Nr. 62 (13292)

2019-06-04

„Alytaus naujienų“ numeryje 62 (13292) skaitykite:

 • Dziu­do im­ty­ni­nin­kai Tarp­tau­ti­nę vai­kų gy­ni­mo die­ną pa­mi­nė­jo ko­vo­da­mi ant ta­ta­mių
 • Sa­vait­ga­lį Dai­li­dės eže­rė­lių pa­plū­di­miuo­se dar­bą pra­dė­jo gel­bė­to­jai
 • Sve­čiuo­se – ra­šy­to­ja Al­do­na Ru­sec­kai­tė
 • Ar lie­tu­vius va­sa­ra vėl už­klups ne­ti­kė­tai?
 • Miesto se­niū­nai­ti­jų te­ri­to­ri­jų tvir­ti­ni­mas
 • Vie­to­je se­nų at­lie­kų kon­tei­ne­rių aikš­te­lių Aly­tu­je at­si­ras nau­jos ir es­te­tiš­kos
 • ER­GO at­krei­pia dė­me­sį į vai­ruo­to­jų klai­das ga­be­nant kro­vi­nius
 • In­ter­ne­ti­nis Baž­ny­čios siū­ly­mas: ne­vir­tu­a­lus Die­vas ir „ne­lai­ki­nė” ben­druo­me­nė
 • Vi­sa Dzū­ki­ja dai­nuos Dzū­kų dai­nų ir šo­kių šven­tė­je
 • Eu­ro­pos mąs­ty­mo vin­giai: at­ei­ty­je – pra­žū­tis ar pa­ki­li­mas?
 • Kas sly­pi tarp ke­tu­rių „Bal­to kam­ba­rio” sie­nų”?
 • Eše­riai ir vob­le­riai (1)
Tai daug skau­džių gy­ve­ni­mo smū­gių vai­kys­tė­je pa­ty­ru­sios jau­nos mo­ters is­to­ri­ja. Ne­sau­gi vai­kys­tė, kai te­ko pa­lik­ti mo­ti­nos na­mus, gy­ven­ti glo­bos na­muo­se, o vė­liau iš...
Ge­gu­žės 23-io­ji. Šią die­ną prieš 66-erius me­tus, 1953-iai­siais, per 48 va­lan­das Lie­tu­vo­je su­im­ta ir de­por­tuo­ta be­veik 37 tūkst. vals­tie­čių, at­si­sa­kiu­sių sto­ti į ko­lū­kius. Šią...
Vil­niaus gat­vė­je prie 27 nu­me­riu pa­žy­mė­to na­mo grin­di­ny­je įmon­tuo­tos dar trys at­mi­ni­mo len­te­lės, skir­tos įam­žin­ti Ho­lo­kaus­to bai­su­mus pa­ty­ru­siai Bok­šic­kių šei­mai. Tai...
Aly­taus mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis pa­kvie­tė žur­na­lis­tus da­ly­vau­ti  šį ant­ra­die­nį turėjusiame vykti su­si­ti­ki­me su tur­gų Jaz­mi­nų gat­vė­je val­dan­čios ben­dro­vės „Aly­taus...
Arūnas Vaitkus sako Alytuje daugiau kaip prieš 30 metų atradęs gyvenimo ir kūrybos džiaugsmą, o iki šiol ieškantis pusiausvyros tarp daugybės savo užsiėmimų, vienas už kitą meniškesnių – dailės...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.