Ko­dėl sa­vi­val­dy­bė to­liau prie­ši­na­si mi­ne­ra­li­nių uo­lie­nų per­dir­bi­mo ga­myk­los at­si­ra­di­mui? (10)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Nau­ja ga­myk­la veik­tų bu­vu­sio med­vil­nės kom­bi­na­to ver­pi­mo ce­cho maž­daug 40 tūkst. kv. met­rų dy­džio „MS LT01“ iš ju­ri­di­nių as­me­nų nuo­mo­ja­mo­se pa­tal­po­se. Jos yra buvusio medvilnės kombinato administracinio pastato kaimynystėje. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Nau­ja ga­myk­la veik­tų bu­vu­sio med­vil­nės kom­bi­na­to ver­pi­mo ce­cho maž­daug 40 tūkst. kv. met­rų dy­džio „MS LT01“ iš ju­ri­di­nių as­me­nų nuo­mo­ja­mo­se pa­tal­po­se. Jos yra buvusio medvilnės kombinato administracinio pastato kaimynystėje. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Jau dau­giau nei prieš me­tus Aly­tu­je pra­si­dė­jo svars­ty­mai dėl no­ri­mos kur­ti nau­jos ga­myk­los, už­si­im­sian­čios mi­ne­ra­li­nių uo­lie­nų per­dir­bi­mu, Pra­mo­nės gat­vė­je, bu­vu­sio med­vil­nės kom­bi­na­to ver­pi­mo ce­cho pa­tal­po­se. Ją pla­nuo­ja sta­ty­ti mies­te vei­kian­ti ben­dro­vė „MS LT01“. Gy­ven­to­jai, su­ži­no­ję, kad nau­jos įmo­nės ga­my­bi­niuo­se pro­ce­suo­se bus nau­do­ja­mos che­mi­nės me­džia­gos, ėmė rink­ti pa­ra­šus po to­kios ga­myk­los at­si­ra­di­mui prieš­ta­rau­jan­čia pe­ti­ci­ja. Pra­ėju­sį ru­de­nį sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pir­mą­kart pa­si­prie­ši­no mi­nė­tos ga­myk­los at­si­ra­di­mui Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je – ne­de­ri­no pa­reng­tos pla­nuo­ja­mos ūki­nės veik­los po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mo ata­skai­tos. Pas­ta­ro­ji ne­de­rin­ta ir da­bar. Ko­kie bus to­les­ni žings­niai dėl mi­ne­ra­li­nių uo­lie­nų per­dir­bi­mo ga­myk­los at­si­ra­di­mo?

Ne­si­kei­čia po­zi­ci­ja dėl sa­ni­ta­ri­nės ap­sau­gos zo­nos

Ke­ti­ni­mai Pra­mo­nės gat­vė­je sta­ty­ti iš­kas­ti­nės mi­ne­ra­li­nės uo­lie­nos per­dir­bi­mo ga­myk­lą pa­aiš­kė­jo dau­giau nei prieš me­tus, vie­šai pa­skel­bus bū­si­mos įmo­nės po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mo ata­skai­tą. Pas­ta­ro­sios or­ga­ni­za­to­rius – Aly­tu­je re­gist­ruo­ta ben­dro­vė „MS LT01“, va­do­vau­ja­ma An­driaus Sta­siu­ky­no. Ata­skai­tos ren­gė­ja – Vil­niaus ben­dro­vė „Ap­lin­kos va­dy­ba“.

Nau­ja ga­myk­la veik­tų bu­vu­sio med­vil­nės kom­bi­na­to ver­pi­mo ce­cho maž­daug 40 tūkst. kv. met­rų dy­džio „MS LT01“ iš ju­ri­di­nių as­me­nų nuo­mo­ja­mo­se pa­tal­po­se.

Ta­čiau po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mo ata­skai­ta įstri­go dėl gy­ven­to­jų ir kai ku­rių vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų, tarp jų ir mies­to sa­vi­val­dy­bės, pa­si­prie­ši­ni­mo. Gy­ven­to­jai, su­ži­no­ję, kad nau­jos įmo­nės ga­my­bi­nia­me pro­ce­se bus nau­do­ja­mos che­mi­nės me­džia­gos, pa­vyz­džiui, sie­ros, azo­to rūgš­tys, van­de­ni­lio pe­rok­si­das, ėmė rink­ti pa­ra­šus po to­kios ga­myk­los at­si­ra­di­mui prieš­ta­rau­jan­čia pe­ti­ci­ja.

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, įver­ti­nu­si nau­jos įmo­nės grės­mes mies­tui ir gy­ven­to­jams, per­nykš­čio spa­lio pa­bai­go­je ne­pri­ta­rė po­vei­kio ap­lin­kai ata­skai­tai, tam pa­tei­kė sa­vo ar­gu­men­tus.

Kaip sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Ona Ba­le­vi­čiū­tė, tuo­met ata­skai­tai dėl pa­na­šių prie­žas­čių ne­pri­ta­rė ir Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­tas bei Na­cio­na­li­nis vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tras: „Tik bir­že­lio pa­bai­go­je ga­vo­me „Ap­lin­kos va­dy­bos“ at­sa­ky­mus į mū­sų pa­teik­tas pa­sta­bas. Bet ir vėl ata­skai­tai ne­pri­ta­rė­me prak­tiš­kai dėl tų pa­čių prie­žas­čių, kaip ir per­nykš­tį ru­de­nį. Pir­miau­sia – ne­si­kei­čia mū­sų po­zi­ci­ja dėl sa­ni­ta­ri­nės ap­sau­gos zo­nos. At­si­žvel­giant į ana­lo­gų ne­tu­rin­tį pla­nuo­ja­mą ga­my­bi­nį pro­ce­są, ga­my­bi­niam ob­jek­tui tu­ri bū­ti nu­sta­to­ma tei­sės ak­tais nu­ma­ty­ta ne ma­žes­nė kaip 500 met­rų sa­ni­ta­ri­nė ap­sau­gos zo­na. Į ją pa­ten­ka gy­ve­na­mie­ji na­mai, lop­še­lis-dar­že­lis „Pu­ti­nė­lis“, Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tras.“

O. Ba­le­vi­čiū­tė pa­brė­žė, kad, at­si­ra­dus iš­kas­ti­nių mi­ne­ra­li­nių uo­lie­nų per­dir­bi­mo ga­myk­lai, iš­ky­la grės­mė pa­kenk­ti kai­my­nys­tė­je esan­čių gy­ven­to­jų bei įstai­gų sau­gu­mui.

 

Iš­ki­lo ne­aiš­ku­mų dėl mi­ne­ra­li­nių uo­lie­nų ty­ri­mų

Po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mo ata­skai­tos sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ne­de­ri­no ir dėl ne­pa­teik­tos in­for­ma­ci­jos apie nau­jų au­to­mo­bi­lių par­ka­vi­mo vie­tų įren­gi­mą.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės O.Ba­le­vi­čiū­tės tei­gi­mu, ata­skai­to­je ne­nu­ro­do­mos net pre­li­mi­na­rios ga­li­mos kro­vi­ni­nių au­to­mo­bi­lių sta­ty­mo vie­tos, o, kaip ma­ty­ti iš ata­skai­tos, per pa­rą į nau­ją įmo­nę at­vyks ir iš jos iš­vyks 58 kro­vi­ni­nės trans­por­to prie­mo­nės.

„Sa­vi­val­dy­bės sau­go­mas Gul­by­nės mik­ro­or­ni­to­lo­gi­nis draus­ti­nis nuo pla­nuo­ja­mos ūki­nės veik­los nu­to­lęs vos apie 600 met­rų, ata­skai­to­je tu­ri bū­ti nu­ma­ty­tas ne tik po­vei­kio ap­lin­kos oro ko­ky­bei mo­ni­to­rin­go, bet ir po­vei­kių pa­vir­ši­niam, po­že­mi­niam van­de­niui, dir­vo­že­mio mo­ni­to­rin­gų vyk­dy­mas. Ne­pa­tiks­lin­ta in­for­ma­ci­ja iš ko­kių Eu­ro­pos ša­lių bus ga­be­na­mos iš­kas­ti­nės uo­lie­nos, tai lai­ko­ma per­tek­li­niu da­ly­ku. Ta­čiau sa­vi­val­dy­bė tuo do­mi­si, nes iš skir­tin­gų ka­syk­lų at­vež­tos ža­lia­vos ga­li bū­ti skir­tin­gos che­mi­nės su­dė­ties ir tai ga­li tu­rė­ti es­mi­nės įta­kos ža­lia­vos ir iš jos su­si­da­ran­čių at­lie­kų tvar­ky­mui“, – po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mo ata­skai­tai ne­pri­ta­ri­mo prie­žas­tis var­di­jo mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai, įver­ti­nu­siai „Ap­lin­kos va­dy­bos“ pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją apie Aly­tu­je pla­nuo­ja­mą iš­kas­ti­nių mi­ne­ra­li­nių uo­lie­nų per­dir­bi­mo veik­lą, iš­ki­lo ne­aiš­ku­mų dėl šių uo­lie­nų ty­ri­mų, – ko­kio­je uo­lie­no­je kon­kre­čiai ir iš ko­kio tel­ki­nio at­vež­to­je jie bu­vo at­lik­ti.

 

Nė­ra aiš­kus ser­ti­fi­ka­tų ati­ti­ki­mas eu­ro­pi­niams stan­dar­tams

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai, ver­tin­da­mi de­ri­ni­mui pa­teik­tą mi­nė­tą ata­skai­tą, pa­ste­bė­jo, kad ser­ti­fi­ka­tai, ku­rie įro­dy­tų pla­nuo­ja­mos ūki­nės veik­los įren­gi­nių sau­gu­mą juos eks­plo­a­tuo­jant, nė­ra pa­tei­kia­mi. Tad, ne­sant įran­gos Eu­ro­pos Są­jun­gos ser­ti­fi­ka­tų, ky­la abe­jo­nių dėl jos efek­ty­vu­mo, iš­ky­la klau­si­mas, ar jie, kaip nu­ro­do­ma ata­skai­to­je, yra uni­ka­lūs ir iš­skir­ti­niai.

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės O.Ba­le­vi­čiū­tės tvir­ti­ni­mu, to­liau lai­ko­ma­si po­zi­ci­jos, kad ne­vi­siš­kai įver­tin­tas bū­si­mos ga­my­bi­nės veik­los sklei­džia­mo triukš­mo po­vei­kis ap­lin­ki­niams ūkio ir gy­ve­na­mie­siems sub­jek­tams, nė­ra nu­ma­ty­ti pa­vir­ši­nių nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­niai, ata­skai­to­je ne­nag­ri­nė­ja­mi ga­li­mi ne­sklan­du­mai ga­my­bos pro­ce­so me­tu, pa­vyz­džiui, at­si­ti­kus ava­ri­joms. Ne­įver­tin­ta, kur to­kiais at­ve­jais bū­tų nu­krei­pia­mos su­si­da­ran­čios nuo­te­kos, kaip bū­tų už­tik­ri­na­ma, jog ava­ri­jų me­tu ga­my­bi­nės nuo­te­kos ne­pa­tek­tų į pa­vir­ši­nių nuo­te­kų ir dre­na­žo tin­klus.

„Po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mo ata­skai­tos ren­gė­jai vi­siš­kai ne­ver­ti­na che­mi­nių me­džia­gų sa­vy­bių. Pa­vyz­džiui, sie­ros rūgš­tis nė­ra la­bai la­ki, bet dėl ga­rų stip­raus ės­di­nan­čio po­vei­kio ga­li stip­riai nu­de­gin­ti kvė­pa­vi­mo ta­kus. La­bai pa­vo­jin­gas yra sie­ros rūgš­ties rū­kas ar ae­ro­zo­liai, o ata­skai­tos ren­gė­jai aprašo sie­ros rūgš­ties su­rin­ki­mą. Tei­gia­ma, kad, iš­si­lie­jus vie­nai di­džiau­sių tal­pyk­lų tech­ni­nės sie­ros rūgš­ties san­dė­ly­je, bus stab­do­ma ga­my­ba. Bet ky­la klau­si­mas, kaip bus ap­sau­go­ti gre­ti­mų įmo­nių dar­buo­to­jai“, – sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ne­pri­ta­ri­mą iš­kas­ti­nių mi­ne­ra­li­nių uo­lie­nų per­dir­bi­mo veik­lai ko­men­ta­vo O.Ba­le­vi­čiū­tė.

 

Pa­teik­tas pa­siū­ly­mas Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­rai

Kaip sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė, nuo per­nykš­čio ru­dens, kuo­met sa­vi­val­dy­bė ne­de­ri­no pir­mą­kart pa­teik­tos po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mo ata­skai­tos, ant­rą­kart sa­vi­val­dy­bei ji pa­teik­ta tik da­bar, o Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­tui, Na­cio­na­li­niam vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­trui po še­šis, sep­ty­nis kar­tus: „Taip pa­gal tei­sės ak­tus ne­ga­li bū­ti. Ta pa­ti ata­skai­ta, o ne skir­tin­gos jos ver­si­jos, tu­ri bū­ti tei­kia­ma de­rin­ti vi­siems jos ver­ti­ni­mo sub­jek­tams kar­tu. Ver­ti­ni­mo sub­jek­tai mo­ty­vuo­tas iš­va­das tu­ri teik­ti vie­nai ata­skai­tai, o ne skir­tin­goms jos ver­si­joms.“

Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­tas pas­ta­ruo­ju me­tu pri­ta­rė pa­pil­dy­tai ir pa­tiks­lin­tai ata­skai­tai, Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­rai, ku­ri tu­ri pri­im­ti dėl jos spren­di­mą, re­ko­men­da­vo ver­ti­ni­mui pa­si­telk­ti kon­sul­tan­tus. Na­cio­na­li­nis vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tras pra­ne­šė ne­tu­rin­tis prie­žas­čių ne­pri­tar­ti ata­skai­tai.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, va­do­vau­da­ma­si Pla­nuo­ja­mos ūki­nės veik­los po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mo įsta­ty­mu, Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­rai siū­lo pa­si­telk­ti kon­sul­tan­tus ata­skai­tai ir kar­tu su ja pa­teik­toms po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mo sub­jek­tų iš­va­doms iš­ana­li­zuo­ti.

Kaip ben­dro­vės „MS LT01“ di­rek­to­rius A.Sta­siu­ky­nas ver­ti­na ant­rą­kart sa­vi­val­dy­bės ne­de­rin­tą po­vei­kio ap­lin­kai ata­skai­tą, su­ži­no­ti ne­pa­vy­ko, nes su juo ne­su­si­siek­ta.

Ta­čiau in­ter­ne­te ga­li­ma ras­ti šios ben­dro­vės pus­la­pį apie pro­jek­tą, ku­ria­me skel­bia­ma: „MS LT01“ – ino­va­to­rė Lie­tu­vo­je ir pa­sau­ly­je, už­si­i­man­ti mag­nio sul­fa­to ga­my­ba per­dir­bant mi­ne­ra­li­nes uo­lie­nas. Mi­ne­ra­li­nių uo­lie­nų per­dir­bi­mo ga­myk­la Aly­tu­je vei­kia pa­gal uni­ka­lią, ana­lo­gų pa­sau­ly­je ne­tu­rin­čią tech­no­lo­gi­ją, ku­rią su­kū­rė tarp­tau­ti­nė kom­pe­ten­tin­gų moks­li­nin­kų ko­man­da. Re­mian­tis šiuo ino­va­ty­viu pro­ce­su, mi­ne­ra­li­nė uo­lie­na per­dir­ba­ma į mag­nio sul­fa­tą ir ki­tas ant­ri­nes me­džia­gas, ku­rios pla­čiai nau­do­ja­mos me­di­ci­nos, far­ma­ci­jos, kos­me­ti­kos, mais­to, že­mės ūkio, teks­ti­lės, po­pie­riaus ir ki­to­se leng­vo­sios ir sun­kio­sios pra­mo­nės ša­ko­se. Sie­kia­me tap­ti vie­nu iš che­mi­jos pra­mo­nės ly­de­rių Lie­tu­vo­je bei reikš­min­gu taš­ku vi­sos Eu­ro­pos že­mė­la­py­je.“

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Dauguma žmonių nesupranta, kaip kažkoks užsispyręs verslininkas, žiūri tik savo finansinių interesų, nesiskaito su Alytaus miesto savivaldybe ir per jėgą bruka nuodysiančią alytiškius chemikalus gaminsiančią gamyklą.

  Komentaras

  Jei valstybinės kontroliuojančios ir teisėsaugos institucijos atsakingai vertintų tokius projektus dar projektuojant, nereikėtų savivaldybei nervų gadint stojant už viešą interesą. Kur vėl situacija kaip privatūs interesai dalim prieš viešą interesą buvo parsiklupdę iki šio momento. Kaip privatūs interesai prieš viešus Alytuj laimi pavyzdys Alytaus teismo civ. byla Nr. 2-952-292/2017. Kur tarybos narį ir viešą asmenį kaip verslo asociacijų lyderį prilygina kaip eilinį privatų asmenį su jo asmens įžeidimu. Kur dryso eilinis alytiškis užduot raštu oficialius paklausimus kaip tarybos nariui ir viešui asmeniu. Nors politiko ir viešo asmens reikalavimai daug platesni, nei keliami privačiam asmeniui. Taip ir čia jei eilinis pilietis drystų įvardint tokius argimentus, gal gautų bylą kaip už šmeižtą. O čia savivaldybės vadovė vardija ir prieš ją nedrysta. Todėl taip ir gaunas, kad už viešą interesą tik savivaldybė drysta stot. Kaip kitos institucijos kaip be atsakomybės. Ir murkdosi Alytus šiam stagnaciniam rūke metai iš metų.

  Komentaras

  Šiuo atveju savivaldybės argumentai teisūs ginant viešą interesą. Nes savivaldybės ir kitų valstybės institucijų pareiga gint viešą interesą. Vienok šiuos savivaldybės argumentus dar pradžioj projekto derinimo metu turėjo pastebėt eilė valstybinių institucijų. Be kurių parašų projektas net negalėjo būt pradėtas, kol viskas neišspresta. Vėl turim n neatsakingumo atvejį per institucijas ir jokios atsakomybės. Ir niekas nereikalauja iš jų vadovų, teisėsauga kaip..tik neįtinkančius ubagus slopint.

  Komentaras

  Kodėl savivaldybė priešinasi? Kaip ji teikia kompetentingus argumentus, kodėl netinka? Klausimas kur žiūri kitos institucijos, kur turėjo įžiūrėt šiuos minusus? Kur žiūri Kauno stt, kur 2017 m. Alytuj prikepė niekinių bylų besugebėdami įžvelgt net padangų gaisro pradmenų? Kiek galima apie tą patį kalbėt? Jei savivaldybė, kur už visumą atsakinga pasakė ne, reiškia ne. Jau po padangų gaisro turi pamoką ir vis vien..?

  Komentaras

  Dėkojame savivaldybei už rūpestį miesto žmonėmis. Tokia gamykla turi būti statoma laukuose, o ne mieste ! ! ! Prašome ir toliau taip pat atidžiai nagrinėti pateikiamus dokumentus, nes jau yra požymių, kad bus pajungta švogerizmo sistema arba "aš tau - tu man" procesas

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.