Nr. 73 (13303)

2019-07-02

„Alytaus naujienų“ numeryje 73 (13303) skaitykite:

  • Vals­ty­bės die­ną Aly­taus ra­jo­nas mi­nės iš­kil­min­ga šven­te Dau­guo­se ir tau­tiš­ka gies­me
  • Į Lie­tu­vą at­vež­tas gar­su­sis len­kų dai­li­nin­ko Ja­no­ Ma­tei­kos pa­veiks­las „Liub­li­no uni­ja”
  • Pra­de­da­mi pir­mie­ji švie­so­lai­di­nių li­ni­jų tie­si­mo dar­bai įgy­ven­di­nant pro­jek­tą „Nau­jos kar­tos in­ter­ne­to pri­ei­gos in­fra­struk­tū­ros plėt­ra”
  • „Dre­vi­nu­ko” mo­kyk­los-dar­že­lio sto­vyk­lau­to­jai svei­ki­na­si su va­sa­ra
  • Upių van­duo – ant hid­ro­lo­gi­nės saus­ros slenks­čio
  • Kei­sis dro­nų skry­džių reg­la­men­ta­vi­mas. Ką svar­bu ži­no­ti?
  • Iš­ma­nių­jų laik­ro­džių evo­liu­ci­ja: nuo Džeim­so Bon­do iki auk­so am­žiaus
  • Atos­to­gų kryp­tys žve­jy­bos mė­gė­jams: kur vyks­tant pra­var­tu pa­si­im­ti ir meš­ke­rę?
  • Skai­tau Jo­ną Striel­kū­ną­
Ar­tė­jant Jo­ni­nėms ir il­ga­jam sa­vait­ga­liui dau­ge­lis jau su­pla­na­vę, ką veiks, kur po­il­siaus ar iš­ky­laus. Ta­čiau kai ku­rie to­kius pla­nus pa­lie­ka pas­ku­ti­nei mi­nu­tei,...
Šį ket­vir­ta­die­nį vi­so­se aš­tuo­nio­se ša­lies įka­li­ni­mo įstai­go­se, tarp jų ir Aly­taus pa­tai­sos na­muo­se, vy­ko dvi va­lan­das tru­kęs me­di­ci­nos dar­buo­to­jų įspė­ja­ma­sis strei­kas...
„Esu lai­min­ga, kad sa­vo gy­ve­ni­mą ati­da­viau lė­lėms, tuo džiau­giuo­si ir di­džiuo­juo­si. La­bai džiau­giuo­si ir žmo­nė­mis, bu­vu­siais ir esan­čiais ša­lia ma­nęs“, – sa­ko vie­nin­te­lio...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.