Kaip ini­ci­juo­ti se­no dau­gia­bu­čio at­nau­ji­ni­mą? (0)

Daugiabučių renovacija Lietuvoje. Nuotrauka iš APVA archyvo
Daugiabučių renovacija Lietuvoje. Nuotrauka iš APVA archyvo
Di­de­lės šil­dy­mo są­skai­tos ir pras­ta gy­ve­ni­mo ko­ky­bė ska­ti­na vis dau­giau ša­lies gy­ven­to­jų ryž­tis at­nau­jin­ti se­nus dau­gia­bu­čius. Dau­gia­bu­čių na­mų mo­der­ni­za­ci­jos pro­gra­mo­je, ku­rios vyk­dy­mas Lie­tu­vo­je įsi­bė­gė­jęs nuo 2013 me­tų, jau su­da­ly­va­vo dau­giau nei 3,5 tūkst. dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jų. Gy­ven­to­jams svars­tan­tiems apie re­no­va­ci­jos ga­li­my­bę svar­bu ži­no­ti, nuo ko pra­dė­ti – kaip ini­ci­juo­ti re­no­va­ci­jos pro­ce­sus ir ko­kie pir­mie­ji žings­niai tu­ri bū­ti pa­da­ry­ti.

Dau­gia­bu­čio na­mo re­no­va­ci­ją ga­li ini­ci­juo­ti pa­tys bu­tų sa­vi­nin­kai, to­kiu at­ve­ju už pro­ce­są at­sa­kin­gas tam­pa na­mo val­dy­to­jas. Juo ga­li bū­ti tiek ben­dri­jos pir­mi­nin­kas, tiek gy­ven­to­jų jung­ti­nę veik­lą at­sto­vau­jan­tis fi­zi­nis as­muo ar na­mą ad­mi­nist­ruo­jan­čios įmo­nės įga­lio­tas žmo­gus.

 

Re­no­va­ci­jos ga­li­my­bė ap­ta­ria­ma su­si­rin­ki­me

Pir­ma­sis žings­nis re­no­va­ci­jos link – dau­gia­bu­čių bu­tų sa­vi­nin­kų su­si­rin­ki­mas. Šia­me su­si­rin­ki­me gy­ven­to­jams su­da­ro­mos są­ly­gos gau­ti at­sa­ky­mus į vi­sus rū­pi­mus klau­si­mus, taip pat su­si­rin­ki­mo me­tu ap­ta­ria­mos ga­li­my­bės mo­der­ni­zuo­ti dau­gia­bu­tį na­mą.

Svar­bu ži­no­ti, jog apie su­si­rin­ki­mą or­ga­ni­za­to­rius bu­tų sa­vi­nin­kams tu­ri pra­ne­šit iš anks­to, li­kus ne ma­žiau kaip ke­tu­rio­li­kai die­nų. Su­si­rin­ki­me or­ga­ni­za­to­rius tu­rė­tų ap­tar­ti na­mo būk­lę ir kaip mo­der­ni­za­ci­ja ją pa­ge­rin­tų bei ap­žvelg­ti re­no­va­ci­jos prie­mo­nes, ku­rios pa­di­din­tų dau­gia­bu­čio ener­gi­nį efek­ty­vu­mą

 

Fi­nan­si­nių klau­si­mų ap­ta­ri­mas pir­mo­jo su­si­rin­ki­mo me­tu

Pir­mo­jo su­si­rin­ki­mo me­tu taip pat svar­bu ap­tar­ti dau­gia­bu­čio re­no­va­ci­jos są­ly­gas. Po su­si­rin­ki­mo gy­ven­to­jai tu­rė­tų bū­ti su­si­pa­ži­nę su in­for­ma­ci­ja apie vals­ty­bės pa­ra­mą, ko­kie žmo­nės tu­ri tei­sę gau­ti šim­tap­ro­cen­ti­nę kom­pen­sa­ci­ją ir su ki­tais fi­nan­sa­vi­mo ypa­tu­mais.

Su­si­rin­ki­mo me­tu, at­sa­ky­ti į gy­ven­to­jams rū­pi­mus klau­si­mus ga­li pa­kvies­tas Ap­lin­kos pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­ros (AP­VA), ad­mi­nist­ruo­jan­čios re­no­va­ci­jos pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mą Lie­tu­vo­je, at­sto­vas ar fi­nan­si­nės ins­ti­tu­ci­jos spe­cia­lis­tas.

 

Re­no­va­ci­ją ini­ci­juo­ti ga­li ne tik gy­ven­to­jai, bet ir sa­vi­val­dy­bė

Dau­gia­bu­čio mo­der­ni­za­ci­ją taip pat ga­li ini­ci­juo­ti ir sa­vi­val­dy­bė, ku­ri pa­siū­lo re­no­va­ci­ją, at­rin­ku­si dau­giau­siai ener­gi­jos var­to­jan­čius dau­gia­bu­čius.

To­kiu at­ve­ju, re­no­va­ci­ją ini­ci­ja­vus sa­vi­val­dy­bei, ji pri­va­lo in­for­muo­ti dau­gia­bu­čio bu­tų sa­vi­nin­kus ir su­lauk­ti jų pri­ta­ri­mo. Bu­tų sa­vi­nin­kams pri­ta­rus yra pa­ski­ria­mas pro­jek­to ad­mi­nist­ra­to­rius. Jis ga­li bū­ti ne pel­no sie­kian­ti or­ga­ni­za­ci­ja ar­ba ki­ta sa­vi­val­dy­bei pa­val­di įmo­nė.

 

Svar­bus pro­jek­to ad­mi­nist­ra­to­riaus vaid­muo

Tiek gy­ven­to­jų, tiek sa­vi­val­dy­bės ini­cia­ty­vos at­ve­ju, bu­to sa­vi­nin­kų su­si­rin­ki­me gy­ven­to­jai tu­ri pri­tar­ti re­no­va­ci­jai. Abiem at­ve­jais būs­to mo­der­ni­za­vi­mą ga­li­ma pra­dė­ti tik jei jam pri­ta­rė 55 proc. na­mo bu­tų sa­vi­nin­kų. Jei­gu re­no­va­ci­ją ini­ci­ja­vo pa­tys gy­ven­to­jai, jie pri­va­lo iš­si­rink­ti pro­jek­to ad­mi­nist­ra­to­rių, ku­rio vaid­muo re­no­va­ci­jos pro­ce­se yra la­bai svar­bus.

Pro­jek­to ad­mi­nist­ra­to­rius yra at­sa­kin­gas už vi­sų būs­to re­no­va­ci­jos eta­pų ei­gos prie­žiū­rą, ben­dra­vi­mą su ran­go­vais, tech­ni­niais pri­žiū­rė­to­jais, vals­ty­bi­nė­mis įstai­go­mis bei pa­čiais gy­ven­to­jais.

 

Vals­ty­bės pa­ra­ma kri­te­ri­jus ati­tin­kan­tiems dau­gia­bu­čiams

Dau­gia­bu­čių na­mų at­nau­ji­ni­mo (mo­der­ni­za­vi­mo) pro­gra­mo­je da­ly­vau­ti ir gau­ti vals­ty­bės pa­ra­mą ga­li dau­gia­bu­čiai na­mai, tu­rin­tys tris ar­ba dau­giau bu­tų, ku­rie bu­vo pa­sta­ty­ti pa­gal iki 1993 m. ga­lio­ju­sius tech­ni­nius rei­ka­la­vi­mus.

Pa­ra­ma yra ski­ria­ma dau­gia­bu­čiams, ku­rie po re­no­va­ci­jos su­tau­po ne ma­žiau kaip 40 proc. ši­lu­mos ener­gi­jos są­nau­dų ir po at­nau­ji­ni­mo pa­sie­kia B ar­ba di­des­nę pa­sta­to ener­gi­nio nau­din­gu­mo kla­sę.

 

Kot­ry­na Gru­šaus­kai­tė

 

Užs. Nr. 063

logoAPVA

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.