Nr. 71 (13741)

2022-06-23

„Alytaus naujienų“ numeryje 71 (13741) skaitykite:

  • Po ke­tu­rio­li­kos me­tų iš už­sie­nio į Aly­tų grį­žę, čia ver­slą su­kū­rę Er­nes­ta ir To­mas: „Ne­bi­jo­ki­te ri­zi­kuo­ti, juk gy­ve­na­me tik kar­tą”
  • Tre­čio­sios le­ga­laus dra­go lenk­ty­nės Aly­tu­je iš Ar­to­jų gat­vės kė­lia­si į Nau­ją­ją, gy­ven­to­jų lau­kia triukš­min­gas sek­ma­die­nis
  • Aly­taus Ro­ta­ry klu­bas tu­ri nau­ją pre­zi­den­tą Sau­lių Ivoš­ką: ker­ti­nė už­duo­tis – da­lin­tis
  • Gy­ve­ni­mo ko­ky­bės in­dek­sas: ge­riau­siai tarp ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bių gy­ve­na Aly­taus ra­jo­nas
  • „Sva­jo­nės” kon­cer­tas Dai­na­vos ša­lies mu­zi­kos fes­ti­va­ly­je – tarsi tram­pli­nas į pa­si­ro­dy­mą su „Ame­ri­kos vir­tuo­zais” iš JAV
  • Žmo­gaus pro­tas vis­ką at­ra­ki­na tri­mis rak­tais – skait­me­niu, rai­de, na­ta. Ži­no­ti, mąs­ty­ti, sva­jo­ti. Tai ap­ima vis­ką
  • Di­dy­sis kla­sio­kų pik­ni­kas: Dai­nų slė­ny­je su­si­ti­ko 64 kla­sės iš 11 mo­kyk­lų
Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje pradėjo dirbti gydytoja kardiologė Olena Titova. Ukrainietė medikė pasitraukė iš Charkivo pirmosiomis karo savaitėmis, kai Rusijos raketomis apšaudomas...
Gegužės 27-ąją Alytaus lopšelyje-darželyje „Girinukas“ atsitikęs skaudus įvykis, kurio metu keturmetis ugdytinis neteko keturių priekinių dantukų, jau turi šio atsitikimo seką. Kauno apygardos...
„Dabar labai džiaugiuosi, kad atsitiktinumas viską sudėliojo taip ir ne kitaip, kadangi esu tvirtai įsitikinusi, jog tiek japonų kalba, tiek japonų kultūra man yra gerokai artimesnė, nei būtų galėjusi...
Prie Virvytės upės Žemaitijoje gyvenanti ir ekologinį vaistažolių ūkį įkūrusi žinoma vaistininkė, žolininkė Jadvyga Balvočiūtė mato, kaip keičiantis žmonių gyvenimo būdui sparčiai nyksta mūsų gamtos...
Pradėdama vasaros atostogas Šv. Benedikto gimnazijos bendruomenė džiaugiasi moksleivių pasiekimais.
Antradienį, birželio 21 d., Alytaus rajone praūžusi smarki liūtis ir patvinę upeliai sugadino nemažai kelių, sukėlė pavojingų nuošliaužų.
Jau nuo liepos 4 d. ūkininkai galės matyti naujosios automatinės laukų nuolatinio stebėjimo sistemos (ALNSIS) informaciją – palydovinius žemės plotų duomenis. Tai leis jiems reguliariai stebėti savo...
Eks­tre­ma­laus grei­čio mė­gė­jai Nau­jo­sios gat­vės at­kar­po­je, ūkiš­kai ta­riant, nuo „Lidl“ iki „Ri­mi“ par­duo­tu­vių, sek­ma­die­nį, bir­že­lio 26-ąją, ga­lės pra­lėk­ti nors ir 150...
Bir­že­lio 19 die­ną Aly­taus kul­tū­ros cen­tro Di­džio­jo­je sa­lė­je įvy­ko Alytaus muzikos mokyklos „Sva­jo­nės“ kon­cer­tas XX tarp­tau­ti­nia­me Dai­na­vos ša­lies mu­zi­kos fes­ti­va­ly­je....
Aly­tiš­kiai Er­nes­ta ir To­mas Da­raš­ke­vi­čiai ke­tu­rio­li­ka me­tų gy­ve­no ir dir­bo Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je. Kai su­si­tau­pė pi­ni­gų nuo­sa­vam būs­tui įsi­gy­ti, te­ko ap­si­spręs­ti,...
Gerai apgalvokite pirkinių sąrašą, kad neprisipirktumėte per daug maisto produktų. Rinkitės vietos gamintojų, nefasuotus produktus – bus mažiau pakuočių.
Vis daugiau moterų išbando plaukelių šalinimą lazeriu ir šią procedūrą vadina grožio rutiną pakeitusiu atradimu. Nepaisant itin spartaus lazerinio plaukų šalinimo populiarėjimo, neretai galima...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.