Orių na­mų sen­jo­rams Kro­kia­lau­ky­je kū­rė­ja: „Pir­mą­kart su­si­dū­riau su ne­at­sa­kin­gais sta­ty­bi­nin­kais” (0)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
„Orių namų“ direktorė Marija Bunkaitė teigė, kad įkurtuves senjorams Krokialaukyje tenka atidėti dėl lūkesčių nepateisinusių vidaus patalpų apdailininkų.
„Orių namų“ direktorė Marija Bunkaitė teigė, kad įkurtuves senjorams Krokialaukyje tenka atidėti dėl lūkesčių nepateisinusių vidaus patalpų apdailininkų.
Vil­niu­je re­gist­ruo­ta vie­šo­ji įstai­ga „Orūs na­mai“ prieš pus­an­trų me­tų iš pri­va­čių as­me­nų įsi­gi­jo dvi­aukš­tį pa­sta­tą Aly­taus ra­jo­ne, Kro­kia­lau­kio mies­te­ly­je, tu­rė­da­ma tiks­lą čia įkur­ti orius na­mus sen­jo­rams. Pas­ta­ruo­ju me­tu šių na­mų įren­gi­mas pa­čia­me įkarš­ty­je: ap­šil­ti­na­mas pa­sta­to fa­sa­das, ant sto­go įreng­ta sau­lės elek­tri­nė, šio mė­ne­sio pa­bai­go­je tu­rė­jo bū­ti baig­ti vi­daus pa­tal­pų ap­dai­los dar­bai, net bal­dai sen­jo­rams skir­tiems bu­tams jau įsi­gy­ti. Vi­sus dar­bus pla­nuo­ta pa­baig­ti iki da­bar­ti­nės va­sa­ros pa­bai­gos. Ta­čiau, kaip sa­ko „Orių na­mų“ di­rek­to­rė Ma­ri­ja Bun­kai­tė, įkur­tu­vių, ko ge­ro, teks pa­lauk­ti iki ru­dens ar net me­tų pa­bai­gos, nes pri­si­ė­jo iš­si­skir­ti su vi­daus ap­dai­los dar­bus at­li­ku­siais sta­ty­bi­nin­kais: „Li­ko tik pa­baig­ti ap­dai­lą, o jie pa­reiš­kė, kad ne­be­grįš.“

Ko­dėl oriems na­mams pa­si­rink­tas Kro­kia­lau­kis?

Be­veik prieš še­še­rius me­tus įkur­tos ir Vil­niu­je re­gist­ruo­tos vie­šo­sios įstai­gos „Orūs na­mai“ stei­gė­ja ir di­rek­to­rė yra iš Že­mai­ti­jos ki­lu­si, sos­ti­nė­je gy­ve­nan­ti M.Bun­kai­tė.

Jos tei­gi­mu, to­kia or­ga­ni­za­ci­ja įsteig­ta sie­kiant pa­dė­ti sen­jo­rams, no­rin­tiems oriai gy­ven­ti su­lau­kus gar­baus am­žiaus: „Yra daug sen­jo­rų, ku­rių bu­tai se­nat­vė­je jiems tam­pa tar­si ka­lė­ji­mu. Pa­vyz­džiui, bu­tas penk­ta­me aukš­te jau sun­kiai vaikš­čio­jan­čiam sen­jo­rui tam­pa izo­lia­ci­ja. Ar­ba bu­tas di­de­lis, jį sun­ku iš­lai­ky­ti. Ar­ba ten gy­ven­ti pa­si­da­ro ypa­tin­gai vie­ni­ša. Ir dar yra at­ve­jų, kai gar­bin­go am­žiaus su­lau­kęs žmo­gus ne­ten­ka na­mų ar­ba ne­be­ga­li sau­giai gy­ven­ti. Pa­vyz­džiui, ma­ma per anks­ti per­ra­šė bu­tą duk­rai, ši par­si­ve­dė vy­rą, ku­ris ve­ja ma­mą lauk. Ar­ba iš už­sie­nio su­grįž­ta gar­baus am­žiaus žmo­nės ir ne­tu­ri kur Lie­tu­vo­je įsi­kur­ti. Ar­ba gy­ve­na mo­čiu­tė su nar­ko­ma­nu sū­nu­mi, nors ir tu­ri bu­tą, bet ne­pa­ke­lia to­kio gy­ve­ni­mo, kai ra­my­bės ir sau­gu­mo nė­ra nė mi­nu­tei.“

„Orių na­mų“ kon­kre­ti veik­la šio­je sri­ty­je pra­si­dė­jo prieš ket­ve­rius me­tus. Vil­niu­je, Ka­ro­li­niš­kių mik­ro­ra­jo­ne, vie­no dau­gia­bu­čio pir­ma­me aukš­te bu­vo nu­pirk­tos 140 kv. met­rų dy­džio pa­tal­pos, įreng­ti ke­tu­ri vie­no kam­ba­rio bu­tai ir juo­se ap­gy­ven­din­ti sen­jo­rai, ku­rie ar­ba ne­te­ko sa­vo na­mų, ar­ba juo­se ne­be­ga­lė­jo sau­giai ir oriai gy­ven­ti.

Pa­sak M.Bun­kai­tės, jei sen­jo­ras ne­tu­ri sa­vo na­mų, jis pats už bu­tą „Oriuo­se na­muo­se“ su­si­mo­ka nuo­mos mo­kes­tį, ku­ris yra ge­ro­kai ma­žes­nis nei rin­ko­je, dar ir pri­klau­san­ti būs­to nuo­mos kom­pen­sa­ci­ja jam su­tvar­ko­ma. Jei sen­jo­ras tu­ri būs­tą, įstai­ga pas­ta­ra­jam su­ran­da nuo­mi­nin­ką ir taip už­dir­ba pa­ja­mas, o gar­baus am­žiaus žmo­gus „Orių na­mų“ dau­gia­bu­ty­je ap­si­gy­ve­na ne­mo­ka­mai.

„Orių na­mų“ di­rek­to­rė pa­brė­žė, kad sen­jo­rams la­bai svar­bu, jog jie ne­pra­ran­da nuo­sa­vy­bės ir ga­li gy­ven­ti pa­to­giai, jiems nau­ji būs­tai įreng­ti už įstai­gos su­ras­tų rė­mė­jų – fi­zi­nių ir ju­ri­di­nių as­me­nų – lė­šas.

Ka­dan­gi ši vie­šo­ji įstai­ga ėmė su­lauk­ti vis dau­giau sen­jo­rų pra­šy­mų pa­dė­ti jiems gau­ti bu­tus pa­to­gio­se vie­to­se, ne­bū­ti­nai sos­ti­nė­je, im­ta ieš­ko­ti pa­tal­pų ra­jo­nuo­se.

Kaip pri­si­me­na M.Bun­kai­tė, ras­tas skel­bi­mas apie Aly­taus ra­jo­ne, Kro­kia­lau­ky­je, par­duo­da­mą mū­ri­nį dvi­aukš­tį. Kai­na bu­vo la­bai pa­trauk­li, tad prieš pus­an­trų me­tų šis pa­sta­tas, esan­tis Kro­kia­lau­kio mies­te­lio cen­tre, bu­vo įsi­gy­tas iš pri­va­čių as­me­nų. Taip pat „Orius na­mus“ pirk­ti pa­sta­tą Kro­kia­lau­ky­je ir čia įreng­ti bu­tus sen­jo­rams su­vi­lio­jo ir tai, kad nuo jo ne­to­li am­bu­la­to­ri­ja, baž­ny­čia, par­duo­tu­vė, o tai gar­baus am­žiaus žmo­nėms yra la­bai ak­tu­a­lu.

Įren­gia­mi še­ši vie­no kam­ba­rio bu­tai

„Orių na­mų“ įsi­gy­ta­me pa­sta­te mi­nė­ta­me Aly­taus ra­jo­no mies­te­ly­je im­ta įren­gi­nė­ti še­šis vie­no kam­ba­rio bu­tus su vir­tu­vė­mis, vo­nio­mis ir tu­a­le­tais. Per­nai pa­sta­te bu­vo pa­keis­ti lan­gai, nau­jai iš­ve­džio­ta elek­tra, įreng­tas van­den­tie­kis, nuo­te­kų ša­li­ni­mas, ap­šil­tin­tos grin­dys, sto­gas, su­mon­tuo­tas grin­di­nis šil­dy­mas. Šį­met orių na­mų įren­gi­mas sen­jo­rams – pa­čia­me įkarš­ty­je.

„Jau­čia­me di­de­lį bu­tų sen­jo­rams po­rei­kį. Skam­bi­na žmo­nės ir iš Vil­niaus, ir iš Kau­no, ir iš Klai­pė­dos, su­ži­no­ję apie mū­sų pir­mą pro­jek­tą Vil­niu­je, Ka­ro­li­niš­kių mik­ro­ra­jo­ne. Vis klau­sia, ka­da tu­rė­si­me pa­siū­ly­ti bu­tų, dau­giau­sia – mai­nais už jų iš­nuo­mo­tus būs­tus. Kai pa­sa­kau, kad Vil­niu­je vie­tų ne­tu­ri­me, bet jau grei­tai bus ga­li­ma ap­si­gy­ven­ti ma­ža­me mies­te­ly­je Aly­taus ra­jo­ne, prak­tiš­kai vi­si su­tin­ka lauk­ti šios ga­li­my­bės. Tik­rai ne­ma­žai gar­baus am­žiaus žmo­nių no­ri pa­si­trauk­ti iš did­mies­čių šur­mu­lio, o ir kai­mo žmo­gaus, ku­riam no­ri­si sau­ges­nių ir pa­to­ges­nių na­mų, mies­tas ne­trau­kia“, – pa­sa­ko­jo M.Bun­kai­tė.

Šiuo me­tu ant „Orių na­mų“ pa­sta­to Kro­kia­lau­ky­je jau su­mon­tuo­ta sau­lės elek­tri­nė, sie­kiant čia ga­min­tis elek­tros ener­gi­ją ir ne­pirk­ti vis brangs­tan­čios iš tie­kė­jų. Tam lau­kia­ma vals­ty­bės pa­ra­mos iš Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Ap­lin­kos pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­ros. Pa­tal­poms ir van­de­niui šil­dy­ti bus nau­do­ja­ma sis­te­ma oras-van­duo.

Įstai­ga, pa­si­rin­ku­si šiuos at­si­nau­ji­nan­čios ener­gi­jos šal­ti­nius, sie­kia tau­py­ti iš­lai­das už ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas, kad sen­jo­rams pragy­ve­ni­mas kai­nuo­tų kuo ma­žiau.

Pas­ta­ruo­ju me­tu ap­šil­do­mas pa­sta­to fa­sa­das, iki šio mė­ne­sio pa­bai­gos tu­rė­jo bū­ti baig­ti vi­daus ap­dai­los dar­bai ir jau va­sa­ros pa­bai­go­je pla­nuo­tos sen­jo­rų įkur­tu­vės. „Orių na­mų“ di­rek­to­rės tvir­ti­ni­mu, bu­tams jau įsi­gy­ti bal­dai ir lai­ko­mi Kro­kia­lau­kio gim­na­zi­jos su­teik­to­se pa­tal­po­se, ta­čiau įkur­tu­ves teks ati­dė­ti iki ru­dens ar net me­tų pa­bai­gos, nes pa­si­sam­dy­ti sta­ty­bi­nin­kai ne­bai­gė vi­daus pa­tal­pų ap­dai­los dar­bų.

„Pra­si­dė­jo stan­dar­ti­niai at­si­kal­bi­nė­ji­mai, ku­rių es­mė ir­gi, re­gis, stan­dar­ti­nė“

M.Bun­kai­tė sa­kė, kad su per in­ter­ne­tą su­si­ras­ta sta­ty­bo­mis už­si­i­man­čia Aly­taus ma­žą­ją ben­dri­ja „LLR sta­ty­ba“ pa­sta­to vi­daus ap­dai­los dar­bų su­tar­tis bu­vo pa­si­ra­šy­ta šie­me­čio ba­lan­džio pa­bai­go­je, dar­bai tu­rė­jo bū­ti baig­ti bir­že­lio pa­bai­go­je: „Maž­daug mė­ne­sį tik­rai gra­žiai dir­bo, jo­kių pro­ble­mų ne­bu­vo. Po to din­go iš ob­jek­to. Pra­dė­jus ieš­ko­ti, pra­si­dė­jo stan­dar­ti­niai at­si­kal­bi­nė­ji­mai, ku­rių es­mė, ir­gi, re­gis, stan­dar­ti­nė: ne­be­pi­ni­gin­gi ir lai­ką ry­jan­tys bai­gia­mie­ji dar­bai. Kai po tri­jų sa­vai­čių laukimo tie­siai švie­siai pa­klau­siau, ko­kie jų pla­nai, pa­siū­lė pa­si­sam­dy­ti ki­tus, nes jie ne­grįš. Gal „LLR sta­ty­ba“ su­si­ra­do pel­nin­ges­nį ob­jek­tą ir ieš­ko­jo pre­teks­to, kaip iš mū­sų iš­ei­ti. In­ter­ne­te skai­čiau, kad su sta­ty­bi­nin­kais vi­so­je Lie­tu­vo­je bū­na ga­na daž­nai, kai dings­ta iš ob­jek­to ir mai­ti­na pa­ža­dais, kad tuoj grįš, da­bar pa­čiai te­ko pa­tir­ti sa­vo kai­liu. Pir­mą­kart su­si­dū­riau su ne­at­sa­kin­gais sta­ty­bi­nin­kais.“

„Orių na­mų“ di­rek­to­rės tvir­ti­ni­mu, ben­dri­jai bu­vo at­si­skai­to­ma lai­ku, o li­ko ne vi­sur iš­kli­juo­tos ply­te­lės, ne­baig­tos mon­tuo­ti du­rys, sie­nos taip ir ne­pa­ruoš­tos da­žy­ti, dažymo dar­bus įstai­ga pla­nuo­ja pa­da­ry­ti su sa­va­no­rių pa­gal­ba.

Ma­žo­sios ben­dri­jos va­do­vė Lau­ra Ta­ra­se­vi­čie­nė pa­nei­gė „Orių na­mų“ di­rek­to­rės ma­ny­mą, kad su­si­ras­tas pel­nin­ges­nis ob­jek­tas, nes šiuo me­tu už­sa­ko­vų ne­tu­ri­ma: „Ne­su­ta­rė­me dėl dar­bo są­ly­gų. Kai ob­jek­te dir­bęs ma­no vy­ras su­sir­go, už­sa­ko­vas ne­su­ti­ko, kad tai prie­žas­tis įmonei stab­dy­ti dar­bus. Kol fa­sa­das ne­pa­da­ry­tas, o me­džia­gos vi­du­je, lie­pė jas pra­si­stum­dy­ti ir dirb­ti. Aš pa­sa­kiau, kol fa­sa­di­nin­kai neišeis, nėra ko važiuoti, mes at­ei­si­me į pa­ruoš­tą fron­tą. Bet di­rek­to­rės tai ne­įti­kino. Aš sta­ty­bų sri­ty­je dir­bu sep­ty­nio­li­ka me­tų ir su to­kiu ne­su­pra­ti­mu ne­te­ko su­si­dur­ti.“

Tad, anot M.Bun­kai­tės, „LLR sta­ty­bai“ aiš­kiai pa­sa­kius, kad į ob­jek­tą ne­be­grįš, teks ieš­ko­ti nau­jų ap­dai­li­nin­kų, taip dar­bai pa­brangs, o pla­nuo­tą orių na­mų sen­jo­rams ati­da­ry­mą Kro­kia­lau­ky­je va­sa­ros pa­bai­go­je teks ati­dė­ti.

„Kaip liau­dies iš­min­tis by­lo­ja, kas no­ri dar­bą pa­da­ry­ti, ras tūks­tan­tį bū­dų, kas ne­no­ri – ras tūks­tan­tį pa­si­tei­si­ni­mų. Su­pran­tu, kad va­sa­rą sun­ku ras­ti sta­ty­bi­nin­kus, vi­si už­si­ė­mę, bet, jei su vie­nais dzū­kais ne­pa­si­se­kė, gal at­si­ras ki­ti dzū­kai, ku­rie at­eis mums į pa­gal­bą“, – vi­lia­si „Orių na­mų“ di­rek­to­rė.

O kad be­ieš­kant spren­di­mo lai­kas vel­tui ne­itų, pa­ti di­rek­to­rė va­žiuo­ja iš Vil­niaus į ob­jek­tą Kro­kia­lau­ky­je ir kim­ba į ne­baig­tus dar­bus.

Ten­ka lauk­ti nuo­te­kų tin­klų pa­jun­gi­mo

„Orūs na­mai“, Kro­kia­lau­ky­je ruoš­da­mi būs­tus sen­jo­rams, šiuo me­tu su­si­du­ria ir su ki­ta bė­da – mies­te­ly­je kol kas nė­ra baig­ti cen­tra­li­zuo­to nuo­te­kų su­rin­ki­mo tin­klų pa­jun­gi­mo dar­bai, kurie turėjo būti padaryti per­nykštį rudenį. Tai ir­gi to­li­na orių na­mų sen­jo­rams ati­da­ry­mą.

Šių dar­bų už­sa­ko­vo Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės įmo­nės „Sim­no ko­mu­na­li­nin­kas“ di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Er­nes­tas Ši­mans­kas sa­kė, kad cen­tra­li­zuo­to nuo­te­kų su­rin­ki­mo tin­klai nu­ties­ti per­nykš­čio spa­lio vi­du­ry­je, ta­čiau dėl rei­ka­lin­gų su­de­ri­ni­mų už­si­tę­sė elek­tros įve­di­mas į šiems tin­klams rei­ka­lin­gas siur­bli­nes.

Jis pa­ti­ki­no, kad iki me­tų pa­bai­gos mi­nė­ti tin­klai Kro­kia­lau­ky­je tu­ri pra­dė­ti veik­ti, o kai ku­rio­se mies­te­lio te­ri­to­ri­jo­se – ir anks­čiau.

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.