Ke­tu­riems skly­pams bu­vu­siuo­se dar­žuo­se – ne­sėk­min­gas ir ket­vir­tas auk­cio­nas (1)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Sklypas Alytuje prie MAXIMOS
Už auk­cio­nuo­se par­duo­tus ke­tu­ris skly­pus Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je sa­vi­val­dy­bės iž­das pra­tur­tė­jo dau­giau nei 250 tūkst. eu­rų.
Bir­že­lio vi­du­ry­je vy­ko vals­ty­bės įmo­nės Vals­ty­bės že­mės fon­do ket­vir­tą­kart pa­skelb­tas auk­cio­nas ke­tu­riems že­mės skly­pams, esan­tiems Aly­tu­je, Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je, bu­vu­siuo­se sa­va­va­liš­kai mies­tie­čių už­im­tuo­se dar­žuo­se (nuotr.). Ta­čiau jiems vėl ne­at­si­ra­do pir­kė­jų. Penk­tas šių skly­pų auk­cio­nas bus skel­bia­mas jau per­skai­čia­vus jų pra­di­nę par­da­vi­mo kai­ną.

Iki šiol par­da­vi­nė­ja­mų ke­tu­rių skly­pų pra­di­nė kai­na bu­vo be­veik 370 tūkst. eu­rų

Da­bar vy­ku­sia­me Vals­ty­bės že­mės fon­do ket­vir­tą­kart pa­skelb­ta­me auk­cio­ne Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je bu­vo par­da­vi­nė­ja­mi ke­tu­ri skly­pai, ku­rių vi­sų pra­di­nė kai­na – be­veik 370 tūkst. eu­rų. Šių skly­pų dy­dis – nuo maž­daug 22 arų iki dau­giau kaip 54 arų, o jie vi­si už­ima dau­giau nei pus­an­tro hek­ta­ro plo­tą.

Tai trys skly­pai čia su­for­muo­to­je Ser­ben­tų gat­vė­je ir vie­nas San­tai­kos gat­vė­je. Ta­čiau pir­kė­jų jiems ne­at­si­ra­do kaip ir anks­čiau vy­ku­siuo­se tri­juo­se auk­cio­nuo­se.

Vals­ty­bės že­mės fon­do tei­si­nin­kės San­dros Sta­niu­ly­tės tei­gi­mu, da­bar bus krei­pia­ma­si į Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos Aly­taus sky­rių dėl ket­vir­ta­me auk­cio­ne ne­par­duo­tų že­mės skly­pų pra­di­nės kai­nos per­skai­čia­vi­mo, at­lie­kant jų in­di­vi­du­a­lų ver­ti­ni­mą: „Tai ga­li už­truk­ti ke­le­tą mė­ne­sių. Ar po šio pro­ce­so skly­pų kai­na su­ma­žės, tik­rai šian­dien ne­ga­li­ma pa­sa­ky­ti. Ji ga­li ir pa­di­dė­ti ben­drai ver­ti­nant da­bar­ti­nę si­tu­a­ci­ją ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rin­ko­je, ku­rio­je yra pa­di­dė­ju­sios šio tur­to kai­nos.“

Tad re­a­lu, kad ne­par­duo­ti skly­pai mi­nė­to­je te­ri­to­ri­jo­je penk­to auk­cio­no ga­li šiais me­tais ir ne­su­lauk­ti.

Jų par­da­vi­mas už di­des­nę kai­ną ak­tu­a­lus Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tui, nes pa­gal ga­lio­jan­tį tei­si­nį reg­la­men­ta­vi­mą už par­duo­tus vals­ty­bi­nės že­mės skly­pus pu­sė gau­tos su­mos ati­ten­ka į vals­ty­bės biu­dže­tą, pu­sė – į sa­vi­val­dy­bių, ku­rių te­ri­to­ri­jo­je yra par­duo­ti skly­pai, iž­dą.

Už par­duo­tus skly­pus sa­vi­val­dy­bės iž­das pra­tur­tė­jo dau­giau nei 250 tūkst. eu­rų

Maž­daug ke­tu­rių hek­ta­rų plo­tas Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je su čia su­for­muo­tais aš­tuo­niais skly­pais pra­ėju­sios ka­den­ci­jos mies­to val­džios bu­vo lai­ko­mas par­da­vi­mui auk­cio­nuo­se sie­kiant pra­tur­tin­ti vie­ti­nį biu­dže­tą.

Be­veik prieš dve­jus da­bar­ti­nės ka­den­ci­jos mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vy­bė juos bu­vo per­da­vu­si Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti. Apie tai su­ži­no­jęs me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis krei­pė­si net į Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­rą, siek­da­mas ap­gin­ti vie­šą­jį in­te­re­są – pra­ras­tus pi­ni­gus į vie­ti­nį iž­dą.

Pro­ku­ra­tū­rai pra­dė­jus ty­ri­mą, by­la teis­mo ne­pa­sie­kė, nes Na­cio­na­li­nė že­mės tar­ny­ba at­šau­kė sa­vo spren­di­mą skly­pus Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je su­teik­ti bu­vu­siems že­mės sa­vi­nin­kams.

Taip skly­pai at­si­dū­rė Vals­ty­bės že­mės fon­de.

Sėk­min­giau­siai mies­to biu­dže­tui bu­vo par­duo­tas vie­nas be­veik 57 arų skly­pas mi­nė­to­je te­ri­to­ri­jo­je, Ser­ben­tų gat­vė­je, per­nykš­tį spa­lį vy­ku­sia­me pir­ma­me vi­sų aš­tuo­nių skly­pų auk­cio­ne. Jo pra­di­nė 138 tūkst. eu­rų kai­na pa­di­dė­jo dau­giau nei 100 tūkst. eu­rų ir sa­vi­val­dy­bė iš šio skly­po par­da­vi­mo už­dir­bo per 120 tūkst. eu­rų. Dėl jo varžėsi trys dalyviai.

Ko­vo pa­bai­go­je tre­či­ą­kart Vals­ty­bės že­mės fon­do su­reng­ta­me auk­cio­ne bu­vo par­duo­ti trys skly­pai bu­vu­siuo­se dar­žuo­se. Du skly­pai Ser­ben­tų gat­vė­je par­duo­ti už pra­di­nę kai­ną, o jų auk­cio­nuo­se bu­vo po vie­ną da­ly­vį. Vie­no skly­po dy­dis – maž­daug 29 arai, o jo pra­di­nė kai­na bu­vo šiek tiek dau­giau nei 53 tūkst. eu­rų, ki­tas 26 arų skly­pas par­duo­tas už pra­di­nę maž­daug 48 tūkst. eu­rų kai­ną.

Tą­kart vie­ną be­veik 55 arų skly­pą mi­nė­to­je te­ri­to­ri­jo­je, San­tai­kos gat­vė­je, pre­ten­da­vo pirk­ti du auk­cio­no da­ly­viai. Tad jo pra­di­nė 135 tūkst. eu­rų kai­na pa­di­dė­jo iki 165 tūkst. eu­rų

Už ko­vo pa­bai­go­je tre­či­ą­kart su­reng­tuo­se auk­cio­nuo­se par­duo­tus tris skly­pus iš vi­so su­mo­kė­ta be­veik 267 tūkst. eu­rų, mies­to biu­dže­tui iš šios su­mos ati­te­ko per 130 tūkst. eu­rų.

O už auk­cio­nuo­se par­duo­tus ke­tu­ris skly­pus Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je sa­vi­val­dy­bės iž­das pra­tur­tė­jo dau­giau nei 250 tūkst. eu­rų.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.