Nr. 63 (13733)

2022-06-03

„Alytaus naujienų“ numeryje 63 (13733) skaitykite:

  • To­mas Pa­čė­sas: „Džiau­giuo­si, kad klu­bas ne­ban­kru­ta­vo, o to­liau tęs veik­lą”
  • De­mok­ra­tų są­jun­gos „Var­dan Lie­tu­vos” Aly­taus ra­jo­no sky­riaus pir­mi­nin­kas Au­ri­mas Trun­cė: „Dirb­si­me kaip stip­ri ko­man­da”
  • Aly­taus kraš­te veik­lą pra­dė­jo ak­ty­vius jau­nuo­lius vie­ni­jan­tis „In­te­ract” klu­bas
  • Aly­tu­je du­ris at­vė­rė pir­mas gro­žio sa­lo­nas, skir­tas tik vy­rams
  • Va­ka­rų „so­li­da­ru­mas” ir Ru­si­jos „ener­ge­ti­nis ka­ras”
  • Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tro mo­ki­niai sėk­min­gai sta­žuo­ja­si už­sie­ny­je
  • Hid­rau­li­niai ban­dy­mai yra bū­ti­ni pa­si­ren­giant at­ei­nan­čiam šil­dy­mo se­zo­nui
  • Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je pa­gerb­ti ge­gu­žės mė­ne­sio ju­bi­lia­tai
  • Kvie­ti­mas į do­ku­men­tų pa­ro­dą „Dzū­ki­jos kraš­to kul­tū­ri­nio gy­ve­ni­mo at­spin­džiai” ir ke­le­tas klau­si­mų skai­ty­to­jams
Maisto gaminimas – tai veikla, kuri patinka anaiptol ne visiems. Ne visuomet yra pakankamai laiko ir noro ilgas valandas leisti virtuvėje, tačiau maisto užsakymas į namus gali pareikalauti pernelyg...
Šiandienė situacija verčia ieškoti naujų, iki šiol nenaudotų ar mažai naudotų tvarių energijos šaltinių. Vienas jų – maisto ir žaliosios atliekos, kurios yra puiki žaliava biometano dujų gamybai. Tą...
Na, ką gi. Jau il­giau nei tris mė­ne­sius tę­sian­tis Ru­si­jos pra­dė­tam ka­rui prieš Uk­rai­ną, pa­ga­liau ži­no­me, kiek ga­li truk­ti va­ka­rie­tiš­kas (ap­skri­tai) ir eu­ro­pie­tiš­kas...
Bendravardės Rūtos ant akmens padėtas raudonšonis obuolys veria prisiminimų karolius. Prieš keletą metų Vilniaus knygų mugėje raudoną obuolį iš pintinės man ištiesė kunigas Algirdas Toliatas. Ši gija...
Jei turite gydytojo siuntimą, suprasti kuo užsiima kiekvienas gydymo įstaigos specialistas nėra tikslo. Bet kartais specialistą pasirinkti reikia pačiam. O tai gali būti keblu, ypatingai kai reikia...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.