Nr. 64 (13587)

2021-06-10

„Alytaus naujienų“ numeryje 64 (13587) skaitykite:

 • Ano­ni­mi­nis skun­das dėl įta­ria­mo mo­bin­go: ne­gra­žūs da­ly­kai, šmeiž­tas ar po­li­ti­nis su­si­do­ro­ji­mas?
 • At­nau­jin­tas spor­to aikš­ty­nas „pa­šven­tin­tas” olim­pie­čio ta­ry­bos na­rio me­ti­mu ir me­ro įvar­čiu
 • Bū­si­mas Aly­taus ja­po­niš­kas so­das su­lau­kia pa­lai­ky­mo vi­sa­me pa­sau­ly­je
 • Vak­ci­nuo­tis nuo ko­ro­na­vi­ru­so Aly­taus skie­pi­ji­mo cen­tre jau ga­li­ma be iš­anks­ti­nės re­gist­ra­ci­jos
 • Mo­ters kū­ną Ne­mu­ne pa­ste­bė­jo pra­ei­vis
 • Mo­ti­nos pi­ke­tu aly­tiš­kiai ne­su­si­do­mė­jo
 • Kal­nus įvei­kia tas, ku­ris ne­bi­jo nuo jų nu­si­leis­ti
 • KTU fa­kul­te­tų die­nos gim­na­zi­jo­je
 • Tvar­ky­kis lo­ka­liai, švęsk glo­ba­liai!
 • Bū­si­mas Aly­taus ja­po­niš­kas so­das su­lau­kia pa­lai­ky­mo vi­sa­me pa­sau­ly­je
 • Va­sa­ros pra­džią skel­bia pir­mo­sios ro­žės: pra­žy­do anks­ty­viau­sia di­džiau­sio ša­lies ro­žy­no gru­pė
 • Ne­pa­mirš­ki­te pa­keis­ti mais­to at­lie­kų kon­tei­ne­rio fil­tro – nau­ją gau­si­te rū­šia­vi­mo cen­tre
 • No­ri­te pa­si­skie­py­ti nuo CO­VID-19? Skam­bin­ki­te (8 315) 71 412
 • Aly­taus ra­jo­ne šie­nau­ja­mos pa­ke­lės
Kai kalbame apie sunkias ligas ar ligonius, pasąmonėje regime subrendusį žmogų. Ir kaip būna skaudu ir neteisinga, kai tokioje situacijoje atsiduria mažas žmogutis. Istorija, kai sunki liga buvo...
Birželio 3 d. Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų medikų komanda atliko ketvirtąją šiais metais gyvojo donoro inksto transplantaciją. Sūnui inkstą dovanojo vienas artimiausių žmonių –...
Laz­di­jų ra­jo­ne įpras­ta at­lie­kų iš­ve­ži­mo tvar­ka pa­si­kei­tė. Prie jos gy­ven­to­jai ne tik ne­pri­pran­ta, bet ir gar­siai skun­džia­si – kei­čia­si at­lie­kų iš­ve­ži­mo gra­fi­kai, ky­la...
Sei­mas 2021-uo­sius pa­skel­bė Ar­chy­vų me­tais. Jie skir­ti pa­mi­nė­ti pir­mo­jo vals­ty­bės ar­chy­vo įkū­ri­mo at­kur­to­je ne­pri­klau­so­mo­je Lie­tu­vo­je 100-me­čio su­kak­čiai, kai...
Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos aplinkos tvarkymas, ypač medelių prie senojo gimnazijos pastato (buvusi pradžios mokykla Nr. 1, laikinai čia kurį laiką veikė ir amatų mokykla, o po karo...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.