Tarp tur­tin­giau­sių­jų – try­li­ka Aly­taus mies­to ir ra­jo­no ta­ry­bų na­rių

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (33)
2020 Liepa 17
nuotrauka
Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Šią sa­vai­tę Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja prie Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos pa­skel­bė ša­lies ir vie­ti­nių po­li­ti­kų, mi­nist­rų, pro­ku­ro­rų, tei­sė­jų, vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų va­do­vų tur­to de­kla­ra­ci­jų duo­me­nų už pra­ėju­sius me­tus išrašus. Taip pat pa­skelb­ti ir 200 di­džiau­sią tur­tą de­kla­ra­vu­sių as­me­nų są­ra­šai kiek­vie­no­je ka­te­go­ri­jo­je. Tarp 200 tur­tin­giau­sių ša­lies sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių pa­te­ko 13 Aly­taus mies­to ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių.

Pir­mo­se gre­to­se – Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius, Čes­lo­vas Dau­gė­la ir Al­gis Žė­kas

60-yje Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių yra 1 tūkst. 502 ta­ry­bų na­riai kar­tu su tie­sio­giai iš­rink­tais me­rais.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba tu­ri 27, Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba – 25 na­rius. Me­rų, pa­ten­kan­čių į sa­vi­val­dy­bių ta­ry­boms nu­sta­ty­tą man­da­tų skai­čių, me­ti­nių tur­to de­kla­ra­ci­jų išrašai skel­bia­mi kaip ta­ry­bų na­rių.

Šią sa­vai­tę Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos pa­skelb­ta­me 200 di­džiau­sią tur­tą val­dan­čių ša­lies sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių są­ra­še at­si­dū­rė 13 Aly­taus mies­to ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių.

Iš 200 tur­tin­giau­sių ša­lies sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų narių aukš­čiau­sią – 25 vie­tą pa­gal pa­skelb­tus tur­to de­kla­ra­ci­jų duo­me­nis už pra­ėju­sius me­tus tarp Aly­taus mies­to ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bių tarybų na­rių už­ima Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius.

Jo de­kla­ruo­ja­mas tur­tas – per 1,5 mln. eu­rų. Di­džiau­sią tur­to da­lį su­da­ro ak­ci­jų ver­tė – be­veik 870 tūkst. eu­rų.

S.Le­o­na­vi­čius į mies­to ta­ry­bą bu­vo iš­rink­tas pa­gal vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Už Aly­tų“ kan­di­da­tų są­ra­šą. Ta­čiau iš šios aso­cia­ci­jos dėl ne­su­ta­ri­mų su va­do­vy­be pa­si­trau­kė kaip ir jo ko­le­ga Va­lius Mi­ce­vi­čius, taip pat pa­te­kęs į 200 tur­tin­giau­sių sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių są­ra­šą.

Jis šia­me są­ra­še su val­do­mu maž­daug 770 tūkst. eu­rų tur­tu yra 57-oje vie­to­je. Di­džiau­sią už pra­ėju­sius me­tus de­kla­ruo­to tur­to da­lį su­da­ro ak­ci­jų ver­tė – per 240 tūkst. eu­rų, už to­kią pat su­mą de­kla­ruo­ta Lie­tu­vo­je val­do­mų butų ir gy­ve­na­mų­jų na­mų ver­tė.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys, iš­rink­tas pa­gal vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Ži­nau ir ga­liu – Čes­lo­vas Dau­gė­la“, Č.Dau­gė­la su de­kla­ruo­tu tur­tu dau­giau kaip už 1,3 mln. eu­rų pa­te­ko į 30 vie­tą. O di­džiau­sias už pra­ėju­sius me­tus jo de­kla­ruo­tas tur­tas – ša­ly­je esan­tys gy­ve­na­mie­ji na­mai ir ki­ti sta­ti­niai, ku­rių ver­tė – apie 850 tūkst. eu­rų.

43-ią vie­tą 200 tur­tin­giau­sių ša­lies sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų narių są­ra­še už­ima Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Al­gis Žė­kas, išrinktas pagal Valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatų sąrašą, su de­kla­ruo­ja­mu be­veik 980 tūkst. eu­rų tur­tu. Iš šios su­mos di­džiau­sią ver­tę – 750 tūkst. eu­rų su­da­ro val­do­mų pa­jų ar da­lių ver­tė.

55-oje tur­tin­gų­jų vie­to­je – mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys, aso­cia­ci­jos vi­suo­me­ni­nio ju­dė­ji­mo „Už Aly­tų“ pir­mi­nin­kas To­mas Pa­čė­sas, ku­ris de­kla­ruo­ja tu­rin­tis tur­to už be­veik 790 tūkst. eu­rų. Be­veik vi­są tur­tą su­da­ro už­sie­nio vals­ty­bė­je esan­čių gyvenamųjų na­mų ver­tė – apie 680 tūkst. eu­rų.

Vi­si šie tur­tin­giau­si mies­to ta­ry­bos na­riai yra su­si­ję su nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­nių ga­my­bos, trans­por­to, sta­ty­bų, spor­to, o rajono tarybos narys – su že­mės ūkio ver­slu.

 

Aly­taus ra­jo­no me­ras – taip pat tarp tur­tin­giau­sių­jų

Aly­taus ra­jo­no me­ras, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų ra­jo­ne ly­de­ris Al­gir­das Vrub­liaus­kas tarp 200 tur­tin­giau­sių ša­lies sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių pa­gal val­do­mus tur­tus yra 66-oje vie­to­je.

Jis už pra­ėju­sius me­tus de­kla­ra­vo tur­to tu­rin­tis už 700 tūkst. eu­rų. O di­džiau­sią tur­to da­lį – per 380 tūkst. eu­rų su­da­ro ša­lies kre­di­to įstai­go­se ir ne jo­se tu­ri­mų pi­ni­gi­nių lė­šų su­ma.

102-oje vie­to­je yra Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Ge­di­mi­nas Dauk­šys, iš­rink­tas pa­gal vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Už Aly­tų“ kan­di­da­tų są­ra­šą, ta­čiau jau pa­si­trau­kęs iš šios frakcijos taryboje veik­los. Jo de­kla­ruo­tas tur­tas – už 480 tūkst. eu­rų, iš šios su­mos be­veik 260 tūkst. su­da­ro ak­ci­jų ver­tė.

Tarp 200 tur­tin­gų­jų ša­lies sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių 116-oje vie­to­je – mies­to sa­vi­val­dy­bės sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Gin­tau­tas An­driuš­ke­vi­čius, į ta­ry­bą iš­rink­tas pa­gal vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Ži­nau ir ga­liu – Čes­lo­vas Dau­gė­la“ kan­di­da­tų są­ra­šą. Jis pa­gal pa­teik­tą de­kla­ra­ci­ją val­do tur­to be­veik už 450 tūkst. eu­rų, dau­giau kaip pu­sę šios su­mos su­da­ro ša­ly­je tu­ri­mų gy­ve­na­mų­jų na­mų ver­tė.

Su val­do­mu be­veik 390 tūkst. eu­rų tur­tu 134-oje vie­to­je yra ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys, iš­rink­tas pa­gal Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos kan­di­da­tų są­ra­šą Au­ri­mas Trun­cė. Iš mi­nė­tos su­mos jis tu­ri 235 tūkst. eu­rų ver­tės ki­tų re­gist­ruo­ti­nų daik­tų, me­no kū­ri­nių ir ju­ve­ly­ri­nių dir­bi­nių.

 

Prieš­pas­ku­ti­nė­je vie­to­je tarp tur­tin­giau­sių­jų – bu­vu­si vi­ce­me­rė

Bu­vu­si Aly­taus ko­le­gi­jos di­rek­to­rė, da­bar jai lai­ki­nai va­do­vau­jan­ti Da­nu­tė Re­mei­kie­nė, ku­ri į mies­to ta­ry­bą iš­rink­ta pa­gal vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Už Aly­tų“ kan­di­da­tų są­ra­šą, už pra­ėju­sius me­tus de­kla­ra­vo tur­to už maž­daug 360 tūkst. eu­rų.

Ji tarp 200 tur­tin­giau­sių ša­lies sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių – 147-oje vie­to­je. Di­džiau­sios D.Re­mei­kie­nės tur­to su­mos – po 150 tūkst. eu­rų yra Lie­tu­vo­je esan­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų ver­tė ir tu­ri­mos pi­ni­gi­nės lė­šos.

Su 320 tūkst. eu­rų val­do­mu tur­tu mies­to ta­ry­bos na­rė so­cial­de­mok­ra­tė Lai­ma Vin­cė Kir­kliaus­kie­nė tarp tur­tin­giau­sių­jų pa­te­ko į 162-ą vie­tą. Pu­sę jos de­kla­ruo­to tur­to su­da­ro ša­ly­je tu­ri­mų gy­ve­na­mų­jų na­mų ver­tė.

Pa­gal Cen­tro par­ti­jos kan­di­da­tų są­ra­šą į mies­to ta­ry­bą pa­te­kęs krep­ši­nio pa­sau­ly­je ži­no­mas Val­de­ma­ras Cho­mi­čius – taip pat tarp 200 tur­tin­giau­sių ša­lies sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių su už pra­ėju­sius me­tus de­kla­ruo­tu maž­daug 280 tūkst. eu­rų tur­tu.

Jis pateko į 194-ą vietą. V. Chomičiaus be­veik vi­są deklaruotą turtą su­da­ro Lie­tu­vo­je esan­čių bu­tų ver­tė – 230 tūkst. eu­rų.

Ir prieš­pas­ku­ti­nė­je 199-oje vie­to­je tarp tur­tin­giau­sių ša­lies sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių – bu­vu­si mies­to vi­ce­me­rė, į da­bar­ti­nės ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bą iš­rink­ta pa­gal vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Aly­taus pi­lie­čiai“ kan­di­da­tų są­ra­šą Va­lė Gi­bie­nė.

Jos už pra­ėju­sius me­tus de­kla­ruo­tas tur­tas – už 275 tūkst. eu­rų. Iš šios su­mos 160 tūkst. eu­rų – ša­ly­je esan­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų ver­tė.

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja vie­šai paskel­bė be­veik 48 tūkst. tur­to de­kla­ra­ci­jų už 2019-uo­sius iš­ra­šų.

Jas tu­rė­jo pa­teik­ti apie 105 tūkst. gy­ven­to­jų. To­kią pa­rei­gą at­li­ko dau­giau nei 102 tūkst. ar­ba apie 97 proc. pri­va­lan­čių turtą de­kla­ruo­ti gy­ven­to­jų.

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja at­krei­pia dė­me­sį, kad pri­mi­ni­mus apie ne­pa­teik­tą tur­to de­kla­ra­ci­ją ga­vu­siems, ta­čiau jos vis dar ne­pa­tei­ku­siems as­me­nims ši pa­rei­ga iš­lie­ka, o at­ei­ty­je ga­li lauk­ti tiek įspė­ji­mai, tiek ati­tin­ka­mos bau­dos.

„Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos sve­tai­nė­je skel­bia­mi vals­ty­bės tar­nau­to­jų ir ki­tų as­me­nų duo­me­nys skir­ti vie­šu­mui bei skaid­ru­mui už­tik­rin­ti, vi­suo­me­nės sa­vi­kon­tro­lei. Tur­to ir pa­ja­mų de­kla­ra­ci­jų duo­me­nis ins­pek­ci­ja taip pat nau­do­ja nu­sta­tant ir ri­zi­kin­giau­sius mo­kes­čių mo­kė­to­jus, – in­for­ma­ci­ja ana­li­zuo­ja­ma ir ly­gi­na­ma su ins­pek­ci­jos tu­ri­mais bei iš tre­čių­jų šal­ti­nių gau­tais duo­me­ni­mis apie as­me­nų pa­ja­mas, tu­ri­mą tur­tą ir iš­lai­das“, – sa­ko Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos Mo­kes­ti­nių prie­vo­lių de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Sta­sė Aliu­ko­ny­tė-Šni­rie­nė.

  Komentaras

  Sunt DONNA, sunt din Marea Britanie. După ce am fost într-o relație cu iubitul meu de 1 an acum și plănuiam să ne căsătorim curând și dintr-o dată m-a părăsit pentru o altă fată. de un adevăr, îl iubesc cu adevărat pe acest tip și niciodată nu îmi pot imagina viața fără el. Am încercat în continuare tot posibilul să-l recuper, dar tot efortul meu de a-l readuce în viața mea nu a dat rezultate. A fost în această zi credincioasă, am întâlnit câteva Mărturii pe un site web despre acest mare caster vrăjitor numit (DR.WEALTHY) orice persoană a susținut că îi ajută să își reînnoiască relația și să-i readucă pe fostul iubit, trebuia să-l contactez pentru că el a fost ultima mea speranță. L-am contactat prin e-mailul său și m-a asigurat că în trei zile, prietenul meu va pleca de la cealaltă fată și va reveni la mine și a fost o surpriză foarte mare să-l văd pe prietenul meu revenind la mine după trei zile vraja a fost Terminat. Sunt atât de fericit astăzi că s-a întors la mine și am reușit acest lucru cu ajutorul DR.WEALTHY. În același timp, vreau să folosesc această ocazie pentru a spune / sfaturi cât mai mulți care au nevoie de fostul lor înapoi, dacă aveți nevoie de ajutorul lui puteți Contactați-l prin EMAIL: wealthylovespell@gmail.com WHATSAPP HIM @ +2348105150446 vizitați site-ul http://wealthyspellhome.over-blog.com

  Komentaras

  Kad suvokt Alytuj klastingumo mentalitetus, geriausia nusako atvejas. Dar prieš n metų kandidatuojant į miesto tarybą teko per rinkimus susėst prie stalo su dalim buvusių medvilnės darbininkų. Taip užsidarę ir tylūs po kelių taurelių kaip prasivėrė, viską žino kas kombinate ir miesto politikoj kaip išsidirbinėja. Klausiu, kaip tokie gudrūs ir per bankrotus kaip negudrius be darbų palieka? Atsakymų nėra. Vėl išėjo į gatvę užsisklendė ir nebūta žiniukų. Panašiai su miesto valdymo. Kaip n įmonę link atviro bankroto lengviausiu būdu praskolinėjant. Ir užkuliusiuose dėl likučių...Po įstatymo dėl praturtėjimo kaip pils užkuliusiuose kas ką dovanojo, ar verslo patnerius... - ir vėl ekspolicininkams dirva. Institucijoms proga pademonstruot standartų ypatumus prieš bagočius, kur anie ant ubagų įdieginėja. Sunkiai seime šį įstatymą priiminėjo, bet kadencijos pabaigai įsūdė. Dabar žiniasklaidai tik test viešint dėl teisėsaugos ir kitų kontroliuojančių institucijų turtingiausių.

  Komentaras

  Įsigaliojus įstatymui dėl neteisėto turtėjimo reiškia visus Alytuj bagočius tikrins. Ypač politikus ir pareigūnus. Tad vmi atkreipkit dėmesį į politiką, kur bagotėja iš eilinio alytiškio per asmens įžeidimą per ieškinius teisme melždamas būdamas politiku. Kur teisme reklamuojas politiku ir tyčiojas iš eilinio alytiškio teismui leidžiant ir nevertinant. Reiškia eilinį ir teismo salėj bagočiui politikui gali kaip ne žmogum laikyt. Plius įžeidimais priskiria kaip paklausimus oficialiai dėl galimai priklausančių orlaivių, raštai siūlymai kaip vystyt Alytų. Plius per įtartinai galimas pasiprovokavimo schemas po kitais, ko nenori išsiaiškint pradėję aiškintis savivaldybės Etikos komisija. Kuri palaiko politikų negražią leksiką kolegų ir eilinių alytiškių atveju. Tai pati blogiausia miesto tarybos kadencija per paskutinius 30 metų.

  Komentaras

  Ar po užkuliusinių intrigų dėl biojėgainės pasikeis turtingiausių tarpe? Verslai vertinant galimas paskolas ir kitus finansinius įsipareigojimus, tikri vaizdeliai gali būt kitokie? Vėl įsigaliojus dėl neteisėto praturtėjimo.. gal ramybės ne mažai kam neatneša?

  Komentaras

  Po rudenio rinkimų ir nuo šių valdyme po virš metų darbų derliaus negailestingai retės Alytuj dar likę jų rinkėjai ir balsavę per rinkimus... Viso to požymiai dabar, gilėjanti stagnacija palaikoma neveiklumu valdyme ir užkuliusių intrigom...Dėl paskutinių miesto likučių.

  Komentaras

  Ir dabar miesto valdžios elgsena su eiliniais gyventojais kaip su beteisiais baudžiauninkais. Neturinčiais teisėsė žinot kaip juda įtartini savivaldybėj n milijonų srautai, dėl biojėgainės, padangų gaisro ir žemės sklypų skandalų. Jie sau rezga viso miesto interesų saskaita ir niekas nedryskit domėtis. Ką su miesto resursų likučiais išdarinėja. Gali tik žavėtis, kaip jie valdžioje užsidirbt sugeba.

  Komentaras

  Už ką mokami merui atlyginimas ir tarybos nariams išmokos, kaip jie nesugeba savo kompetencijoj sprest pertvarkų ir strategijų klausimų? Dalį svarbių klausimų už juos sprendžia teismai. Kur vienus politikus teismai net nelaiko politikais ir lygina kaip eiliniais asmenims. Kur eiliniams reikalavimai mažesni kaip politikams. Kokie prasti kultūros lygiai palaikomi miesto tarybos politikų net neslepiant po savivaldybės Etikos komisijos sprendimus. Pono ir beteisio vergo. Todėl per 30 metų Alytuj ir mažėja virš 30 tūkstančių alytiškių. Kad saujelė jų žmonėmis nelaiko. Ir per paskutinius metus savivaldybę kaip savo dvarą praskolinėja nemastant, kaip apie 50 tūkstančių alytiškių gražins. Kol jie imituodami savivaldą žaidžia.a

  Komentaras

  Geriau išvardinkit miesto taryboj konkrečius narius, kurie pagal politiko kompetencijas sugeba teikt savivaldybės efektyvumo pertvarkų planus bei sėkmingo vystymo strategijas, nepatenka į jau nuo šio mėnesio galiojančio neteisėto turtėjimo zoną? O jei tokių yra, kodėl iki šiol miesto taryboj vieninteliai per Lietuvą nepatvirtinta pertvarkos ir strategijos? Vietoj to taryboj vėl suburtos darbo grupė švietimo pertvarkom iš 29 narių, dėl strategijų net 5 darbo grupės. Per paskutinius metus vėl sumažėjo mieste 1500 gyventojų. O tai darbininkai valdžioje dirba žmonėms. Per metus praskolint biudžetą net 6 milijonus nepadarius pertvarkų ir nepersistengiant. Verslūs miestui lengviausiu būdu pakraut paskolų, svarbiausi tarybos klausimai per teismus sprendžiami. Kažkokia manija per teisėsaugą dirbt. Skundinėt ir panašiai.

  Komentaras

  Kuklūs Alytuj dėl kaip kurių turtų kilmės ypatumų. Vienok nuo šio mėnesio įsigalioja dėl galimo neteisėto turto įstatymo. Jei neatitikimas 100 tūkstančių, domisi. Čia ypatumas kur milijonais turi prie dvigubų standartų institucijų tik... Kita vertus politikai davę priesaikas dirbt žmonėms. Tad per Alytaus savivaldybių nykųmą nesimato, kad politikai jau gabūs, ar persistengia žmonėms dirbt. Kur vėl įtarimai, ar iš tikro savo gabumais turtus užsidirba. Alytaus ypatybė ankstesniais laikais, turtingi nesiverždavo į politikus. Stengdavosi per taripininkus, o patys išlikt nepastebimi. Dėl galimų įtakų. Dabar tiesiai. Tik mieste kol kas prisidengia po mero poste ir panašiai. Patys atsakomybės tiesiai vengdami. Ant pakištukų žaidžia. Kaip Kauno meras verslininkas pats tiesiai per mero kompetenciją gan techniškai stengiasi ir Kaunas turtėja. Priešingai Alytaus nestabdoma stagnacija. Ir užsitraukt už tai bent dalies alytiškių nepasitenkinimus - už ką save turtuoliai politikoj Alytuj kankina? Žmonėms jei negerėja, tokių gelbėtojų politikoj nereikia. Gal jie užima politikoj vietas tų Alytuj, kurie ir sėkmingiau gali vystyt Alytų? Gerint žmonėms ir stiprint regiono interesus?

  Komentaras

  Kas turi verslus, dar suprantu, kad užsidirba tuos šimtus tūkstančių, bet nesuprantu kaip tokie turtingi tampa valstybės tarnautojai tokie kaip Vrubliauskas, taigi meru dirba daugiau kaip 20 metų, iš kur tie melejonai? Arba Remeikienė? Iš kur pas moteriškę tiek turto visą gyvrnimą sėdint kolegijoje? Būtų gerai, kad mokesčių inspekcija dar ir babkių kilmę nurodytų.

  Komentaras

  Kai žmonės dirba, moka mokesčius tai ir uždirba. Ir namus ir butus ir automobilius. Bet...kai niekur nedirba 5-8 metus ir dar iš teismų neišlenda, iš kur turtai tokioms tarybos narėms ???? Iš Kur butai, automobiliai, kelionės ? ? Jeigu ,,dirba,, raudonų žibintų kvartale Amsterdame, tai kodėl nedeklaravo ?

  Komentaras

  Ko Alytuj kuklinasi paklaust pas buvusį merą ekskomisarą ir jo sūnelį, ne prastose pareigose policijoj dirbantį, komentarų apie kaip kurių politikų turtų kilmę? Esmėj turtai ir turi vieni teigiamą kilimo energiją, kiti neigiamą. Todėl ir skirtingos turtingų elgsenos. Nes anie pagal kompetencijas žino ir apie save gali paaiškint. Iš kur galimai aitvarai atneša. Nes situacija Alytaus valdyme primena 1990 metų mentalitetus. Pagudraut dėl kitų sukurtų likučių. Metodais, kuriuos dalis politikų žino. Net AN redaktorius pagal ką žino, rašinėja viso to tik dalelytę. Nors Alytaus žiniasklaida kaip nori, tai vieno buvusio valdininko visas išdaigas net užsienį išblusinėjo.

  Komentaras

  Apgaulingi vaizdai. Pagal straipsnį aprašyta info turtingi, solidaus amžiaus. Tik gyvenk ramiai ir džiaugis. Pagal foto daugumoj veiduose nerimas, įsitempę, viduj neigiamos energijos daugiau nei teigiamos, ligų židiniai...Karmos - nėr ko pavydėt. Likimai....Bet per tai miesto vystymo istorija aiški. Išgyvent nelengva ir jiems.

  Komentaras

  Kur Alytuj gyvenimo prasmė per politiką? Kauno miesto mero verslininko atveju aišku. Turtingas atėjo į mero postą aukodamasis, kad dėl žmonių gali dirbt geriau. Nei iki jo stagnacija kaip Alytuj iki dabar. Ir Kaune iki tol taip vyko. Dabar Kauno meras pats priekį, už nieko nesislapstydamas, pats teikia strategijas. Ir atsako už jų vykdymo rezultatus. Kur miesto interesai stiprėja ir žmonėms gerėja. Viskas aišku. Alytuj priešingai. Taryboj ir turtingi iš verslo į priekį neina, kad patys siūlyt strategijas ir užtikrint jų vykdymą. Rezultatai miestui po metų savivaldoj blogi ir daugėja priekaištų ir tarybai. Vien tik atsakomybę verst merui, kurio sprendimai be tarybos aritmetinės daugumos palaikymo negaliotų, ir neteisinga. Vienok ir tarybai atsakomybė, kad rimti klausimai sprendžiami per institucijų rezginius, taip niekur iki tiek neužsileidžia. Kad tapt kaip paspirtukai kombinacijose tų, kurie už savivaldą Alytuj neatsakingi ir net alytiškiams neatskaitingi. Tai ne jau ir turtingiems Alytuj tik taip įmanoma išgyvent?

  Komentaras

  Kodėl alytiškiai ypač per paskutines kelias kadencijas per savivaldą stumia beveik atvirą stagnaciją? Ir per paskutinius metus lengviausiu būdu per metus praskolint savivaldybę dar 6 milijonais. Vietoj reformų darymo ir darbo per es paramą kur kaip suparaližuoti tiesiog bijo? Kaip n įmonę bankrotina? Prieš kelis metus į Alytų atvykus tuo met ekonomikos ministrė atkreipė dėmesį. Kad per paskutinius 10 n metų Alytus gavęs virš 300 milijonų es paramos. Kur panaudojimo efektyvumas labai prastas. N kartų mažiau, nei Lietuvos vidutinis lygis. Reiškia efektyviai naudojant, kaip ir Utenoj įmanoma normaliai sutvarkyt miestą, modernizuot įmones, išlaikyt apie 80 tūkstančių alytiškių. Užtikrinant jų normalias išgyvenimo salygas Alytuj. Dabar kaip užsiptogramavę stagnacijai. Net ir šiems turtai, jei viskas normalu, tai taryboj nestresuotų. Ramiai gyventų. Dabar nervinas, kažką įrodinėja.. Prisdengiant po meru ir komanda, kur ir postų netekę nesuvoks, kas vyko. Ir ką darė.

  Komentaras

  Šios kadencijos taryba vieninteliai per Lietuvą, o ir Alytaus istorijoj, kur patys per tarybą nesugeba sprest klausimų pagal kompetencijas ir atsakyt. Dalis klausimų priklauso nuo teismų sprendimų kokybės. Tai padangų gaisras ir žemės sklypų skandalai, biojėgainė, aerodromo..Žmonių nerinkti į valdžią teismai ir neatskaitingi žmonėms, sprendžia. Kam leist išsidirbinėt, ar neprileist per savivaldą. Policinio valdymo metodas. Kam turtėt, kam ne.

  Komentaras

  Jei Stalinas savo laiku perėmęs Rusiją su mediniu plūgu paliko valstybę su atomine bomba, tai. Alytų po Nepriklausomybės perėmę su išvystytu miestu iš savęs gyvent galinčiu ir išmaitint 80 tūkstančių žmonių, po 30 metų. Virš 30 tūkstančio gyventojų sumažėję ir likučių išlaikyt nesugeba. Jei Utena perėmus po Nepriklausomybės miestą su analogiškom įmonėm tuo met Alytuj iki dabar išlaiko modernizuodami, Alytuj...Ir vis dalis po tais pačiais veidukais. Ką tuo met kiti kūrė, šie likučių išlaikyt nesugeba.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.