Nr. 83 (13459)

2020-07-24

„Alytaus naujienų“ numeryje 83 (13459) skaitykite:

  • Ae­ro­dro­mai par­ce­liuo­ja­mi, kol atos­to­gau­ja prem­je­ras
  • Koronavirusas perrašė gyvybės gelbėjimo taisykles: kaip teisingai suteikti pirmąją pagalbą?
  • Grei­čio pe­da­las iki ga­lo nu­spaus­tas – lai­mė­ta pir­mo­ji vie­ta sa­vo kla­sė­je
  • Eko­no­mi­nio at­si­ga­vi­mo tiks­las – žmo­nės, o ne pel­nai
  • „Iki“ kvie­čia vy­res­nio am­žiaus žmo­nes į spe­cia­lų ki­no se­an­są po at­vi­ru dan­gu­mi
  • But­ri­mo­nių gim­na­zi­ja vėl pa­si­puo­šė nu­ga­lė­to­jos lau­rais
  • „Nykš­tu­ko” erd­vės pa­li­ko įspū­dį ir kon­kur­so ko­mi­si­jai
  • Ro­sel­los Po­sto­ri­no ro­ma­ne at­gy­ja tik­ra Hit­le­rio mais­to ra­gau­to­jos is­to­ri­ja
  • Vo­ve­rai­čių se­zo­nas: kaip ga­mi­nant iš­lai­ky­ti ge­riau­sias jų sa­vy­bes?
Pra­ėju­sią sa­vai­tę vie­šo­jo­je erd­vė­je pa­gar­sin­ta in­for­ma­ci­ja, kad Aly­tu­je dėl gy­ven­to­jų skun­dų Se­na­mies­čio fon­ta­nas už­prog­ra­muo­tas veik­ti tik iki 22 va­lan­dos. Tai...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės kon­tro­liuo­ja­ma ben­dro­vė „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“, mies­tie­čiams tie­kian­ti cen­tra­li­zuo­tą šil­dy­mą ir karš­tą van­de­nį, šian­dien už šią pa­slau­gą...
Kiek­vie­ną lie­pą ša­lies vys­ku­pi­jo­se pra­si­de­da po­ky­čiai, Vil­ka­viš­kio vys­ku­pi­ja ne iš­im­tis. Jai pri­klau­san­čio­se pa­ra­pi­jo­se ir šie­met ne­ma­žai ku­ni­gų pa­sky­ri­mų....
„Pa­pra­šiau, kad ma­no ma­ma Dan­guo­lė Dik­šie­nė pri­sės­tų. Tik ta­da pa­da­viau jai kny­gą „Tė­vo Sta­nis­lo­vo pa­li­ki­mas: siu­vi­nė­tų li­tur­gi­nių rū­bų rin­ki­nys“, vie­ną iš 55...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.