Sa­vi­val­dy­bė ėmė­si  tar­pi­nin­ko vaid­mens. Kaip iš tie­sų bus su tur­gaus pre­kiau­to­jais?

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (22)
2019 Gegužė 30
„Glass Market“
„Glass Market“ valdomą turgavietę Jazminų gatvėje ketinama uždaryti rugpjūčio pradžioje. Joje prekiaujantieji savivaldybės iniciatyva buvo pakviesti į susitikimą su kaimyninės turgavietės valdytojais, tačiau pastarieji į jį neatvyko. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr. 
Aly­taus mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis pa­kvie­tė žur­na­lis­tus da­ly­vau­ti  šį ant­ra­die­nį turėjusiame vykti su­si­ti­ki­me su tur­gų Jaz­mi­nų gat­vė­je val­dan­čios ben­dro­vės „Aly­taus pre­ky­ba“ va­do­vu Vi­liu­mi Ga­ve­liu dėl smul­kių ver­sli­nin­kų in­te­re­sų, nu­ken­tė­sian­čių už­da­rant ša­lia esan­čią „Glass Mar­ket“ tur­ga­vie­tę. Į  su­si­ti­ki­mą at­vy­ko apie dvi de­šim­tis tur­gaus pre­kiau­to­jų ben­dro­vės „Glass Mar­ket“ pa­vil­jo­ne, ta­čiau V.Ga­ve­lis, nors ir bu­vo pa­si­ro­dęs sa­vi­val­dy­bė­je prieš su­si­ti­ki­mą,  ja­me ne­da­ly­va­vo, per sa­vi­val­dy­bės va­do­vus per­da­vė su tur­gaus pre­kiau­to­jais no­rin­tis ben­drau­ti tie­sio­giai. Tad sa­vi­val­dy­bei ne­pa­si­se­kė im­tis tar­pi­nin­ko vaid­mens tarp tur­gaus pre­kiau­to­jų ir „Aly­taus pre­ky­bos“ va­do­vo. Tą pa­čią die­ną „Glass Mar­ket“ di­rek­to­rius Žil­vi­nas Trei­gys pa­kvie­tė ben­dro­vės pa­vil­jo­ne dir­ban­čius pre­kiau­to­jus ir su­si­de­rė­jo dėl nuo­mos su­tar­čių at­nau­ji­ni­mo, ta­čiau, ar jos bus pa­si­ra­šy­tos, pri­klau­sys nuo sa­vi­val­dy­bės po­zi­ci­jos dėl ša­lia pa­vil­jo­no esan­čios au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.

„Keis­to­kai at­ro­do, gal iš­si­gan­do“

Maž­daug prieš dvi sa­vai­tes Jaz­mi­nų gat­vė­je val­do­mos Aly­taus tur­ga­vie­tės sa­vi­nin­kė ben­dro­vė „Glass Mar­ket“ ant sa­vo pa­sta­tų įreng­to­se švies­len­tė­se pra­ne­šė už­da­ran­ti tur­ga­vie­tę. „Mies­te ma­žė­ja gy­ven­to­jų skai­čius, tur­gu­je ma­žiau per­ka­ma, nes pa­dau­gė­jo pre­ky­bos cen­trų, ak­ty­viai vyks­ta pre­ky­ba in­ter­ne­tu. Ir dar ga­liu pa­sa­ky­ti, kad man jau nu­si­bo­do ko­va su sa­vi­val­dy­be dėl au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės iš­sau­go­ji­mo prie mū­sų tur­ga­vie­tės. O ją mes sa­vo lė­šo­mis įren­gė­me vals­ty­bi­nė­je že­mė­je tur­ga­vie­tės pre­kiau­to­jų, čia ap­si­per­kan­čių­jų ir vi­sų gy­ven­to­jų pa­to­gu­mui, nes au­to­mo­bi­lius jo­je sta­to ir ša­lia esan­čių dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai“, – pa­sa­ko­jo „Glass Mar­ket“ di­rek­to­rius Ž.Trei­gys.

Dau­giau kaip de­šimt me­tų vei­kian­čią tur­ga­vie­tę nu­ma­to­ma už­da­ry­ti rug­pjū­čio 9-ąją, kai bai­gia­si su­tar­tys su tur­gaus pre­kiau­to­jais.

Čia yra pus­šim­tis pre­ky­bos vie­tų. Šiuo me­tu, pa­sak Ž.Trei­gio, lais­vos yra sep­ty­nios vie­tos, nes kai ku­rie pre­kiau­to­jai, su­ži­no­ję apie už­da­ro­mą tur­ga­vie­tę, per­si­kė­lė į kai­my­ni­nę, „Aly­taus pre­ky­bai“ pri­klau­san­tį tur­gų.

„Glass Mar­ket“ pre­kiau­to­jai dėl nu­ma­to­mos už­da­ry­ti tur­ga­vie­tės šį pir­ma­die­nį kar­tu su ben­dro­vės di­rek­to­riu­mi lan­kė­si pas mies­to me­rą N.Ce­siu­lį, su­si­ti­ki­mo me­tu iš­girs­ta, kad bus de­ra­ma­si su „Aly­taus pre­ky­bos“ va­do­vu dėl ga­li­my­bės už­da­ro­mos tur­ga­vie­tės pre­kiau­to­jams to­liau vyk­dy­ti veik­lą šios ben­dro­vės tur­gu­je.

Tik­rai sku­bė­ta turgaus pre­kiautojams su­reng­ti su­si­ti­ki­mą su „Aly­taus pre­ky­bos“ ge­ne­ra­li­niu di­rek­to­riu­mi V.Ga­ve­liu. į susitikimą, turėjusį vykti šį ant­ra­die­nį,  pa­kvies­ti ir žur­na­lis­tai. Aki­vaiz­du, kad no­rė­ta vie­šu­mo sie­kiant pa­ro­dy­ti sa­vi­val­dy­bės me­ro ir ki­tų sa­vi­val­dy­bės va­do­vų rū­pes­tį smul­kiai­siais ver­sli­nin­kais.

Su­si­ti­ki­mo me­tu N.Ce­siu­lis ak­cen­ta­vo, kad im­amasi tar­pi­nin­ko vaid­mens. Ta­čiau tas vaid­muo ne­pa­vy­ko, nes „Aly­taus pre­ky­bos“ va­do­vas, prieš su­si­ti­ki­mą su­tik­tas sa­vi­val­dy­bės ko­ri­do­riu­je, pa­čia­me su­si­ti­ki­me ne­pa­si­ro­dė.

Me­ro pa­va­duo­to­ja Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė į su­si­ti­ki­mą at­vy­ku­siems „Glass Mar­ket“ turgavietės prekiautojams ir žur­na­lis­tams pa­reiš­kė, kad V.Ga­ve­lis su tur­gaus pre­kiau­to­jais no­ri ben­drau­ti tie­sio­giai. Ir tai, re­gis, su­pran­ta­ma, nes su ver­slu su­si­ję klau­si­mai, ypač tur­gaus vie­tų nuo­mos įkai­niai ir są­ly­gos, ap­ta­ria­mi pri­va­čiuo­se su­si­ti­ki­muo­se, o ne da­ly­vau­jant ži­niask­lai­dai.

Ta­čiau mies­to me­ras „Aly­taus pre­ky­bos“ va­do­vo ne­da­ly­va­vi­mą su­si­ti­ki­me su tur­gaus pre­kiau­to­jais api­bū­di­no sa­vaip: „Keis­to­kai at­ro­do, gal iš­si­gan­do.“

 „Su­pra­tau, kad pa­kliu­vau į ki­to­kią ap­lin­ką“

Su­si­ti­ki­me da­ly­va­vu­sių „Glass Mar­ket“ pa­vil­jo­no pre­kiau­to­jų pa­si­tei­ra­vus, ko­kios pre­ky­bos vie­tų nuo­mos kai­nos yra šios ben­dro­vės val­do­mo­je tur­ga­vie­tė­je ir „Aly­taus pre­ky­bos“, bu­vo pa­reikš­ta, kad „pas Ga­ve­lį dvi­gu­bai di­des­nės ir dar ma­žes­nės pre­ky­bos vie­tos“.

V.Ga­ve­lis, pa­klaus­tas, ko­dėl ne­da­ly­va­vęs sa­vi­val­dy­bės su­reng­ta­me jo su­si­ti­ki­me su tur­gaus pre­kiau­to­jais, at­sa­kė: „Bu­vau kvies­tas pas me­rą dėl tur­ga­vie­tės klau­si­mų, dar pa­si­ren­giau ir ki­tų klau­si­mų. Ta­čiau at­vy­kęs į sa­vi­val­dy­bę su­pra­tau, kad pa­kliu­vau į ki­to­kią ap­lin­ką. Čia su­si­rin­kę ki­tos tur­ga­vie­tės žmo­nės, ko­dėl tu­riu da­ly­vau­ti spren­džiant ki­tos tur­ga­vie­tės rei­ka­lus. To­dėl su­si­ti­ki­me ir ne­da­ly­va­vau. O dėl nuo­mos kai­nų ga­liu pa­sa­ky­ti, kad jos pa­na­šios ar­ba net ma­žes­nės nei kai­my­ni­nė­je tur­ga­vie­tė­je, ir šiuo me­tu lais­vų vie­tų nė­ra. Ži­no­ma, rei­kia įver­tin­ti kai ku­rias pas mus ne­mo­ka­mai gau­na­mas pa­slau­gas, pa­vyz­džiui, au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo, ben­drą­jį te­ri­to­ri­jos ir pa­sta­tų ap­švie­ti­mą, pa­tal­pų, te­ri­to­ri­jos va­ly­mą, šiukš­lių iš­ve­ži­mą.“

Tuoj po sa­vi­val­dy­bė­je ne­pa­vy­ku­sio su­si­ti­ki­mo „Glass Mar­ket“ tur­ga­vie­tės pre­kiau­to­jai vy­ko su­si­tik­ti su „Glass Mar­ket“ di­rek­to­riu­mi Ž.Trei­giu ir de­rė­tis dėl nau­jų pre­ky­vie­čių nuo­mos su­tar­čių pa­si­ra­šy­mo.

Toks su­si­ti­ki­mas su­reng­tas alaus res­to­ra­ne, „Glass Mar­ket“ va­do­vas už­sa­kė pie­tus da­ly­va­vu­siems tur­gaus pre­kiau­to­jams. Pa­sak Ž.Trei­gio, su­si­ti­ki­me da­ly­va­vo apie 40 žmo­nių, o de­ry­bos dėl nau­jų nuo­mos su­tar­čių pa­si­ra­šy­mo vy­ko maž­daug ke­tu­rias va­lan­das.

 „Vis­kas sa­vi­val­dy­bės ran­ko­se“

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė sa­vo tin­kla­la­py­je jau pa­skel­bė, kad „Glass Mar­ket“ pa­vil­jo­nas ne­bus už­da­ry­tas. Ta­čiau va­kar Ž.Trei­gys, pa­si­džiau­gęs sėk­min­go­mis de­ry­bo­mis su tur­gaus pre­kiau­to­jais, ku­rių me­tu pa­vy­ko su­si­de­rė­ti ir dėl ma­žes­nių nuo­mos kai­nų, pa­reiš­kė: „Da­bar vis­kas sa­vi­val­dy­bės ran­ko­se. Nors mies­to ta­ry­ba pri­ėmė spren­di­mą nai­kin­ti Sig­na­ta­rų gat­vės pa­va­di­ni­mą no­rint že­mės sa­vi­nin­kui grą­žin­ti nuo­sa­vy­bės tei­se val­dy­tą že­mę, ta­čiau ne­ma­ži­nant au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo vie­tų skai­čiaus ša­lia esan­čia­me mū­sų tur­ga­vie­tės skly­pe, bet tas skly­pas ne­įvar­dy­tas. Kol sa­vi­val­dy­bė ne­pa­si­ra­šo ant ati­tin­ka­mų šios te­ri­to­ri­jos prieš me­tus pa­reng­tų brė­ži­nių, ga­ran­tuo­jan­čių mū­sų įreng­tos au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės iš­li­ki­mą, tol su­tar­čių su tur­gaus pre­kiau­to­jais ne­ke­ti­na­me at­nau­jin­ti. Tai bū­tų tik­ras, o ne imi­tuo­tas rū­pes­tis smul­kiai­siais ver­sli­nin­kais. Da­bar sa­vi­val­dy­bės va­do­vai kal­ba apie že­mės sa­vi­nin­ko kaž­ko­kius pa­si­ža­dė­ji­mus ne­pre­ten­duo­ti į mū­sų įreng­tos aikš­te­lės, kaip vals­ty­bi­nės že­mės, skly­pą, ta­čiau tei­si­ne pras­me jie yra nie­ki­niai. Ap­skri­tai pus­tre­čių me­tų dėl aikš­te­lės iš­sau­go­ji­mo sa­vi­val­dy­bė už­si­i­mi­nė­ja tik nie­ko kon­kre­taus ne­duo­dan­čiais žo­di­niais pa­ti­ki­ni­mais ir dėl kaž­ko­kių in­te­re­sų ne­pa­si­ra­šo aikš­te­lės iš­sau­go­ji­mo brė­ži­nių.“

N.Ce­siu­lio pa­klau­sus, ko­dėl ta­ry­bos spren­di­me ne­įvar­dy­tas kon­kre­tus ša­lia „Glass Mar­ket“ esan­tis že­mės skly­pas, ku­ria­me ne­bus ma­ži­na­mas au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo vie­tų skai­čius, me­ras tvir­ti­no, kad to ne­rei­kia da­ry­ti tei­siš­kai, o kal­ba­ma apie šios ben­dro­vės įreng­tą aikš­te­lę.

Ne­gi nuo šiol mies­to ta­ry­bos spren­di­mus rei­kia iš­mok­ti skai­ty­ti „tarp ei­lu­čių“ ir spė­lio­ti, ką mies­tie­čių iš­rink­tie­ji no­rė­jo nu­spręs­ti?

Jei sa­vi­val­dy­bei iš tie­sų rū­pi iš­lai­ky­ti dar­bo vie­tas tur­gaus pre­kiau­to­jams, ko ge­ro, rei­kia de­rė­tis ir su­si­tar­ti su tur­ga­vie­te ke­ti­nan­čia už­da­ry­ti ben­dro­ve, o ne su jos kon­ku­ren­tais. Da­bar at­si­ti­ko taip, kad sa­vi­val­dy­bė ne­vy­ku­siai su­vai­di­no tar­pi­nin­ko vaid­me­nį, bet „Glass Mar­ket“ val­do­mos tur­ga­vie­tės už­da­ry­mo grės­mė ne­iš­ny­ko, dėl to ne­iš­sklai­dy­tos bai­mės ir jos pre­kiau­to­jams.

  Komentaras

  2007m. rudenį pradėjo veikti Jazminų turgavietė. Jos atsiradimas pradėjo griauti iki tol ilgus metus Alytuje nusistovėjusį Alytaus turgaus monopolį. Iki 2007-ųjų rudens Alytus buvo vienintelis iš Lietuvos didžiųjų miestų, kuriuose turgaus prekyba buvo koncentruota praktiškai vienoje vietoje - Jazminų g. (Jotvingių g. esanti turgavietė - dešimteriopai mažesnė nei Jazminų g. turgus), kai tuo metu jau daugelį metų kituose, net mažesniuose, Lietuvos miestuose veikė po 5 ir daugiau turgaviečių. Pradėjus veikti mūsų įmonei priklausančiam Jazminų turgui, Alytaus turguje prekiaujantiems verslininkams atsirado prekybos vietos pasirinkimo alternatyva ir galimybė mažiau mokėti už nuomą, pirkėjams padaugėjo apsipirkti skirtų vietų.

  Kaip paaiškėjo vėliau, daugiausia naudos iš šios statybos tikėjosi Česlovas Daugėla, Dobilas Kurtinaitis, Rima Rakauskienė, Deividas Džervus ir jų bendražygiai, kurie šiuo klausimu veikė ir mūsų įmonę atakavo taip pat sutartinai. Kaip įsitikino daugelis alytiškių, pastaruosius ketverius metus taryboje susidarė, veikė ir konfrontavo dvi nesutaikstomos politikų grupės - vieni tvirtai susikabinę visais klausimais vieningai, nuolat aklai ar dėl tam tikrų daugeliui suprantamų paskatų, palaikė Č.Daugėlą (D.Kurtinaitis, R.Rakauskienė, D.Džervus, Silvija Peštenienė, Gediminas Jegelevičius, Nijolė Makštutienė, Danguolė Juozapavičienė). Kiti niekuomet nesitaikstė su Č.Daugėlos ir jį palaikančių politikų sumanytų abejotinų sprendimų įgyvendinimu. Č.Daugėlos priešininkų taryboje buvo tik keletas ir jie, priimant sprendimus balsavimo būdu, negalėjo pasipriešinti Č.Daugėlos grupės politikų primetamiems sprendimams. Č.Daugėlai naudingi sprendimai buvo prastumiami buldozerio principu.

  Problemų neturėjo kilti
  Jazminų turgaus statybą pradėjome 2006 metais - tuo metu, kai visa šalies ekonomika, prekybos verslai sparčiai augo ir buvo pasiekę dešimtmečio piką. Investicinį projektą vykdėme banko lėšomis, todėl bankas jau statybos pradžioje reikalavo su nuomininkais iš anksto sudaryti nuomos sutartis, kurios garantuotų kredito dengimą. Pradėjus kalbėtis su būsimais nuomininkais, paaiškėjo, kad jų atsirado kelis kartus daugiau nei nuomai statomo ploto. Šalia pradėto statyti pastato turėjome besiribojantį sklypą, kurį taip pat nutarėme užstatyti ir dėl patalpų nuomos sudarėme išankstines sutartis. Pastato išplėtimui gavome banko sutikimą, architektai parengė projekto keitimą, savivaldybė jį patikrino ir išdavė statybos leidimą.

  Tuo pat metu savivaldybė davė leidimą ir sąlygas sujungti du šalia esančius besiribojančius sklypus, kurių teritorijoje buvo pradėtas statyti pastatas. Pagal formalius Registrų centro reikalavimus, vienas pastatas negali būti registruotas ir stovėti dviejų sklypų ribose- tik vien dėl šios priežasties rengėme detalaus plano koregavimą. Statinio projektą ir žemės sklypų detalųjį planą rengė didelę patirtį turinčios Projestos įmonės architektų grupė, kurie panašius pastatus ir sklypus projektavo (turėjo panašių atvejų) ne viename Lietuvos mieste. Vien iš praktikos buvo aišku, kad sujungiant du sklypus į vieną (naikinant liniją tarp vienam savininkui priklausančių dviejų sklypų) problemų negalėtų kilti, tai daugiau techninis darbas, reikalingas nereikšmingiems formalumams sutvarkyti. Vienu metu vyko pastato statyba ir tuo pat metu buvo rengiamas detalusis planas, numatantis dviejų sklypų sujungimą į vieną, tai buvo leistina ir jokių problemų neturėjo kilti.

  2007 metų vasarą pastato statyba artėjo į pabaigą, sklypų sujungimo planas buvo parengtas, nustatyta tvarka valstybės įstaigų ir institucijų patikrintas ir, kadangi atitiko visus įstatymuose numatytus reikalavimus, pateiktas tvirtinti savivaldybės tarybai. Kaip numato įstatymai, esant tokiai situacijai, planą taryba privalėjo tvirtinti per 20 dienų po pateikimo. Kito pasirinkimo ji neturėjo. Taryba, netvirtindama šio detaliojo plano, pažeistų teisės aktų reikalavimus su visais dėl to kylančiais padariniais, t. y. jeigu dėl tarybos nusikalstamo delsimo atsirastų žala, dėl neteisėtos veikos taryba vėliau privalėtų atlyginti nuostolius patyrusiai šaliai. Šiuo atveju, jeigu dėl tarybos delsimo baigtame statyti ir parengtame eksploatuoti pastate nebūtų galima iš anksto nustatytu laiku pradėti vykdyti veiklos - susidarytų didelių nuostolių.

  Kadangi su statybininkais buvo suderinta ir jau prieš pusmetį žinoma galutinė statybų data, todėl buvo nustatyta tiksli pastato veiklos pradžios data, atsižvelgiant į šiuos terminus, iš anksto užsakyta ir pagaminta nauja prekybai skirta įranga, užsakytos ir nupirktos prekės, į darbą priimta naujų darbuotojų. Pastatą statėme už banko pinigus, sutartyje su banku buvo numatyta, kad paskolą privalome pradėti grąžinti nuo iš anksto žinomos ir su banku suderintos statinio statybos pabaigos datos. Problemų dėl dviejų sklypų sujungimo į vieną taip pat negalėjo kilti, nes jau anksčiau buvo patvirtinti ir galiojo kiekvieno iš jungiamų sklypų užstatymo detalieji planai, sujungiant sklypus (tarp jų naikinant liniją) jų užstatymo ploto nedidinome, o numatėme mažesnį už anksčiau buvusįjį.

  Netikėtai atsiradusios problemos
  Tačiau problemų netikėtai atsirado. Jas sukėlė į miesto tarybą išrinktų naujų vieningai dirbusių Č.Daugėlos, D.Kurtinaičio ir jų ištikimiausių bendražygių grupė. Detaliojo plano nespėjo patvirtinti anksčiau dirbusi miesto taryba, planas buvo pateiktas tvirtinti naujajai tarybai, kuriai buvo ką tik pradėjęs vadovauti (komanduoti) naujasis meras Č.Daugėla. Nors įstatymai, reguliuojantys detaliojo plano rengimą, nepasikeitė (keitėsi tik tarybos nariai), tačiau Č.Daugėla, D.Kurtinaitis ir juos palaikantys politikai pareikalavo, kad mūsų įmonė miestui padovanotų 500 tūkst. Lt mainais už tai, kad taryba tvirtintų detalųjį planą, nedarytų dirbtinių kliūčių pradedant eksploatuoti pastatą. Tarybai iškėlus tokius jokiais įstatymais nepagrįstus reikalavimus, Č.Daugėlos ir jį palaikiusių politikų - D.Kurtinaičio, R.Rakauskienės, G.Jegelevičiaus, N.Makštutienės, D.Juozapavičienės - raštu keletą kartų paprašėme nurodyti teisės aktus, kuriais jie vadovaujasi reikalaudami dovanoti 500 tūkst. litų. Raštu taip pat paaiškinome, kad į miesto infrastruktūrą investuojame 400 tūkst. Lt: miestui priklausančioje žemėje paklojome naują šaligatvį ties Jazminų g., nutiesėme pro mūsų pastatą einančio miesto pėsčiųjų tako dalį, įrengsime automobilių aikštelę. Visą šį turtą įsipareigojome nemokamai perduoti savivaldybei, kas vėliau ir buvo padaryta. Buvo akivaizdu, kad ankstesnės miesto tarybos suderėtų, investuotų 400 tūkst. Lt miesto infrastruktūrai gerinti turėtų pakakti, o sumos didinimas iki 900 tūkst. Lt - mažiausiai peržengė sveiko proto ribas, reikalavimas papildomai dovanoti 500 tūkst. Lt - neteisėtas. Kiek pamenu, iš pradžių Č.Daugėlos, D.Kurtinaičio ir jų aplinkos politikų reikalavimą dovanoti 500 tūkst. Lt vertinome kaip kažkokį nesusipratimą, svaičiojimą, bet vėliau mums daug kartų buvo kartojama, kad nesusimokėjus detalusis planas nebus patvirtintas ir dėl to negalėsime pradėti eksploatuoti pastato.

  Tuo pat metu iš su Č.Daugėlos, D.Kurtinaičio aplinka siejamų alytiškių gavau pasiūlymą susimokėti 250 tūkst. Lt kyšio. Tokiu atveju reikalavimo dėl 500 tūkst. Lt dovanos miestui neliktų, galėčiau ramiai baigti šias statybas ir turėčiau galimybes tokiu būdu įmokas susimažinti ateityje vykdydamas kitus projektus. Kadangi nelegalus klausimo sprendimo variantas pasirodė nepriimtinas, nuomininkams grėsė dideli nuostoliai, negaunant nuomos pajamų bankas turėjo galimybę mūsų įmonės pareikalauti nedelsiant grąžinti suteiktą kreditą, visas projektas galėjo žlugti, priverstinai teko pasirašyti Č.Daugėlos, D.Kurtinaičio ir juos palaikančių asmenų reikalaujamą susitarimą dėl 500 tūkst. Lt dovanos miestui. Pinigų nesumokėjome, kadangi teismas pripažino, kad sutartis negaliojanti, nes sudaryta ekonominio spaudimo įtakoje.

  Kaip minėta, šiam tuomečio mero ir jį palaikančių politikų neteisėtam reikalavimui nepritarė tik keli eiliniai tarybos nariai, kurių balsų nepakako tarybos daugumos savivalei sustabdyti.

  Ši istorija nesibaigė net teismui paskelbus galutinį neskundžiamą sprendimą. Įsiteisėjus teismo sprendimui, Č.Daugėla, D.Kurtinaitis ir juos palaikantys politikai žodžiu susitarė, kad tol, kol jie dirbs kartu, sudarys tarybos valdančiąją daugumą, stengsis susidoroti su mūsų įmone, kurios bet koks prašymas, veiksmas savivaldybėje ar taryboje bus blokuotas visais atvejais, net nenurodant priežasčių. Daugumai tarybos narių, administracijos darbuotojų buvo paaiškinta, jog tas, kas netaps mūsų įmonės (mano) asmeniniu priešu, automatiškai taps Č.Daugėlos ir D.Kurtinaičio priešu. Kiek man žinoma, tokie principai buvo taikomi ir kitiems su Č.Daugėla, D.Kurtinaičiu konfrontuojantiems verslininkams visus Č.Daugėlos vadovavimo metus, pastaruosius ketverius metus panašiai politinis buldozeris važinėjo ir ant politinių oponentų.

  Komentaras

  2007 m. LSDP mero Daugėlos vienas pirmų darbų buvo neteisėtai reikalauti, kad už leidimą statybai Treigys ( jo vadovaujama UAB Glass market ) sumokėtų 500 000 Lt. Po kelių metų Daugėlą išvedė su antrankiai. 2017 m. meras Grigaravičius liepė Treigiui, kad Jazminų turgaus aikštelę reikia perskelti pusiau, nes reikia jo svotui Celsiui. 2019 m. Grigaravičius antrą kartą meru netapo. 2019 m. naujas LSDP meras Cesiulis su Makštutienės žentu Matažinsku naujai pklanuoja Lazminų turgaus aikštelę, 50 smulkių verslininkų ir jų šeimos stresuoja. Panašu, kad jau iš pirmų darbų matyti, kad 2023 m. LSDP meras Cesiulis nebus perrinktas naujai.

  Komentaras

  Sveiki, gerb. MERE N. Cesiuli, VICEMERAI Š. Klėgeri, J. Šukevičiene........ 2019 02 27 ( šį pirmadienį ) ir 2019 05 28 ( ( šį antradienį ) susitikimuose ........dėl JAZMINŲ TURGAUS 50 smulkių verslų išsaugojimo ............VIEŠAI PRIE TV KAMERŲ PAŽADĖJOTE,..........KAD PRIE JAZMINŲ TURGAUS BUS IŠSAUGOTOS VISOS 65 PARKAVIMO VIETOS ..........IR SĄLYGOS NETGI PAGERĖS...........BRĖŽINIUOSE RODĖTE TIKSLIĄ VIETĄ, KUR BUS NAUJOS PARKAVIMO VIETOS ir KUR TIKSLIAI
  BUS PERKELTOS AUTOMOBILIŲ VIETOS.............2019 05 23 Tarybos posėdyje buvo pasakyta ta pati informacija, parodyti brėžiniai kaip..........yra suplanuota nauja parkavimo aikštelė............. Prašome RAŠTU KUO SKUBIAU patvirtinti ir savo PARAŠU garantuoti, kad NEKEIČIATE NUOMONĖS ( nemelavote )............ir JŪSŲ vieša FILMUOTI prie TV KAMERŲ DUOTI PAŽADAI NEBUS SULAUŽYTI..........PO TO KAI PASIRAŠYSITE, KAD VYKDYSITE PAŽADUS DĖL AUTOMOBILIŲ AIKŠTELĖS , Ž. TREIGYS PASIRAŠYS, KAD ...........50 SMULKIŲ VERSLŲ BUS IŠSAUGOTA JAZMINŲ TURGUJE.........Parkavimo vietų skaičius ir tikslus pertvarkymas yra nurodyti ir 2019 05 31 ............ALYTAUS GIDAS 2019 05 31 reportaže iš Jazminų turgaus.......youtube.com/watch?time_continue=327&v=1U4N45860t4

  Komentaras

  Sveiki, gerb. mere N. Cesiuli, vicemerai Š. Klėgeri, J. Šukevičiene. 2019 02 27 ( šį pirmadienį ) ir 2019 05 28 ( ( šį antradienį ) susitikimuose
  dėl JAZMINŲ TURGAUS 50 smulkių verslų išsaugojimo VIEŠAI PRIE TV KAMERŲ PAŽADĖJOTE,
  KAD PRIE JAZMINŲ TURGAUS BUS IŠSAUGOTOS VISOS 65 PARKAVIMO VIETOS
  IR SĄLYGOS NETGI PAGERĖS.
  BRĖŽINIUOSE RODĖTE TIKSLIĄ VIETĄ, KUR BUS NAUJOS PARKAVIMO VIETOS ir KUR TIKSLIAI
  BUS PERKELTOS AUTOMOBILIŲ VIETOS.

  2019 05 23 Tarybos posėdyje buvo pasakyta ta pati informacija, parodyti brėžiniai kaip
  yra suplanuota nauja parkavimo aikštelė.

  Prašome RAŠTU KUO SKUBIAU patvirtinti ir savo PARAŠU garantuoti, kad NEKEIČIATE NUOMONĖS ( nemelavote )
  ir JŪSŲ vieša FILMUOTI prie TV KAMERŲ DUOTI PAŽADAI NEBUS SULAUŽYTI.

  PO TO KAI PASIRAŠYSITE, KAD VYKDYSITE PAŽADUS DĖL AUTOMOBILIŲ AIKŠTELĖS , Ž. TREIGYS PASIRAŠYS, KAD
  50 SMULKIŲ VERSLŲ BUS IŠSAUGOTA JAZMINŲ TURGUJE.

  Parkavimo vietų skaičius ir tikslus pertvarkymas yra nurodyti ir 2019 05 31
  ALYTAUS GIDAS reportaže iš Jazminų turgaus

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=327&v=1U4N45860t4

  Komentaras

  Iš to alytaus durnyno pabėga tėvus išsivežiau pries 20 metų. Nežinau visko bet ir durniui aišku kad ten afera su tuo sklypu Tas jeremičius patstavkėUž jo stovi miesto zrchitektas su mkstutiene čiarašo kad 10 metų kariauja gėl sklypo baikit tokius aferistus rink į tarybą

  Komentaras

  Treigį pirmas neteisėtai UŽSIPUOLĖ 2007 m. Daugėla dėl 500 000 Lt. Antras UŽSIPUOLĖ Treigį 2017 m. Grigaravičius nes taip paprašė Celsis. Grigaravičius reikalavo bloginti 2007 m. pastatytą Jazminų turhgaus aikštelę, nes reikia Celsiui. Celsis svarbiau nei 50 smulkių verslų Jazminų turguje. 2019 m. UŽSIPUOLĖ Treigį Cesiulis, nes nieko nedaro ( specialiai ), kad JAZMINŲ turgaus aikštelėje būtų panaikintas Jeremičiaus sklypas. CESIULIS 2019 05 23 Tarybos posėdyje pritarė Signatarų PADOVANOJIMUI privačiam asmeniui JEREMIČIUI. Su SIGNATARŲ GATVĖS DETALIU PLANU Jeremičius iš miesto gauna ar 4 DOVANAS, kurių vertė ŠIMTAI TŪKSTANČIŲ EURŲ.

  Komentaras

  PRASYMAS RASTU pasirasyti, kad negriaus aiksteles LSDP merui Cesiului, LSDP vicemerei Šukevičienei, konservatorių vicemerui Š. Klėgeriui, LSDP adm direktoriui R. Juoniui kuo greičiau susitikti ir nuraminti Jazminų turgaus verslininkus, kad jų vieši šį pirmadienį ir antradienį duoti pažadai nebus sulaužyti. Parkavimo vietų prie Jazminų turgaus nesumažės, kaip ir sakė Cesiulis, tik pagerės. P S I R A S Y T I , KAD JIE SMULKIŲ VERSLININKŲ NEAPGAVO.

  Komentaras

  LSDP merui Cesiului, LSDP vicemerei Šukevičienei, konservatorių vicemerui Š. Klėgeriui, LSDP adm direktoriui R. Juoniui kuo greičiau susitikti ir nuraminti Jazminų turgaus verslininkus, kad jų vieši šį pirmadienį ir antradienį duoti pažadai nebus sulaužyti. Parkavimo vietų prie Jazminų turgaus nesumažės, kaip ir sakė Cesiulis, tik pagerės. PASAKYTI DAR KARTĄ, KAD JIE SMULKIŲ VERSLININKŲ NEAPGAVO.

  Komentaras

  2019 05 30 siandien bus nauja info Alyt GIDE. TV filmavo Jazminu turgu 30 min. BUS AIŠKU AR LSDP MERAS CESIULIS, LSDP VICEMERE Jurgita šukevičienė, konservatorių vicemeras Šarūnas Klėgeris ( kuris sakė turėjo verslą prekiavo pas Gavelį turguj ) LSDP adm. direktor Rolandas Juonys VIEŠAI PRIEŠ KAMERAS susitikimo metu su verslininkais MELAVO, KAD P{ARKAVIMO VIETŲ NESUMAŽĖS prie Jazminų turgaus.

  Komentaras

  2007 m. LSDP mero Daugėlos vienas pirmų darbų buvo neteisėtai reikalauti, kad už leidimą statybai Treigys ( jo vadovaujama UAB Glass market ) sumokėtų 500 000 Lt. Po kelių metų Daugėlą išvedė su antrankiai. 2017 m. meras Grigaravičius liepė Treigiui, kad Jazminų turgaus aikštelę reikia perskelti pusiau, nes reikia jo svotui Celsiui. 2019 m. Grigaravičius antrą kartą meru netapo. 2019 m. naujas LSDP meras Cesiulis su Makštutienės žentu Matažinsku naujai planuoja Lazminų turgaus aikštelę, 50 smulkių verslininkų ir jų šeimos stresuoja. Panašu, kad jau iš pirmų darbų matyti, kad 2023 m. LSDP meras Cesiulis nebus perrinktas naujai.

  Komentaras

  2007 m. LSDP mero Daugėlos vienas pirmų darbų buvo neteisėtai reikalauti, kad už leidimą statybai Treigys ( jo vadovaujama UAB Glass market ) sumokėtų 500 000 Lt. Po kelių metų Daugėlą išvedė su antrankiai. 2017 m. meras Grigaravičius liepė Treigiui, kad Jazminų turgaus aikštelę reikia perskelti pusiau, nes reikia jo svotui Celsiui. 2019 m. Grigaravičius antrą kartą meru netapo. 2019 m. naujas LSDP meras Cesiulis su Makštutienės žentu Matažinsku naujai pklanuoja Lazminų turgaus aikštelę, 50 smulkių verslininkų ir jų šeimos stresuoja. Panašu, kad jau iš pirmų darbų matyti, kad 2023 m. LSDP meras Cesiulis nebus perrinktas naujai.

  Komentaras

  I SERIJĄ TREIGYS SUKOVOJO SU DAUGĖLA, MAKŠTUTIENE Ir JOS ŽENTU MATAŽINSKU dėl 500 000 LT NETEISĖTO REIKALAVIMO IŠ TREIGIO 2007 metais. ..... II SERIJA --- JERMEMIČIAUS NAUDAI AIKŠTELĘ IR VERSLĄ GRIAUTI ĖMĖSI JASTREMSKAS, RAMANAUSKIENĖ 2017 m sausio mėn. NEATSIKNISO NUO TREIGIO IKI DABAR. ATŠOKIT VIENĄ KARTĄ JASTREMSKAI, RAMANAUSKIENE NUO TREIGIO IR TREIGIO JAZMINŲ TURGAUS PAVILJONE 50 SUKURTŲ DARO VIETŲ . LSDP PRADĖJO GRIAUTI KENKTI TREIGIO VERSLUI 2007 m. KAI PAPRAŠĖ DAUGĖLA 500 000 Lt. NETEISĖTAI. ......... III SERIJA - LSDP CESIULIS VĖL KNISASI PRIE TREIGIO ir STRESĄ VARO 50 smulkiųjų verslininkų, 50 ALYTIŠKŲŠEIMŲ KENČIA DĖL LSDP CESIULIO DABAR. SAVIVALDYBĖ NUSIPIRKUSI SPAUDĄ, ALYTAUS ŽINIASKLAIDAI MOKA PINIGUS IR UŽ PINIGUS ŠMEIŽIA TREIGĮ, GLASS MARKER ir 50 SMULKIŲ VERSLININKŲ

  Komentaras

  Apie Cesiulio, Juonio 5 DOVANAS privačiam asmeniui JEREMICIUI galima pamatyti 2019 05 23 Tarybos posėdyje
  Žiūrėti nuo 3 val. 18 min
  https://www.youtube.com/watch?v=UA_ee-cA5W0
  Kai Treigys pradėjo kalbėti dėl ko keistom aplinkybėm privatus asmuo Jeremičius gali gauti iš
  savivaldybės tiek dovanų, MERAS CESIULIS NELEIDO KALBETI apie tai kalbėti, išjungė mikrofoną.

  Komentaras

  Savivaldybės NETEISĖTI VEKSMAI
  UŽ LEIDIMĄ STATYTI JAZMINŲ TURGŲ SAVIVALDYBĖ 2007 m. neteisėtai paprašė 500 000 LT. TREIGYS NETYLĖJO IR TEISMĄ LAIMĖJO – taip vadinamo 500 000 LT. REKET mokesčio NEREIKĖJO MOKĖTI.

  Komentaras

  Savivaldybės NETEISĖTI VEKSMAI
  UŽ LEIDIMĄ STATYTI JAZMINŲ TURGŲ SAVIVALDYBĖ 2007 m. neteisėtai paprašė 500 000 LT. TREIGYS NETYLĖJO IR TEISMĄ LAIMĖJO – taip vadinamo 500 000 LT. REKET mokesčio NEREIKĖJO MOKĖTI.

  Komentaras

  500 000 LT LEIDIMO KAINA
  2007 m. DABAR TEISTAS DAUGĖLA PRADĖJO ŠITĄ KREIVĄ BJAURIĄ JAZMINŲ TURGAUS VERSLO KENKIMO ISTORIJĄ. KAD JAZMINŲ TURGUS GAUTŲ LEIDIMĄ STATYBAI DAUGĖLA , MAKŠTUTIENĖ PARAŠĖ SUSIMOKĖTI 500 000 LT. ŠITĄ REKETĄ PANAIKINO TEISMAS.

  Komentaras

  500 000 LT ISTORIJA
  2007 m. DABAR TEISTAS DAUGĖLA PRADĖJO ŠITĄ KREIVĄ BJAURIĄ JAZMINŲ TURGAUS VERSLO TRUKDYMO ISTORIJĄ. KAD JAZMINŲ TURGUS GAUTŲ LEIDIMĄ STATYBAI DAUGĖLA MAKŠTUTIENĖ PARAŠĖ SUSIMOKĖTI 500 000 LT. ŠITĄ REKETĄ PANAIKINO TEISMAS.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.