Žalio­ji gat­vė vėl nu­ken­tė­jo nuo liū­ties

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (1)
2019 Gegužė 30
Zalioji g.
Su­tvar­ky­ti pa­va­sa­ri­nės liū­ties pa­da­ri­nius teks sa­vi­val­dy­bės lė­šo­mis. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Ant­ra­die­nio va­ka­rą Aly­tu­je pra­ūžė liū­tis, nuo ku­rios nu­ken­tė­jo Ža­lio­ji gat­vė ir šlai­tas po me­di­ne te­ra­sa virš jos. Smė­lis iš šlai­to nu­slin­ko že­myn, pa­den­gė gat­vę ša­lia tu­ne­lio.

Kaip „Aly­taus nau­jie­noms“ va­kar sa­kė įvy­kio vie­to­je ap­si­lan­kęs Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Sta­ty­bos sky­riaus vedėjo pavaduotojas Si­gi­tas Stumb­ras, pro­ble­ma  pa­na­ši į tai, kas po liū­ties jau bu­vo nu­ti­kę 2016 me­tais.

Stip­rios liū­ties me­tu ant­ra­die­nio va­ka­rą lie­taus su­rin­ki­mo sis­te­ma Li­go­ni­nės gat­vė­je nesu­si­tvar­kė su van­dens kie­kiu. Už­si­kim­šo gro­te­lės ar­ba pa­si­ro­dė per ma­žas vamz­džių sker­smuo, to­dėl van­duo pa­ki­lo, per­si­ver­tė per ša­li­gat­vio bor­tą ir nu­te­kė­jo šlai­tu ša­lia laip­tų, per ak­me­nų la­ta­ką že­myn. Jo tėk­mė iš­plo­vė da­lį šlai­to grun­to.

Pa­sak S.Stumb­ro, ne­ga­li­ma teig­ti, kad pro­ble­ma ki­lo dėl per ma­žo sker­smens vamz­džių, nes nuo 2016 me­tų iki šiol liū­čių bū­ta ne­ma­žai, bet pro­ble­mų ne­ki­lo. Ga­li­mas da­ly­kas, kad stip­rus lie­tus ant­ra­die­nio va­ka­rą nu­plo­vė daug žo­lės šiukš­lių, ku­rios ir už­kim­šo lie­taus su­rin­ki­mo sis­te­mos gro­te­les.

Nors at­si­vė­ru­si ert­mė po virš Ža­lio­sios gat­vės įreng­tu me­di­niu pės­čių­jų ta­ku va­kar at­ro­dė ga­na grės­min­gai (žr. nuotr.), spe­cia­lis­tai įver­ti­no, kad kon­struk­ci­jų sta­bi­lu­mui grės­mės ne­ki­lo. Te­ra­sa yra įreng­ta ant gręž­ti­nių po­lių pa­ma­tų.

Su­tvar­ky­ti pa­va­sa­ri­nės liū­ties pa­da­ri­nius teks sa­vi­val­dy­bės lė­šo­mis, nes nė­ra pre­teks­to pa­teik­ti pre­ten­zi­jų dėl ga­ran­ti­nių ter­mi­nų ran­go­vui – nuo­šliau­žos at­si­ra­do dėl lie­taus su­rin­ki­mo sis­te­mos Li­go­ni­nės gat­vė­je eks­plo­a­ta­ci­jos ar­ba smar­kios liū­ties. 

  Komentaras

  Žalioji gatvė tapo chrestomatiniu pavyzdžiu, kai dirbama atbulomis rankomis, vis žiūrint į savo kišenę... O ir savivaldybės "spicilistai", kurie pasirašinėjo popierius aklai, turėtų būti įvertinti...

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.