Sei­mo na­riams aly­tiš­kiams Eu­ro­par­la­men­to rin­ki­mai bu­vo ne­sėk­min­gi

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (2)
2019 Gegužė 28
rin­ki­mai į Eu­ro­par­la­men­tą
Pra­ėju­sį sek­ma­die­nį ša­ly­je rin­ki­mai į Eu­ro­par­la­men­tą vy­ko ket­vir­tą kar­tą. Šiems rin­ki­mams bu­vo pa­teik­ta še­šio­li­ka par­ti­jų, vi­suo­me­ni­nių rin­ki­mų ko­mi­te­tų, ko­a­li­ci­jų są­ra­šų, o juo­se – 301 kan­di­da­tas.                               Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Pra­ėju­sį sek­ma­die­nį kar­tu su ant­ruo­ju Lie­tu­vos pre­zi­den­to rin­ki­mų tu­ru vy­ko ir rin­ki­mai į Eu­ro­pos Par­la­men­tą. Rin­kė­jai vie­nuo­li­ka at­sto­vų į Eu­ro­par­la­men­tą tu­rė­jo ga­li­my­bę rink­tis iš 301 kan­di­da­to, ku­rie ba­lo­ti­ra­vo­si še­šio­li­ko­je par­ti­jų, vi­suo­me­ni­nių rin­ki­mų ko­mi­te­tų ir ko­a­li­ci­jų są­ra­šų. Dau­giau­sia man­da­tų į šią eu­ro­pi­nę val­džios ins­ti­tu­ci­ją iš­ko­vo­jo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vai. Eu­ro­par­la­men­te man­da­tų sie­kė ir du Sei­mo na­riai aly­tiš­kiai, ta­čiau jiems šie rin­ki­mai bu­vo ne­sėk­min­gi.

Eu­ro­par­la­men­to rin­ki­mai – ket­vir­tą kar­tą

Lie­tu­vo­je rin­ki­mai į Eu­ro­pos Par­la­men­tą vyks­ta nuo 2004-ųjų, kai ša­lis įsto­jo į Eu­ro­pos Są­jun­gą. Man­da­tų skai­čius Eu­ro­par­la­men­te kiek­vie­nai Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bei na­rei pri­klau­so nuo to, kiek ši są­jun­ga vie­ni­ja vals­ty­bių.

Pir­muo­siuo­se Lie­tu­vo­je vy­ku­siuo­se Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­muo­se į jį bu­vo išrinkta try­li­ka at­sto­vų. Vė­liau, Eu­ro­pos Są­jun­go­je pa­dau­gė­jus vals­ty­bių na­rių, Lie­tu­vai te­ko vie­nuo­li­ka vie­tų Eu­ro­par­la­men­te. Tiek at­sto­vų į šią eu­ro­pi­nę val­džios ins­ti­tu­ci­ją pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­jai Lie­tu­va de­le­guo­ja nuo 2009-ųjų.

Pra­ėju­sį sek­ma­die­nį ša­ly­je rin­ki­mai į Eu­ro­par­la­men­tą vy­ko ket­vir­tą kar­tą. Šiems rin­ki­mams bu­vo pa­teik­ta še­šio­li­ka par­ti­jų, vi­suo­me­ni­nių rin­ki­mų ko­mi­te­tų, ko­a­li­ci­jų są­ra­šų, o juo­se – 301 kan­di­da­tas.

Iš be­veik 2 mln. 500 tūkst. rin­kė­jų Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­muo­se da­ly­va­vo 53,08 proc. Dau­giau­sia – tris man­da­tus – iš­ko­vo­jo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vai. Jie su­teik­ti An­driui Ku­bi­liui, Liu­dui Ma­žy­liui ir Ra­sai Juk­ne­vi­čie­nei. Pir­ma­sis Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų kan­di­da­tų są­ra­še prieš rin­ki­mus bu­vo ant­ras, o po rin­kė­jų rei­tin­ga­vi­mo ta­po pir­mas, į an­trą vie­tą nu­leis­da­mas L.Ma­žy­lį. R.Juk­ne­vi­čie­nė rin­kė­jų va­lia iš ket­vir­tos vie­tos są­ra­še prieš rin­ki­mus pa­ky­lė­ta į tre­čią vie­tą.

Dvi vie­tas iš­ko­vo­jo So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos at­sto­vai Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiū­tė ir Juo­zas Ole­kas. V.Blin­ke­vi­čiū­tė rin­ki­mų me­tu iš­lai­kė jai su­teik­tą pir­mą vie­tą so­cial­de­mok­ra­tų kan­di­da­tų są­ra­še, o J.Ole­kas rin­kė­jų rei­tin­go bal­sais bu­vo pa­kel­tas į an­trą vie­tą.

Rin­kė­jai du man­da­tus Eu­ro­par­la­men­te su­tei­kė Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vams. Jie ati­te­ko Bro­niui Ro­pei ir Rai­mon­dui Ša­rū­nui Mar­čiu­lio­niui. Jie abu ir bu­vo pir­mie­ji šios są­jun­gos kan­di­da­tų są­ra­še.

Po vie­ną man­da­tą Eu­ro­pos Par­la­men­te tu­rės Dar­bo par­ti­ja, Li­be­ra­lų są­jū­dis, vi­suo­me­ni­nis rin­ki­mų ko­mi­te­tas „Auš­ros Mal­dei­kie­nės trau­ki­nys“ ir „Val­de­ma­ro To­ma­šev­skio blo­kas“ – Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos ir Ru­sų al­jan­so ko­a­li­ci­ja.

Man­da­tus val­dys šių po­li­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų kan­di­da­tų są­ra­šų ly­de­riai: Vik­tor Us­pas­kich, Pet­ras Aušt­re­vi­čius, Auš­ra Mal­dei­kie­nė ir Val­de­mar To­ma­šev­ski.

Tre­či­ą­kart į Eu­ro­pos Par­la­men­tą iš­rink­ta V.Blin­ke­vi­čiū­tė, V.To­ma­šev­ski ir V.Us­pas­kich, ant­rą­kart – P.Aušt­re­vi­čius ir B.Ro­pė.

Aly­taus ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bės lai­mė­to­jus rei­tin­ga­vo taip pat

Pen­kio­se Aly­taus ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bė­se – Aly­taus mies­to, Aly­taus, Laz­di­jų, Va­rė­nos ra­jo­nų ir Drus­ki­nin­kų – rin­kė­jų ak­ty­vu­mas ren­kant Eu­ro­par­la­men­tą sie­kė dau­giau nei 50 proc.

Jų rin­kė­jai ne­pa­tei­kė staig­me­nų rei­tin­guo­da­mi kan­di­da­tų są­ra­šus. Vi­so­se pen­kio­se ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bė­se kan­di­da­tų są­ra­šai iš­rei­tin­guo­ti kaip vi­sos Lie­tu­vos mas­tu.

Eu­ro­par­la­men­to rin­ki­mai bu­vo ne­sėk­min­gi juo­se da­ly­va­vu­siems dviem Sei­mo na­riams aly­tiš­kiams. Ju­lius Sa­ba­taus­kas pa­tek­ti į Eu­ro­pos Par­la­men­tą sie­kė So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos kan­di­da­tų są­ra­še, ja­me jis bu­vo ket­vir­tas. To­kio­je pat vie­to­je li­ko ir po rin­ki­mų.

Ro­ber­tas Šar­knic­kas į Eu­ro­par­la­men­tą kan­di­da­ta­vo Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos kan­di­da­tų są­ra­še. Čia jis bu­vo įra­šy­tas dvy­lik­tu, po rin­kė­jų rei­tin­ga­vi­mo pa­kel­tas į vie­nuo­lik­tą vie­tą. Ver­ta pa­ste­bė­ti, kad ir bal­suo­da­mi aly­tiš­kiai šiems Sei­mo na­riams nu­sta­tė to­kias pat vie­tas kaip ir vi­si ša­ly­je da­ly­va­vu­sie­ji Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­muo­se.

Vi­si skel­bia­mi re­zul­ta­tai yra pre­li­mi­na­rūs. Pa­gal Rin­ki­mų į Eu­ro­pos Par­la­men­tą įsta­ty­mą Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja juos tu­ri pa­tvir­tin­ti per sep­ty­nias die­nas.

  Komentaras

  Politikų kompetencija yra pirmiems pastebėt Alytaus problemas ir jas spręst naudingai daugumos alytiškių labui. Ir oficiali Alytaus valdžia tai tarybos nariai su meru -tarybos nariu, ir seimo nariai nuo Alytaus. Tad lyginant sėkmingai besivystančių savivaldybių pavyzdžiu, kur mažina paskolas ir gyventojų daugėja, Alytuj gyventojų tęsiasi. Vienok tegu nepyksta, bet ir seimo nariai per silpni kompetencijose ir viešo intereso gynime. Nors patirtis turi, bet kaip iki rimtų politikų dar daug trūksta. Beje, pagal paskutinę informaciją krepšininkas Š.Marčiulionis regis atsisakė laimėto mandato į EP. garbingai įvertino savo kompetenciją šioje srityje ir atsisakė. Priešingai nei susireikšminę kaip kurie po politika nežiūrint kokie rinkimai - regis iki gyvenimo pabaigos ir kandidatuos. Matyt toks jau gyvenimo būdas ir gana patogus.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.