Ar Aly­tu­je at­si­ras sta­cio­na­rūs grei­čio ma­tuok­liai? (16)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Valerijus Vencius
Valerijus Ven­cius: „Jau iš­siun­čiau raš­tą mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rei Onai Ba­le­vi­čiū­tei su pra­šy­mu ras­ti ga­li­my­bę nu­pirk­ti sta­cio­na­rius grei­čio ma­tuok­lius ir juos įreng­ti Nau­jo­sios gat­vės ski­ria­mo­sio­se vie­to­se su ki­to­mis gat­vė­mis ar­ba pirk­ti jų nuo­mos pa­slau­gą.“
Va­sa­rio vi­du­ry­je Aly­tu­je, Sta­ty­bi­nin­kų ir Nau­jo­sios gat­vių san­kry­žo­je, įvy­ko skau­di ava­ri­ja, ku­rios me­tu dėl ga­li­mai di­de­lio grei­čio „BMV“ au­to­mo­bi­lio va­ruo­to­jas sun­kiai su­ža­lo­jo tak­si „Mer­ce­des“ vai­ruo­to­ją. Pas­ta­ro­jo gy­vy­bės me­di­kams iš­gel­bė­ti ne­pa­vy­ko, jis mi­rė ba­lan­džio vi­du­ry­je. Bū­tent šis įvy­kis pa­ska­ti­no mies­to ta­ry­bos na­rį Va­le­ri­jų Ven­cių kreip­tis į sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vy­bę bei sa­vi­val­dy­bė­je vei­kian­čią Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­ją ap­svars­ty­ti ga­li­my­bę ma­žiau­siai tri­jo­se Nau­jo­sios gat­vės ski­ria­mo­sio­se vie­to­se su ki­to­mis gat­vė­mis įreng­ti sta­cio­na­rius grei­čio ma­tuok­lius Jie pa­ge­rin­tų eis­mo sau­gu­mą šio­je gat­vė­je ir pa­dė­tų iš­veng­ti skau­džių ne­lai­mių.

Pir­ma­me ko­mi­si­jos po­sė­dy­je spren­di­mas bu­vo ne­pri­im­tas

Kaip sa­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys V.Ven­cius, jo krei­pi­ma­sis į sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vy­bę ir Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­ją dėl ma­žiau­siai tri­jų dvi­kryp­čių, pla­taus vei­ki­mo kam­po sta­cio­na­rių grei­čio ma­tuok­lių įren­gi­mo Nau­jo­sios gat­vės ski­ria­mo­sio­se juos­to­se su ki­to­mis gat­vė­mis mi­nė­to­je ko­mi­si­jo­je bu­vo svars­to­mas ko­vo vi­du­ry­je. Jis siū­lė to­kius ma­tuok­lius įreng­ti Nau­jo­sios gat­vės at­kar­po­se nuo Jot­vin­gių, Rū­tų, Nau­jo­sios gat­vių san­kry­žos iki Sta­ty­bi­nin­kų, Nau­jo­sios gat­vių san­kry­žos, nuo šių gat­vių san­kry­žos iki Jaz­mi­nų, Vil­ties, Nau­jo­sios gat­vių žie­di­nės san­kry­žos bei nuo pas­ta­ro­sios žie­di­nės san­kry­žos iki Rau­don­kal­nio, Žu­vin­to, Nau­jo­sios gat­vių san­kry­žos.

Čia įren­gus sta­cio­na­rius grei­čio ma­tuok­lius, ta­ry­bos na­rio įsi­ti­ki­ni­mu, pa­ge­rė­tų eis­mo sau­gu­mas pa­grin­di­nė­je mies­to Nau­jo­jo­je gat­vė­je, bū­tų iš­veng­ta to­kių skau­džių ne­lai­mių, ko­kia įvy­ko va­sa­rio vi­du­ry­je Sta­ty­bi­nin­kų ir Nau­jo­sios gat­vių san­kry­žo­je, ku­rio­je ga­li­mai di­de­liu grei­čiu lė­kęs „BMV“ su­ža­lo­jo tak­si au­to­mo­bi­lio „Mer­ce­des“ vai­ruo­to­ją ir jis po ke­lių mė­ne­sių li­go­ni­nė­je mi­rė. Taip pat šie prie­tai­sai, pa­sak V.Ven­ciaus, ga­lė­tų kon­tro­liuo­ti ir au­to­mo­bi­lių tech­ni­nės ap­žiū­ros bei pri­va­lo­mo­jo drau­di­mo ga­lio­ji­mą.

„Ko­vo vi­du­ry­je po­sė­džia­vu­si sa­vi­val­dy­bė­je vei­kian­ti Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­ja spren­di­mo dėl sta­cio­na­rių grei­čio ma­tuok­lių pa­sta­ty­mo ma­no nu­ro­dy­to­se ma­žiau­siai tri­jo­se su Nau­ją­ja gat­ve be­si­ri­bo­jan­čio­se vie­to­se ne­pri­ėmė. Tuo­met tik svars­ty­ta ga­li­my­bė nu­pirk­ti ne­šio­ja­mus grei­čio ma­tuok­lius ar­ba vie­ną grei­čio kon­tro­lės sis­te­mą įreng­ti po­li­ci­jos au­to­mo­bi­ly­je. Ta­čiau, su­rin­kus pa­pil­do­mos in­for­ma­ci­jos apie sta­cio­na­rių grei­čio ma­tuok­lių įren­gi­mą, pa­kar­to­ti­nai šis klau­si­mas Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jo­je bu­vo svars­to­mas ba­lan­džio pa­bai­go­je. Ma­no nuo­mo­ne, ap­si­spręs­ti dėl šių ma­tuok­lių įren­gi­mo su Nau­ją­ja gat­ve be­si­ri­bo­jan­čio­se eis­mo juos­to­se pa­dė­jo ir skau­dus, vai­ruo­to­jo mir­ti­mi li­go­ni­nė­je pa­si­bai­gęs įvy­kis šios ir Sta­ty­bi­nin­kų gat­vės san­kry­žo­je“, – tvir­ti­no V.Ven­cius.

 

Nu­tar­ta įreng­ti ke­tu­ris sta­cio­na­rius grei­čio ma­tuok­lius

Ba­lan­džio pa­bai­go­je Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jo­je, svars­tant mies­to ta­ry­bos na­rio V.Ven­ciaus pa­siū­ly­mą ma­žiau­siai tri­jo­se Nau­jo­sios gat­vės ski­ria­mo­sio­se vie­to­se įreng­ti sta­cio­na­rius grei­čio ma­tuok­lius, pri­ei­ta nuo­mo­nės, jog to­kie ma­tuok­liai dėl sau­gaus eis­mo yra pa­si­tei­si­nę ne vie­na­me Lie­tu­vos mies­te.

Anot V.Ven­ciaus, jų įren­gi­mas pa­si­tei­si­no, pa­vyz­džiui, Ma­ri­jam­po­lė­je, – įren­gus sta­cio­na­rų grei­čio ma­tuok­lį Sto­ties gat­vė­je, pa­vy­ko su­val­dy­ti grei­čio mė­gė­jus.

Tad nu­spręs­ta juos įreng­ti ir Aly­tu­je. To­kių grei­čio ma­tuok­lių kol kas Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je nė­ra. Nu­tar­ta juos pa­sta­ty­ti ne tik ta­ry­bos na­rio siū­lo­mo­se tri­jo­se Nau­jo­sios gat­vės ski­ria­mo­sio­se vie­to­se, bet ir dar vie­no­je – nuo Rau­don­kal­nio, Žu­vin­to, Nau­jo­sios gat­vių san­kry­žos iki Pu­ti­nų, Kal­niš­kės, Nau­jo­sios gat­vių san­kry­žos.

Taip pat ba­lan­džio pa­bai­go­je po­sė­džia­vu­si Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­ja pa­siū­lė V.Ven­ciui, kaip sta­cio­na­rių grei­čio ma­tuok­lių įren­gi­mo ini­cia­to­riui, or­ga­ni­zuo­ti ati­tin­ka­mus spren­di­mus dėl lė­šų sky­ri­mo šiems ma­tuok­liams įsigyti.

 

Krei­pė­si į ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rę

„Jau iš­siun­čiau raš­tą mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rei Onai Ba­le­vi­čiū­tei su pra­šy­mu ras­ti ga­li­my­bę nu­pirk­ti sta­cio­na­rius grei­čio ma­tuok­lius ir juos įreng­ti Nau­jo­sios gat­vės ski­ria­mo­sio­se vie­to­se su ki­to­mis gat­vė­mis ar­ba pirk­ti jų nuo­mos pa­slau­gą“, – tvir­ti­no ta­ry­bos na­rys V.Ven­cius.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je, dar Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jo­je vyks­tant dis­ku­si­jai dėl sta­cio­na­rių grei­čio ma­tuok­lių įren­gi­mo ga­li­my­bės, bu­vo vyk­dy­ta pre­li­mi­na­ri įmo­nių, ga­lin­čių įreng­ti šiuos ma­tuok­lius, ap­klau­sa, siekiant išsiaiškinti kai­ną. Jie trys, at­si­žvel­giant į grei­čio ma­ta­vi­mo at­lie­ka­mų funk­ci­jų pa­ra­met­rus, sa­vi­val­dy­bei kai­nuo­tų per 150 tūkst. eu­rų. Ka­dan­gi nu­spręs­ta juos įreng­ti ke­tu­ris, kai­na dar pa­di­dė­tų.

V.Ven­ciaus tei­gi­mu, pi­ni­gai tik­rai ne­ma­ži, bet gy­ven­to­jų sau­gu­mas – daug svar­biau: „Sau­gaus eis­mo už­tik­ri­ni­mas yra vie­na iš sa­vi­val­dy­bės funk­ci­jų. Su Nau­ją­ja gat­ve be­si­ri­bo­jan­čio­se san­kry­žo­se dėl grei­čio vir­ši­ji­mo ava­ri­jo­s nuo­lat kar­to­ja­si, aly­tiš­kiai dėl to reiš­kia su­si­rū­pi­ni­mą. Ne­ga­li­me lik­ti tam abe­jin­gi. Jei ki­tuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se sta­cio­na­rūs grei­čio ma­tuok­liai dėl eis­mo sau­gu­mo pa­si­tei­si­na, esu įsi­ti­ki­nęs, kad jie pa­si­tei­sins ir Aly­tu­je. Kaip ro­do ki­tų mies­tų pa­tir­tis, ne­ma­ža da­lis jų įren­gi­mo kaš­tų at­si­per­ka iš pa­žei­dė­jams skir­tų bau­dų.“

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Mes siūlome visų rūšių paskolas su maža 3% palūkanų norma. Ar bandėte gauti paskolas iš bankų nesėkmingai? Skubiai reikia pinigų norint atsikratyti skolų? Reikia pinigų savo verslo plėtrai ar steigimui? Galite skolintis bet kokiam terminui nuo 1 iki 25 metų ir bet kokiai sumai nuo 2 000 iki 50 000 000,00 GBP bet kokiam tikslui. Galite kreiptis per whatsapp: +14092051142 arba el. paštu: larryfox2017@hotmail.com

  Komentaras

  Ar nuvokia Alytuj, už kokius nuopelnus kaip kas šį net vietos socdemų vadu savo laiku pastatė? Nors pūtė iš sodros ir partijos po kažkiek laiko? Nors rimtai garbingi jei išeini iš į rinkimus atvedusios partijos pagal sarašą, atsistatydina iš tarybos nario. Leisdamas partijai savo partietį pagal eiliškumą pastaryt? Kam naudinga strategijos pagal šį, voveriukai, skulptūrėlės, greičio matuokliai. Atseit sekit vienas kitą kur galit. Kaip ir per savivaldą sliekinėkitės vietoj rimtų klausimų. Ir ar kaip tarybos nario daugiau teiktų siūlymų tarybai, ar ..kur kas neįtiko?

  Komentaras

  Sunkus klausimas tarybai, ar? Priverst ponus policijoj rimčiau dirbt užtikrinant saugaus eismo salygas keliose gatvukėsę, ar skirt lėšų greičio matuokliams? Net pirmu klausimu sprendžia, kaip įtikt? Kad kad kur reikia matytų, kur nereikia nematytų? Kam būt politikoj, kam nebūt?

  Komentaras

  Apsenę policijos bildukai. Kaip ten nutrauktam ikiteisminiam tyrime Nr.03-2-00215-17 kas rašinėjo žeidžiančius komentarus? Nes voveriukas savivaldybės Etikos komisijos tyrime Nr.KPPn-16 pasakė, kad policijoj niekas nežino. Nors panašu prokurorai ir kiti žino. Kaip čia gaunas, taryboj voveriukas policijos atstovas, kuris prisiliečia prie klausimo voveriuko ar atatulėlės lygio mentalitetai. Tai ar atrado tą statulėlę, kur kažkada kažkas pavogė, ar buvo kamera stebėjimo įrengta. Alytiškiai stebėkit vienas kitą, tai gal nuo stebėjimo kamerų ar stacionarių greičio matuoklių ponigų liks svarbesniems reikalsms? Nes su valdžia ir pareigūnais matos, jie jau elementariose situacijose ..sunku jiems. Lengva intrigose, sunku kur rimčiau. Šitas už merą įsijautęs, jo net rinkt nereikia. Koks pervargęs ir susirūpinęs foto, nuo nurodymų davinėjimų..

  Komentaras

  Ne Česiulis siūlo, tai vargu ar bus protingai įrengti greičio apribojimai! Trūksta dar tik įpareigojimo policijos autoinspektoriams pradėti eiti pareigas bent Naujojoje gatvėje iki autobusų stoties!

  Komentaras

  Šiuo atveju gali policija kreiptis, besugeba savo galimybėm užtikrint eismo saugumo ir prašo savivaldybės padėt įrengt greičio matuoklius. Bet..? Ką sugeba, visi mato. O kaip tarybos narys už policiją siūlo, matyt policijos viršininkas gėdijas mero? Ar nežino, kad kiekvieną instituciją atstovauja jų vadovai? Ne pirmas kartas, kaip Alytuj iškreiptas valdymo modelis. Vienas tarybos narys už policiją sprendžia, kitas net teismo salėj nurodinėja teisėjai kokias baudas dėt, neįtinkančiam politikui.

  Komentaras

  Matos Alytuj ir po 30 metų alytiškiams ir jų rinktiems politikams svarbiausia ne kaip sėkmingai vystyt miestą be paskolų, o tik išnaudojant es paramos ir likusio miesto potencialo galimybes, o kaip pasierzint menkniuose. Pasistengt už perteklinę policiją, kuri eismo nesugeba užtikrint keliose judresnėse gatvukėse, o kišt pinigus bile kokia proga..Taip jie vienas kitą erzino ir tesia Alytuj. Susireikšminę, tokie svarbūs sau, pasakė, nurodė..

  Komentaras

  Nedideliam kaimuke kelios judresnės gatvukės. Perteklinė policija, kur kasdien gatvėse turi budėt nors keli ekipažai paskirti. Kur analizuodami avaringumą rodo didesnį dėmedį į tas vietas. Bet mandri kaip ir valdžia, ir to nesugeba. Imituodami siuntinės vieni kitiems nurodymus, kur nėr kam vykdyt. Ir kaip jie valdžioj nemėgsta vieni kitų, pašiepinės kur gali ir dar per tai reklamuosis. Kaip ten su dingusiom skulptūrėlėm, kur kažkada policija su azartu puolė ieškot, rado ar nerado, teisėtai ar neteisėtai tuo met skulptūrėle buvo įkomponuota į miesto viešas erdves? Rimčiau klaust kada viešins kas konkrečiai rašinėjo nustatyta žeidinėjančius komentarus nutrauktam ikiteisminiam tyrime Nr.03-2-00215-17 kad tuo nutraukt intrigas ir šantažus per politiką prabilus apie rimtas problemas, matyt neįkandama užduotis taip vadinamam policininkų seklių komisarų mieste Alytuj? Matyt tik per intrigas kaip kas išsilaiko?

  Komentaras

  Pagal įstatymus rinkti 27 tarybos nariai atsakingi ir atskaitingi. Pagal sav. Įst. 16 str.- teikia tarybai ir priima sprendimus dėl strateginių vystymo krypčių, tikslų. Atsako už pasekmes. Turi aiškint alytiškiams, kur neaišku ir klausia. -Kodėl iki šiol nėra atsakymų iš 27 tarybos narių, kurių tarpe ir meras, kiek paskolų ir strategijos gražint? Dėl neefektyviai išnaudoto pramonės parko ir aerodromo potencialų, dėl neatliktų švietimo pertvarkų ir silpno darbo per es paramą? Nes tai būtent tos sritys, kur veikia Alytaus makroekonomikos rodiklių vystymą. Straipsnį minimos problemos turi būt sprendžiamos ne momento emocijos lygį, o viso miesto mastu išskiriant avaringesnes gatves ir imantis priemonių negatyvams mažinti.

  Komentaras

  Išsiunčiau raštą direktorei.. Ar ponui tarybos nariui neatrodo, kad jis susireikšmina? Juk taryboj sprendimai tvirtinami tarybos narių aritmetinės daugumus dėka. Tad ponas tarybos narys pagal sav. Įst. 16 str. gali siūlyt tarybos nariams nagrinėt šį klausimą, kur kaip nuspres, taip direktorei vykdyt. Nes sav. administr. direktorė pavaldi tarybai, atskaitinga merui ir tarybai. O tarybos nariui reikėtų jaust normas, kad už visą tarybą nesprest ir asmeniškai neįpareigot direktorės. Nes jis kol kas ne meras ir nėra taryboj tvirtinto sprendimo vykdyt. Iš kur mada susireikšmint, už kitus sprest ir įpareigot? Kaip ir savivaldybės Etikos komisijos sprendime Nr.KPPn-16 neprašomas už policiją įteiginėja, kad policijoj niekas nežino? Ar gal policija jį įpareigojo taip paveikt savivaldybės Etikos komisiją tyrime Nr.KPPn-16 ? Kažkokie atskiri taryboj susireikšminę vunderkindai. Nejaučia politikams keliamų normų, laikytis įstatymų, išlaikyt kompetencijų paskirstymo.

Kiti straipsniai