Nr. 80 (13603)

2021-07-22

„Alytaus naujienų“ numeryje 80 (13603) skaitykite:

 • Skie­pai nuo ko­ro­na­vi­ru­so: vak­ci­nuo­ti mig­ran­tai, ko­kia sa­vi­val­dy­bės staig­me­na lau­kia pa­si­skie­pi­ju­sių­jų?
 • No­rin­čių sto­vyk­lau­ti bu­vo dau­giau, nei vie­tų sto­vyk­lo­se
 • Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je – vieš­nia iš Len­ki­jos
 • „Re­git­ra” kei­čia iš­anks­ti­nės re­gist­ra­ci­jos sis­te­mą
 • Tri­jo­se iš try­li­kos se­niū­nai­ti­jų iš­rink­ti se­niū­nai­čiai
 • Dėl ve­žė­jui ki­lu­sių pro­ble­mų ga­li vė­luo­ti at­lie­kų iš­ve­ži­mas
 • Vie­nin­te­lė Dzū­ki­jo­je di­džių­jų bal­tų­jų gar­nių ko­lo­ni­ja šį­met kaip nie­ka­da di­de­lė
 • Kultūros paveldo pulsui palaikyti – nauja prevencinės priežiūros sistema Lietuvoje
 • Fo­to­gra­fi­jų al­bu­me – vi­sų Lie­tu­vos re­gio­nų lais­vės ko­vo­to­jai
 • Pa­leis­ki­te vis­ką, kas truk­do jums ei­ti į prie­kį: at­kris tai, kas nė­ra ver­ta jū­sų, ir liks tik tik­ri da­ly­kai
 • Bran­gi­na­me tar­mes ir nau­jau­sias kny­gas
 • Aly­taus kul­tū­ros cen­tro va­sa­ra tur­tin­ga įvai­rios mu­zi­kos skam­be­sių
 • Prie­mo­nės iš na­mų vais­ti­nė­lės – au­ga­lams ir ge­res­niam der­liui
 • Aly­taus ra­jo­ne ūki­nin­kai jau pjau­na mie­žius, pra­de­da kul­ti rap­sus
Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nė, vyk­dy­da­ma eu­ro­pi­nių fon­dų ir vals­ty­bės biu­dže­to fi­nan­suo­ja­mą ge­riat­ri­jos ar­ba svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų ge­ri­ni­mo...
Aly­taus ae­ro­dro­mo ad­mi­nist­ra­ci­nis pa­sta­tas, ku­ria­me ap­gy­ven­ti ne­tei­sė­ti mig­ran­tai, lie­pos 19-ąją pra­dė­tas tver­ti pa­pil­do­ma tvo­ra. Tai da­ro­ma dėl vie­ti­nių gy­ven­to­jų...
Vai­va Ur­bo­nai­tė ir Gus­tė Taut­ke­vi­čiū­tė yra mer­gi­nų du­e­tas, ne­se­niai įkū­ręs sa­vo pre­kės žen­klą „Mau­Kiss“. Jos ypa­tin­gos tuo, kad yra dvi drau­gės, bai­gu­sios Aly­taus Adol­fo...
Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to li­go­ni­nė­je (LSMUL) Kau­no kli­ni­ko­se (KK) Akių li­gų kli­ni­ko­je ka­ta­rak­tos ope­ra­ci­jos at­lie­ka­mos nau­do­jant mo­der­nų...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.