Jau­no­sios ver­sli­nin­kės aly­tiš­kės: „Dra­bu­žiai ne­tu­ri ly­ties” (6)

Vai­va Ur­bo­nai­tė ir Gus­tė Taut­ke­vi­čiū­tė yra mer­gi­nų du­e­tas, ne­se­niai įkū­ręs sa­vo pre­kės žen­klą „Mau­Kiss“.
Vai­va Ur­bo­nai­tė ir Gus­tė Taut­ke­vi­čiū­tė yra mer­gi­nų du­e­tas, ne­se­niai įkū­ręs sa­vo pre­kės žen­klą „Mau­Kiss“.
Vai­va Ur­bo­nai­tė ir Gus­tė Taut­ke­vi­čiū­tė yra mer­gi­nų du­e­tas, ne­se­niai įkū­ręs sa­vo pre­kės žen­klą „Mau­Kiss“. Jos ypa­tin­gos tuo, kad yra dvi drau­gės, bai­gu­sios Aly­taus Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­ją ir iš­vy­ku­sios kar­tu stu­di­juo­ti į Vil­nių. Ten ir pra­dė­jo re­a­li­zuo­ti sa­vo sva­jo­nę – kur­ti dra­bu­žius ir ak­se­su­a­rus.

– Kas yra „Mau­Kiss“?

– „Mau­Kiss“ yra dra­bu­žių ir ak­se­su­a­rų di­zai­nai, įkvėp­ti to, ką mes gal­vo­ja­me, gir­di­me, ma­to­me ir sa­ko­me. Pre­kės žen­klas bu­vo su­kur­tas sie­kiant skleis­ti su­pra­ti­mą įvai­rio­mis te­mo­mis, no­ri­me pa­dė­ti žmo­nėms pa­si­jaus­ti lais­ves­niais.

– Ka­da ir kaip gi­mė min­tis įkur­ti sa­vo pre­kės žen­klą?

– Min­ties ne­rei­kė­jo ieš­ko­ti il­gai, ji vi­sa­da bu­vo ša­lia, to­dėl pra­dė­jus kal­bė­tis apie „Mau­Kiss“ idė­ją, jun­giant ma­žas de­ta­les, su­si­kū­rė ben­dras vaiz­das ir 2020 me­tų va­sa­rą gim­ta­ja­me mies­te Aly­tu­je pra­dė­jo­me vi­zi­ją pil­dy­ti.

– Mer­gi­nos, ar jū­sų stu­di­jos su­si­ju­sios su ver­slu?

– Vai­va stu­di­juo­ja Tarp­tau­ti­nį ver­slą ir ko­mu­ni­ka­ci­ją, o aš, Gus­tė, di­zai­ną, to­dėl kar­tu esa­me pui­kus de­ri­nys, pa­pil­do­me vie­na ki­tos ži­nias.

– Ar tai bu­vo vi­siš­kai nau­ja sri­tis, ku­rio­je pra­dė­jo­te dar­bus nuo nu­lio?

– Taip, vis­kas bu­vo nau­ja. Tu­rė­jo­me la­bai daug iš­mok­ti per trum­pą lai­ką. Vis dar mo­ko­mės. Kiek­vie­na nau­ja pa­tir­tis da­vė ir duo­da nau­jų ži­nių, pa­de­da ge­riau su­pla­nuo­ti to­li­mes­nius veiks­mus.

– Vai­va, sa­ky­ki­te, ar tai tik jud­vie­jų su Gus­te pro­jek­tas?

– Taip, vi­sus kū­ry­bi­nius dar­bus, dra­bu­žių di­zai­nus, brand‘o įvaiz­dį, net pa­čias fo­to­se­si­jas ir re­kla­mi­nius fil­mu­kus ku­ria­me pa­čios, ta­čiau tu­ri­me di­de­lį pa­lai­ky­mą iš drau­gų, ku­rie pa­de­da mums įvai­riais klau­si­mais. Be jų ir „Mau­Kiss“ ne­bū­tų ten, kur yra da­bar. Taip pat mū­sų su­ma­ny­mus iš­pil­do nuo­sta­bi siu­vė­ja Dai­va, ku­ri jau ne vie­ną de­šim­tį me­tų dir­ba šį dar­bą.

– Ko­dėl ren­ka­tės bū­tent to­kius už­ra­šus sa­vo dra­bu­žių li­ni­jo­je?

– Žmo­nės daž­nai gal­vo­ja vi­siš­kai apie tą pa­tį, ta­čiau bi­jo­me ar ne­drįs­ta­me pa­sa­ky­ti, o kar­tais ir ne­no­ri­me iš­girs­ti tam tik­rų da­ly­kų. Mes ma­no­me, kad vi­sos tos min­tys yra svar­bios ir reikš­min­gos, to­dėl su­tei­kia­me žmo­nėms pro­gą bū­ti drą­siems. Dra­bu­žiai yra žmo­gaus įvaiz­džio pa­pil­dy­mas, sma­gu, kai jis siun­čia kaž­ko­kią ži­nu­tę.

– Kaip nu­spren­džia­te, kad bū­tent šis už­ra­šas tu­ri bū­ti ant dra­bu­žių?

– Sten­gia­mės pa­ma­ty­ti ir su­pras­ti, kaip ki­ti žmo­nės šį už­ra­šą su­pras­tų, ar jiems pa­tik­tų idė­ja, min­tis, ku­rią ban­do­me per­teik­ti.

– Ko­dėl pre­kiau­ja­te tik uni­sex dra­bu­žiais?

– Dra­bu­žiai ne­tu­ri ly­ties. Ne­no­ri­me jų ka­te­go­ri­zuo­ti. Var­to­to­jas ren­ka­si pats, ne­ban­do­me jam įteig­ti ste­re­o­ti­pų.

– Kiek lai­ko per sa­vai­tę ski­ria­te bū­tent „Mau­Kiss“?

– Kiek­vie­na sa­vai­tė yra skir­tin­ga, tu­ri­me dar­bų są­ra­šus, ku­riuos tu­ri­me įvyk­dy­ti, o lai­ką, pa­si­skirs­tom pa­čios. Vie­na sa­vai­tė ga­li bū­ti be po­il­sio, o ki­ta la­bai leng­va.

– Su ko­kiais sun­ku­mais su­si­dū­rė­te?

Dau­giau­sia sun­ku­mų at­si­ran­da ga­my­bi­niuo­se pro­ce­suo­se, ku­riuo­se trūks­ta pa­tir­ties.

– „Mau­Kiss“ pa­si­žy­mi ypa­tin­ga es­te­ti­ka. Kas už tai at­sa­kin­gas?

– Aš ir Gus­tė. Mū­sų nuo­mo­nės ne vi­sa­da su­tam­pa, to­dėl kom­pro­mi­so ieš­ko­ji­mas su­ku­ria dar ge­res­nius re­zul­ta­tus.

– Ko­kių at­ei­ties pla­nų tu­ri­te?

– No­ri­me to­liau kur­ti, tu­ri­me idė­jų, ku­rios dar lau­kia sa­vo ei­lės, ka­da bus įgy­ven­din­tos, bet vi­sas sa­vo min­tis sten­gia­mės re­a­li­zuo­ti kaip įma­no­ma grei­čiau, nes kiek­vie­na ga­li pa­do­va­no­ti vis nau­jų idė­jų. Kai jos ne­si­kau­pia, yra iš­pil­do­mos – leng­viau.

– Ar no­rė­tu­mė­te, kad tai bū­tų vie­nin­te­lis jū­sų pra­gy­ve­ni­mo šal­ti­nis, tai yra at­ei­ty­je dirb­ti tik su sa­vo pre­kės žen­klu?

– Ži­no­ma, no­rė­tu­mė­me, kad tai bū­tų mū­sų vie­nin­te­lis dar­bas, ta­da ga­lė­tu­mė­me vi­są ener­gi­ją skir­ti „Mau­Kiss“ ir to­liau džiaug­tis tuo, ką da­ro­me.

Lie­pa Svirs­kai­tė

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.