Nr. 67 (13737)

2022-06-14

„Alytaus naujienų“ numeryje 67 (13737) skaitykite:

 • Ka­ro pa­bė­gė­lių iš Uk­rai­nos ma­žė­ja, jų re­gist­ra­ci­jos cen­tras Aly­tu­je iš­lie­ka
 • Pa­sau­lio triukš­me Ban­ga Vai­ce­kaus­kie­nė gir­di šir­dį sa­kant, kad šis lai­ko­tar­pis, kai ga­li kur­ti, my­lė­ti, bū­ti su sa­vo šei­ma ir ne­au­ko­ti sa­vęs ne­my­li­mai veik­lai, yra nuo­sta­bus
 • Aly­tiš­kių star­tai Vo­kie­ti­jo­je
 • 3x3 gat­vės krep­ši­nio tur­ny­ras, skir­tas a. a. aly­tiš­kiui krep­ši­nin­kui Gy­čiui An­dri­jaus­kui at­min­ti ir pa­mi­nė­ti Lie­tu­vos krep­ši­nio 100-me­tį
 • Aly­taus ra­jo­no vai­kų va­sa­ra – daug sto­vyk­lų, ren­gi­nių, už­si­ė­mi­mų
 • Aly­taus mies­to šven­tė: apie au­to­bu­sus, par­ka­vi­mą ir ap­ri­bo­tą eis­mą link Dai­nų slė­nio
 • Lan­kė­si Ja­po­ni­jos am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je
 • Už­baig­tas 30-asis Aly­taus jau­ni­mo cen­tro kū­ry­bi­nės veik­los se­zo­nas
 • 35-iems Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los ab­sol­ven­tams įteik­ti di­plo­mai
 • Lie­tu­vos ir Uk­rai­nos ran­ki­nin­kai pra­dė­jo pa­si­ren­gi­mą pa­ra­mos rung­ty­nėms Aly­tu­je
 • Lie­tu­vos lan­ki­nin­kai Eu­ro­pos pir­me­ny­bė­se už­fik­sa­vo du pa­sau­lio re­kor­dus
 • Per Aly­taus gim­ta­die­nį dvi­ra­čių ta­ke su­si­ti­ki­me 15-ąjį kar­tą
 • „Si­dab­ro vai­ni­kė­liai” – jau­nie­siems dzū­kams iš Va­rė­nos ir Laz­di­jų
 • Apie mei­lę pran­cū­zų kal­bai, mo­ki­niams ir pa­sau­liui
 • Svar­biau­sia yra no­ras veikti ir iš­drįs­ti tai daryti
 • Į Lie­tu­vą at­vyks­ta le­gen­di­nis Chri­sas Nor­ma­nas: žiū­ro­vams at­si­duo­dan­tis iki pas­ku­ti­nio pra­kai­to la­šo
 • Vi­sa Lie­tu­va vie­no­je gat­vė­je Aly­tu­je
Prieš savaitę įvyko „Lietuvos talentų“ superfinalas, kurio metu žiūrovai nusprendė, kad nugalėtojos titulo šį sezoną verčiausia yra oro gimnastė Vaida Aleksandravičiūtė. Būtent ji apdovanota ir...
Siekiant paskatinti jaunus žmones rinktis ūkininkavimą ir kurtis kaimiškose vietovėse, jiems šiemet numatyti beveik 23 mln. Eur. Jaunasis ūkininkas galės gauti 40 tūkst. eurų verslo planui...
Birželis - vasaros pradžia. Artėja ilgiausių dienų metas, daug šviesių valandų, tuoj pražys Lietuvoje gausybė žiedų, pievos noks vaistažolėmis. Ir viskas gaivins kiekvieno iš mūsų atmintį, patirtis,...
Vil­niu­je re­gist­ruo­ta vie­šo­ji įstai­ga „Orūs na­mai“ prieš pus­an­trų me­tų iš pri­va­čių as­me­nų įsi­gi­jo dvi­aukš­tį pa­sta­tą Aly­taus ra­jo­ne, Kro­kia­lau­kio mies­te­ly­je, tu­rė­da­ma...
Ben­druo­me­niš­ku­mas. Šis žo­dis jums ga­li pri­min­ti dar­bą, kai­my­nys­tę, šei­mą ar mies­tą, bet man jis pri­me­na mo­kyk­lą. Mo­kyk­lo­je mo­ki­nių ben­druo­me­nei at­sto­vau­ja mo­ki­nių...
Nekilnojamojo turto rinkos dalyviai tvirtina, kad ministerijai vėlavus parengti dar šių metų kovą įsigaliojusio Žemės įstatymo pataisų taikymą aiškinančius teisės aktus, kone trims mėnesiams sustojo...
Gyvename etape, kuomet daugelis susiduria su paskolomis ir tai tapo įprasta. Šiais laikais paskolos paraišką galite pateikti daug lengviau nei bet kada anksčiau. Atrodo, nereikia net sakyti, kad...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.