Nak­ti­mis Aly­tu­je ne­vei­kia nė vie­nas fon­ta­nas, bet kai ku­rie jų me­tų me­tais ne­be­vei­kia ir die­no­mis

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (3)
2020 Liepa 16
Fontanas Alytuje
Šiuo metu fontanas Senamiesčio skvere išjungiamas nuo 22 valandos vakaro iki 8 valandos ryto. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Pra­ėju­sią sa­vai­tę vie­šo­jo­je erd­vė­je pa­gar­sin­ta in­for­ma­ci­ja, kad Aly­tu­je dėl gy­ven­to­jų skun­dų Se­na­mies­čio fon­ta­nas už­prog­ra­muo­tas veik­ti tik iki 22 va­lan­dos. Tai su­kė­lė ne­ma­žai dis­ku­si­jų apie tai, kad Dzū­ki­jos sos­ti­nė tam­pa sen­jo­rų mies­tu, ja­me ne­be­lie­ka gy­vy­bės. „Iš tik­rų­jų si­tu­a­ci­ja yra vi­sai ne to­kia, jo­kių skun­dų sa­vi­val­dy­bė nė­ra ga­vu­si, įvy­ko ne­su­si­kal­bė­ji­mas. At­virkš­čiai, jau šią sa­vai­tę mes pail­gin­si­me vi­sų Aly­taus fon­ta­nų dar­bo lai­ką, jie veiks iki 23 va­lan­dos va­ka­ro“, – „Aly­taus nau­jie­noms“ sa­kė me­ro pa­va­duo­to­jas Ša­rū­nas Klė­ge­ris. Aly­tu­je šį se­zo­ną veiks pen­ki fon­ta­nai, esan­tys Mies­to so­de, Se­na­mies­čio skve­re, Ro­tu­šės aikš­tė­je, Pir­mo­jo Aly­taus aikš­tė­je ir Stu­den­tų skve­re.

Kas „įskun­dė“ fon­ta­ną?

Se­na­mies­čio skve­ras – aly­tiš­kių pa­mėg­ta vie­ta, tam­siuo­ju pa­ros me­tu jis yra vie­na gra­žiau­sių mies­to erd­vių. In­ter­ne­ti­niuo­se gra­žiau­sių fon­ta­nų Lie­tu­vo­je TOP 10 rin­ki­muo­se Se­na­mies­čio skve­ro fon­ta­nas per­nai bu­vo įver­tin­tas 6-ąja vie­ta už sa­vo iš­skir­ti­nu­mą su­te­mus, jį ap­švies­da­vo dau­gy­bė įvai­rias­pal­vių švies­tu­vų. Va­sa­rą tems­ta vė­lai, tai ir lai­ko ap­žiū­rė­ti šo­kan­tį fon­ta­ną lie­ka ma­žiau – šiuo me­tu jis iš­jun­gia­mas 22 va­lan­dą.

„Dzū­ki­jos van­de­nų“ at­sto­vas ma­ne in­for­ma­vo, kad fon­ta­nai Aly­taus nie­ka­da ne­vei­kė iš­ti­so­mis nak­ti­mis, šiuo me­tu 22 va­lan­dą yra iš­jun­gia­mi vi­si pen­ki mies­to fon­ta­nai – Se­na­mies­čio skve­re, Mies­to so­de, Ro­tu­šės aikš­tė­je, Pir­mo­jo Aly­taus aikš­tė­je bei Stu­den­tų skve­re. Mes ma­no­me, kad jie ga­lė­tų veik­ti va­lan­dą il­giau, ar­ti­miau­siu me­tu jie ir bus per­prog­ra­muo­ti“,– už­tik­ri­na me­ro pa­va­duo­to­jas Š.Klė­ge­ris. Jis pa­ste­bi, kad, jei Se­na­mies­čio skve­ro fon­ta­nas ka­da ir vei­kė il­giau, tai bu­vo pro­gra­ma­vi­mo klai­da.

Vie­šo­jo­je erd­vė­je pa­si­ro­džius in­for­ma­ci­jai, kad Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė (AMS) nu­spren­dė iš­jung­ti fon­ta­ną nak­ti­mis dėl gy­ven­to­jų skun­dų (be­je, pa­ti AMS to­kios ofi­cia­lios in­for­ma­ci­jos ne­skel­bė), ji su­kė­lė daug dis­ku­si­jų ir net pa­si­pik­ti­ni­mą.

Ta­čiau įdo­miau­sia, kad taip ir li­ko ne­įvar­dy­ta, kas ir dėl ko skun­dė­si. Me­ro pa­va­duo­to­jas ti­ki­na, kad jam to­kių skun­dų ma­ty­ti ne­te­ko, esą jų nė­ra ofi­cia­liai re­gist­ruo­ta.

Se­na­mies­čio skve­ro fon­ta­nas tu­ri sa­vo prie­šis­to­rę. Prieš Ant­rą­jį pa­sau­li­nį ka­rą šio­je vie­to­je bu­vo gy­ve­na­mie­ji, pre­ky­bi­nin­kų ir ama­ti­nin­kų na­mai, ku­rie su­bom­bar­duo­ti per pir­mą vo­kie­čių lėk­tu­vų ant­skry­dį.

Po ka­ro na­mai ne­bu­vo at­sta­ty­ti, su­for­muo­ta aikš­tė. 1956 me­tais ji pa­va­din­ta Ge­gu­žės 1-osios aikš­te, 1977-ai­siais su­tvar­ky­ta, įreng­tas fon­ta­nas, pa­sta­ty­tas pa­min­klas so­vie­ti­niam vei­kė­jui Juo­zui Vi­tui. 1990 me­tais pa­min­klas de­mon­tuo­tas. 2012-ai­siais re­konst­ruo­ta­me skve­re įreng­tas fon­ta­nas-kom­pa­sas su ra­šy­to­jo Jur­gio Kun­či­no kū­ry­bos ci­ta­to­mis.

Skulp­tū­ros iš­li­ko, o fon­ta­nai iš­džiū­vo

Aly­tu­je ne­trūks­ta fon­ta­nų, bet, de­ja, ne vi­si jie vei­kia. Karš­tą va­sa­ros die­ną fon­ta­nai net­gi ga­lė­tų žen­klin­ti sa­vo­tiš­ką kul­tū­ri­nį marš­ru­tą po mū­sų mies­tą. Aki­vaiz­du, kad ži­no­mų au­to­rių kū­ri­niams šian­dien la­bai rei­kia ne tik ūkiš­kos šei­mi­nin­ko ran­kos, iš­ma­ny­mo, kaip juos tvar­ky­ti, bet ir ne­ma­žų lė­šų.

Prie Spor­to rū­mų ga­li­ma pa­ma­ty­ti skulp­to­riaus Te­odo­ro Ka­zi­mie­ro Va­lai­čio skulp­tū­rą „Žie­das“. Ji ypa­tin­ga, nes... „gro­ja“. Skulp­to­rius pa­nau­do­jo ki­ne­ti­nius ele­men­tus, ka­ban­čias plokš­tu­mas, pu­čiant stip­riam vė­jui jų sklei­džia­mas ūki­mas pa­na­šus į var­po gau­de­sį. Skulp­tū­ra pa­sta­ty­ta 1982-ai­siais, pra­ėjus aš­tuo­ne­riems me­tams po T.K.Va­lai­čio tra­giš­kos mir­ties. „Žie­das“ bu­vo pir­mo­ji me­ta­lo plas­ti­ko skulp­tū­ra, pra­dė­ju­si for­muo­ti skulp­tū­rų an­sam­blį Jau­ni­mo par­ke.

Ši skulp­tū­ra yra vie­nin­ga­me an­sam­bly­je su fon­ta­nu, ta­čiau pas­ta­ra­sis se­niai iš­džiū­vęs. Kaip in­for­muo­ja AMS, pro­ble­ma ži­no­ma, bet fon­ta­no eks­plo­a­ta­ci­ja bū­tų la­bai bran­gi, jis pa­jung­tas nuo van­den­tie­kio, nė­ra cir­ku­lia­ci­nės sis­te­mos. Fon­ta­nas ga­lė­tų veik­ti tik po re­konst­ruk­ci­jos.

Prie „Žu­vin­to“ par­duo­tu­vės ga­li­ma pa­ma­ty­ti ki­to ge­rai ži­no­mo Lie­tu­vos skulp­to­riaus, da­bar jau a. a. Lion­gi­no Vir­bic­ko skulp­tū­rą „Van­de­nų žvė­ris liū­to ko­jo­mis“. Šiuo me­tu ji – ypač pras­tos būk­lės, kiau­ram ba­sei­nui rei­ka­lin­gas ka­pi­ta­li­nis re­mon­tas. La­bai gai­la, kad taip ap­leis­tas įdo­mus me­no kū­ri­nys, ku­ris tu­ri ne ma­žiau sma­gią at­si­ra­di­mo is­to­ri­ją mū­sų mies­te.

Skulp­to­rius yra pa­sa­ko­jęs, kad, jau iš­lie­ta iš bron­zos, ke­lia­ma ant pos­ta­mento „Var­lė“ at­si­svei­ki­no su liū­to ko­jo­mis. Joms „pri­gy­dy­ti“ iš­kvies­ti spe­cia­lis­tai taip ap­si­džiau­gė dzū­kiš­ku mies­to vai­šin­gu­mu, kad at­si­dū­rė blai­vyk­lo­je. Ga­lų ga­le pa­aiš­kė­jo, kad skulp­tū­rai at­sta­ty­ti ne­be­li­ko pi­ni­gų.

Tuo­met iš­ei­tį pa­siū­lė pats L.Vir­bic­kas: lai­ki­nai įsi­dar­bi­no šal­dy­tu­vų ga­myk­lo­je, o gau­tą at­ly­gi­ni­mą pa­au­ko­jo van­de­nų žvė­riui, ne­tru­kus vėl at­si­sto­ju­siam ant liū­to ko­jų.

Skulp­tū­ra prie par­duo­tu­vės „Žu­vin­tas“ bu­vo pa­sta­ty­ta 1981 me­tais. Me­rai kei­tė­si, skulp­tū­ra tru­pė­jo, fon­ta­nas vir­to šiukš­ly­nu. Kaip liu­di­ja „Aly­taus nau­jie­nų“ ar­chy­vas, 2007 me­tais tuo­me­ti­nis me­ras Fe­lik­sas Džiau­tas ry­žo­si su­tvar­ky­ti kū­ri­nį, bet jam taip ir ne­pa­vy­ko. Pra­bė­go dar 13 me­tų ir vi­ce­me­ras Š.Klė­ge­ris sa­ko, kad šiuo me­tu svars­to­ma ga­li­my­bė per­kel­ti „Var­lę“ į Dai­li­dės eže­rė­lį. Be­je, toks bu­vo ir pra­di­nis L.Vir­bic­ko su­ma­ny­mas.

My­li­miau­sias aly­tiš­kių fon­ta­nas – Mies­to so­de

1936 me­tais pa­gal Vy­tau­to Tre­čio­ko pro­jek­tą cen­tri­nė­je par­ko aikš­te­lė­je, vie­to­je anuo­met įpras­tos gė­lių klom­bos, įreng­tas ap­va­lus be­to­ni­nis fon­ta­nas su ba­sei­nė­liu, ku­rio vi­du­ry­je iš bal­tų bur­bu­lo for­mos purkš­tu­kų tryš­ko van­dens čiurkš­lės.

1997 me­tais Mies­to so­das įra­šy­tas į Kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­rą kaip ur­ba­nis­ti­nio pa­vel­do ver­ty­bė, svar­bi dėl ar­chi­tek­tū­ri­nių, is­to­ri­nių, kraš­to­vaiz­džio ir žel­dy­nų ver­čių. Be ki­ta ko, par­ke sau­go­ma ir įvai­rūs ma­žo­sios kraš­to­vaiz­džio ar­chi­tek­tū­ros sta­ti­niai ir vaiz­duo­ja­mo­jo me­no for­mos, taip pat ir fon­ta­nas.

1997–1999 me­tais Aly­taus mies­to so­das re­konst­ruo­tas pa­gal ar­chi­tek­tų Jad­vy­gos Ki­jaus­kie­nės ir Gied­riaus Gar­jo­nio pa­reng­tą pro­jek­tą. Su­re­mon­tuo­ta ir fon­ta­no van­den­tie­kio sis­te­ma, vie­toj se­no­jo fon­ta­no to­je pa­čio­je vie­to­je įreng­tas nau­jas, aukš­tes­nis, ap­kli­juo­tas šli­fuo­to gra­ni­to ply­te­lė­mis.

Vis dėl­to ro­žy­no ap­sup­tas Mies­to so­do fon­ta­nas, net ir pa­kei­tęs rū­bą, šian­dien aly­tiš­kių yra be­ne my­li­miau­sias, tai – vie­nas mies­to sim­bo­lių, ir kas la­bai svar­bu – vei­kian­tis.

Aly­tu­je taip pat dar yra ke­le­tas fon­ta­nų, įsi­kū­ru­sių prie kul­tū­ros įstai­gų, ku­rių dar­bo lai­kas nuo jų pa­čių ir pri­klau­so. La­bai jau­kus ma­žas fon­ta­nė­lis tryš­ko Kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus kie­me­ly­je, ta­čiau jis šią va­sa­rą pa­lei­džia­mas kur kas re­čiau.

Pa­sak mu­zie­jaus di­rek­to­rės Aud­ro­nės Ja­kuns­kie­nės, to prie­žas­tis – ne­la­bai džiu­gi­nan­ti sta­ty­bų kai­my­nys­tė. Ža­da­ma, kad fon­ta­nė­lis daž­niau veiks va­sa­ros pa­bai­go­je, kai mu­zie­ju­je vyks svar­bus ir il­gai lauk­tas ren­gi­nys – nau­jos eks­po­zi­ci­jos „So­dzius Dzū­ki­jon“ ati­da­ry­mas.

  Komentaras

  Sunt DONNA, sunt din Marea Britanie. După ce am fost într-o relație cu iubitul meu de 1 an acum și plănuiam să ne căsătorim curând și dintr-o dată m-a părăsit pentru o altă fată. de un adevăr, îl iubesc cu adevărat pe acest tip și niciodată nu îmi pot imagina viața fără el. Am încercat în continuare tot posibilul să-l recuper, dar tot efortul meu de a-l readuce în viața mea nu a dat rezultate. A fost în această zi credincioasă, am întâlnit câteva Mărturii pe un site web despre acest mare caster vrăjitor numit (DR.WEALTHY) orice persoană a susținut că îi ajută să își reînnoiască relația și să-i readucă pe fostul iubit, trebuia să-l contactez pentru că el a fost ultima mea speranță. L-am contactat prin e-mailul său și m-a asigurat că în trei zile, prietenul meu va pleca de la cealaltă fată și va reveni la mine și a fost o surpriză foarte mare să-l văd pe prietenul meu revenind la mine după trei zile vraja a fost Terminat. Sunt atât de fericit astăzi că s-a întors la mine și am reușit acest lucru cu ajutorul DR.WEALTHY. În același timp, vreau să folosesc această ocazie pentru a spune / sfaturi cât mai mulți care au nevoie de fostul lor înapoi, dacă aveți nevoie de ajutorul lui puteți Contactați-l prin EMAIL: wealthylovespell@gmail.com WHATSAPP HIM @ +2348105150446 vizitați site-ul http://wealthyspellhome.over-blog.com

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.