Va­ka­rų „so­li­da­ru­mas” ir Ru­si­jos „ener­ge­ti­nis ka­ras” (0)

Ry­tas Sta­se­lis
Staselis
Na, ką gi. Jau il­giau nei tris mė­ne­sius tę­sian­tis Ru­si­jos pra­dė­tam ka­rui prieš Uk­rai­ną, pa­ga­liau ži­no­me, kiek ga­li truk­ti va­ka­rie­tiš­kas (ap­skri­tai) ir eu­ro­pie­tiš­kas so­li­da­ru­mas prieš ag­re­so­rių. Maž­daug du su pu­se mė­ne­sio. Po to gra­ži mo­zai­ka dūž­ta ka­lei­do­skopo stik­le­liais.

Po šių me­tų va­sa­rio 24 die­nos Va­ka­rai drą­siai žen­gė prieš Mask­vą įves­da­mi ko­ne pre­ce­den­to ne­tu­rin­čias sank­ci­jas. Svar­biau­sios ir skaus­min­giau­sios bu­vo Ru­si­jos cen­tri­nio ban­ko at­sar­gų, ver­ti­na­mų maž­daug 350 mlrd. eu­rų, areš­tas. Pen­ki sank­ci­jų pa­ke­tai bu­vo pri­im­ti vie­nas po ki­to. Jie Ru­si­jos eko­no­mi­kai tu­rė­tų pa­da­ry­ti to­kią reikš­min­gą įta­ką, kad šios ša­lies eko­no­mi­ka tu­rė­tų pa­si­keis­ti ne­grįž­ta­mai.

Sank­ci­jos Ru­si­jai ga­lio­jo ir anks­čiau, ta­čiau la­biau dėl ki­ta­min­čių per­se­kio­ji­mo, taip pat dėl ag­re­sy­vių veiks­mų anek­suo­jant Uk­rai­nai pri­klau­san­tį Kry­mo pu­sia­sa­lį ir pro­vo­kuo­ja­mą se­pa­ra­tiz­mą Don­ba­so re­gio­ne 2014 me­tais.

Ar jos bu­vo veiks­min­gos? Ko ge­ro, nes Mask­vos po­li­ti­niai ly­de­riai nie­ka­da ne­pa­mirš­da­vo tarp­tau­ti­nė­se de­ry­bo­je kel­ti sank­ci­jų nai­ki­ni­mo klau­si­mo. Vis dėl­to yra ir ki­to­kių šios pro­ble­mos at­spal­vių. Uk­rai­nos ka­riai per­im­to­je ar­ba su­nai­kin­to­je ru­sų ka­ri­nė­je tech­ni­ko­je da­bar ran­da spe­cia­lios įran­gos (tai­kik­lių, nak­ti­nio ma­ty­mo įren­gi­nių), ku­ri ga­lė­jo bū­ti pa­ga­min­ta (dau­giau­sia Pran­cū­zi­jo­je ir Vo­kie­ti­jo­je) jau po 2014-ųjų, t. y. tuo lai­ko­tar­piu, ka­da Eu­ro­pos Są­jun­ga (ES) bu­vo už­drau­du­si eu­ro­pie­tiš­koms kom­pa­ni­joms tiek­ti dvi­gu­bos ir ka­ri­nės pa­skir­ties pre­kes.

Uk­rai­nie­čių pa­rei­gū­nai šian­dien tvir­ti­na, kad jiems ži­no­mus fak­tus per­duo­da Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai iš­tir­ti. Jei­gu ty­ri­mas įvyks bei tu­rės lo­giš­ką pa­bai­gą, tu­rė­si­me įdo­maus skai­ty­mo.

Šį pir­ma­die­nį ES ly­de­riai pa­tvir­ti­no jau šeš­tą­jį sank­ci­jų pa­ke­tą. Sun­kiai, su il­go­mis dis­ku­si­jo­mis, iš­im­ti­mis. Su­tar­ta li­gi šių me­tų pa­bai­gos at­si­sa­ky­ti 90 proc. ru­siš­kos naf­tos im­por­to. Mask­vai bus už­draus­ta par­duo­ti naf­tą, ga­be­na­mą tan­klai­viais. Tai­gi – ir į Bū­tin­gės ter­mi­na­lą, per ku­rį maž­daug 15 me­tų naf­ta bu­vo tie­kia­ma į Ma­žei­kių naf­tos per­dir­bi­mo įmo­nę.

Ga­myk­lą val­dan­tis Len­ki­jos kon­cer­nas PKN „Or­len“ da­bar ją re­mon­ta­vo ir bu­vo pa­skel­bęs apie sa­vo ke­ti­ni­mus ru­siš­kos naf­tos dau­giau ne­be­pirk­ti. Re­mon­tas, kaip spė­ja­ma, bu­vo skir­tas pri­tai­ky­ti tech­no­lo­gi­ją per­dirb­ti ki­to­kios kil­mės ža­lia­vą.

Li­gi pir­mo­jo XXI am­žiaus de­šimt­me­čio vi­du­rio, kas at­si­me­na, naf­ta į Ma­žei­kius sru­vo „Druž­bos“ naf­to­tie­kiu. Ta­čiau ka­da įmo­nės šei­mi­nin­ku ta­po len­kų kon­cer­nas, Mask­va pa­skel­bė, kad vamz­dy­ną rei­kia re­mon­tuo­ti. Jį te­be­re­mon­tuo­ja iki šiol. Tie, ku­rie klaus­tų, ar iš tie­sų re­mon­tuo­ja, bū­tų vi­siš­kai tei­sūs.

Tą­syk Lie­tu­va ir PKN „Or­len“ tik­riau­siai pir­mą­syk taip aki­vaiz­džiai pa­ty­rė, kas yra Mask­vos „ener­ge­ti­nė di­plo­ma­ti­ja“. Ar­ba ener­ge­ti­nis gin­klas. Į Lie­tu­vos nu­si­skun­di­mus ta­da nie­kas Briu­se­ly­je ne­re­a­ga­vo la­biau ti­kė­da­mi, kad Ru­si­ja iš tie­sų yra „pa­ti­ki­mas ener­ge­ti­kos iš­tek­lių tie­kė­jas Eu­ro­pai“. Mes tą pi­liu­lę nu­ri­jo­me, PKN „Or­len“ dėl to pa­ty­rė reikš­min­gų nuos­to­lių. Ta­čiau tu­rė­jo­me Bū­tin­gės naf­tos ter­mi­na­lą, ku­rį nors ir pa­sta­tė­me pa­kan­ka­mai bran­giai (gal net per bran­giai), ta­čiau tai bu­vo iš­ei­tis.

Šian­dien, ka­da pa­aiš­kė­jo, kad Ru­si­jai teks pa­tir­ti, kas tai yra de­vy­nių de­šim­tų­jų naf­tos em­bar­gas, Mask­va skel­bia, kad ne­be­tieks gam­ti­nių du­jų Da­ni­jai ir Ny­der­lan­dams. Ir da­bar jau nie­kas ne­abe­jo­ja, kad tai yra tas pats „ener­ge­ti­nis gin­klas“. Nė­ra net odžių apie „pa­ti­ki­mus ener­gi­jos iš­tek­lių tie­kė­jus“.

Nuo penk­to­jo iki šeš­to­jo sank­ci­jų pa­ke­to bu­vo maž­daugs 50 die­nų lai­ko­tar­pis. ES jau kal­ba­ma apie sep­tin­tą­jį sank­ci­jų pa­ke­tą, ku­ris apims ir gam­ti­nių du­jų pir­ki­mą iš Ru­si­jos. Ti­kė­ti­na, kad jo pa­lauk­ti teks dar il­giau. Nes ne­bė­ra to va­ka­rie­tiš­ko so­li­da­ru­mo.

 

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.