Lie­tu­viš­kas žo­dis JAV su­skam­bo taip, kad aša­rų ne­su­lai­kė nei ak­to­riai, nei žiū­ro­vai

Sau­lė Pin­ke­vi­čie­nė
Komentarai (0)
2019 Gegužė 23
nuotrauka
Po spek­tak­lio su Mai­ro­nio li­tu­a­nis­ti­nės mo­kyk­los mo­ki­niais. As­me­ni­nė nuotr.
„Emo­ciš­kai la­bai stip­ru“, – taip ke­lio­nės į Ame­ri­ką įspū­džius api­ben­dri­na miu­zik­lo „Bal­ta­ra­gio ma­lū­nas“ kū­ry­bi­nė tru­pė, šiuo me­tu vis dar te­be­gy­ve­nan­ti gast­ro­lių įspū­džiais ir be­si­ruo­šian­ti šį penk­ta­die­nį vyk­sian­čiam Pa­dė­kos va­ka­rui. Lie­tu­vių ben­druo­me­nės kvie­ti­mu jie vie­šė­jo Mil­vo­kio ir Či­ka­gos mies­tuo­se, su­si­ti­ko su juo­se gy­vuo­jan­čiais tau­tie­čiais. Nors jau­nie­ji ak­to­riai va­žia­vo su­pras­da­mi, kad jų lau­kia su­si­ti­ki­mas su tė­vy­nės iš­si­il­gu­siais žmo­nė­mis, šio jaus­mo stip­ru­mą įver­ti­no tik ta­da, kai pa­tiems su­gniau­žė ger­klę sce­no­je.

„Jei sė­dė­si ran­kas su­dė­jęs, tai nie­kas nie­kur ir ne­kvies. Rei­kia ne­ma­žai pa­dir­bė­ti, kad tu­rė­tum, ką pa­ro­dy­ti“, – sa­ko vie­na iš miu­zik­lo kū­rė­jų, Jau­ni­mo cen­tro stu­di­jos „Bel­Can­to“ mo­ky­to­ja Al­do­na Ra­ma­naus­kai­tė. Ji džiau­gia­si, kad pa­vy­ko už At­lan­to nu­vež­ti da­le­lę Lie­tu­vos, juk tam aly­tiš­kius ten ir kvie­tė.

Iš­šū­kiu vi­so­mis pras­mė­mis su­ma­ny­mą nu­vyk­ti į JAV ir ten su­reng­ti sep­ty­nis pa­si­ro­dy­mus va­di­na Jau­ni­mo cen­tro di­rek­to­rė Jū­ra­tė Trei­gie­nė. Į to­li­mas ša­lis iš­vy­kę aly­tiš­kiai pa­si­ilgs­ta sa­vo mies­to ir ati­džiai ste­bi, kas įdo­maus ja­me vyks­ta – šiuo me­tu JAV gy­ve­nan­ti aly­tiš­kė Faus­ta Ur­bo­nie­nė, dir­ban­ti Mil­vokio li­tu­a­nis­ti­nė­je mo­kykloje, pa­siū­lė Jau­ni­mo cen­trui pa­gal­vo­ti, ką jie ga­lė­tų pa­ro­dy­ti ben­druo­me­nėms iš­ei­vi­jo­je. Taip gi­mė min­tis, ku­ri ne­tru­kus ta­po kū­nu.

Lie­tu­viš­kas ir net­gi aly­tie­tiš­kas prie­sko­nis ly­dė­jo vi­są ke­lio­nę už At­lan­to. Pa­si­žiū­rė­ti miu­zik­lo ir pa­ben­drau­ti at­vy­ko JAV gy­ve­nan­tys pa­grin­di­nių vaid­me­nų at­li­kė­jų Uo­sio Gal­ke­vi­čiaus ir Sau­lės Bla­žai­ty­tės gi­mi­nai­čiai. Sve­tin­gai su­ti­ko sek­ma­die­ni­nė­je li­tu­a­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je dir­ban­ti aly­tiš­kė, be­je, bu­vu­si „Aly­taus nau­jie­nų“ žur­na­lis­tė, Aly­taus mies­to Zon­ta klu­bo him­no au­to­rė Li­na Tu­ma­so­nie­nė.

A.Ra­ma­naus­kai­tė su­si­ti­ko se­niai ma­ty­tą aly­tiš­kį, ko­le­gą mu­zi­ką Sau­lių Va­len­ti­na­vi­čių, at­ėju­sį pa­žiū­rė­ti miu­zik­lo. Či­ka­gos lie­tu­vių iš­ei­vi­jos žur­na­lui „Drau­gas“ apie „Bal­ta­ra­gio ma­lū­ną“ ir jo at­li­kė­jus pa­ra­šė iš Aly­taus ki­lu­si, o da­bar Či­ka­go­je gy­ve­nan­ti Al­do­na Jur­ku­tė.

Be ki­ta ko, straips­ny­je ji šmaikš­čiai pa­ste­bė­jo: iš pra­džių pa­ma­niu­si, kad „Bal­ta­ra­gio ma­lū­no“ kū­rė­jai la­bai jau gra­žiai apie sa­ve pri­sta­ty­me pa­ra­šė, o po spek­tak­lio su­pra­tu­si – tik­ro­vė yra kur kas įspū­din­ges­nė, tai­gi „per ma­žai pri­si­gy­rė!“

Jau pa­tį pir­mą kar­tą pa­ro­dę miu­zik­lą JAV aly­tiš­kiai ne­tru­ko su­pras­ti: gim­ta­ja­me mies­te žiū­ro­vai jį pri­ima jaut­riai, bet iš­ei­vi­jo­je – ke­lia­gu­bai jaut­riau.

„Sė­dė­jo­me sa­lė­je su žiū­ro­vais ir pa­tys nu­ste­bo­me pa­ju­tę, kaip ki­to­kią pras­mę įgau­na sce­no­je skam­ban­tys žo­džiai, Bal­ta­ra­gio ari­ja mo­ti­nė­lei, kai jų klau­so tie, ku­rie gal­būt to­li pa­li­ko sa­vo ar­ti­muo­sius ar jų ne­be­tu­ri“, – sa­ko J.Trei­gie­nė.

„Tai bu­vo sen­ti­men­tai, tė­vy­nės iš­si­il­gu­sių žmo­nių jau­du­lys, ku­ris emo­ciš­kai la­bai per­si­da­vė mums, ak­to­riams, ir pa­ti ne­pa­jus­da­vau, kaip dėl žiū­ro­vų re­ak­ci­jos man im­da­vo rie­dė­ti aša­ros“, – pa­ste­bi Jur­gos vaid­mens at­li­kė­ja Sau­lė.

Jau­ni­mas pui­kiai su­si­tvar­kė ne tik su sa­vo emo­ci­jo­mis, bet ir su vi­sais jiems te­ku­siais iš­šū­kiais, taip pat ir tech­ni­niais. Lie­tu­vių ben­druo­me­nei te­ko vai­din­ti įvai­rio­se sa­lė­se, taip pat ir be ku­li­sų, į JAV jie ne­si­ve­žė jo­kių de­ko­ra­ci­jų, bet jas, drau­ge su re­ži­sie­riu­mi Jo­nu Gai­žaus­ku, la­bai iš­ra­din­gai pa­ga­mi­no pa­tys iš ten pirk­tų me­džia­gų. Ma­čiu­sie­ji tvir­ti­na, kad, pa­vyz­džiui, ma­lū­no spar­nai už­jū­rio sce­no­je at­ro­dė net ge­riau nei lie­tu­viš­kie­ji.

Be­je, J.Gai­žaus­kas bu­vo vie­nin­te­lis žmo­gus iš aly­tiš­kių ko­man­dos, tu­rin­tis pa­na­šios pa­tir­ties – jis jau yra lan­kę­sis gast­ro­lė­se JAV su Aly­taus mies­to te­at­ru. De­ko­ra­ci­jas pa­si­ro­dy­mams jiems taip pat te­ko ga­min­ti vie­to­je.

Vie­šė­da­mi už At­lan­to aly­tiš­kiai įsi­ti­ki­no, kad anek­do­tus apie orą ku­ria ne tik lie­tu­viai. Mil­vo­ky­je sa­ko­ma, kad, jei karš­tą die­ną pa­kil­si iš te­ra­sos ir nu­ei­si į šal­dy­tu­vą šal­to gė­ri­mo, grį­žęs ga­li ras­ti snie­go iki ke­lių. Bū­tent taip nu­ti­ko ir Jau­ni­mo cen­tro ko­man­dai, ku­rią Ame­ri­ka pa­si­ti­ko kon­tras­tin­gais orais, tai­gi te­ko tarp pa­si­ro­dy­mų ga­rin­ti perš­tinčias ger­kles.

Į sve­čius pa­kvie­tu­sios lie­tu­vių ben­druo­me­nės pa­ren­gė tu­ri­nin­gą kul­tū­ri­nę pro­gra­mą, į pri­ėmi­mą jau­nuo­sius at­li­kė­jus ir jų mo­ky­to­jus pa­kvie­tė LR ge­ne­ra­li­nis kon­su­las Či­ka­go­je Mant­vy­das Be­ke­šius. Įspū­dį pa­li­ko ir pa­ti Či­ka­ga, ap­su­pu­si sve­čius dan­go­rai­žiais, re­gis, lo­šian­čiais at­gal vien sa­vo aukš­čiu – tik­rai ne akiai įpras­ti ža­liuo­jan­tys lie­tu­viš­ki lau­kai.

La­bai įdo­mią pa­žin­tį do­va­no­jo vieš­na­gė vals­ty­bi­nė­je, ta­čiau pres­ti­ži­nė­je Ho­mes­te­a­do mo­kyk­lo­je, tu­rin­čio­je kla­si­ki­nės su­dė­ties jau­ni­mo sim­fo­ni­nį or­kest­rą bei 1,2 tūkst. vie­tų žiū­ro­vų sa­lę, bent dvi­gu­bai di­des­nę nei Aly­taus mies­to te­at­ro di­džio­ji. Aly­tiš­kiai ben­dra­vo su šio mo­kyk­los cho­ro na­riais ir mu­zi­ka­vo.

„Tai yra vi­sai ki­ta dai­na­vi­mo mo­kyk­la. La­bai džiu­gu, kad emo­ci­jos, bal­so spal­vos, ku­rias at­sklei­dė aly­tiš­kių dai­na­vi­mas, su­lau­kė gra­žios re­ak­ci­jos“, – džiau­gia­si vo­ka­lo mo­ky­to­ja A.Ra­ma­naus­kai­tė. Aly­tiš­kių „Ger­ve­lė“ JAV skam­bė­jo ne kar­tą, kaip ir Aly­taus mies­to him­nas „Su gai­via ban­ge­le“.

Sim­bo­liš­ka, kad Aly­taus jau­ni­mo cen­tro ga­bių vai­kų kla­sės su­kur­tas miu­zik­las JAV bu­vo ro­do­mas 2019 me­tais, ku­rie yra pa­skelb­ti Pa­sau­lio lie­tu­vių me­tais. „Mums bu­vo la­bai svar­bu pa­ma­ty­ti, kaip gy­ve­na lie­tu­viai Ame­ri­ko­je, kad pa­tys su­vok­tu­me, kaip stip­riai mes my­li­me Lie­tu­vą“, – sa­ko „Bal­ta­ra­gio ma­lū­no“ kū­rė­jai. Be­je, gast­ro­lė­se jie dar kar­tą įsi­ti­ki­no, koks po­pu­lia­rus yra 1972 me­tais pa­ra­šy­tos Ka­zio Bo­ru­tos apy­sa­kos „Bal­ta­ra­gio ma­lū­nas“ mo­ty­vais su­kur­tas lie­tu­viš­kas miu­zik­las „Vel­nio nuo­ta­ka“.

„Dau­ge­lis, ypač vy­res­nės kar­tos, žiū­ro­vų, ku­rie at­ėjo pa­si­žiū­rė­ti mū­sų spek­tak­lio Ame­ri­ko­je, yra už­au­gę su šiuo fil­mu ir jo mu­zi­ka“, – pa­ste­bi Jau­ni­mo cen­tro di­rek­to­rė J.Trei­gie­nė, ku­ri gast­ro­lė­se su­lau­kė ir vi­sai ne­ti­kė­tų žiū­ro­vų re­ak­ci­jų. Pa­vyz­džiui, klau­si­mo, ar Bal­ta­ra­gio vaid­me­nį at­lie­kan­tis Uo­sis pa­rink­tas dėl to, kad… la­bai pa­na­šus į le­gen­di­nia­me fil­me šį per­so­na­žą vai­di­nu­sį ak­to­rių Re­gi­man­tą Ado­mai­tį?

„Įspū­džių iš ke­lio­nės par­si­ve­žė­me tiek, kad, kai ma­nęs pra­šo pa­pa­sa­ko­ti, aš ne­ži­nau nuo ko pra­dė­ti“, – šyp­so­si S.Bla­že­vi­čiū­tė. Jie­du su Uo­siu – abi­tu­rien­tai, tai­gi šis pa­va­sa­ris jiems ypa­tin­gas, šian­dien nu­skam­bės pas­ku­ti­nis skam­bu­tis mo­kyk­lo­je, o ry­toj jie dar kar­tą at­liks Bal­ta­ra­gio ir Jur­gos vaid­me­nis miu­zik­le. Šį­kart – Jau­ni­mo cen­tro sa­lė­je, kur bus su­reng­tas Pa­dė­kos va­ka­ras. Miu­zik­lo tru­pė no­ri pa­sa­ky­ti ačiū ge­ros va­lios mies­tie­čiams, ku­rie pri­si­dė­jo prie su­ma­ny­mo sėk­mės.

Aly­taus mies­to ZON­TA klu­bo ini­cia­ty­va bu­vo su­reng­ta pa­ra­mos ak­ci­ja, skir­ta miu­zik­lo gru­pės jau­nie­siems at­li­kė­jams pa­rem­ti. Da­bar jau­nie­ji at­li­kė­jai no­ri vi­siems pa­dė­ko­ti, o tiems, ku­rie dar ne­ma­tė „Bal­ta­ra­gio ma­lū­no“, – tai ir pui­ki pro­ga jį pa­ma­ty­ti. Nes ir miu­zik­las iš JAV grį­žo jau kiek ki­toks.

Kaip sa­ko S.Bla­žai­ty­tė, ke­lio­nė la­bai su­vie­ni­jo ir jo ko­man­dą, at­li­kė­jai pa­ju­to ypa­tin­gą ben­dru­mą, at­si­dū­rę to­li nuo Lie­tu­vos, su­vie­ny­ti emo­ci­jų, ko­kių gal­būt ir ne­si­ti­kė­jo. „Bal­ta­ra­gio ma­lū­nas“ – jau penk­tas miu­zik­las, ku­rį su ga­bių vai­kų kla­se su­kū­rė re­ži­sie­riai Jo­nas Gai­žaus­kas ir Ie­va Iva­naus­kie­nė. 

Miu­zik­lo kū­ry­bi­nis ko­lek­ty­vas taip pat dė­ko­ja Faus­tai Ur­bo­nie­nei, Vy­te­nei Ur­bo­nai­tei, In­gri­dai Kri­vic­kai­tei, Lo­re­tai An­der­son, Dia­nai, Lau­rai War­ner, Ri­tai Baub­ly­tei-Swe­e­ney, ku­rios kiek­vie­ną die­ną glo­bo­jo, ly­dė­jo, ap­gy­ven­di­no, mai­ti­no ir  ki­taip sa­vo lai­ką ir dė­me­sį sky­rė vi­sai gru­pei.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.