Nr. 76 (13599)

2021-07-13

„Alytaus naujienų“ numeryje 76 (13599) skaitykite:

 • Bran­gus rū­pes­tis ne­tei­sė­tais mig­ran­tais – Aly­taus mies­to ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bėms jau kai­na­vo dau­giau kaip po 30 tūkst. eu­rų
 • Kū­ry­bos de­da­mo­sios da­lys idė­jų do­va­no­ja kas­dien
 • Ne­leis­ki­me sa­vo bai­mėms nu­ga­lė­ti svei­ko pro­to
 • Žmo­gaus bai­mės – slo­pin­ti, su­pras­ti, pa­dė­ti?
 • „Tarš­ku­tis” tra­di­ciš­kai po­il­sia­vo Bi­jū­nų kai­me
 • Dau­giau nei de­šim­ty­je Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių fik­suo­tas nu­li­nis san­ty­ki­nis ser­ga­mu­mo CO­VID-19 li­ga ro­dik­lis
 • At­si­im­ti žur­na­lis­tų skir­tos „Auk­si­nės plunks­nos” ko­vi­dą įvei­kęs me­di­kas at­my­nė elek­tri­niu dvi­ra­čiu
 • Pės­čių­jų per­ėjo­je ma­ma nu­ken­tė­jo sun­kiau už duk­rą
 • Pu­nio­je pa­mi­nė­ti po­eto Vy­tau­to Ma­čer­nio me­tai
 • Te­le­vi­zi­jos ek­ra­nuo­se ka­ra­lia­vęs „Di­dy­sis šou bur­bu­las” aly­tiš­kius kvie­čia pa­si­ma­ty­ti gy­vai
 • Ins­ta­lia­ci­ja „Pro­jek­to­ri­nė. Ki­no te­at­ras re­gio­ne” at­vyks­ta į Aly­tų
 • Ar­chi­tek­tė Aus­tė­ja Jur­čiu­ko­ny­tė: „Ar­chi­tek­tū­ra tu­ri ženg­ti ko­ja ko­jon su kin­tan­čiu pa­sau­liu”
Bir­že­lio vi­du­ry­je vy­ko vals­ty­bės įmo­nės Vals­ty­bės že­mės fon­do ket­vir­tą­kart pa­skelb­tas auk­cio­nas ke­tu­riems že­mės skly­pams, esan­tiems Aly­tu­je, Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jos va­do­vo An­driaus Ju­čo ini­cia­ty­va pri­im­tas spren­di­mas dėl leng­va­tų...
Ži­nia, kad pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį Aly­taus ra­jo­ne, Žiau­nie­riš­kių kai­me, įvy­ku­si ava­ri­ja nu­si­ne­šė dvie­jų ma­ža­me­čių pus­se­se­rių gy­vy­bes, žai­bu ap­skrie­jo vi­są ša­lį....
Apskritojo stalo diskusijoje „Lietuvos darbotvarkė: kaip atsakome į prieš valstybę vykdomą diversiją?“, kurią surengė Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) narys Vytautas Bakas,...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.