Nr. 71 (13887)

2023-06-27

„Alytaus naujienų“ numeryje 71 (13887) skaitykite:

 • Ri­mas An­ta­nas Če­so­nis: „Aš my­liu vi­sus Aly­taus žmo­nes”
 • „Dzū­ki­jos sta­ty­bai” iš­kel­ta ban­kro­to by­la
 • Ku­ria­mas Svei­ka­tos cen­tras – nau­da ar biu­ro­kratija? Li­go­ni­nės di­rek­to­rius – ir to­liau lai­ki­nas, šias pa­rei­gas eis chi­rur­gas
 • Dar du „Eko­no­vus” ieš­ki­nius at­me­tęs teis­mas: ARATC pa­žei­di­mų ne­pa­da­rė
 • „Vil­ties” mo­kyk­los-dar­že­lio di­rek­to­riaus kon­kur­są lai­mė­jo Re­na­ta Moc­ke­vi­čie­nė
 • Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­ja tu­rė­tų tap­ti Vidz­gi­rio mo­kyk­la
 • Gar­sių bur­lai­vių sta­ty­to­jas už­vis la­biau sva­jo­ja džiu­gin­ti sa­vo kraš­to žmo­nes
 • But­ri­mo­ny­se įreng­ta van­dens dulks­na ir vieš­bu­tis ne­įpras­tiems lan­ky­to­jams
 • So­cial­de­mok­ra­tas Ar­tu­ras Juš­kaus­kas to­liau bus Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lie­riu­mi
 • „Dzū­ki­jos sta­ty­bai” iš­kel­ta ban­kro­to by­la
 • Žval­gy­bos kon­tro­lie­riui – pa­tir­tis ir žmo­gaus tei­sių sri­ty­je
 • Pa­si­ruoš­ki­me bran­duo­li­niam šan­ta­žui
 • Ro­ber­tas Šar­knic­kas. Po Pre­zi­den­to kal­bos
 • Ju­re­ta Ša­me­tie­nė: „Aš vi­sa­da vi­siems sa­kau, kad ma­no mo­ki­niai yra pa­tys ge­riau­si Aly­tu­je, nes ir pa­ti
 • tuo nuo­šir­džiai ti­kiu. Jie tar­si gy­vy­bės elik­sy­ras, tik­ras ge­ros ener­gi­jos už­tai­sas ir po­zi­ty­vu­mo bom­ba”
 • Ra­jo­no krep­ši­nin­kės – Eu­ro­pos čem­pio­nės
 • „Skai­tyk­la ta­vo kie­me” – pa­žin­ties ir nau­jų pa­ty­ri­mų lai­kas
 • 10 at­sa­ky­mų apie nau­ją­ją au­to­mo­bi­lių vais­ti­nė­lę – kur lai­ky­ti ir kaip daž­nai per­žiū­rė­ti?
 • Kei­čia­mas vais­ti­nė­les – į ra­jo­no bib­lio­te­kos fi­lia­lus
„Nor­fos“ įmo­nių gru­pei pri­klau­san­ti ben­dro­vė „Ri­vo­na“ Aly­taus pie­ni­nę val­do jau aš­tuo­nio­li­ka me­tų. Čia ga­mi­na­ma dau­giau nei 70 rū­šių įvai­rių pie­no pro­duk­tų. O per­nykš­tį...
Ge­gu­žės pa­bai­go­je Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ėmė svar­bų spren­di­mą dviem švie­ti­mo įstai­goms. Nustatant gru­pių ir kla­sių kom­plek­tų skai­čių mies­to švie­ti­mo...
Lietuvos apeliacinis teismas pripažino, kad Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro ir bendrovės „Kauno švara“ sudarytas komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugų teikimo Alytaus regione sutartis pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymą ir skyrė Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui beveik 124 tūkst. eurų baudą.
Bir­že­liui įpu­sė­jus Lie­tu­vos šau­lių są­jun­go­je (LŠS) pra­si­de­da va­sa­ros sto­vyk­lų jau­nie­siems šau­liams se­zo­nas. Dau­giau nei 5,6 tūkst. jau­nuo­lių nuo 11 iki 18 me­tų pa­birs po...
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK), ga­vu­si pra­ne­ši­mą iš Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, pra­dė­jo ty­ri­mą dėl Aly­taus grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ties...
Na­ro gel­bė­to­jo pro­fe­si­jos ap­ra­šy­mas – pla­tus: na­rai dir­ba po van­de­niu su po­van­de­ni­ne įran­ga ar be jos ir tik­ri­na, mon­tuo­ja, tai­so ar iš­mon­tuo­ja įren­gi­nius ir...
Fenomenu grįstas ugdymas – tai mokymo metodas, kuris siūlo pažvelgti į gyvenimišką scenarijų, šiuolaikinę problemą ar gamtinį reiškinį kaip į mokymosi atskaitos tašką. Mokiniai ir mokytojai skatinami...
Nors kai kurie Lietuvos verslininkai skundžiasi, kad, vietoje įsidarbinimo, dalis vargingesnių piliečių Lietuvoje pasirenka gauti socialines pašalpas, tačiau tai galioja toli gražu ne visais atvejais....
Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas at­me­tė dar du ben­dro­vės „Eko­no­vus“ ieš­ki­nius ir pri­ėmė dar dvi Aly­taus re­gio­no atlie­kų tvar­ky­mo cen­trui pa­lan­kias nu­tar­tis.
Pirmieji šviesos diodai buvo pradėti gaminti septintojo dešimtmečio pradžioje. Tačiau per pastaruosius du dešimtmečius šviesos diodai padarė revoliuciją pasaulyje dėl savo didžiulio technologinio...
Miestų gyventojų požiūriu, miškų aplink miestus lieka vis mažiau ir tai tiesa. Tačiau problema dažnai siejama su miškų kirtimu, o čia ne viskas taip paprasta, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio.
Pasivaikščiokite po vietinę maisto prekių parduotuvę ar prekybos centrą Kaune ar kituose miestuose ir pa
Medinės grindų lentos yra neįtikėtinai patvarios ir malonios tiek basoms kojoms, tiek grožio ieškančioms akims. Natūralios grindys suteikia interjerui savitumo dėl unikalaus ir niekur nesikartojančio...
Nors nemaža atsiskaitymų šiuo metu vyksta, naudojant korteles ar bankinius pavedimus, tačiau grynieji pinigai niekur neišnyko ir vis dar yra itin populiarus mokėjimo būdas. Atsiranda tuo...
Pagal Lietuvos Statistikos departamento duomenis, Lietuvoje yra maždaug 50 tūkstančių veikiančių šilumos siurblių. Per artimiausius 5–7 metus tikimasi skaičių padidinti beveik keturis kartus....
Asociacija „European Seniors Basketball Association“ (ESBA) įregistruota 2013 m. Vilniuje.
Birželio 7 d. Vyriausybės pritartai Saugomų teritorijų įstatymo pataisai, leidžiančiai steigti privačias saugomas teritorijas, siūlymus teikė ir nevyriausybinė organizacija „Sengirės fondas“....
Ruduo vaikams ir jų tėveliams - pokyčių metas. Rudenį pradedame naujus mokslo metus, mažieji grįžta į vaikų darželius. Prieš rudens sezoną tenka sutvarkyti nemažai reikalų: įsigyti kanceliarinių...
Jei norite pagerinti savo transporto priemonės stabdymo efektyvumą, stabdžių sistemos atnaujinimas yra puiki vieta pradėti. Stabdžių vamzdeliai yra vienas iš svarbiausių jūsų transporto priemonės...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.