Pa­ra­ma „Dai­na­vai” ir ko pa­si­ges­ta sta­dio­ne (6)

Stadionas
Zitos Stankevičienės nuotr.
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jos va­do­vo An­driaus Ju­čo ini­cia­ty­va pri­im­tas spren­di­mas dėl leng­va­tų su­tei­ki­mo Lie­tu­vos aukš­čiau­sio­se ly­go­se žai­džian­tiems pro­fe­sio­na­liems spor­to klu­bams ir dėl nuo­lai­dų tai­ky­mo Dzū­ki­jos fut­bo­lo klu­bui „Dai­na­va“. Pri­imant to­kį spren­di­mą Aly­taus sta­dio­ne pa­si­ges­ta įreng­tos au­to­ma­ti­zuo­tos žiū­ro­vų įlei­di­mo į sta­dio­ną sis­te­mos.

Leng­va­tos – iki me­tų pa­bai­gos

Iki šių me­tų pa­bai­gos pro­fe­sio­na­liems spor­to klu­bams, žai­džian­tiems Lie­tu­vos aukš­čiau­sio­se ly­go­se, Aly­tu­je ne­rei­kės mo­kė­ti už įsi­ren­gia­mą iš­ori­nę re­kla­mą sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos nu­sta­ty­tais įkai­niais. Jie pri­klau­so nuo įren­gi­mo mies­te vie­tos, at­si­žvel­giant į tai kvad­ra­ti­nio met­ro kai­na ar­ba me­ti­nis įkai­nis yra nuo 24 iki 12 eu­rų.

To­kia iš­ori­nės re­kla­mos leng­va­ta Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je ga­lės nau­do­tis ne tik Aly­taus pro­fe­sio­na­lūs, ša­lies aukš­čiau­sio­se ly­go­se žai­džian­tys spor­to klu­bai, bet ir šiuos kri­te­ri­jus ati­tin­kan­tys klu­bai iš vi­sos Lie­tu­vos.

Lie­tu­vos aukš­čiau­sio­je A ly­go­je žai­džian­čiam Dzū­ki­jos fut­bo­lo klu­bui „Dai­na­va“ iki šių me­tų pa­bai­gos bus tai­ko­ma 75 proc. nuo­lai­da už nau­do­ji­mą­si var­žy­boms Bi­ru­tės gat­vė­je esan­čio sta­dio­no fut­bo­lo aikš­te. Tam įkai­nius taip pat yra nu­sta­čiu­si mies­to ta­ry­ba. Tiks­liau – pa­tvir­tin­tas Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro tei­kia­mų pa­slau­gų kai­nų są­ra­šas, o sta­dio­ną val­do šis cen­tras.

Mi­nė­tas leng­va­tas mies­to ta­ry­bai pa­siū­lęs pri­im­ti Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jos va­do­vas A.Ju­čas sa­kė, kad to­kiu bū­du no­ri­ma pa­dė­ti „Dai­na­vai“, ku­ri į aukš­čiau­si­ą­ją Lie­tu­vos fut­bo­lo A ly­gą grį­žo po sep­ty­ne­rių me­tų per­trau­kos, no­ri­ma, jog ji šio­je ly­go­je įsi­tvir­tin­tų.

Kas tu­rė­tų at­si­ras­ti sta­dio­ne?

A.Ju­čo tei­gi­mu, no­rint, kad Dzū­ki­jos fut­bo­lo klu­bas „Dai­na­va“ įsi­tvir­tin­tų aukš­čiau­sio­je Lie­tu­vos fut­bo­lo A ly­go­je, rei­ka­lin­ga ne tik sa­vi­val­dy­bės pa­ža­dė­ta fi­nan­si­nė pa­ra­ma, bet ir spor­to ba­zės su­tvar­ky­mas: „Sta­dio­ne bū­ti­na įreng­ti pa­pil­do­mą fil­ma­vi­mo aikš­te­lę fut­bo­lo rung­ty­nėms fil­muo­ti, čia nė­ra skal­byk­los spor­ti­nin­kams po var­žy­bų iš­si­skalb­ti rū­bus. Bū­ti­na įreng­ti au­to­ma­ti­zuo­tą žiū­ro­vų įlei­di­mo į sta­dio­ną sis­te­mą. Ši sis­te­ma tu­rė­jo bū­ti su­tvar­ky­ta jau ati­duo­dant nau­do­ti at­nau­jin­tą sta­dio­ną, ta­čiau tam rei­ka­lin­ga pro­gra­mi­nė įran­ga nie­ka­da ir ne­bu­vo įreng­ta. O ji bū­ti­na, kad į sta­dio­ną ga­lė­tų pa­tek­ti iš anks­to už­si­re­gist­ra­vę ir ko­dą tu­rin­tys žiū­ro­vai.“

Tad tuo pa­čiu mies­to ta­ry­bos spren­di­mu dėl leng­va­tų tai­ky­mo nu­tar­ta leis­ti „Dai­na­vai“ sa­vo lė­šo­mis sta­dio­ne įreng­ti pa­pil­do­mą fil­ma­vi­mo aikš­te­lę, rei­ka­lin­gą fut­bo­lo rung­ty­nėms fil­muo­ti.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vy­bė įpa­rei­go­ta ne vė­liau kaip iki lie­pos pa­bai­gos su­de­rin­ti to­kios aikš­te­lės vie­tą. Taip pat iki lie­pos pa­bai­gos sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja tu­ri sta­dio­ne pa­rink­ti pa­tal­pą skal­byk­lai įreng­ti, o jo­je rei­ka­lin­gą įran­gą nu­per­ka ir su­mon­tuo­ja „Dai­na­va“ sa­vo lė­šo­mis.

Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tras įpa­rei­go­tas sta­dio­ne įreng­ti au­to­ma­ti­zuo­tą žiū­ro­vų įlei­di­mo į sta­dio­ną sis­te­mą.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  https://www.ekffo150.com/theking
  https://www.ekffo150.com/merit
  https://www.ekffo150.com/yes
  https://www.ekffo150.com/first
  https://www.ekffo150.com/sands
  https://www.ekffo150.com/joy
  https://www.ekffo150.com/royal
  https://www.ekffo150.com/starclub
  https://www.ekffo150.com/asian
  https://www.ekffo150.com/superman
  https://www.ekffo150.com/gatsby
  https://www.ekffo150.com/33
  https://www.ekffo150.com/oncasino
  https://www.ekffo150.com

  https://www.ajp4949.com/theking
  https://www.ajp4949.com/merit
  https://www.ajp4949.com/sands
  https://www.ajp4949.com/first
  https://www.ajp4949.com/33casino
  https://www.ajp4949.com/worldcasino
  https://www.ajp4949.com/korea
  https://www.ajp4949.com/

  https://www.bgj4949.com/
  https://www.bgj4949.com/sands
  https://www.bgj4949.com/theking
  https://www.bgj4949.com/first
  https://www.bgj4949.com/yes
  https://www.bgj4949.com/33
  https://www.bgj4949.com/world
  https://www.bgj4949.com/super
  https://www.bgj4949.com/korea
  https://www.bgj4949.com/gatsby

  https://www.dnfl4949.com/
  https://www.dnfl4949.com/first
  https://www.dnfl4949.com/merit
  https://www.dnfl4949.com/theking
  https://www.dnfl4949.com/sands
  https://www.dnfl4949.com/yescasino
  https://www.dnfl4949.com/gatsby
  https://www.dnfl4949.com/corea
  https://www.dnfl4949.com/33casino
  https://www.dnfl4949.com/f1casino

  https://www.skfl4949.com/
  https://www.skfl4949.com/firstcasino
  https://www.skfl4949.com/meritcasino
  https://www.skfl4949.com/sandscasino
  https://www.skfl4949.com/thekingcasino
  https://www.skfl4949.com/yescasino
  https://www.skfl4949.com/gatsbycasino

  Komentaras

  DR. JOROMI IST WIRKLICH EIN KRAFTVOLLER MANN. Dr. Joromi zu kontaktieren ist das Beste, was mir je passiert ist. Mein Mann hat mich wegen einer anderen Frau verlassen, aus einem Grund, von dem ich nichts weiß. Ich versuchte alles, um ihn zurückzubekommen, aber ohne Erfolg, alle meine Bemühungen schlugen fehl. Ich dachte sogar an Selbstmord. An einem glücklichen Tag, als ich im Internet surfte, stieß ich auf einige erstaunliche Zeugnisse über Dr. Joromi, wie er vielen Menschen mit seinen mächtigen Liebeszaubern geholfen hat. Ich kontaktierte ihn und erklärte ihm alle meine Probleme und er versicherte mir, dass er mir helfen wird. Er sagte mir, was ich tun sollte und versicherte mir, dass mein Mann in 12 Stunden zurück sein wird. Ich gehorchte ihm und befolgte die Anweisungen und zu meiner größten Überraschung rief mich mein Mann in 12 Stunden an, genau wie Dr. Joromi sagte. Danke Dr. Joromi. Möge der gute Gott Sie weiterhin segnen. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte jetzt an Dr. Joromi auf seiner Website: https://www.joromispells.com und Sie können ihn auch mit seiner E-Mail erreichen: Joromispells@gmail.com und hier ist seine WhatsApp-Nummer, die Sie auch erreichen können Verwenden Sie, um ihn zu erreichen +2348138695387 Vielen Dank, Dr. Joromi. Vielen Dank noch mal

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.