sugaišus kokias 10 minučių, daugiau kaip pusvalandį uztrukau. Vargsta gydytojai, vargsta pacientai per tas "naujoves". O kazkas riebų pinigą kišenėn įsidėjo už nekokybišką produktą. Ir dar – man galvoj netelpa, kokie čia "proto bokštai" sumąstė serverinę rūsin nugrūsti?

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.