Rū­šia­vi­mo cen­tras – vie­ta, ku­ri pa­de­da už­tik­rin­ti tvar­ką (0)

At­lie­kas, ku­rių ne­ga­li­ma mes­ti į kon­tei­ne­rius, vež­ki­te į rū­šia­vi­mo cen­trus. ARATC nuotr.
At­lie­kas, ku­rių ne­ga­li­ma mes­ti į kon­tei­ne­rius, vež­ki­te į rū­šia­vi­mo cen­trus. ARATC nuotr.
Šeš­ta­die­nis – lais­va­die­nis? Tik jau ne rū­šia­vi­mo cen­truo­se, ku­riuos dau­ge­lis vis dar va­di­na di­de­lių ga­ba­ri­tų at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­lė­mis. Čia kiek­vie­ną šeš­ta­die­nį su­lau­kia­ma dau­gy­bės žmo­nių. Ne­trūks­ta jų ir ki­to­mis sa­vai­tės die­no­mis.

Bū­na net taip, kad rū­šia­vi­mo cen­trų dar­buo­to­jams ten­ka re­gu­liuo­ti srau­tus ir ri­bo­ti į cen­tro te­ri­to­ri­ją įlei­džia­mų au­to­mo­bi­lių skai­čių. Tai da­ro­ma dėl pa­čių at­lie­kas at­ve­žu­sių as­me­nų sau­gu­mo, to­dėl to­kiais at­ve­jais la­bai pra­šo­me rū­šia­vi­mo cen­trų lan­ky­to­jų su­pra­tin­gu­mo ir kan­try­bės.

Pri­me­na­me, kad rū­šia­vi­mo cen­tras – tai ta vie­ta, kur at­lie­kos ne iš­me­ta­mos, o pir­miau­sia iš­rū­šiuo­ja­mos. Kaip jas rū­šiuo­ti, į ku­rį kon­tei­ne­rį dė­ti, vi­sa­da pa­tars cen­tro dar­buo­to­jas. Vis daž­niau vie­ni ki­tus kon­tro­liuo­ja ir at­lie­kas į rū­šia­vi­mo cen­trus at­ve­žę gy­ven­to­jai: jie vie­nas ki­tam ir pa­ta­ria, ir su­draus­mi­na, ir in­for­muo­ja cen­tro dar­buo­to­jus apie pa­ste­bė­tą ne­tin­ka­mą rū­šia­vi­mą.

Bir­že­lio pra­džio­je ARATC rū­šia­vi­mo cen­trų dar­buo­to­jai bu­vo su­si­rin­kę į mo­ky­mus, ku­riuo­se ap­tar­ti nau­jau­si at­lie­kų tvar­ky­mo rei­ka­la­vi­mai, kas­die­nė­je veik­lo­je iš­ky­lan­tys klau­si­mai, pro­ble­mi­nis kai ku­rių klien­tų el­ge­sys, dėl ku­rio kar­tais ten­ka kreip­tis ir į po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus.

Kaip pa­ste­bė­jo rū­šia­vi­mo cen­trų va­do­vai, dau­giau­sia ne­aiš­ku­mų gy­ven­to­jams ky­la dėl sta­ty­bi­nių ir teks­ti­lės at­lie­kų rū­šia­vi­mo. Nuo šiol į rū­šia­vi­mo cen­trus at­vež­tos teks­ti­lės at­lie­kos de­da­mos į tam skir­tus mai­šus ir su šiais mai­šais me­ta­mos į kon­tei­ne­rius. Tai da­ro­ma tam, kad su­rink­ta teks­ti­lė ne­su­šlap­tų, ne­iš­si­pur­vin­tų.

Į kon­tei­ne­rius iš­mes­tos teks­ti­lės at­lie­kos nė­ra skir­tos gy­ven­to­jams pa­si­im­ti. Gy­ven­to­jai ga­li im­ti tik daik­tus, dra­bu­žius bei ava­ly­nę, pa­lik­tus daik­tų mai­nų punk­tuo­se „Mai­nu­kas“. Lai­pio­ti po kon­tei­ne­rius ir ieš­ko­ti juo­se daik­tų pa­si­ė­mi­mui yra drau­džia­ma.

Ku­rie daik­tai jau iš­mes­ti­ni, o ku­rie dar ga­li bū­ti nau­do­ja­mi ir pa­lie­ka­mi „Mai­nu­ke“, tu­ri nu­spręs­ti pa­tys gy­ven­to­jai.

At­lie­kos rū­šia­vi­mo cen­truo­se iš gy­ven­to­jų pri­ima­mos ne­mo­ka­mai (iš­sky­rus šie­nai­nio plė­ve­lę, au­to­mo­bi­li­nį plas­ti­ką ir sun­kias­vo­rių au­to­mo­bi­lių bei že­mės ūkio tech­ni­kos pa­dan­gas) ir be­veik vi­sos – ne­ri­bo­tais kie­kiais.

Rū­šia­vi­mo cen­trų dar­buo­to­jai su­lau­kia ne­ma­žai pra­šy­mų, kad aikš­te­lė­se bū­tų tei­kia­ma ir mo­ka­ma as­bes­ti­nio ši­fe­rio su­rin­ki­mo pa­slau­ga. Bet to da­ry­ti kol kas ne­pla­nuo­ja­ma, sau­gant tiek rū­šia­vi­mo cen­trų dar­buo­to­jų, tiek lan­ky­to­jų svei­ka­tą.

„Esa­te vie­na svar­biau­sių gran­džių mū­sų įmo­nė­je. Nuo jū­sų dar­bo pri­klau­so di­džiu­lė da­lis vi­sos įmo­nės sėk­mės ir jos re­pu­ta­ci­jos“, – su­si­rin­ku­siems rū­šia­vi­mo cen­trų dar­buo­to­jams sa­kė ARATC di­rek­to­rius Al­gir­das Rei­pas.

Aly­taus re­gio­ne vei­kia dvi­de­šimt rū­šia­vi­mo cen­trų, ku­riuo­se su­ren­ka­ma apie 20 proc. vi­sų ko­mu­na­li­nių at­lie­kų. Vien per ke­tu­ris šių me­tų mė­ne­sius rū­šia­vi­mo cen­truo­se su­rink­ta be­veik 6 tūkst. to­nų įvai­rių at­lie­kų ir dar dau­giau kaip 2,5 tūkst. to­nų ža­lių­jų at­lie­kų.

Šil­tuo­ju me­tų lai­ku rū­šia­vi­mo cen­truo­se kas­dien ap­si­lan­ko apie 400–600 žmo­nių. Jie at­ve­ža at­lie­kas, ku­rių ne­ga­li­ma mes­ti į kon­tei­ne­rius prie na­mų.

At­vež­tas at­lie­kas jų tu­rė­to­jai pa­tys pri­va­lo iš­krau­ti ir iš­rū­šiuo­ti, su­dė­da­mi į kiek­vie­nai at­lie­kų rū­šiai skir­tus kon­tei­ne­rius.

Rū­šia­vi­mo cen­trų kon­tak­tai ir dar­bo lai­kas skel­bia­mi https://www.aratc.lt/kon­tak­tai-ru­sia­vi­mo-cen­trai-2/.

Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tro inf.

Užs. Nr. 062

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.