Tre­čio­sios le­ga­laus dra­go lenk­ty­nės Aly­tu­je iš Ar­to­jų gat­vės kė­lia­si į Nau­ją­ją, gy­ven­to­jų lau­kia triukš­min­gas sek­ma­die­nis (0)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
„Aly­taus ad­re­na­li­no fes­ti­va­lis“ bus ati­da­ry­tas sek­ma­die­nį 11.30 va­lan­dą.
„Aly­taus ad­re­na­li­no fes­ti­va­lis“ bus ati­da­ry­tas sek­ma­die­nį 11.30 va­lan­dą.
Eks­tre­ma­laus grei­čio mė­gė­jai Nau­jo­sios gat­vės at­kar­po­je, ūkiš­kai ta­riant, nuo „Lidl“ iki „Ri­mi“ par­duo­tu­vių, sek­ma­die­nį, bir­že­lio 26-ąją, ga­lės pra­lėk­ti nors ir 150 ki­lo­met­rų per va­lan­dą grei­čiu. Tre­čią kar­tą mū­sų mies­te vyks „Aly­taus ad­re­na­li­no fes­ti­va­lis“ – le­ga­laus dra­go lenk­ty­nės. Šis fes­ti­va­lis – tai VšĮ „Le­ga­lus dra­gas“, Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių spor­to fe­de­ra­ci­jos ir Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos ben­dras dar­bas, ku­riuo sie­kia­ma su­reng­ti kuo dau­giau var­žy­bų jau­ni­mui, kad jis ga­lė­tų emo­ci­jas iš­si­krau­ti sau­gio­se tra­so­se, o ne laks­ty­ti gat­vė­mis kur pa­puo­la.

„Du kar­tus le­ga­lios dra­go lenk­ty­nės Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je jau yra vy­kę Ar­to­jų gat­vė­je, ta­čiau lau­kia­mos Nau­jo­sios gat­vės at­kar­po­je da­ly­viams ir žiū­ro­vams su­teiks ne­pa­ly­gi­na­mai dau­giau ad­re­na­li­no“, – ža­da VšĮ „Le­ga­lus dra­gas“ va­do­vas Ai­va­ras Ru­dzis. Or­ga­ni­za­to­riai ti­ki­no, kad Nau­jo­sios gat­vės dan­ga ap­ga­din­ta ne­bus. Re­mian­tis anks­tes­ne pa­tir­ti­mi, pa­žei­di­mų ne­pa­si­tai­ky­da­vo. Ren­gi­nys yra ap­draus­tas.

Fes­ti­va­lio or­ga­ni­za­to­riai su­si­ti­ko su Aly­taus mies­to me­ru Ne­ri­ju­mi Ce­siu­liu, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nais ir ap­ta­rė ren­gi­nio fes­ti­va­lio sce­na­ri­jų, ga­li­mas pro­ble­mas ir jų spren­di­mo bū­dus.

„Aly­taus ad­re­na­li­no fes­ti­va­lis“ bus ati­da­ry­tas sek­ma­die­nį 11.30 va­lan­dą su staig­me­na, ku­ri lai­ko­ma pa­slap­ty­je net­gi nuo dar­buo­to­jų. Ren­gi­ny­je žiū­ro­vai iš­vys Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos dra­go en­tu­zias­tus, dra­ge ke­ti­na da­ly­vau­ti ir 4 pro­fe­sio­na­lūs spor­ti­nin­kai iš Aly­taus.

Ren­gi­ny­je bus ga­li­my­bė ap­žiū­rė­ti au­to­mo­bi­li­nę au­dio­a­pa­ra­tū­rą, bus fik­suo­ja­mas va­žia­vi­mo au­to­mo­bi­liu ant dvie­jų ra­tų Lie­tu­vos re­kor­das, pa­si­ro­dys pa­sau­lio mo­to­ak­ro­ba­ti­kos čem­pio­nai. Bus įreng­ta at­ski­ra vai­kų zo­na. Taip pat pa­si­ro­dy­mą su­rengs ug­nia­ge­siai, įsi­jungs Pu­ti­nų gim­na­zi­jos krep­ši­nio ly­ga, vyks krep­ši­nio tur­ny­ras.

Kaip tei­gė fes­ti­va­lio ren­gė­jai, Nau­jo­ji gat­vė yra vie­nin­te­lė Aly­tu­je, tu­rin­ti ge­rą, tie­sų virš 600 met­rų il­gio ruo­žą, tin­ka­mą dra­go var­žy­boms. Aly­tus pa­si­rink­tas dar ir dėl to, kad tai drau­giš­kas bei spor­tiš­kas mies­tas, čia žy­miai pa­pras­čiau su­tvar­ky­ti vi­sas ren­gi­nio or­ga­ni­za­vi­mui rei­ka­lin­gas pro­ce­dū­ras.

Or­ga­ni­za­to­riai at­vi­rai sa­ko, kad vie­ti­niams gy­ven­to­jams ne­pa­to­gu­mų dėl sa­vait­ga­liui už­da­ry­tos Nau­jo­sios gat­vės at­kar­pos ties Spor­to rū­mais, bus. „Di­džiau­sias ne­pa­to­gu­mas – dėl eis­mo už­da­ry­mo, nes žmo­nėms, no­rint pa­siek­ti vie­ną ar ki­tą ob­jek­tą, rei­kės ap­suk­ti ra­tą. Tie­sa, pės­tie­ji bus pra­lei­džia­mi ša­li­gat­viu Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro pu­sė­je. Vi­lia­ma­si, kad ne­mo­ka­mas ir įspū­din­gas ren­gi­nys su­teiks ir tei­gia­mų emo­ci­jų“, – kal­bė­jo A.Ru­dzis. Jis at­vi­rai sa­kė, kad bus ir ne­ma­žai triukš­mo, bet tik ne nak­ties me­tu. Dar ak­cen­ta­vo, kad dra­gas vyks­ta tik ant sau­sos ke­lio dan­gos: jei lis be per­sto­jo – ne­vyks, jei lis pro­tar­piais – tu­ri­ma įran­ga dan­ga bus nu­sau­sin­ta.

Jis kvie­tė į lenk­ty­nes įsi­jung­ti vi­sus no­rin­čius aly­tiš­kius, kad ir su šei­mos au­to­mo­bi­liu. Tik rei­kia ne­pa­mirš­ti šal­mų. Re­gist­ruo­tis bus ga­li­ma ir vie­to­je prieš ren­gi­nį. Bus pra­ves­tas mo­ky­mas ir sau­gu­mo in­struk­ta­žas.

Eis­mas Nau­jo­sios gat­vės at­kar­po­je, kur vyks ren­gi­nys, bus stab­do­mas nuo bir­že­lio 25 die­nos 22 val. iki bir­že­lio 27 die­nos 5 va­lan­dos ry­to nuo Vil­ties g. (žie­du bus ga­li­ma nau­do­tis iš­sky­rus įva­žia­vi­mą į Nau­ją­ją g.) iki Ūd­ri­jos g.

 

 

 

 

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.