Ko­dėl svar­bu pa­žen­klin­ti ir už­re­gist­ruo­ti gy­vū­ną au­gin­ti­nį? (1)

pexels.com nuotr.
pexels.com nuotr.
Aly­taus mies­te ir ra­jo­ne iki ge­gu­žės 1 d. pa­žen­klin­ti ir už­re­gist­ruo­ti 7157 gy­vū­nai au­gin­ti­niai. Ne­spė­ju­sie­ji iki šio Gy­vū­nų ge­ro­vės ir ap­sau­gos įsta­ty­mu nu­ma­ty­to ter­mi­no mik­ro­sche­ma pa­žen­klin­ti pa­siut­li­gei im­lių gy­vū­nų au­gin­ti­nių – šu­nų, ka­čių ir šeš­kų – nors ir vė­liau, tai pri­va­lo at­lik­ti. Pri­me­na­me, ko­dėl tai pa­da­ry­ti ne tik rei­ka­lin­ga, bet ir nau­din­ga.

At­sa­kin­go šei­mi­nin­ko pa­rei­ga

Iki ge­gu­žės 1 d. iš vi­so Lie­tu­vo­je pa­žen­klin­ti 287 762 gy­vū­nai: dau­giau nei 94 tūkst. ka­čių, be­veik 200 tūkst. šu­nų ir dau­giau nei 400 šeš­kų. Re­gist­ruo­ta ir per 300 iš Uk­rai­nos įvež­tų gy­vū­nų.

Skai­čiuo­jant pro­cen­tais, dau­giau­sia gy­vū­nų au­gin­ti­nių pa­žen­kli­no ir už­re­gist­ra­vo Ute­nos ra­jo­no (42,64 proc.), Kal­va­ri­jos (37,84 proc.), Kel­mės ra­jo­no (36,67 proc.) ir Kau­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bių (36,64 proc.) gy­ven­to­jai.

„Žen­kli­ni­mas ir re­gist­ra­vi­mas Lie­tu­vo­je įsi­bė­gė­jo. Ti­ki­me gy­ven­to­jų są­mo­nin­gu­mu. Nors tam nu­ma­ty­tas lai­kas jau pra­ėjo, kvie­čia­me pas­ku­bė­ti at­lik­ti at­sa­kin­go šei­mi­nin­ko pa­rei­gą. Žen­kli­ni­mas ir re­gist­ra­vi­mas – tai pir­miau­sia at­sa­ko­my­bė ir rū­pes­tis sa­vo au­gin­ti­niu”, –  sa­ko že­mės ūkio mi­nist­ras  Kęs­tu­tis Na­vic­kas.

 

Tiks­las – ne baus­ti, o ap­sau­go­ti gy­vū­ną

Re­mian­tis Že­mės ūkio in­for­ma­ci­jos ir kai­mo ver­slo cen­tro duo­me­ni­mis ir ki­ta au­gin­ti­nių sta­tis­ti­ka, Lie­tu­vo­je iš vi­so ga­lė­tų bū­ti apie 550 tūkst. šu­nų ir apie 600 tūkst. ka­čių.

Žen­klin­ti ir re­gist­ruo­ti sa­vo au­gin­ti­nius gy­ven­to­jai vi­sus me­tus bu­vo ra­gi­na­mi įvai­riau­sio­mis prie­mo­nė­mis, ta­čiau daž­nas jų su­sku­bo tai pa­da­ry­ti tik pas­ku­ti­nė­mis ba­lan­džio die­no­mis.

Nors įsta­ty­me už šios prie­vo­lės ne­vyk­dy­mą yra nu­ma­ty­tos bau­dos, tiks­lo or­ga­ni­zuo­ti bau­džia­mų­jų ak­ci­jų nė­ra. Svar­bu, kad gy­vū­nų sa­vi­nin­kai au­gin­ti­nių žen­kli­ni­mu pa­si­rū­pin­tų aiš­kiai su­pras­da­mi, kad tai ne tik bū­ti­na, bet ir svar­bu ap­sau­gant gy­vū­ną ir ap­lin­ki­nius.

 

Ko­dėl rei­kia žen­klin­ti ir re­gist­ruo­ti?

Au­gin­ti­niai mik­ro­sche­mo­mis žen­kli­na­mi ir re­gist­ruo­ja­mi be­veik vi­so­je Eu­ro­pos Są­jun­go­je dėl dau­ge­lio prie­žas­čių:

l Vie­na svar­biau­sių – gy­vū­no at­se­ka­mu­mas, ku­ris svar­bus dėl už­krečia­mų­jų li­gų ste­bė­se­nos, kon­tro­lės ir lik­vi­da­vi­mo. Vie­na iš gy­vū­nams ir žmo­nėms pa­vo­jin­giau­sių už­krečia­mų­jų li­gų – pa­siut­li­gė, tad šios li­gos ste­bė­se­nai ski­ria­mas ypa­tin­gas dė­me­sys. Ka­dan­gi li­ga pa­vo­jin­ga gy­vū­nams ir nuo jų ga­li už­si­krės­ti žmo­nės, yra prie­vo­lė, kad gy­vū­nas bū­tų nuo­lat vak­ci­nuo­ja­mas nuo šios li­gos, o gy­vū­no vak­ci­na­vi­mo duo­me­nys re­gist­ruo­ti Gy­vū­nų au­gin­ti­nių re­gist­re (GAR). To­kiu bū­du su­da­ry­ta ga­li­my­bė GAR nu­sta­ty­ti au­gin­ti­nių lai­ky­mo vie­tą, iden­ti­fi­kuo­ti jų sa­vi­nin­kus ir, esant bū­ti­ny­bei, im­tis prie­mo­nių, lei­džiančių už­kirs­ti ke­lią už­krečia­mų­jų li­gų pli­ti­mui.

l Gy­vū­nui pa­si­kly­dus jį sku­biai su­grą­žin­ti sa­vi­nin­kui. Pa­si­kly­du­sį gy­vū­ną su­ga­vęs žmo­gus ga­li kreip­tis į pri­vačius ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jus, taip pat Vals­ty­bi­nę mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bą, gy­vū­nų glo­bė­jus, gy­vū­nų au­gin­ti­nių žen­kli­ni­mo pa­slau­gas tei­kiančius as­me­nis, sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­jas dėl su­gau­to gy­vū­no mik­ro­sche­mos nu­skai­ty­mo ir, jei­gu gy­vū­nas re­gist­ruo­tas, pa­gal GAR duo­me­nis ga­li­ma ope­ra­ty­viai su­ži­no­ti gy­vū­no sa­vi­nin­ką ir jo kon­tak­tus. Be to, jei­gu ir už­sie­ny­je (pvz., ke­lio­nės, atos­to­gų me­tu) pa­si­mes­tų Lie­tu­vo­je GAR re­gist­ruo­tas gy­vū­nas, jo sa­vi­nin­ką su­ras­ti ne­bū­tų su­dė­tin­ga, nes GAR keičia­si duo­me­ni­mis su Eu­ro­pos ša­lių gy­vū­nų au­gin­ti­nių re­gist­rų duo­me­nų tin­klu (Eu­ro­Pet­Net).

l Gy­vū­nai au­gin­ti­niai žen­kli­na­mi ir re­gist­ruo­ja­mi dėl efek­ty­ves­nės vie­šo­sios tvar­kos kon­tro­lės, sie­kiant pa­ska­tin­ti gy­vū­nų lai­ky­to­jus at­sa­kin­giau rū­pin­tis gy­vū­nais, ne­pa­lik­ti li­ki­mo va­liai – kad jie ne­su­kel­tų ža­los ki­tiems as­me­nims, tin­ka­mai jais rū­pin­tų­si.

l Au­gin­ti­nių žen­kli­ni­mas ir re­gist­ra­vi­mas la­bai svar­bus dėl ga­li­my­bės ke­liau­ti su gy­vū­nu po ki­tas ša­lis. Pa­žen­klin­tas gy­vū­nas tu­ri in­di­vi­du­a­lų nu­me­rį, to­dėl jam iš­duo­da­mi ke­lio­nės do­ku­men­tai ir jis ga­li lais­vai ke­liau­ti su sa­vo šei­mi­nin­ku.

l Gy­vū­nų au­gin­ti­nių žen­kli­ni­mo in­for­ma­ci­ja pri­va­lo­ma vei­sė­jams. Tal­pi­nant skel­bi­mus dėl au­gin­ti­nių par­da­vi­mo ar do­va­no­ji­mo rei­kia nu­ro­dy­ti au­gin­ti­nio mik­ro­sche­mos nu­me­rį, jo kil­mės ša­lį.

l Svar­bu ir dėl gy­vū­nų au­gin­ti­nių ap­skai­tos ir sta­tis­ti­kos – tik už­re­gist­ra­vus vi­sus gy­vū­nus au­gin­ti­nius su­ži­no­si­me, kiek jų yra Lie­tu­vo­je.

Dau­giau in­for­ma­ci­jos ir ar­ti­miau­sių žen­kli­ni­mo pa­slau­gas tei­kian­čių spe­cia­lis­tų kon­tak­tus ra­si­te in­ter­ne­to sve­tai­nė­je www.pa­zen­klin­kma­ne.lt.

 

* * *

Kas yra au­gin­ti­nio žen­kli­ni­mas ir re­gist­ra­vi­mas?

Žen­kli­ni­mas – tai pa­pras­ta ir grei­ta pro­ce­dū­ra, kai gy­vū­nui po oda ties ke­te­ra įve­da­ma uni­ka­lų nu­me­rį tu­rin­ti ry­žio grū­do dy­džio mik­ro­sche­ma. Ją ga­li­ma nu­skai­ty­ti skait­me­ni­niu skai­ty­tu­vu, ku­rį tu­ri dau­gu­ma ve­te­ri­na­ri­jos kli­ni­kų ir gy­vū­nų prie­glau­dų.

Re­gist­ra­vi­mas – tai gy­vū­no nu­me­rio ir jo sa­vi­nin­ko kon­tak­ti­nių duo­me­nų įra­šy­mas į vals­ty­bi­nį Gy­vū­nų au­gin­ti­nių re­gist­rą. 

Abi pa­slau­gos at­lie­ka­mos vie­nu me­tu.

 

 

 

Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos in­for­ma­ci­ja

 

Už­s. Nr. 070

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.