Aly­tu­je ruo­šia­ma­si nu­pli­kin­ti da­lį Ulo­nų gat­vės: žada kirsti 130 bran­džių me­džių, po­li­ti­kai su­ma­ny­mui pri­ta­rė 2017 me­tais (7)

Saulė Pinkevičienė
Ulonų gatvė
Dešinėje Ulonų gatvės pusėje (žiūrint nuo sankryžos) bus kertama viena eilė šalia gatvės esančių skroblų, antroje eilėje – kai kurie medžiai. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
„Karš­čiai – ge­riau­sias lai­kas pa­kvies­ti mies­tų pla­nuo­to­jus, me­rus ir pro­jek­tų ren­gė­jus į nu­pli­kin­tas aikš­tes, skve­rus, bul­va­rus ir pės­čių­jų ta­kus, tie­sio­giai iš­ban­dy­ti jų spren­di­mų adek­va­tu­mą, kaip pa­vy­ko pri­tai­ky­ti mies­tų ir mies­te­lių ap­lin­ką prie kli­ma­to kai­tos iš­šū­kių“, – Jo­ni­nių iš­va­ka­rė­se, kai Lie­tu­va lei­pė­jo nuo tro­pi­nių karš­čių, in­ter­ne­te ra­šė mies­to ant­ro­po­lo­gė Je­ka­te­ri­na Lav­ri­nec. Kaip pa­ste­bė­jo šio­mis min­ti­mis pa­si­da­li­ję aly­tiš­kiai, mū­sų mies­te – ir­gi ak­tu­a­li­ja. Ulo­nų gat­vė­je vėl nu­ma­to­mi di­de­li se­nų me­džių kir­ti­mai. „Šie me­džiai ver­tin­gi ne tik sa­vo sker­sme­niu ar am­žiu­mi, bet ir kaip gra­žus ir ver­tin­gas kraš­to­vaiz­džio ele­men­tas. Ne­daug mies­tų ga­li pa­si­gir­ti to­kiais me­džiais, au­gan­čiais mies­te“, –to­kie ar­gu­men­tai dės­to­mi sa­vi­val­dy­bės Ap­lin­kos ap­sau­gos sky­riaus raš­te pro­jek­tuo­to­jams dėl ver­tin­giau­sių žel­di­nių Ulo­nų iš­sau­go­ji­mo.

Kirs­ti pra­šo „Al­kes­ta“

J.Lav­ri­nec taip pat kvie­tė feis­bu­ke pla­nuo­to­jus sti­chi­nė­je kait­ro­je pra­si­ei­ti Vil­niaus pės­čių­jų ta­kais, ku­rie li­ko be alė­jų, be ža­lių bar­je­rų ar­ba be ga­li­my­bės juos įreng­ti, taip pat – ne­ap­žel­din­tais kvar­ta­lų pe­ri­met­rais be ga­li­my­bės nu­kirs­ti ke­lią per ža­liuo­sius kie­mus. Dar pra­si­ei­ti pre­kyb­cen­trių par­kin­gais, iki ho­ri­zon­to ir at­gal, nes mies­tas ga­li ir tu­ri kel­ti pro­jek­ta­vi­mo ir ap­žel­di­ni­mo stan­dar­tus – bet ne­no­ri.

„Ar jau pri­me­tė­te, kiek van­dens, ku­ro ir dar­bo va­lan­dų kai­nuo­ja nau­jų so­di­nu­kų prie­žiū­ra? Ar mes kas pus­me­tį kei­čia­me so­di­nu­kus? O juk bran­dūs me­džiai ne­kai­na­vo, ir jų efek­ty­vu­mas kon­di­cio­nuo­jant ap­lin­ką bu­vo di­džiu­lis“, – Aly­tu­je apie tai ir­gi bū­tų lai­kas kal­bė­ti.

Dar ne­baig­tas ty­ri­mas, ku­rį ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Ona Ba­le­vi­čiū­tė ini­ci­ja­vo dėl penkias­de­šimties ąžuo­liu­kų iš­kir­ti­mo prie Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos, o ir vėl nau­jie­na. Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė in­for­muo­ja, kad, ar­tė­jant Ulo­nų gat­vės re­konst­ruk­ci­jos ant­ro­jo eta­po dar­bų pra­džiai, ji ga­vo ben­dro­vės „Al­kes­ta“ pra­šy­mą leis­ti iš­kirs­ti pa­gal pro­jek­tą kirs­ti­nus me­džius ša­lia gat­vės.

Pa­sak Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ap­lin­kos ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jos Lai­mos Mul­mie­nės, Žel­dy­nų ir žel­di­nių ko­mi­si­jai ap­žiū­rė­jus pra­šo­mus kirs­ti žel­di­nius, Ulo­nų g. bū­tų ker­ta­ma apie 130 sau­go­ti­nų me­džių, 12 ne­pri­skir­tų sau­go­ti­niems ir ge­ni­mos 6 me­džių ša­kos. Dau­ge­lio ke­ti­na­mų kirs­ti me­džių būk­lė yra blo­ga – jie sau­si, pa­žeis­ti pu­vi­nio, dre­vė­ti.

 

Bus ker­ta­ma ei­lė skrob­lų, lie­pos, kle­vai

Kiek iš vi­so Ulo­nų gat­vė­je yra bran­džių me­džių ir koks pro­cen­tas jų pla­nuo­ja­ma kirs­ti? – klau­sia­me Aplinkos apsaugos skyriaus vyriausiosios specialistės Ra­mu­nės Zub­rės.

„Ant­ruo­ju eta­pu bus tvar­ko­ma ne vi­sa gat­vė, o tik nuo nau­jo žie­do iki Va­rė­nos gat­vės. De­ši­nė­je pu­sė­je bū­tų ker­ta­ma vi­sa skrob­lų ei­lė, ke­lios lie­pos, kle­vai, ki­to­je gat­vės pu­sė­je, ku­rio­je au­ga stam­bios pu­šys, ąžuo­lai ir lie­pos, vi­si me­džiai prak­tiš­kai iš­sau­go­mi, ker­ta­mi du svei­ki me­džiai prie au­to­bu­sų sto­te­lės ir dvi vi­siš­kai sau­sos pu­šys. Ker­ta­mi tik tie me­džiai, ku­rie bū­ti­ni pro­jek­tui įgy­ven­din­ti, iš­sau­go­mi ne tik se­niau­sie­ji ir ver­tin­giau­sie­ji, bet ir vi­si, ku­riuos kirs­ti nė­ra bū­ti­na. Kai­rė­je gat­vės pu­sė­je ei­nant nuo nau­jai įreng­to žie­do prak­tiš­kai vi­si žel­di­niai iš­sau­go­mi. De­ši­nė­je pu­sė­je, kur ka­rių ka­pi­nės, taip pat vi­si ąžuo­lai ir pu­šys iš­sau­go­mi“, – sa­ko ji.

R.Zub­rė ma­no, kad kai ku­rie nu­ma­to­mi kirs­ti me­džiai ga­lė­tų bū­ti apie 60 me­tų am­žiaus, o kai ku­rie – ir ge­ro­kai se­nes­ni, pa­vyz­džiui, ąžuo­las prie Pu­siau­ke­lės na­mų, kai ku­rie net ne­bu­vo spe­cia­liai so­di­na­mi, bet pa­lik­ti tie­siant ir as­fal­tuo­jant gat­vę.

Žel­dy­nų ir žel­di­nių ap­sau­gos ir prie­žiū­ros ko­mi­si­ja, prieš teik­da­ma iš­va­dą, ar leis­ti kirs­ti žel­di­nius Ulo­nų gat­vė­je, pa­si­telks eks­per­tą, ku­ris at­liks žel­di­nių būk­lės eks­per­ti­zę. Ta­da ir pa­aiš­kės tiks­li me­džių būk­lė ir ker­ta­mų me­džių kie­kis. Pa­sak R.Zub­rės, eks­per­ti­zė bus nu­pirk­ta vie­šų­jų pir­ki­mų bū­du, re­zul­ta­tas ti­kė­ti­nas rug­sė­jį.

 

Ką ma­no Ulo­nų gat­vės gy­ven­to­jai?

E.Zub­rė sa­ko, kad, kai vy­ko vie­šas pro­jek­to svars­ty­mas, jo me­tu pa­sta­bų dėl žel­di­nių iš­sa­ky­ta ne­bu­vo. „Į Sta­ty­bos sky­rių krei­pė­si Ulo­nų g. 8 gy­ven­to­jai, pra­šy­da­mi mak­si­ma­liai iš­sau­go­ti žel­di­nius ties jų na­mu. Žel­di­niai, kaip ir vi­sa­me pro­jek­te, iš­sau­go­mi mak­si­ma­liai, ker­ta­mi tik bū­ti­ni kirs­ti. Ap­lin­kos ap­sau­gos sky­rius ra­šė raš­tą pro­jek­tuo­to­jams dėl ver­tin­giau­sių žel­di­nių iš­sau­go­ji­mo. Jie ver­tin­gi ne tik sa­vo sker­sme­niu ar am­žiu­mi, tai la­bai gra­žus ir ver­tin­gas kraš­to­vaiz­džio ele­men­tas, ne­daug mies­tų ga­li pa­si­gir­ti to­kiais me­džiais, au­gan­čiais mies­te. Ka­dan­gi tai tran­zi­ti­nė gat­vė, rep­re­zen­tuo­jan­ti mū­sų mies­tą, nuo jos pri­klau­so la­bai daug, ar pra­va­žiuo­jan­tys pro mū­sų mies­tą nu­spręs į jį už­suk­ti. Vi­sa tai sa­kiau ir kraš­to­vaiz­džio ar­chi­tek­tei, vė­liau pri­si­jun­gu­siai prie šio pro­jek­to pa­ren­gi­mo, pa­gal mū­sų sky­riaus pa­sta­bas pa­ren­gu­siai tau­so­jan­tį ap­lin­ką pro­jek­to va­rian­tą“, – sa­ko spe­cia­lis­tė.

Kaip in­for­muo­ja Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė, sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba Ulo­nų ir San­tai­kos gat­vių re­konst­ra­vi­mo pro­jek­tams pri­ta­rė dar 2017 me­tų ru­de­nį. 2018-ųjų va­sa­rį dėl nu­ma­to­mo Ulo­nų, Pul­ko, San­tai­kos g. re­konst­ra­vi­mo Pu­siau­ke­lės na­muo­se vy­ko su­si­ti­ki­mas su ap­lin­ki­niais gy­ven­to­jais, ku­riems bu­vo pri­sta­ty­ti siū­lo­mi spren­di­niai.

Vie­šas su­si­rin­ki­mas, ku­ria­me bu­vo ap­tar­ti gat­vės re­konst­ruk­ci­jos ir ka­pi­ta­li­nio re­mon­to pro­jek­ti­niai pa­siū­ly­mai, įvy­ko 2018 me­tų lap­kri­čio pa­bai­go­je. Pa­siū­ly­mus dėl pro­jek­to bu­vo ga­li­ma teik­ti iki vie­šo su­si­rin­ki­mo bei jo me­tu pro­jek­tuo­to­jui bei sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai. Vi­si pro­jek­to ren­gi­mo me­tu iki vie­šo su­si­rin­ki­mo bei jo me­tu gau­ti gy­ven­to­jų pra­šy­mai, su­si­ję su šio pro­jek­to spren­di­niais, bu­vo ap­tar­ti sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spe­cia­lis­tų ir per­duo­da­mi pro­jek­tuo­to­jams, kad jie pa­gal ga­li­my­bes į pa­siū­ly­mus at­si­žvelg­tų.

 

Siū­lė su­ma­žin­ti kirs­ti nu­ma­ty­tų me­džių skai­čių

Su­si­rin­ki­mo me­tu sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ap­lin­kos ap­sau­gos sky­riaus spe­cia­lis­tai pa­tei­kė pa­sta­bas dėl ker­ta­mų me­džių ir siū­lė su­ma­žin­ti kirs­ti nu­ma­ty­tų me­džių skai­čių.Pa­sak sky­riaus vy­riau­sio­sios spe­cia­lis­tės Ra­mu­nės Zub­rės, pa­reng­tuo­se spren­di­niuo­se, įren­giant au­to­bu­sų sto­vė­ji­mo aikš­te­lę Ulo­nų g. skve­ro te­ri­to­ri­jo­je (ša­lia Miš­ko g. 3, 5 skly­pų) bu­vo nu­ma­to­ma kirs­ti stam­bų ąžuo­lą ir pu­šį.

„Mes pa­pra­šė­me sto­te­lę per­kel­ti to­liau, o me­džius iš­sau­go­ti. Taip pat ša­lia Pu­siau­ke­lės na­mų au­gan­tis di­džiu­lis ąžuo­las yra la­bai svar­bus kraš­to­vaiz­džio ele­men­tas. Nu­ro­dė­me šį ver­tin­gą me­dį bei ne­to­lie­se au­gan­čią di­de­lę pu­šį iš­sau­go­ti. Taip pat ati­tin­ka­mo­se gat­vės at­kar­po­se siū­lė­me ne­keis­ti esa­mos ša­li­gat­vių kon­fi­gū­ra­ci­jos, kad bū­tų ga­li­ma iš­sau­go­ti dau­giau ver­tin­gų žel­di­nių, ne­ker­tant ąžuo­lų ir pu­šų. Ta­rė­mės su pro­jek­tuo­to­jais ir kraš­to­vaiz­džio spe­cia­lis­tais dėl ver­tin­giau­sių žel­di­nių kaip es­te­tiš­kai ir eko­lo­giš­kai svar­bių kraš­to­vaiz­džio ele­men­tų iš­sau­go­ji­mo ir į sky­riaus spe­cia­lis­tų pa­sta­bas tik­rai bu­vo at­si­žvelg­ta“, – sa­kė R.Zub­rė.

 

At­so­dins 30 lie­pų, 6 šer­mukš­nius ir lanks­vas

Ulo­nų, Pul­ko ir San­tai­kos gat­vių re­konst­ra­vi­mo ir ka­pi­ta­li­nio re­mon­to pro­jek­to an­tro eta­po ap­ima­mo­je da­ly­je in­ven­to­ri­zuo­ta 216 me­džių. Iš jų tik 92 me­džių ar jų ka­mie­nų būk­lė yra ge­ra. Žel­dy­nuo­se vy­rau­ja la­puo­čiai, dau­giau­sia – skrob­lai. Jų čia yra net 106.

Pro­jek­te taip pat yra pa­teik­ta Žel­dy­nų ata­skai­ta, ku­rią pa­ren­gė kraš­to­vaiz­džio ar­chi­tek­tė. Ja va­do­vau­jan­tis, re­konst­ruo­ja­mos gat­vės at­kar­po­je nuo Pul­ko gat­vės iki Va­rė­nos gat­vės pa­lie­ka­ma da­lis čia au­gan­čių me­džių. Kraš­to­vaiz­džio ar­chi­tek­tė nu­ro­do, kad pri­va­lo iš­lik­ti 57 me­džiai, o tvar­ky­mo dar­bų me­tu 5 ver­tin­ges­nius me­džius (4 pu­šis ir ąžuo­lą) rei­kia ge­nė­ti, pa­ša­li­nant sau­sas ša­kas.

Re­konst­ruo­ta­me gat­vės ruo­že bus pa­so­din­ta 30 si­dab­ri­nių lie­pų, 6 ja­po­ni­niai šer­mukš­niai bei 495 pil­ko­sios lanks­vos ir 1200 ber­ža­la­pės lanks­vos krū­mų. Po re­konst­ruk­ci­jos Ulo­nų gat­vė­je bus trys eis­mo juos­tos, gre­ta gat­vės bus įreng­tas ap­švies­tas pla­tus pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kas.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Graudu. J. Marcinkevičius rašė ,,Ar žmonės žino, kad miškai tai mūsų žemės gilios mintys, kad juos iškirtus ištisai, žmogus ir žemė ims kankintis."Medžiai neužauga per vieną dieną ar metus O jie teikia ir grožį ir pavėsį ir praturtina aplinką švariu deguoniu ir sušvelnina klimatą ir t.t .. Nesuprantama, kad protingi aplinkos tvarkytojai ir projektuotojai gali taip kvailai elgtis.

  Komentaras

  DR. JOROMI IST WIRKLICH EIN KRAFTVOLLER MANN. Dr. Joromi zu kontaktieren ist das Beste, was mir je passiert ist. Mein Mann hat mich wegen einer anderen Frau verlassen, aus einem Grund, von dem ich nichts weiß. Ich versuchte alles, um ihn zurückzubekommen, aber ohne Erfolg, alle meine Bemühungen schlugen fehl. Ich dachte sogar an Selbstmord. An einem glücklichen Tag, als ich im Internet surfte, stieß ich auf einige erstaunliche Zeugnisse über Dr. Joromi, wie er vielen Menschen mit seinen mächtigen Liebeszaubern geholfen hat. Ich kontaktierte ihn und erklärte ihm alle meine Probleme und er versicherte mir, dass er mir helfen wird. Er sagte mir, was ich tun sollte und versicherte mir, dass mein Mann in 12 Stunden zurück sein wird. Ich gehorchte ihm und befolgte die Anweisungen und zu meiner größten Überraschung rief mich mein Mann in 12 Stunden an, genau wie Dr. Joromi sagte. Danke Dr. Joromi. Möge der gute Gott Sie weiterhin segnen. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte jetzt an Dr. Joromi auf seiner Website: https://www.joromispells.com und Sie können ihn auch mit seiner E-Mail erreichen: Joromispells@gmail.com und hier ist seine WhatsApp-Nummer, die Sie auch erreichen können Verwenden Sie, um ihn zu erreichen +2348138695387 Vielen Dank, Dr. Joromi. Vielen Dank noch mal

  Komentaras

  Suskiai ar gyvenime pasodinot nors vieną medį? Kad lengva ranka užsikuriat pjuklus Kam galvot , juk galima viską išpašalvonyt ir palikt plyna lauką.Besmegianiams lengviau dirbt kai nieks nemaišo? Per mano akis ten vietos užtenka viskam Panašu kad miesto arhitektam ir visiem kitiem veltėdžiam per sunki užduotis

  Komentaras

  MEDZIUS IR SANTAIKOS GATVEJE NES LAPU RUDENI NIEKAS NEGREBOJA IR NEVEZA O JEI SUGREBOJI TAI NEGERAI SUGREBOJI ARBA TURI PATS ISVEZTI TAI GERIAUSIA NUKIRSTI IR BUS SVARU IR GRAZU IR NEBUS SABAKSTYNO

  Komentaras

  Iš principo medžių gaila, jeigu jie sveiki. Jeihu nėra sveiki-puokus sprendimas atnaujinti aplinką.
  Turint omenyje koks žmonių skaičius gyvena turint alergiją žiedadulkėm, tai sprendimas iškirsti liepas puikus. Svarbiausia, kad tesėtų duotą žodį senus medžius pakeisti naujais.

  Komentaras

  Dar gerai, kad necituoja gyventojų susirinkimo protokolo, kuris vyko prieš 20 metų :) Kas trukdo dabar gyventojus sukviesti ??? Žmonės jau pajautė ką reiškia 36 laipsnių karštis ir kaip gelbsti medžių pavėsis. Mažiau vadovaukitės trinkelių mylėtojų nuomone, nes jiems medžiai nerūpi, medžiai jiems tik kliūtis. O gal mes iš žaliojo miesto jau virstam į betoninį ?

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.