Įspė­ja­ma­sis strei­kas: įka­li­ni­mo įstai­gų me­di­kai su vals­ty­be ko­vo­ja net per teis­mus

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (1)
2019 Birželis 21
nuotrauka
Aly­taus pa­tai­sos na­mų Svei­ka­tos prie­žiū­ros sky­riaus dar­buo­to­jai dėl jiems pri­klau­san­čių prie­mo­kų, esant nu­kry­pi­mų nuo nor­ma­lių dar­bo są­ly­gų su sa­vo darb­da­viu – Aly­taus pa­tai­sos na­mais, bu­vo pri­vers­ti gin­čy­tis Aly­taus apy­lin­kės teis­me. Užvakar jie dalyvavo įspėjamajame streike.
Šį ket­vir­ta­die­nį vi­so­se aš­tuo­nio­se ša­lies įka­li­ni­mo įstai­go­se, tarp jų ir Aly­taus pa­tai­sos na­muo­se, vy­ko dvi va­lan­das tru­kęs me­di­ci­nos dar­buo­to­jų įspė­ja­ma­sis strei­kas dėl nu­ma­to­mos šių įstai­gų svei­ka­tos prie­žiū­ros sky­rių per­tvar­kos, ma­žų at­ly­gi­ni­mų me­di­kams, dir­ban­tiems di­des­nio pa­vo­jin­gu­mo są­ly­go­mis. Strei­ko me­tu nu­teis­tie­siems bu­vo tei­kia­ma tik ne­ati­dė­lio­ti­na sku­bi pa­gal­ba, strei­kuo­jan­tys me­di­kai taip nu­spren­dė ko­vo­ti su vals­ty­be. Šio­je ko­vo­je Aly­taus pa­tai­sos na­mų me­di­ci­nos dar­buo­to­jai tu­ri sa­vos pa­tir­ties – jiems Aly­taus apy­lin­kės teis­me pa­vy­ko pri­si­teis­ti sko­las už dar­bą esant nu­kry­pi­mų nuo nor­ma­lių dar­bo są­ly­gų ir dar dels­pi­ni­gius. Ta­čiau Aly­taus pa­tai­sos na­mai me­di­kams pa­lan­kų vie­ti­nio teis­mo spren­di­mą ap­skun­dė Kau­no apy­gar­dos teis­mui.

Įka­li­ni­mo įstai­gų me­di­kai ne­no­ri bū­ti ant­ra­rū­šiai

Kaip sa­kė Įka­li­ni­mo įstai­gų me­di­ci­nos dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos „So­li­da­ru­mas“ pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja, lai­ki­nai ei­nan­ti pir­mi­nin­ko pa­rei­gas, Vil­niaus pa­tai­sos na­mų Svei­ka­tos prie­žiū­ros sky­riaus vy­riau­sio­ji slau­gos ad­mi­nist­ra­to­rė Vi­ta Su­ba­čiu­tė, įspė­ja­ma­sis dvie­jų va­lan­dų strei­kas su­reng­tas ne­su­lau­kus Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos ir jai pa­val­daus Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to re­ak­ci­jos į įka­li­ni­mo įstai­gų me­di­ci­nos dar­buo­to­jų iš­sa­ky­tas pa­sta­bas dėl nu­ma­to­mos šių įstai­gų svei­ka­tos prie­žiū­ros sky­rių per­tvar­kos, dėl lė­šų sky­ri­mo me­di­kų at­ly­gi­ni­mams pa­di­din­ti.

Jos tei­gi­mu, įka­li­ni­mo įstai­gų me­di­kus pa­pik­ti­no Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to no­ras pa­da­ry­ti juos pa­val­džius Lais­vės at­ėmi­mo vie­tų li­go­ni­nei, ku­ri tarp šių įstai­gų me­di­kų tu­ri ne­igia­mą įvaiz­dį dėl pras­to jos dar­bo ir di­džiu­lių sko­lų: „Taip ti­ki­ma­si me­di­kams pa­di­din­ti at­ly­gi­ni­mus. Bet vi­siems aiš­ku, kad bus su­ma­žin­ta me­di­ci­nos dar­buo­to­jų, o li­ku­sie­siems už di­des­nį dar­bo krū­vį šiek tiek pa­di­din­tos al­gos. Tai ska­ti­na mū­sų įstai­gų me­di­ci­nos dar­buo­to­jus iš­ei­ti iš dar­bo ir jo ieš­ko­tis su nu­teis­tai­siais ne­su­si­ju­sio­se gy­dy­mo įstai­go­se.“

Aly­taus pa­tai­sos na­mų Svei­ka­tos prie­žiū­ros sky­riaus vy­riau­sio­ji slau­gos ad­mi­nist­ra­to­rė Ži­vi­lė Siau­rai­tie­nė ste­bė­jo­si mi­nis­te­ri­jos, de­par­ta­men­to ir vals­ty­bės po­žiū­riu į įka­li­ni­mo įstai­go­se dir­ban­čius me­di­kus: „Lais­vė­je vei­kian­čio­se gy­dy­mo įstai­go­se me­di­kų at­ly­gi­ni­mai di­dė­ja ir dar ža­da­ma di­din­ti, o mes tar­si ant­ra­rū­šiai, lyg ne me­di­kai. Įka­li­ni­mo įstai­gų me­di­kai yra pa­val­dūs Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jai, ku­ri at­ly­gi­ni­mus ke­lia tik pa­tai­sos įstai­gų pa­rei­gū­nams, bet pa­mirš­ta ki­tus jai pa­val­džius dar­buo­to­jus. Kai at­ly­gi­ni­mai di­dė­ja vi­siems lais­vė­je dir­ban­tiems me­di­ci­nos dar­buo­to­jams, įka­li­ni­mo įstai­gų me­di­kams al­gos ne­di­di­na­mos, nes mes ne­pri­klau­so­me Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai. Jau­čia­mės dis­kri­mi­nuo­ja­mi, nors iš­si­la­vi­ni­mą įgy­ja­me ir li­cen­ci­jas tę­sia­me kaip ir ki­ti me­di­ci­nos dar­buo­to­jai. O dir­ba­me tik­rai su di­des­nės ri­zi­kos žmo­nė­mis, daž­nai ag­re­sy­viais, pri­klau­so­mais nuo nar­ko­ti­nių ar psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų, ser­gan­čiais už­kre­čia­mo­sio­mis, pa­vo­jin­go­mis li­go­mis.“

V.Su­ba­čiu­tė ak­cen­ta­vo, kad jau me­tus dėl šių pro­ble­mų spren­di­mo de­ra­ma­si su Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja, Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­tu, ta­čiau tei­gia­mų re­zul­ta­tų ne­pa­vy­ko pa­siek­ti.

Vie­na, ką, jos pa­ste­bė­ji­mu, pa­da­rė Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­tas – įka­li­ni­mo įstai­gų svei­ka­tos prie­žiū­ros sky­rių per­tvar­ką nuo šie­me­tės lie­pos 1-osios ati­dė­jo iki spa­lio 1-osios. Jei ne­bus kar­di­na­lių pa­si­kei­ti­mų dėl per­tvar­kos ir at­ly­gi­ni­mų di­di­ni­mo, ter­mi­no ati­dė­ji­mas su­pran­ta­mas kaip sie­kis nu­to­lin­ti įka­li­ni­mo įstai­gų me­di­kų ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus.

Šio­se įstai­go­se dir­ba dau­giau nei 100 me­di­ci­nos dar­buo­to­jų, šį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me įspė­ja­ma­ja­me strei­ke da­ly­va­vo tą­dien dir­bu­sie­ji. Aly­taus pa­tai­sos na­mų Svei­ka­tos prie­žiū­ros sky­rius tu­ri 20 dar­buo­to­jų, o strei­ka­vo taip pat tik tą­dien dir­bu­sie­ji.

Strei­ko me­tu nu­teis­tie­siems teik­ta tik ne­ati­dė­lio­ti­na sku­bi pa­gal­ba, ta­čiau ne­bu­vo da­li­ja­mi, lei­džia­mi vais­tai, per­ri­ša­mos žaiz­dos, ne­vy­ko vi­daus li­gų gy­dy­to­jo kon­sul­ta­ci­jos vie­na­me bū­ry­je.

Pa­sak Aly­taus pa­tai­sos na­mų Svei­ka­tos prie­žiū­ros sky­riaus vy­riau­sio­sios slau­gos ad­mi­nist­ra­to­rės Ž.Siau­rai­tie­nės, la­bai ti­kė­ti­na, kad strei­ko me­tu kai ku­rių me­di­ci­ni­nių pa­slau­gų ne­su­lau­kę nu­teis­tie­ji pa­ra­šys skun­dus ati­tin­ka­moms ins­ti­tu­ci­joms, ta­čiau me­di­kai taip pat tu­ri tei­sę gin­ti sa­vo in­te­re­sus.

Kvie­ti­mas ben­dra­dar­biau­ti

Strei­ko rei­ka­la­vi­mai – su­stab­dy­ti įka­li­ni­mo įstai­gų svei­ka­tos prie­žiū­ros sky­rių per­tvar­ką, at­lik­ti iš­ori­nį, o ne vi­di­nį įka­li­ni­mo įstai­gų ir Lais­vės at­ėmi­mo vie­tų li­go­ni­nės veik­los au­di­tą, skir­ti trūks­ta­mų lė­šų me­di­kų at­ly­gi­ni­mams di­din­ti, įtrauk­ti ka­lė­ji­mų me­di­kus į trūks­ta­mų pro­fe­si­jų są­ra­šą, nu­sta­ty­ti at­ski­rą svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų biu­dže­tą – bus įteik­ti tei­sin­gu­mo mi­nist­rui, Vy­riau­sy­bės va­do­vui ir Sei­mo pir­mi­nin­kui.

Tai pa­tvir­ti­no Įka­li­ni­mo įstai­gų me­di­ci­nos dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos „So­li­da­ru­mas“ pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja, lai­ki­nai ei­nan­ti pir­mi­nin­ko pa­rei­gas, V.Su­ba­čiu­tė.

Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­tas tuoj po dvi va­lan­das tru­ku­sio įspė­ja­mo­jo strei­ko iš­pla­ti­no in­for­ma­ci­ją, ku­rio­je nu­ro­dy­ta de­par­ta­men­to va­do­vy­bės po­zi­ci­ja dėl šio strei­ko. Ji dar kar­tą ak­cen­tuo­ja, kad po­ky­čių pro­ce­suo­se bū­ti­nas kon­struk­ty­vus dia­lo­gas ir kom­pro­mi­si­niai spren­di­mai, to­dėl kvie­čia me­di­ci­nos dar­buo­to­jų at­sto­vus ben­dra­dar­biau­ti už­tik­ri­nant sklan­dų įka­li­ni­mo įstai­gų me­di­ci­nos pa­da­li­nių cen­tra­li­za­vi­mo pro­ce­są.

„Toks kvie­ti­mas su­pran­ta­mas, mes pa­si­ren­gę ben­dra­dar­biau­ti, bet tu­ri­me bū­ti ir iš­girs­ti“, – pa­brė­žė V.Su­ba­čiu­tė.

Aly­taus pa­tai­sos na­mų me­di­kai tu­ri teis­mi­nės pa­tir­ties

Aly­taus pa­tai­sos na­mų Svei­ka­tos prie­žiū­ros sky­riaus dar­buo­to­jai dėl jiems pri­klau­san­čių prie­mo­kų, esant nu­kry­pi­mų nuo nor­ma­lių dar­bo są­ly­gų su sa­vo darb­da­viu – Aly­taus pa­tai­sos na­mais, bu­vo pri­vers­ti gin­čy­tis Aly­taus apy­lin­kės teis­me.

Dvi­de­šim­čiai mi­nė­to sky­riaus dar­buo­to­jų, at­si­žvel­giant į dar­bo lai­ką šia­me sky­riu­je, iš Aly­taus pa­tai­sos na­mų pri­teis­tos sko­los nuo dau­giau kaip 5 tūkst. eu­rų iki be­veik 500 eu­rų už dar­bą esant nu­kry­pi­mų nuo nor­ma­lių dar­bo są­ly­gų. Taip pat kiek­vie­nam iš jų – 0,07 proc. dels­pi­ni­gių už pri­klau­san­čią iš­mo­kė­ti su­mą už kiek­vie­ną pra­leis­tą ka­len­do­ri­nę die­ną iki teis­mo spren­di­mo įvyk­dy­mo die­nos.

Teis­mas iš­klau­sė dvi­de­šim­ties me­di­ci­nos dar­buo­to­jų pa­aiš­ki­ni­mus, iš pas­ta­rų­jų nu­sta­ty­ta, kad Svei­ka­tos prie­žiū­ros sky­riaus spe­cia­lis­tams ky­la pa­vo­jus dėl nu­teis­tų­jų fi­zi­nio ir psi­cho­lo­gi­nio smur­to var­to­ji­mo jų at­žvil­giu bei dėl ga­li­my­bės už­si­krės­ti nuo nu­teis­tų­jų pa­vo­jin­go­mis li­go­mis.

Tai, va­do­vau­jan­tis anks­čiau ga­lio­ju­sio­mis Dar­bo ko­dek­so, da­bar – Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių įstai­gų dar­buo­to­jų darbo ap­mo­kė­ji­mo įsta­ty­me nuo­sta­to­mis, pri­pa­žin­ta kaip dar­bas esant nu­kry­pi­mams nuo nor­ma­lių dar­bo są­ly­gų.

Me­di­ci­nos dar­buo­to­jams pa­lan­kų šį pa­va­sa­rį pri­im­tą Aly­taus apy­lin­kės teis­mo spren­di­mą Aly­taus pa­tai­sos na­mai ap­skun­dė Kau­no apy­gar­dos teis­mui, ku­ria­me šios ci­vi­li­nės by­los nag­ri­nė­ji­mas dar ne­pra­si­dė­jęs.

  Komentaras

  Situacijos panašios, o sprendimai skiriasi. Šie organizuotai streikuoja. Alytaus ligoninėje pagal Darbo biržos informaciją virš 10 daktarų ieško. Jazminų turgavietėj apie 50 verslininkų.... Po Alytaus m švietimo pertvarkos audito išvadų apie trečdalis pedagogų kaip pertekliniai. Bet jie valdančių partijų branduoliai. Tad reforma stringa. Kitais atžvigiais biudžetinių ...

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.