Gro­žio sa­lo­nas „Li­di­ja” do­va­no­jo ma­moms išvaizdos po­ky­čius (7)

Saulė Pinkevičienė
Grozio salonas „Lidija“
Konkurso dalyvę gražina Vytautė Kazlauskienė, Lidija Daukševičienė, Agnė Apavičienė.
Jau ant­rus me­tus iš ei­lės gro­žio sa­lo­no „Li­di­ja“ ko­lek­ty­vas ge­gu­žės mė­ne­sį pa­va­sa­riš­kai pra­džiu­gina ma­mas – do­va­no­ja gro­žio po­ky­čius Ma­mos die­nai skir­to kon­kur­so lai­mė­to­joms.

Gro­žio sa­lo­no „Li­di­ja“ sa­vi­nin­kė kir­pė­ja Li­di­ja Dauk­še­vi­čie­nė pa­sa­ko­ja, kad su­ma­ny­mas pra­džiu­gin­ti ma­mas Ma­mos die­nos pro­ga ki­lo per­nai ir la­bai pa­si­tei­si­no: „Tai­gi nu­spren­dė­me, kad ši ini­cia­ty­va tu­ri tap­ti mū­sų sa­lo­no tra­di­ci­ja. No­ri­me, kad ma­mos pa­si­jaus­tų lai­min­gos, svar­bios ir  iš­skir­ti­nai gra­žios, pa­te­ku­sios į pro­fe­sio­na­lų ran­kas.“ 

Kon­kur­są feis­bu­ke pa­skel­bęs gro­žio sa­lo­nas „Li­di­ja“ įsi­ti­ki­no, kad jų ini­cia­ty­va pras­min­ga ir rei­ka­lin­ga. Su­lauk­ta di­de­lio su­si­do­mė­ji­mo ir da­ly­vių ak­ty­vu­mo, kon­kur­se da­ly­va­vo ne tik ma­mos, gy­ve­nan­čios Aly­taus mies­te, bet ir už jo ri­bų, jų duk­ros, ku­rios no­rė­jo pra­džiu­gin­ti sa­vo ma­mas ir  joms pa­do­va­no­ti lai­ką sau. Lai­ky­da­ma­sis tra­di­ci­jos, gro­žio sa­lo­nas iš­rin­ko dvi nu­ga­lė­to­jas. 

„Šie­met Ma­mos die­nos do­va­na kon­kur­so nu­ga­lė­to­joms bu­vo kar­di­na­lūs plau­kų po­ky­čiai, da­žy­mas ir kir­pi­mas, taip pat – ma­kia­žas ir fo­to­se­si­ja. Prie mū­sų kon­kur­so su ma­lo­nu­mu pri­si­jun­gė pro­gi­nių rū­bų sa­lo­nas „Sin­ti­ja“, ku­ris pa­puo­šė ma­mas iš­skir­ti­nio gro­žio suk­ne­lė­mis. Kon­kur­san­tės, lai­mė­ju­sios šį kon­kur­są, tie­siog ne­ga­lė­jo pa­ti­kė­ti, kad tai įvy­ko ir be ga­lo nuo­šir­džiai džiau­gė­si“, – pa­sa­ko­ja L.Dauk­še­vi­čie­nė.

Vie­na iš kon­kur­so lai­mė­to­jų Ire­na – ne tik dvie­jų vai­kų ma­ma, bet ir mo­čiu­tė. Ire­na bu­vo iš­vy­ku­si gy­ven­ti ir dirb­ti į už­sie­nį, bet mei­lė gim­ti­nei su­grąži­no ją į gim­tus na­mus. Ant­ro­ji kon­kur­so lai­mė­to­ja – Vil­ma, šis kon­kur­sas jai ta­po sie­los at­gai­va po sun­kių su­krė­ti­mų ir ne­tek­ties šei­mo­je. Ji jau­tė­si be ga­lo lai­min­ga, kad ga­lė­jo ati­trūk­ti nuo kas­die­ny­bes ir slo­gių min­čių.

Ak­ci­jo­je da­ly­va­vo gau­sus gro­žio sa­lo­no „Li­di­ja“ ko­lek­ty­vas: kir­pė­jos Ag­nė Apa­vi­čie­nė, Vy­tau­tė Kaz­laus­kie­nė, Li­di­ja Dauk­še­vi­čie­nė, Ri­ta Na­vic­kie­nė; vi­za­žis­tės Jur­gi­ta Ra­čy­lie­nė ir  Si­gi­ta Pau­liu­kai­tie­nė. Taip pat fo­to­gra­fės Ine­ta Ma­cen­kie­nė (Fo­to by Ine­ta), Kris­ti­na Ake­lai­tie­nė (Crys­tal Li­fe Ima­ges) ir Li­na Ba­ra­naus­kie­nė (sa­lo­nas „Sin­ti­ja“).

Pa­sak kon­kur­so ren­gė­jų, to­kios ini­cia­ty­vos yra la­bai svar­bios, nes nie­ko nė­ra ma­lo­niau, nei ma­ty­ti  ma­mų švy­tin­čias akis, lai­min­gas jų šyp­se­nas ir be ga­lo gra­žias mo­te­ris, prie ku­rių gro­žio pri­si­lie­tė vi­sa di­de­lė gro­žio spe­cial­istų ir fo­to­gra­fų ko­man­da.

„Ge­ra da­ry­ti ge­rus dar­bus. To­kie dar­bai ne tik da­ly­vėms su­tei­kia lai­mės, bet ir mes pa­čios, da­ry­da­mos ge­rus dar­bus,  esa­me la­bai lai­min­gos“, – sa­ko L.Dauk­še­vi­čie­nė.

 

 

    Komentaras

    Mes siūlome visų rūšių paskolas su maža 3% palūkanų norma. Ar bandėte gauti paskolas iš bankų nesėkmingai? Skubiai reikia pinigų norint atsikratyti skolų? Reikia pinigų savo verslo plėtrai ar steigimui? Galite skolintis bet kokiam terminui nuo 1 iki 25 metų ir bet kokiai sumai nuo 2 000 iki 50 000 000,00 GBP bet kokiam tikslui. Galite kreiptis per whatsapp: +14092051142 arba el. paštu: larryfox2017@hotmail.com

Kiti straipsniai