Nr. 78 (135601)

2021-07-16

„Alytaus naujienų“ numeryje 78 (135601) skaitykite:

 • Tur­tin­gie­ji ne­si­kei­čia, be­tur­čių rei­kia ieš­ko­ti su ži­bu­riu
 • Fi­to­te­ra­peu­tas Vir­gi­li­jus Skir­ke­vi­čius: ko­dėl sens­tant virš­ki­ni­mo pro­ble­mos tam­pa vis daž­nes­nės ir kaip su tuo ko­vo­ti
 • Rau­gin­ti ir fer­men­tuo­ti pro­duk­tai – svei­kos mi­ty­bos šal­ti­nis
 • Kau­no kli­ni­ko­se ka­ta­rak­tos ope­ra­ci­jos at­lie­ka­mos ino­va­ty­viu la­ze­riu
 • Mes spor­tuo­ja­me
 • Vytautas Ba­kas: eks­tre­ma­lios si­tu­a­ci­jos val­dy­me – be­rei­ka­lin­gos įtam­pos ir grės­mė pa­min­ti žmo­gaus tei­ses
 • ARATC rin­kos da­ly­viams rei­ka­la­vi­mus ke­lia, bet sau tų pa­čių kri­te­ri­jų ne­tai­ko
 • Si­na­go­go­je – Sa­mu­e­lio Ta­co dai­lės ko­lek­ci­ja
 • „Po­nios Blin­ke­vi­čiū­tės šou tę­sia­si: „dur­nink” rin­kė­jus, ar­ba Kaip su­sig­rą­žin­ti pra­ras­tus pro­cen­tus”
 • Li­go­ni­nės gat­vė­je – ne­sau­gu, gy­ven­to­jai tu­rė­tų rū­pin­tis sa­vo sau­gu­mu pa­tys
 • Ne­ma­ža da­lis ne­le­ga­lių mig­ran­tų tvir­ti­na no­rį lik­ti Lie­tu­vo­je: bė­go­me nuo Aliak­san­dro Lu­ka­šen­kos dik­ta­tū­ros ir ra­siz­mo
„Karš­čiai – ge­riau­sias lai­kas pa­kvies­ti mies­tų pla­nuo­to­jus, me­rus ir pro­jek­tų ren­gė­jus į nu­pli­kin­tas aikš­tes, skve­rus, bul­va­rus ir pės­čių­jų ta­kus, tie­sio­giai iš­ban­dy­ti jų...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vy­bei ne­tei­sė­tų mig­ran­tų ap­gy­ven­di­ni­mo klau­si­mą te­ko spręs­ti lie­pos 3-iąją, o Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės...
Jau dau­giau nei prieš me­tus Aly­tu­je pra­si­dė­jo svars­ty­mai dėl no­ri­mos kur­ti nau­jos ga­myk­los, už­si­im­sian­čios mi­ne­ra­li­nių uo­lie­nų per­dir­bi­mu, Pra­mo­nės gat­vė­je, bu­vu­sio...
Iš Aly­taus ki­lu­sios jau­nos ar­chi­tek­tės Aus­tė­jos Jur­čiu­ko­ny­tės šeš­tus ar­chi­tek­tū­ros stu­di­jų me­tus vai­ni­ka­vo ap­gin­tas ma­gist­ro dar­bas, ku­ris ko­mi­si­jos spren­di­mu bu­vo...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.