Nr. 60 (13290)

2019-05-30

„Alytaus naujienų“ numeryje 60 (13290) skaitykite:

 • Tvar­ka dėl dar­že­lių lan­ky­mo va­sa­rą dar ga­li keis­tis
 • Į Dai­nų slė­nį švęs­ti Alytaus mies­to gim­ta­die­nio – ne­mo­ka­mu trans­por­tu!
 • Sa­vait­ga­lį tik ran­ko­mis val­do­mu au­to­mo­bi­liu kraš­tie­čiai rung­sis tarp­tau­ti­nė­se ra­lio var­žy­bo­se
 • Van­dens mo­to­cik­lų plau­kio­ji­mui Dau­gų eže­re ben­druo­me­nė iš­ta­rė „ne”
 • Se­niū­ni­jas puo­šia gė­lės, bus ir ro­jaus obuo­liu­kų
 • „Lie­tu­vos drau­di­mas”: ant­ra­die­nio aud­ros ir liū­ties pa­da­ri­nių nuos­to­liai sieks 200 tūks­tan­čių eu­rų
 • Bir­že­lio 15 die­ną – Pa­sau­lio aly­tiš­kių sam­bū­ris „Kur be­bū­čiau aš...”
 • Kur ty­lūs mil­žin­ka­piai...
 • Stip­riau­si Eu­ro­pos ga­liū­nai var­žy­sis Laz­di­juo­se 
 • „Am­berG­rid” už 4 mln. eu­rų mo­der­ni­za­vo du­jų skirs­ty­mo sto­tis, pla­nuo­se – nau­jų  
 • Policija prašo piliečių pagalbosob­jek­tų re­konst­ruk­ci­ja
 • Virš mū­sų – tik dan­gus 
 • Mei­lė iš­kreip­ta for­ma pa­vo­jin­ga, ar­ba Nu­bau­dė sa­ve pa­tį ir par­ti­ją 
 • Jei tė­vai no­ri, kad jų vai­kai skrai­dy­tų aukš­tai, jie pa­tys tu­ri elg­tis kaip ere­liai 
 • Al­gir­do Vrub­liaus­ko lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­das pa­ra­mą pa­skirs­tė še­šioms šei­moms 
 • Nuo ru­dens Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­ja – iš­skir­ti­nė, sa­vi­to ug­dy­mo pro­gra­mos mo­kyk­la 
 • Kaip stip­rin­ti šei­mą, kur vai­kams aug­ti ge­riau­sia? 
 • „Sva­jo­nė” kvie­čia įver­tin­ti ben­druo­me­niš­ku­mo ga­lią
Pra­ėju­sį sek­ma­die­nį vy­ku­sia­me ant­ra­ja­me ša­lies pre­zi­den­to rin­ki­mų tu­re triuš­ki­nan­čią per­ga­lę pa­sie­kė Gi­ta­nas Nau­sė­da, už ku­rį bal­sus ati­da­vė 65,86 proc....
Pra­ėju­sį sek­ma­die­nį kar­tu su ant­ruo­ju Lie­tu­vos pre­zi­den­to rin­ki­mų tu­ru vy­ko ir rin­ki­mai į Eu­ro­pos Par­la­men­tą. Rin­kė­jai vie­nuo­li­ka at­sto­vų į Eu­ro­par­la­men­tą tu­rė­jo...
Ant­ra­die­nio va­ka­rą Aly­tu­je pra­ūžė liū­tis, nuo ku­rios nu­ken­tė­jo Ža­lio­ji gat­vė ir šlai­tas po me­di­ne te­ra­sa virš jos. Smė­lis iš šlai­to nu­slin­ko že­myn, pa­den­gė gat­vę ša­lia...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.