Gy­ven­to­jai skun­džia­si dėl nau­jos at­lie­kų iš­ve­ži­mo tvar­kos (0)

Gy­ven­to­jai skun­džia­si dėl ne­aiš­kių at­lie­kų ve­ži­mo gra­fi­kų.
Gy­ven­to­jai skun­džia­si dėl ne­aiš­kių at­lie­kų ve­ži­mo gra­fi­kų.
Laz­di­jų ra­jo­ne įpras­ta at­lie­kų iš­ve­ži­mo tvar­ka pa­si­kei­tė. Prie jos gy­ven­to­jai ne tik ne­pri­pran­ta, bet ir gar­siai skun­džia­si – kei­čia­si at­lie­kų iš­ve­ži­mo gra­fi­kai, ky­la keb­lu­mų dėl miš­rių ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mo sun­kiau pri­va­žiuo­ja­mo­se te­ri­to­ri­jo­se. Pas­ta­rą­jį de­šimt­me­tį vi­sų at­lie­kų iš­ve­ži­mu ra­jo­ne rū­pi­no­si „Eco­ser­vi­ce pro­jek­tai“, ku­rie da­bar ap­tar­nau­ja tik pa­kuo­čių at­lie­kų kon­tei­ne­rius, o už miš­rias ko­mu­na­li­nes ir mais­to at­lie­kas nuo va­sa­rio pa­bai­gos at­sa­kin­gas Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tras (ARATC).

Po­ky­čiai ne­pa­to­gūs gy­ven­to­jams

Sa­lu­čių kai­me gy­ve­nan­ti Vi­da Mar­ge­lie­nė skun­džia­si, kad jau dau­giau nei du mė­ne­sius nie­kas ne­iš­ve­ža su­si­kau­pu­sių bui­ti­nių at­lie­kų: „Pas­ku­ti­nį kar­tą šiukš­les ve­žė gal ko­vo mė­ne­sį, da­bar pa­va­sa­ris, oras šy­la, nuo ap­link kon­tei­ne­rį pri­si­kau­pu­sių at­lie­kų sklin­da ne­ma­lo­nus kva­pas, šu­nys plė­šo mai­šus, o mes ne­be­tu­ri­me vie­tos, kur vis­ką krau­ti. Šiukš­lių iš­ve­ži­mo gra­fi­kas pa­ka­bin­tas, bet jo nė­ra lai­ko­ma­si, o pi­ni­gus už ne­va su­teik­tas pa­slau­gas mo­kė­ti tu­ri­me.“

Pa­si­bai­gus miš­rių ko­mu­na­li­nių ir mais­to at­lie­kų iš­ve­ži­mo su­tar­čiai, „Eco­ser­vi­ce pro­jek­tai“ Laz­di­jų ra­jo­ne da­bar rū­pi­na­si tik pa­kuo­čių at­lie­kų iš­ve­ži­mu.

„Anks­čiau ren­kant vi­sų ti­pų at­lie­kas nau­do­ja­mi tri­jų sek­ci­jų au­to­mo­bi­liai tuo pa­čiu me­tu ga­lė­jo pa­im­ti tiek miš­rias ko­mu­na­li­nes, tiek ir per­dir­ba­mas at­lie­kas. Da­bar dėl pa­si­kei­tu­sių są­ly­gų te­ko pa­ko­re­guo­ti pa­kuo­čių at­lie­kų su­rin­ki­mo gra­fi­kus ir na­tū­ra­lu, kad jie ne­su­tam­pa su ki­to ve­žė­jo miš­rių ko­mu­na­li­nių at­lie­kų iš­ve­ži­mo gra­fi­kais. At­si­žvel­giant į su­ren­ka­mų at­lie­kų kie­kius, plas­ti­ko, po­pie­riaus ir me­ta­lo pa­kuo­tės su­ren­ka­mos kar­tą per mė­ne­sį, stik­lo – kas tris mė­ne­sius“, – sa­ko Ro­ber­tas Ber­žins­kas, „Eco­ser­vi­ce“ at­sto­vas, at­sa­kin­gas už pa­kuo­čių at­lie­kų su­rin­ki­mą Laz­di­jų ra­jo­ne.

Miš­rias ko­mu­na­li­nes at­lie­kas ARATC iš­ve­ža lai­ky­da­ma­sis sa­vo tvar­ka­raš­čio, tai­gi, skir­tin­gų kon­tei­ne­rių iš­tuš­ti­ni­mo lai­kas ne­su­tam­pa, kaip kad bu­vo iki šiol. Gy­ven­to­jams, tu­rin­tiems pri­va­čius kon­tei­ne­rius, tai ke­lia ne­pa­to­gu­mų: sun­ku įsi­min­ti, ka­da ir ku­riuos kon­tei­ne­rius pa­ruoš­ti iš­ve­ži­mui, tuo rū­pin­tis ten­ka daž­niau, pri­si­de­ri­nant prie skir­tin­gų pa­slau­gų tei­kė­jų tvar­ka­raš­čių. Dar vie­na gy­ven­to­jų skun­dų prie­žas­tis – da­ly­je vie­to­vių, ypač sun­kiau pri­va­žiuo­ja­mų, miš­rios ko­mu­na­li­nės at­lie­kos ve­ža­mos kur kas re­čiau, nei nu­ma­ty­ta, kai ku­riems nė­ra su­da­ry­tos są­ly­gos at­lie­kas rū­šiuo­ti.

Taip pat Sa­lu­čių kai­me so­dy­bą tu­rin­tis ir ap­gy­ven­di­ni­mo pa­slau­gas tei­kian­tis Alek­san­dras Au­gus­ti­na­vi­čius pik­ti­na­si, kad da­bar­ti­nė tvar­ka ke­lia ne­pa­to­gu­mų ir ken­kia ver­slui: „So­dy­bo­je ap­gy­ven­di­nus sve­čių bui­ti­nių at­lie­kų kon­tei­ne­riai pri­si­pil­do aki­mirks­niu, o at­lie­kos ve­ža­mos tik kar­tą per pus­an­tro mė­ne­sio. Te­ko im­tis ini­cia­ty­vos – nu­si­pir­ko­me pa­pil­do­mus kon­tei­ne­rius, o jiems pri­si­pil­džius šiukš­les iš­ve­ža­me pa­tys. Tik klau­si­mas – ko­dėl mo­ka­me už pa­slau­gas, ku­rių ne­gau­na­me? Krei­pian­tis dėl pro­ble­mų mums aiš­ki­na, kad ke­lias sun­kiai iš­va­žiuo­ja­mas, ta­čiau ir mums, ir po­il­siau­to­jams čia at­vyk­ti pa­vyks­ta, o štai šiukš­lia­ve­žė nie­kaip ne­pri­va­žiuo­ja.“

Ne­si­lai­ko reg­la­men­tuo­tos tvar­kos

Jau tris mė­ne­sius miš­rias ko­mu­na­li­nes at­lie­kas Laz­di­jų ra­jo­ne ren­ka ARATC, ta­čiau gy­ven­to­jai nau­do­ja­si kon­tei­ne­riais, ant ku­rių li­kę „Eco­ser­vi­ce pro­jek­tai“ lip­du­kai su lo­go­ti­pu ir kon­tak­ti­niais nu­me­riais. Nau­ja­sis pa­slau­gų tei­kė­jas ne­pa­si­rū­pi­no šios in­for­ma­ci­jos at­nau­ji­ni­mu.

„Miš­rioms ko­mu­na­li­nėms at­lie­koms skir­ti kon­tei­ne­riai nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­so ARATC. Nau­ja­sis ve­žė­jas tu­rė­jo in­for­muo­ti gy­ven­to­jus, kas nuo šiol tei­kia pa­slau­gą, ir pa­keis­ti in­for­ma­ci­nius lip­du­kus. Da­bar gy­ven­to­jai yra klai­di­na­mi ir, kai miš­rios ko­mu­na­li­nės at­lie­kos nė­ra iš­ve­ža­mos ar iš­ve­ža­mos ne­tin­ka­mai, skam­bi­na mums. To­kių skam­bu­čių su­lau­kia­me kiek­vie­ną die­ną ir at­sa­ki­nė­da­mi į juos su­gaiš­ta­me daug lai­ko, bet, de­ja, gy­ven­to­jams jau ne­ga­li­me nie­kuo pa­dė­ti – tik nu­kreip­ti pas ki­tą ve­žė­ją“, – pro­ble­mą įvar­di­ja R. Ber­žins­kas.

Ne­liu­bo­nių kai­me su vy­ru ir jo 86-erių me­tų ma­ma gy­ve­nan­ti Vir­gi­ni­ja Mar­ke­lio­nie­nė ne­si­tve­ria pyk­čiu, nes jau ne­be­ži­no, į ką kreip­tis dėl pro­ble­mų – mo­te­ris jau­čia­si tie­siog įka­lin­ta tarp šiukš­lių: „Iki mū­sų so­dy­bos šiukš­lia­ve­žė nie­kaip ne­at­va­žiuo­ja. Tu­ri­me vie­nin­te­lį ma­žos tal­pos kon­tei­ne­rį miš­rioms at­lie­koms, į ku­rį šiukš­les rei­kia vež­ti dau­giau nei 500 met­rų. Esa­me sil­pnos svei­ka­tos, to­dėl šiukš­les pir­miau­sia kau­pia­me na­muo­se, ta­da jas su­si­krau­na­me į vai­kiš­ką ve­ži­mė­lį ir ve­ža­me jau pra­min­tu ta­ku. Ma­ža to, kon­tei­ne­ris nuo­lat per­pil­dy­tas, ne­be­su­pran­tu, ka­da at­lie­kos iš­ve­ža­mos ar ne­iš­ve­ža­mos, be to, ne­tu­ri­me ga­li­my­bės rū­šiuo­ti.“

Šven­te­že­rio se­niū­ni­jos se­niū­nė Al­do­na Bur­bie­nė po sa­vait­ga­lio krei­pė­si dėl ne­tvar­kin­gai ap­tar­nau­tų bui­ti­nių at­lie­kų kon­tei­ne­rių: „Su­lau­kiau ne vie­no gy­ven­to­jo skam­bu­čio, kad kon­tei­ne­riai iš­tuš­tin­ti ne­tvar­kin­gai – iš­pi­lant at­lie­kas ap­link pa­bi­ro įvai­riau­sių šiukš­lių, pe­le­nų, ta­čiau ve­žė­jai ne­pa­si­var­gi­no to su­tvar­ky­ti. Be to, šiukš­lia­ve­žė bu­vo tech­niš­kai ne­tvar­kin­ga – po jos ant mies­te­lio gat­vių ties san­kry­žo­mis li­ko te­pa­lų dė­mės.“

Sun­kiai pa­sie­kia­moms vie­toms – spe­cia­li tech­ni­ka

Iki pat šių me­tų va­sa­rio pa­bai­gos dvi „Eco­ser­vi­ce pro­jek­tų“ tri­jų sek­ci­jų šiukš­lia­ve­žės ir vie­nas ke­tu­riais ra­tais va­ro­mas au­to­mo­bi­lis, skir­tas sun­kiai iš­va­žiuo­ja­miems ke­liams, rū­pi­no­si pa­kuo­čių ir miš­rių ko­mu­na­li­nių at­lie­kų iš­ve­ži­mu tiek iš pri­va­čius kon­tei­ne­rius tu­rin­čių na­mų ūkių bei įmo­nių, tiek ir iš ben­dro nau­do­ji­mo kon­tei­ne­rių aikš­te­lių.

„Laz­di­juo­se ir vi­sa­me ra­jo­ne ap­tar­nau­ja­me apie 6 300 val­dų gy­ven­to­jus. Sie­kiant su­teik­ti pa­to­gias pa­slau­gas ir dirb­ti ko­ky­biš­kai, rei­kia įdė­ti ne­ma­žai pa­stan­gų. Apie 15 proc. ap­tar­nau­ja­mų val­dų yra sun­kiai pa­sie­kia­mo­se, miš­kin­go­se vie­to­vė­se, vien­kie­miuo­se, to­dėl, no­rė­da­mi tin­ka­mai at­lik­ti sa­vo dar­bą ir pa­siek­ti kiek­vie­ną gy­ven­to­ją, tu­rė­jo­me įsi­gy­ti spe­cia­lią tech­ni­ką. O ir mū­sų dar­buo­to­jai per tiek veik­los me­tų pa­ži­no kiek­vie­ną vien­kie­mį, kur ir ko­kie kon­tei­ne­riai sto­vi, kaip pri­va­žiuo­ti juos iš­tuš­tin­ti“, – sa­ko R. Ber­žins­kas.

Kad ga­lė­tų ko­ky­biš­kai su­teik­ti pa­slau­gas ir pa­si­rū­pin­ti pa­kuo­čių at­lie­ko­mis sun­kiai pri­va­žiuo­ja­mo­se vie­to­vė­se, įmo­nė ir to­liau nau­do­ja anks­čiau spe­cia­liai įsi­gy­tą ke­tu­riais ra­tais va­ro­mą pa­di­din­to pra­va­žu­mo šiukš­lia­ve­žę, ku­ri yra ma­žes­nės tal­pos, ta­čiau ga­li leng­viau įveik­ti siau­rus ke­lius ir įkal­nes.

Laz­di­jų ra­jo­no gy­ven­to­jų są­mo­nin­gu­mas rū­pi­nan­tis at­lie­ko­mis kas­met au­ga – „Eco­ser­vi­ce pro­jek­tai“ duo­me­ni­mis, da­bar su­ren­ka­mų pa­kuo­čių at­lie­kų kie­kis iš­au­gęs be­veik 4 kar­tus, pa­ly­gi­nus su kie­kiu, ku­ris bu­vo su­ren­ka­mas prieš de­šimt­me­tį. Aki­vaiz­du, kad gy­ven­to­jams yra ak­tu­a­li at­lie­kų iš­ve­ži­mo ko­ky­bė bei to­les­nis jų tvar­ky­mas.

 

Užs. Nr. 076

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.