Triuškinanti Gitano Nausėdos pergalė ir Dzūkijoje

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (1)
2019 Gegužė 28
Gitanas Nausėda
Rinkimų pergalės džiaugsmas – išrinktasis Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda su žmona Diana. ELTA nuotr.
Pra­ėju­sį sek­ma­die­nį vy­ku­sia­me ant­ra­ja­me ša­lies pre­zi­den­to rin­ki­mų tu­re triuš­ki­nan­čią per­ga­lę pa­sie­kė Gi­ta­nas Nau­sė­da, už ku­rį bal­sus ati­da­vė 65,86 proc. da­ly­va­vu­sių­jų rin­ki­muo­se. Šiuos rin­ki­mus pra­lai­mė­ju­si In­gri­da Ši­mo­ny­tė pel­nė 32,86 proc. rin­ki­mų da­ly­vių pa­si­ti­kė­ji­mą. Di­de­lis ato­trū­kis tarp iš­rink­to pre­zi­den­to ir pra­lai­mė­to­jos ir Aly­taus ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bė­se. Prieš dvi sa­vai­tes vy­ku­siuo­se Lie­tu­vos pre­zi­den­to rin­ki­muo­se run­gė­si de­vy­ni kan­di­da­tai. Tuo­met ma­ža bal­sų persvara ša­ly­je pir­ma­vo I.Ši­mo­ny­tė, o Aly­taus ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bė­se – G.Nau­sė­da.

Ak­ty­viau­si bu­vo drus­ki­nin­kie­čiai

Prieš dvi sa­vai­tes vy­ku­siuo­se ša­lies pre­zi­den­to rin­ki­muo­se iš be­veik 2 mln. 500 tūkst. šią tei­sę tu­rin­čių as­me­nų da­ly­va­vo 57,37 proc. Pra­ėju­sį sek­ma­die­nį, ge­gu­žės 26-ąją, per ant­rą­jį Lie­tu­vos pre­zi­den­to rin­ki­mų tu­rą, rin­kė­jų ak­ty­vu­mas bu­vo ma­žes­nis, – juo­se da­ly­va­vo 53,44 proc. rin­kė­jų.

Kaip ir pir­ma­ja­me ša­lies va­do­vo rin­ki­mų tu­re iš pen­kių Aly­taus ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bių ak­ty­viau­si bu­vo drus­ki­nin­kie­čiai. Iš dau­giau kaip 18 tūkst. rin­ki­mų tei­sę tu­rin­čių Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jų už­va­kar pre­zi­den­to rin­ki­muo­se da­ly­va­vo 55,80 proc. O prieš dvi sa­vai­tes – 59,36 proc.

Per pir­mą­jį pre­zi­den­to rin­ki­mų tu­rą tarp Aly­taus ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bių pa­gal rin­kė­jų ak­ty­vu­mą antra bu­vo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė, – iš dau­giau kaip 46 tūkst. rin­kė­jų rin­ki­muo­se da­ly­va­vo 56,05 proc. Da­bar Dzū­ki­jos sos­ti­nė pa­gal šį rin­ki­mų ro­dik­lį tarp ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bių li­ko pas­ku­ti­nė­je vie­to­je, – pra­ėju­sį sek­ma­die­nį prie bal­sa­dė­žių at­vy­ko 51,51 proc. aly­tiš­kių.

Ge­gu­žės 26-ąją ren­kant ša­lies va­do­vą pa­gal ak­ty­vu­mą ant­ro­je vie­to­je ap­skri­ty­je yra Va­rė­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė. Čia iš dau­giau nei 20 tūkst. rin­kė­jų bal­sa­vi­me da­ly­va­vo 53,27 proc. O pir­ma­ja­me pre­zi­den­to rin­ki­mų tu­re pa­gal rin­kė­jų aktyvumą Va­rė­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė bu­vo tre­čio­je vie­to­je, – ta­da bal­sa­vi­me da­ly­va­vo 56,04 proc. rin­kė­jų.

Pir­ma­ja­me tu­re ket­vir­tą vie­tą ap­skri­ty­je pa­gal rin­kė­jų ak­ty­vu­mą už­ėmė Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė. Iš dau­giau nei 17 tūkst. rin­kė­jų tuo­met bal­sa­vo 55,96 proc. Da­bar su rinkėjų aktyvumu 51,76 proc. tarp apskrities savivaldybių lazdijiškiai pakilo į trečią vietą.

Prieš dvi sa­vai­tes vy­ku­siuo­se ša­lies va­do­vo rin­ki­muo­se pa­sy­viau­si bu­vo Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai. Ta­da šio­je sa­vi­val­dy­bė­je, tu­rin­čio­je per 24 tūkst. rin­kė­jų, bal­sa­vi­me da­ly­va­vo 55,23 proc.

Pra­ėju­sį sekmadienį rin­ki­mų da­ly­vių skai­čius su­ma­žė­jo iki 51,70 proc., ir pa­gal rin­kė­jų ak­ty­vu­mą Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė užėmė ketvirtą vietą tarp apskities savi­valdybių. Taip ap­len­kė kai­my­ni­nę Aly­taus miesto sa­vi­val­dy­bę.

Di­džiau­sias ato­trū­kis – Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je

Pra­ėju­sį sek­ma­die­nį vy­ku­siuo­se Lie­tu­vos pre­zi­den­to rin­ki­muo­se var­žė­si du di­džiau­sią rin­kė­jų pa­si­ti­kė­ji­mą pel­nę kan­di­da­tai iš de­vy­nių – G.Nau­sė­da ir I.Ši­mo­ny­tė. Pas­ta­ro­ji prieš dvi sa­vai­tes pel­nė 31,31 proc. rin­ki­muo­se da­ly­va­vu­sių­jų pa­si­ti­kė­ji­mą, G.Nau­sė­da – 30,94 proc.

Vi­so­se pen­kio­se Aly­taus ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bė­se nors ir ne­žy­miai, ta­čiau pir­ma­vo G.Nau­sė­da.

Už­va­kar vy­kę ša­lies va­do­vo rin­ki­mai bu­vo per­ga­lin­gi G.Nau­sė­dai. Už jį bal­sus ati­da­vė 65,86 proc. rin­ki­mų da­ly­vių, ir jis yra lai­ko­mas iš­rink­tu Lie­tu­vos pre­zi­den­tu.

I.Ši­mo­ny­tei bal­sus ati­da­vė 32,86 proc. da­ly­va­vu­sių­jų rin­ki­muo­se.

Ver­ti­nant rin­ki­mų re­zul­ta­tus pen­kio­se Aly­taus ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bė­se di­džiau­sias ato­trū­kis tarp G.Nau­sė­dos ir I.Ši­mo­ny­tės yra Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je. Čia už iš­rink­tą pre­zi­den­tą bal­sa­vo 71,11 proc. rin­ki­mų da­ly­vių, už I.Ši­mo­ny­tę – 27,53 proc.

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je G.Nau­sė­dai bal­sus ati­da­vė 68,35 proc. da­ly­va­vu­sių­jų rin­ki­muo­se, I.Ši­mo­ny­tei – 30,44 proc.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je G.Nau­sė­da 66,06 proc. rin­ki­mų da­ly­vių bal­sais nu­run­gė I.Ši­mo­ny­tę, už ku­rią bal­sa­vo 32,50 proc. da­ly­va­vu­sių­jų pre­zi­den­to rin­ki­muo­se.

Va­rė­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je iš­rink­tas ša­lies va­do­vas pel­nė 67,18 proc. rin­ki­muo­se da­ly­va­vu­sių­jų pa­si­ti­kė­ji­mą, I.Ši­mo­ny­tė – 31,59 proc.

Drus­ki­nin­kuo­se 67,01 proc. rin­ki­mų da­ly­vių bal­sus ati­da­vė už G.Nau­sė­dą, 31,69 proc. – už I.Ši­mo­ny­tę.

Vi­si skel­bia­mi pre­zi­den­to rin­ki­mų re­zul­ta­tai yra pre­li­mi­na­rūs. Va­do­vau­jan­tis Pre­zi­den­to rin­ki­mų įsta­ty­mu, Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja juos tu­ri pa­tvir­tin­ti per sep­ty­nias die­nas.

Prezidentas renkamas penkerių metų kadencijai. 

 

Rinkimų pergalės džiaugsmas – išrinktasis Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda su žmona Diana.                         ELTA nuotr.

 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.