Nr. 65 (13881)

2023-06-09

„Alytaus naujienų“ numeryje 65 (13881) skaitykite:

 • Pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus re­lak­sa­ci­ja po dar­bų – ša­ko­čių ke­pi­mas
 • Aly­taus ra­jo­no ta­ry­bos Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­ja dirbs opo­zi­ci­jo­je
 • Ap­tar­tas ben­dra­dar­bia­vi­mas dėl gais­rų pre­ven­ci­jos
 • Dau­gų tvar­ky­mo pla­nas ap­tar­tas kar­tu su gy­ven­to­jais
 • Aly­tu­je bai­gia­mi ka­rei­vi­nių re­konst­ruk­ci­jos dar­bai
 • Rū­šia­vi­mo cen­tras – vie­ta, ku­ri pa­de­da už­tik­rin­ti tvar­ką
 • Kaip ini­ci­juo­ti se­no dau­gia­bu­čio at­nau­ji­ni­mą?
 • Va­žiuo­jan­tiems vie­šuo­ju trans­por­tu – sa­vi­val­dy­bės pri­zai
 • Alytaus miesto dienas pasitikime su „Gitariniais eilėraščiais”
 • BNI Aly­tis šeš­ta­sis gim­ta­die­nis – žvilgs­nis į at­sa­kin­gu­mą, me­ną ir da­li­ni­mą­si
 • Žygis „7770+2 li­te­ra­tū­ri­niai svei­ka­tos žings­niai Aly­tu­je” 
 • „Svar­biau­sius ei­lė­raš­čius pa­ra­šy­siu, kai iš­drį­siu ei­ti pa­šau­ki­mo ke­liu”
 • DFK „Dai­na­va” Aly­taus Se­na­mies­čio pra­di­nės mo­kyk­los ket­vir­to­kams su­ren­gė fut­bo­lo pa­mo­ką
 • Pa­sau­lio čem­pio­nas Min­dau­gas Mal­do­nis: „10 me­tų lau­kė­me pro­gos pa­ro­dy­ti me­da­lį”
 • 60-ąjį ju­bi­lie­jų šven­čian­ti „Ali­ta” svei­ki­na Aly­tų ir kvie­čia tap­ti uni­ka­laus re­kor­do Lie­tu­vo­je da­li­mi
Aly­taus ra­jo­ne, Kro­kia­lau­kio se­niū­ni­jo­je, Ūd­ri­jos kai­me gy­ve­nan­čiai bu­vu­siai il­ga­me­tei tuo­me­tės Sim­no vi­du­ri­nės mo­kyk­los kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­jai Bi­ru­tei...
Vil­niu­je re­gist­ruo­ta ben­dro­vė „Feg­da gru­pė“ jau įsi­gi­jo kon­tro­li­nį ak­ci­jų pa­ke­tą Aly­taus ben­dro­vė­je „Al­kes­ta“, ku­ri už­si­i­ma ke­lių, gat­vių, til­tų sta­ty­ba bei...
Di­de­lės šil­dy­mo są­skai­tos ir pras­ta gy­ve­ni­mo ko­ky­bė ska­ti­na vis dau­giau ša­lies gy­ven­to­jų ryž­tis at­nau­jin­ti se­nus dau­gia­bu­čius. Dau­gia­bu­čių na­mų mo­der­ni­za­ci­jos...
Šeš­ta­die­nis – lais­va­die­nis? Tik jau ne rū­šia­vi­mo cen­truo­se, ku­riuos dau­ge­lis vis dar va­di­na di­de­lių ga­ba­ri­tų at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­lė­mis. Čia kiek­vie­ną šeš­ta­die­nį...
Be termometro neapsieina nė viena namų vaistinėlė. Tik štai kaip išsirinkti, kai pasiūla tokia gausi? Puikus variantas būtų vienas iš Vitammy gaminių.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.