Nr. 62 (13292)

2019-06-04

„Alytaus naujienų“ numeryje 62 (13292) skaitykite:

 • Dziu­do im­ty­ni­nin­kai Tarp­tau­ti­nę vai­kų gy­ni­mo die­ną pa­mi­nė­jo ko­vo­da­mi ant ta­ta­mių
 • Sa­vait­ga­lį Dai­li­dės eže­rė­lių pa­plū­di­miuo­se dar­bą pra­dė­jo gel­bė­to­jai
 • Sve­čiuo­se – ra­šy­to­ja Al­do­na Ru­sec­kai­tė
 • Ar lie­tu­vius va­sa­ra vėl už­klups ne­ti­kė­tai?
 • Miesto se­niū­nai­ti­jų te­ri­to­ri­jų tvir­ti­ni­mas
 • Vie­to­je se­nų at­lie­kų kon­tei­ne­rių aikš­te­lių Aly­tu­je at­si­ras nau­jos ir es­te­tiš­kos
 • ER­GO at­krei­pia dė­me­sį į vai­ruo­to­jų klai­das ga­be­nant kro­vi­nius
 • In­ter­ne­ti­nis Baž­ny­čios siū­ly­mas: ne­vir­tu­a­lus Die­vas ir „ne­lai­ki­nė” ben­druo­me­nė
 • Vi­sa Dzū­ki­ja dai­nuos Dzū­kų dai­nų ir šo­kių šven­tė­je
 • Eu­ro­pos mąs­ty­mo vin­giai: at­ei­ty­je – pra­žū­tis ar pa­ki­li­mas?
 • Kas sly­pi tarp ke­tu­rių „Bal­to kam­ba­rio” sie­nų”?
 • Eše­riai ir vob­le­riai (1)
Tai daug skau­džių gy­ve­ni­mo smū­gių vai­kys­tė­je pa­ty­ru­sios jau­nos mo­ters is­to­ri­ja. Ne­sau­gi vai­kys­tė, kai te­ko pa­lik­ti mo­ti­nos na­mus, gy­ven­ti glo­bos na­muo­se, o vė­liau iš...
Ge­gu­žės 23-io­ji. Šią die­ną prieš 66-erius me­tus, 1953-iai­siais, per 48 va­lan­das Lie­tu­vo­je su­im­ta ir de­por­tuo­ta be­veik 37 tūkst. vals­tie­čių, at­si­sa­kiu­sių sto­ti į ko­lū­kius. Šią...
Vil­niaus gat­vė­je prie 27 nu­me­riu pa­žy­mė­to na­mo grin­di­ny­je įmon­tuo­tos dar trys at­mi­ni­mo len­te­lės, skir­tos įam­žin­ti Ho­lo­kaus­to bai­su­mus pa­ty­ru­siai Bok­šic­kių šei­mai. Tai...
Aly­taus mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis pa­kvie­tė žur­na­lis­tus da­ly­vau­ti  šį ant­ra­die­nį turėjusiame vykti su­si­ti­ki­me su tur­gų Jaz­mi­nų gat­vė­je val­dan­čios ben­dro­vės „Aly­taus...
Arūnas Vaitkus sako Alytuje daugiau kaip prieš 30 metų atradęs gyvenimo ir kūrybos džiaugsmą, o iki šiol ieškantis pusiausvyros tarp daugybės savo užsiėmimų, vienas už kitą meniškesnių – dailės...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.