Nr. 58 (13728)

2022-05-24

„Alytaus naujienų“ numeryje 58 (13728) skaitykite:

 • Gar­baus am­žiaus su­lau­kęs par­ti­za­nas Jo­nas Ka­džio­nis-Bė­da: „Ti­kiu la­bai švie­sia Lie­tu­vos at­ei­ti­mi”
 • Par­ti­za­nų au­ka mus įpa­rei­go­ja
 • Žinio­mis apie Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę iš­si­sky­rė Aly­taus ra­jo­ne be­si­mo­kan­tis gim­na­zis­tas
 • Pir­mą kar­tą Aly­tu­je! Pra­si­de­da Aly­taus di­zai­no sa­vai­tė „Įžval­gos KAR­TU”: ko ne­pra­leis­ti?
 • Aly­tu­je veiks ne­mo­ka­mas in­te­rak­ty­vus pa­bė­gi­mo kam­ba­rys „Mi­si­ja: Ža­lia­sis kur­sas”
 • Su­si­ti­ki­mas su kny­gos „Gy­ve­ni­mas be še­šė­lio” au­to­re Ra­sa An­dri­kie­ne
 • Aly­tu­je po­ezi­jos pa­va­sa­ris pra­žy­do obe­li­mis
 • „Dzū­ki­jos tau­rė – 2022” – tre­ne­riui Žyd­rū­nui Les­kaus­kui at­min­ti
 • Aly­taus sa­vi­val­dy­bė kon­kur­są dėl bu­vu­sių ra­di­jo „FM99” pa­tal­pų skelbs iš nau­jo
 • Tę­sia ben­dra­dar­bia­vi­mą su „Sven­heim Aly­taus pus­ma­ra­to­nis”
 • Krep­ši­nis bu­vo iš Aly­taus kraš­to ki­lu­sios Ge­no­vai­tės Svi­ders­kai­tės gy­ve­ni­mas ir tra­giš­ka lem­tis
 • Į Šv. Jo­kū­bo ke­lią iš­ly­dė­tas rekor­di­nis skai­čius žy­gei­vių
 • Se­niū­nams pri­sta­ty­ta in­for­ma­ci­ja dėl ne­dar­bo ma­ži­ni­mo
 • Sa­vi­val­dy­bė ski­ria pa­ra­mą ūki­nin­kams ir kai­mo ben­druo­me­nėms
 • Char­les Ruf­fner: „Miš­kų at­kū­ri­mui ga­lė­tu­mė­te pa­nau­do­ti kon­tro­liuo­ja­mą de­gi­ni­mą”
 • Ko­kiais at­ve­jais ga­li­te ge­nė­ti ir ša­lin­ti žel­di­nius?
Jau ant­rus me­tus iš ei­lės gro­žio sa­lo­no „Li­di­ja“ ko­lek­ty­vas ge­gu­žės mė­ne­sį pa­va­sa­riš­kai pra­džiu­gina ma­mas – do­va­no­ja gro­žio po­ky­čius Ma­mos die­nai skir­to kon­kur­so...
Va­sa­rio vi­du­ry­je Aly­tu­je, Sta­ty­bi­nin­kų ir Nau­jo­sios gat­vių san­kry­žo­je, įvy­ko skau­di ava­ri­ja, ku­rios me­tu dėl ga­li­mai di­de­lio grei­čio „BMV“ au­to­mo­bi­lio va­ruo­to­jas...
Me­tų pra­džio­je der­lus me­džio dro­žė­jas, skulp­to­rius, du­syk tau­to­dai­li­nin­kų kon­kur­so „Auk­so vai­ni­kas“ lau­re­a­tas Sau­lius Lam­pic­kas įžen­gė į sep­tin­tą de­šim­tį. Kaip pats...
Aly­taus mies­te ir ra­jo­ne iki ge­gu­žės 1 d. pa­žen­klin­ti ir už­re­gist­ruo­ti 7157 gy­vū­nai au­gin­ti­niai. Ne­spė­ju­sie­ji iki šio Gy­vū­nų ge­ro­vės ir ap­sau­gos įsta­ty­mu nu­ma­ty­to...
Lei­dyk­la „Obuo­lys“ pri­sta­to nau­jie­ną – mil­ži­niš­ką be­veik 1000 pus­la­pių ir be­veik 5 ki­log­ra­mų svo­rio me­ga kny­gą, ku­rią ruo­šė dau­giau nei dve­jus me­tus, pa­si­tel­kiant...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.