Kau­no kli­ni­ko­se ka­ta­rak­tos ope­ra­ci­jos at­lie­ka­mos ino­va­ty­viu la­ze­riu (1)

In­drė Ma­tu­le­vi­čiū­tė
„At­lie­kant stan­dar­ti­nę ka­ta­rak­tos ope­ra­ci­ją ul­tra­gar­so ener­gi­ja su­smul­ki­na­mas ir pa­ša­li­na­mas pa­drums­tė­jęs lę­šiu­kas ir vė­liau į kap­su­lės mai­še­lį im­plan­tuo­ja­mas dirb­ti­nis in­tra­o­ku­li­nis lę­šis (IOL). Šiuo me­tu pa­cien­tai jau ir LSMUL KK ga­li rink­tis ope­ra­ci­jas fem­to­se­kun­di­niu la­ze­riu, kai lę­šiu­kas su­smul­ki­na­mas la­ze­rio spin­du­liais ir ma­žes­nis ul­tra­gar­so ener­gi­jos kie­kis rei­ka­lin­gas jam pa­ša­lin­ti“, – sa­ko gy­dy­to­ja of­tal­mo­lo­gė In­drė Ma­tu­le­vi­čiū­tė.
Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to li­go­ni­nė­je (LSMUL) Kau­no kli­ni­ko­se (KK) Akių li­gų kli­ni­ko­je ka­ta­rak­tos ope­ra­ci­jos at­lie­ka­mos nau­do­jant mo­der­nų fem­to­se­kun­di­nį la­ze­rį. Kau­no kli­ni­kos yra pir­mo­ji uni­ver­si­te­to li­go­ni­nė Bal­ti­jos ša­ly­se, ku­rio­je dir­ba­ma su to­kiu ino­va­ty­viu apa­ra­tu. Juo už­tik­ri­na­mi ge­res­ni ope­ra­ci­jos re­zul­ta­tai, su­ma­ži­na­mas lę­šiu­ko pa­ša­li­ni­mui rei­ka­lin­gas ul­tra­gar­so ener­gi­jos kie­kis ir ne­igia­mas jo po­vei­kis ra­ge­nai bei ki­tiems akies au­di­niams. Stan­dar­ti­nės ka­ta­rak­tos ope­ra­ci­jos yra kom­pen­suo­ja­mos, o la­ze­rio pa­slau­ga yra tei­kia­ma itin pa­lan­kio­mis kai­no­mis.

Vie­nin­te­lis gy­dy­mas – ope­ra­ci­ja

2020 me­tų Hi­gie­nos ins­ti­tu­to duo­me­ni­mis, ka­ta­rak­tos diag­no­zė nu­sta­ty­ta 64 636 as­me­nims Lie­tu­vo­je. Ka­ta­rak­ta – akių li­ga, kai lę­šiu­kas ne­ten­ka skaid­ru­mo ir pra­de­da for­muo­tis drums­tys, truk­dan­čios re­gė­ji­mui. Tai yra vie­na iš pa­grin­di­nių vy­res­nio am­žiaus žmo­nių pras­to re­gė­ji­mo prie­žas­čių, o vie­nin­te­lis gy­dy­mo bū­das – ope­ra­ci­ja.

 

„At­lie­kant stan­dar­ti­nę ka­ta­rak­tos ope­ra­ci­ją ul­tra­gar­so ener­gi­ja su­smul­ki­na­mas ir pa­ša­li­na­mas pa­drums­tė­jęs lę­šiu­kas ir vė­liau į kap­su­lės mai­še­lį im­plan­tuo­ja­mas dirb­ti­nis in­tra­o­ku­li­nis lę­šis (IOL). Šiuo me­tu pa­cien­tai jau ir LSMUL KK ga­li rink­tis ope­ra­ci­jas fem­to­se­kun­di­niu la­ze­riu, kai lę­šiu­kas su­smul­ki­na­mas la­ze­rio spin­du­liais ir ma­žes­nis ul­tra­gar­so ener­gi­jos kie­kis rei­ka­lin­gas jam pa­ša­lin­ti“, – sa­ko gy­dy­to­ja of­tal­mo­lo­gė In­drė Ma­tu­le­vi­čiū­tė.

 

Gy­dy­to­ja I. Ma­tu­le­vi­čiū­tė, fem­to­se­kun­di­niu la­ze­riu at­lie­kan­ti ope­ra­ci­jas, pa­sa­ko­ja, kad, at­lie­kant ope­ra­ci­ją la­ze­riu, yra ma­žes­nė trau­ma ki­toms akies struk­tū­roms: „Ul­tra­gar­so ener­gi­ja smul­kin­da­ma lę­šiu­ką kar­tu vei­kia ir ap­lin­ki­nius au­di­nius, ypač ra­ge­ną. Tais at­ve­jais, kai pa­ste­bi­me, kad vi­di­nis ra­ge­nos sluoks­nis – en­do­te­lis jau pa­žeis­tas ki­tų ra­ge­nos li­gų, sie­kia­me kuo ma­žiau jį trau­muo­ti ir re­ko­men­duo­ja­me ope­ra­ci­ją fem­to­se­kun­di­niu la­ze­riu.“

 

Dar vie­nas ka­ta­rak­tos ope­ra­ci­jos fem­to­se­kun­di­niu la­ze­riu pri­va­lu­mas – pre­ci­ziš­ku­mas, nes ga­li­ma at­lik­ti vi­siš­kai tai­syk­lin­gos for­mos ir tiks­laus no­ri­mo dy­džio pjū­vius ra­ge­no­je bei an­gą lę­šiu­ko prie­ki­nė­je kap­su­lė­je – kap­su­lo­to­mi­ją. Nau­do­jan­tis kom­piu­te­ri­ne pro­gra­mi­ne įran­ga, fem­to­se­kun­di­niu la­ze­riu ga­li­ma pjau­ti pa­gei­dau­ja­ma­me au­di­nio gy­ly­je, sluoks­ny­je ir iš­gau­ti rei­kia­mos for­mos pjū­vius bei pa­siek­ti pre­ci­ziš­kai tiks­lų re­zul­ta­tą. Vi­sos ope­ra­ci­jos me­tu at­lie­ka­ma prie­ki­nio akies seg­men­to op­ti­nė ko­he­ren­ti­nė to­mog­ra­fi­ja, ga­ran­tuo­jant mak­si­ma­lų pro­ce­dū­ros sau­gu­mą.

 

Pa­slau­gų pri­ei­na­mu­mas

Šei­mos gy­dy­to­jas, įta­ręs pa­cien­tui ka­ta­rak­tą, nu­krei­pia jį akių li­gų gy­dy­to­jo kon­sul­ta­ci­jai. Kon­sul­ta­ci­jos me­tu įver­ti­na­mas re­gos ašt­ru­mas, ku­ris, ka­ta­rak­tos at­ve­ju, bū­na su­ma­žė­jęs. Tuo­met at­lie­ka­ma akių ap­žiū­ra ply­ši­ne lem­pa, kai iš­plė­tus vyz­dį, įver­ti­na­ma lę­šiu­ko būk­lė, jo skaid­ru­mas ar esan­čios ka­ta­rak­tos ti­pas ir nu­spren­džia­ma, ar rei­ka­lin­ga ope­ra­ci­ja.

 

Gydytoja I. Matulevičiūtė sako, kad procesas nuo konsultacijos poliklinikoje iki pačios operacijos atlikimo užtrunka apie vieną mėnesį.

Vi­siems pa­cien­tams stan­dar­ti­nė ka­ta­rak­tos ope­ra­ci­ja yra kom­pen­suo­ja­ma PSDF lė­šo­mis, ta­čiau gy­dy­to­jui of­tal­mo­lo­gui re­ko­men­duo­jant ar pa­cien­tui pa­gei­dau­jant, pro­ce­dū­rą ga­li­ma at­lik­ti su­mo­kant už ją LSMUL KK nu­sta­ty­tą kai­ną.

Pa­na­ši si­tu­a­ci­ja ir dėl in­tra­o­ku­li­nio lę­šio kom­pen­sa­vi­mo. Vi­si pa­cien­tai ga­li gau­ti PSDF lė­šo­mis kom­pen­suo­ja­mą IOL, ta­čiau ga­li­ma pa­si­rink­ti ki­to­kį lę­šį, su­mo­kant skir­tu­mą tarp PSDF lė­šo­mis kom­pen­suo­ja­mo ir pa­si­rink­to lę­šio kai­nų.

 

Ope­ra­ci­jos eta­pas la­ze­riu per dvi mi­nu­tes

Ka­ta­rak­tos ope­ra­ci­ja vyks­ta dviem eta­pais. „Pir­miau­siai tai­kant vie­ti­nę ne­jaut­rą la­šais, at­lie­ka­ma ope­ra­ci­jos da­lis fem­to­se­kun­di­niu la­ze­riu. Su pa­si­ruo­ši­mo eta­pu tai ga­li už­truk­ti apie 5 mi­nu­tes, o pa­ti la­ze­ri­nė pro­ce­dū­ra trun­ka 2–3 mi­nu­tes. Ta­da pa­cien­tas per­ke­lia­mas į ope­ra­ci­nę, kur at­lie­ka­mi ki­ti ka­ta­rak­tos ope­ra­ci­jos eta­pai. Tuo me­tu tai­ko­ma kom­bi­nuo­ta ne­jaut­ra: vie­ti­nis nu­jaut­ri­ni­mas la­šais bei ben­dro­ji in­tra­ve­ni­nė ne­jaut­ra. Ši ope­ra­ci­jos da­lis vi­du­ti­niš­kai trun­ka apie 20–30 mi­nu­čių ir bai­gia­ma im­plan­ta­vus IOL į kap­su­lės mai­še­lį“, – pa­aiš­ki­na of­tal­mo­lo­gė I. Ma­tu­le­vi­čiū­tė.

 

Pa­pras­tai jau ki­tą die­ną po ope­ra­ci­jos pa­cien­tai jau­čia re­gė­ji­mo pa­ge­rė­ji­mą, ta­čiau jei ka­ta­rak­ta yra to­li pa­žen­gu­si, lę­šiu­kas la­bai pa­drums­tė­jęs, tuo­met at­si­ga­vi­mo pe­ri­odas po ope­ra­ci­jos yra il­ges­nis. Gy­dy­to­ja I. Ma­tu­le­vi­čiū­tė įspė­ja, kad pir­mą­jį mė­ne­sį re­gos ašt­ru­mas dar ga­li svy­ruo­ti dėl vyks­tan­čio gi­ji­mo pro­ce­so. To­dėl svar­bu pir­mą­jį mė­ne­sį po ope­ra­ci­jos lai­ky­tis tau­so­jan­čio re­ži­mo, veng­ti už­terš­tos ap­lin­kos, fi­zi­nio krū­vio, dar­bo iš ar­ti.

 

Of­tal­mo­lo­gė I. Ma­tu­le­vi­čiū­tė da­li­ja­si, kad bū­na at­ve­jų, kai ope­ra­ci­jos fem­to­se­kun­di­niu la­ze­riu at­lik­ti ne­ga­li­ma: „Tai si­tu­a­ci­jos, kai pa­cien­tas ne­ga­li fik­suo­ti žvilgs­nio dėl esan­čio nis­tag­mo ar žvai­ru­mo, esant to­li pa­žen­gu­siai glau­ko­mai, akies pa­vir­šiaus li­goms (bu­vu­sios ra­ge­nos in­fek­ci­nės li­gos, sun­kus sau­sų akių sin­dro­mas, at­si­nau­ji­nan­čios ra­ge­nos ero­zi­jos), ar ne­si­ple­čiant vyz­džiui.“

 

Ope­ra­ci­jos la­ze­riu at­lie­ka­mos tik po pa­pil­do­mo iš­ty­ri­mo ir esant im­plan­tuo­tiems elek­tro­kar­dios­ti­mu­lia­to­riams. To­kiu at­ve­ju ope­ra­ci­ja ga­li­ma tik po gy­dy­to­jo kar­dio­lo­go kon­sul­ta­ci­jos ir pri­žiū­rint bei lei­džiant gy­dy­to­jui anes­te­zio­lo­gui.

Užs. Nr. 099

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.