Ka­ran­ti­nas aly­tiš­kių sko­lų ši­lu­mos tie­kė­jams be­veik ne­pa­di­di­no, il­giau­siai ne­mo­kan­tie­ji – ben­dra­bu­čių gy­ven­to­jai

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (2)
2020 Liepa 16
Silmos tinklai
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės kon­tro­liuo­ja­ma ben­dro­vė „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“, mies­tie­čiams tie­kian­ti cen­tra­li­zuo­tą šil­dy­mą ir karš­tą van­de­nį, šian­dien už šią pa­slau­gą tu­ri apie 220 tūkst. eurų gy­ven­to­jų įsi­sko­li­ni­mą. Ben­dro­vės spe­cia­lis­tų pa­ste­bė­ji­mu, tai nė­ra la­bai di­de­lė su­ma, ji šiek tiek bu­vo di­des­nė pa­si­bai­gus šil­dy­mo se­zo­nui, ta­čiau bū­ta me­tų, kai anks­tes­niems ši­lu­mos tie­kė­jams po šil­dy­mo se­zo­no pa­bai­gos gy­ven­to­jų sko­los bu­vo žy­miai di­des­nės. Ši­lu­mos tie­kė­jai be­veik ne­pa­ju­to aly­tiš­kių iš­au­gu­sių sko­lų per ka­ran­ti­ną, o tarp il­giau­siai ne­mo­kan­čių­jų už šil­dy­mą ir karš­tą van­de­nį yra mies­to ben­dra­bu­čių gy­ven­to­jai.

Pe­rė­mė iki pu­sės me­tų sko­las

„Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“ Dzū­ki­jos sos­ti­nės ši­lu­mos ūkį iš pri­va­čios įmo­nės „Li­tes­ko“ pe­rė­mė per­nykš­čio bir­že­lio pra­džio­je.

Be­veik vi­si „Li­tes­ko“ Aly­taus fi­lia­lo dar­buo­to­jai per­ėjo dirb­ti į „Aly­taus ši­lu­mos tin­klus“ ir šian­dien čia dar­buo­ja­si apie 90 žmo­nių, ku­rių dau­gu­ma – ši­lu­mi­nin­kai.

Kaip sa­kė ben­dro­vės Ko­mer­ci­jos sky­riaus va­do­vas Re­mi­gi­jus Ja­ku­baus­kas, pa­gal su­si­ta­ri­mą su „Li­tes­ko“ iš jos bu­vo per­im­ti iki pu­sės me­tų sie­kian­tys gy­ven­to­jų įsi­sko­li­ni­mai už cen­tra­li­zuo­tą šil­dy­mą ir karš­tą van­de­nį, ki­tas su­sig­rą­žin­ti­nas sko­las pa­si­li­ko anks­tes­ni to­kios pa­slau­gos tei­kė­jai.

„Aly­taus ši­lu­mos tin­klų“ per­im­ta sko­la sie­kė apie 130 tūkst. eu­rų. Da­bar­ti­nių ši­lu­mos tie­kė­jų tu­ri­mo­mis ži­nio­mis, per­nykš­čio bir­že­lio pra­džio­je vi­sa mies­to gy­ven­to­jų sko­la už cen­tra­li­zuo­tą šil­dy­mą ir karš­tą van­de­nį ga­lė­jo siek­ti apie 200 tūkst. eu­rų, ne­per­im­tus įsi­sko­li­ni­mus tie­si­nė­mis prie­mo­nė­mis iš aly­tiš­kių jau iš­si­ieš­ko „Li­tes­ko“.

„Mes iš pra­džių į sko­li­nin­kus krei­pė­mės raš­tu su ra­gi­ni­mais su­si­mo­kė­ti sko­las, kai kas jas ir su­si­mo­kė­jo. Ta­čiau jau šį va­sa­rį krei­pė­mės į teis­mą dėl pri­vers­ti­nio sko­lų iš­ieš­ko­ji­mo iš maž­daug 30 klien­tų, ku­rių sko­los sie­kė nuo 600 iki 800 eu­rų. Su še­šiais klien­tais pa­vy­ko pa­si­ra­šy­ti tai­kos su­tar­tis dėl sko­lų su­mo­kė­ji­mo, o dau­giau kaip iš dvi­de­šim­ties sko­los bu­vo pri­teis­tos“, – tei­gė „Aly­taus ši­lu­mos tin­klų“ Ko­mer­ci­jos sky­riaus va­do­vas.

Per ka­ran­ti­ną sko­los pa­di­dė­jo tik maž­daug 2 pro­cen­tais

„Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“ cen­tra­li­zuo­tą šil­dy­mą ir karš­tą van­de­nį tie­kia dau­giau kaip 620 dau­gia­bu­čių, tarp ku­rių pa­ten­ka ir ben­dra­bu­čiai, taip pat maž­daug 30-čiai mies­to in­di­vi­du­a­lių na­mų.

Iš vi­so šia ši­lu­mos tie­kė­jų pa­slau­ga nau­do­ja­si per 20 tūkst. gy­ven­to­jų.

Pa­si­bai­gus šil­dy­mo se­zo­nui, ku­ris šį­met dėl vė­saus pa­va­sa­rio už­tru­ko iki ba­lan­džio pa­bai­gos, o anks­čiau jis tęs­da­vo­si maž­daug iki ba­lan­džio 10 ar 15 die­nos, aly­tiš­kių sko­los sie­kė apie 250 tūkst. eu­rų.

R.Ja­ku­baus­ko pa­ste­bė­ji­mu, anks­tes­niais me­tais bu­vu­siems ši­lu­mos tie­kė­jams po šil­dy­mo se­zo­no pa­bai­gos aly­tiš­kių sko­los bū­da­vo žy­miai di­des­nės, jos siek­da­vo net apie 350 tūkst. eu­rų: „Nors šil­dy­mo se­zo­nas ir bu­vo il­ges­nis, ta­čiau žie­ma ne­gąs­di­no di­de­liais šal­čiais, tad gy­ven­to­jams ma­žiau rei­kė­jo mo­kė­ti už šil­dy­mą.“

Šian­dien aly­tiš­kių sko­los cen­tra­li­zuo­tos ši­lu­mos ir karš­to van­dens tie­kė­jams yra apie 220 tūkst. eu­rų ir tai, „Aly­taus ši­lu­mos tin­klų“ Ko­mer­ci­jos sky­riaus va­do­vo tvir­ti­ni­mu, nė­ra įmo­nę gąs­di­nan­ti sko­la.

Bir­že­lį teis­mui pa­teik­ta 70 ieš­ki­nių dėl sko­lų iš­ieš­ko­ji­mo, o vie­no as­mens sko­los sie­kia nuo 300 iki 800 eu­rų ir už pa­slau­gas ne­mo­ka­ma il­giau nei me­tus. Dau­giau kaip pu­sė ieš­ki­nių pa­teik­ta ben­dra­bu­čių gy­ven­to­jams.

„Aly­taus ši­lu­mos tin­klų“ spe­cia­lis­tai pa­ste­bi, kad ap­skri­tai tarp vi­sų il­giau­siai ne­mo­kan­čių­jų dau­gu­ma yra ben­dra­bu­čių gy­ven­to­jai, nors dėl kai ku­riems su­si­da­riu­sių pa­ly­gin­ti ne­di­de­lių sko­lų į teis­mą ir ne­si­krei­pia­ma.

Vi­siš­kai ši­lu­mos tie­kė­jams ne­sko­lin­gi in­di­vi­du­a­lių na­mų gy­ven­to­jai.

Kaip tvir­ti­no R.Ja­ku­baus­kas, per tris mė­ne­sius tru­ku­sį ka­ran­ti­ną aly­tiš­kių sko­los pa­di­dė­jo la­bai ne­žy­miai, tik maž­daug 2 pro­cen­tais, pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu pra­ėju­sių me­tų lai­ko­tar­piu: „Žmo­nės, ne­tu­rin­tys ga­li­my­bės su­si­mo­kė­ti in­ter­ne­tu ir ne­ga­lin­tys iš­ei­ti iš na­mų, daž­nai mums skam­bin­da­vo ir klaus­da­vo, ar bus skai­čiuo­ja­mi dels­pi­ni­giai. Mes žmo­nes nu­ra­min­da­vo­me, kad ga­lės su­si­mo­kė­ti vė­liau, o dels­pi­ni­giai ne­bus skai­čiuo­ja­mi. Jų ka­ran­ti­no lai­ko­tar­piu ir ne­skai­čia­vo­me, žmo­nės tik­rai bu­vo są­mo­nin­gi, ne­si­au­gi­no sko­lų sau ir mū­sų įmo­nei.“

Pa­sto­vaus mo­kė­ji­mo su­tar­tys pa­klau­sios tarp pen­si­nin­kų

Aly­tiš­kiai tu­ri ga­li­my­bę su­da­ry­ti pa­sto­vaus mo­kė­ji­mo už šil­dy­mą su­tar­tis, kai, sie­kiant ma­žiau mo­kė­ti šil­dy­mo se­zo­no me­tu, už šią pa­slau­gą ga­li­ma at­si­skai­ty­ti per me­tus mė­ne­siams pa­da­li­jus kon­kre­čias su­mas.

Anot „Aly­taus ši­lu­mos tin­klų“ Ko­mer­ci­jos sky­riaus va­do­vo, to­kias su­tar­tis yra pa­si­ra­šę dau­giau kaip 100 aly­tiš­kių, ku­rių dau­gu­ma pen­si­nin­kai.

Iš 49 ša­lies cen­tra­li­zuo­to šil­dy­mo tie­ki­mo įmo­nių pa­gal ši­lu­mos kai­ną „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“ šiuo me­tu už­ima 8 vie­tą. Jos ši­lu­mos ki­lo­vat­va­lan­dės kai­na da­bar yra 4,28 cen­to su PVM.

Pi­giau­siai kai­nuo­ja ši pa­slau­ga, tei­kia­ma „Kau­no ener­gi­jos“ – 2,63 cen­to, bran­giau­siai – „Li­tes­ko“ fi­lia­lo „Bir­žų ši­lu­ma“ – 8,27 cen­to už ki­lo­vat­va­lan­dę su PVM.

 

  Komentaras

  Per Lietuvą vieni iš retų Alytuj per aną kadenciją įvedę atstovus iš sverur į savivaldybės strategines įmones. Tai į vadovų ir valdybas po nepriklausomais įmonėse šilumus tinklai ir dzūkijos vandenys. Per es paramos projektus silpni. Buvęs dzūkijos vandenys vadovas visa galva kompetentingesnis ir ant likučių nuo tada šie imituoja. Bet kaip kruopščiai jį tuo met teisėsauga eliminavo. Išblusinėjo vos ne iki..? Ir kaip dabar ta pati teisėsauga šauniai blusinėja dėl padangų gaisro ir žemės sklypų skandalų aėveju. Tuoj gal ir paminklus sustatys? Nors miesto labui turėjo būt operatyviai vertųnta, kad kiti nedrystų. Bet..tai nesudėtingi reikalai ir žiniasklaida bei dalis politikų išsiaiškinę, bet tylu? Vienok, ar ne dėl to tiek daug skolijos savivaldybė, gal ir šių srautus pridengt? Kur vaizdas alytiškiams ir net tarybai tabu? Nematykit, blusinėkites į apačias vieni kitus kiek nori. Todėl politikai pratyli. Kas bandė, galimai pablusinėja per užkastas atliekas ir. ? Virpėkit.

  Komentaras

  Reiškia ir Alytaus virusas ženkliai nepalietė. Kaip ir kitų nemažai savivaldybių. Kurios net nesiskolijo ir nemažindamos tempų sėkmingai vystos. Ir vasarą prieš rinkimus iš ministerijo fondų per vystymo projektus semia es lėšas. Įvykdę pertvarkas. Klausimas kodėl Alytuj per metus prisidengę virusu per 2 kartus skolijos viso net 6 milijonus eurų? Nes tai labai daug, palyginus kaip prieš metus persiėmė tik 12 milijonų paskolų? Reiškia kiti iki jų per virš 30 metų tik 12 milijonų priskolijo, kaip jie per metus net 6 milijonus? Jei ir toliau nevykdant reformų ir negerinant vystymo strategijų kas met po tiek kraus? Plius pratylima, kaip klausimai dėl biojėgainės kompensavimo ir kur sumos didelės ir biudžetui įtaka didelė? Per ilgai Alytuj nedrystama viešint rimtų klausimų per savivaldą? Kaip ateitį gražins paskolas, taip atvirai stagnuojant ir praleidžiant brangų laiką miestui naudingiems darbams padaryt. Beje Alytuj labai mažas reiklumas valdžiai. Jei meras, taryba ar į seimą nuo miesto kandidatuojantys nesuvokia miestui būtinų pertvarkų ir vystymo strategijų, kitur tokie net kandidatuot nedrysta. Niekur neįsivaizduojami čiūdai, kaip dėl strategijų sudaromos 5 darbo grupės ar švietimo reformų grupė iš 29 narių. Reiškia nesugeba, maskuoja, numeta ant kitų..

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.