Nr. 58 (13288)

2019-05-24

„Alytaus naujienų“ numeryje 58 (13288) skaitykite:

 • Aly­taus mies­to gar­bės pi­lie­čio var­dą pel­nęs Se­mio­nas Bon­da­re­vas: „Čia ke­tu­rių kar­tų ga­myk­los žmo­nių nuo­pel­nas“ 
 • Dėl dar­že­lių lan­ky­mo va­sa­rą – draus­mės sau­gik­liai tė­vams 
 • Lai­kas tirps­ta: VMI ra­gi­na pa­si­nau­do­ti vie­nin­te­le ga­li­my­be at­si­skleis­ti  
 • Ap­ri­bo­tas lan­ky­ma­sis Aly­taus ra­jo­no miš­kuo­se 
 • Vie­nuo­li­kos vai­kų glo­bė­jai Skin­kiai: „Glo­ba be mei­lės jaus­mo – ne­pa­ke­lia­ma” 
 • Mo­kyk­lų rei­tin­gai: yra už ir prieš, bet vi­siems smal­su 
 • Tre­čią kar­tą Aly­tu­je su­si­rin­kę ša­lies kar­dio­lo­gai ti­tu­luo­ti svar­biau­siais ir rim­čiau­siais žmo­nė­mis vals­ty­bė­je 
 • Grės­mė di­des­nes van­dens kai­nas nu­sta­ty­ti vie­na­ša­liš­kai  
 • At­mi­ni­mo ak­me­nys – pa­gar­ba ir at­mi­ni­mas Aly­tu­je gy­ve­nu­siai Bok­šic­kių šei­mai 
 • Ge­gu­žė – pui­kus me­tas me­džio­to­jui pra­dė­ti tvar­ky­ti stir­nų po­pu­lia­ci­ją 
 • „Jot­vin­gių gar­bė” – tra­di­ci­nė, bet kas­met vis nau­ja šven­tė, ar­ba Apie iš kar­tos į kar­tą per­duo­da­mą jot­vin­gių ge­ną
Nuo šiol at­vyks­tan­čius į var­žy­bas Aly­taus mies­to sta­dio­ne pa­si­tiks ant pa­sta­to pie­ti­nės sie­nos iš­ka­bin­ta aly­tiš­kių, žai­du­sių Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je rink­ti­nė­je,...
Ką ar­ti­mie­ji do­va­no­ja gar­baus am­žiaus ma­moms, any­toms, te­toms? Ar vis to­bu­lė­jan­čios gro­žio, svei­ka­ti­ni­mo pro­ce­dū­ros skir­tos tik jau­ni­mui, ar toks ne­ra­šy­tas ap­ri­bo­ji­mas...
Prieš pir­mą­jį pre­zi­den­to rin­ki­mų tu­rą pa­sa­kiau sau gar­siai: „Jei ma­no re­mia­mas kan­di­da­tas ne­lai­mės, at­si­sta­ty­din­siu, t. y. iš­me­siu kom­piu­te­rio kla­via­tū­rą, kad ne­kil­tų...
Aly­taus ra­jo­ne Pu­nios se­niū­ni­jo­je Pa­ne­mu­nin­kė­lių kai­me vei­kian­ti so­dų ben­dri­ja „Ver­smė“ prieš tre­jus me­tus su­lau­kė as­fal­tuo­to vie­ti­nio pri­va­žia­vi­mo ke­lio iki...
„Emo­ciš­kai la­bai stip­ru“, – taip ke­lio­nės į Ame­ri­ką įspū­džius api­ben­dri­na miu­zik­lo „Bal­ta­ra­gio ma­lū­nas“ kū­ry­bi­nė tru­pė, šiuo me­tu vis dar te­be­gy­ve­nan­ti gast­ro­lių...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.