So­di­nin­kai sa­vo sau­gu­mui su­si­tvar­kė as­fal­tuo­to ke­lio kel­kraš­čius

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (2)
2019 Gegužė 23
nuotrauka
So­dų ben­dri­jos „Versmė“ valdybos pir­mi­nin­ko Vac­lo­vo Ba­ra­naus­ko teigimu, ben­dri­ja privažiavimo kelio kelkraščiams tvarkyti sky­rė 2 tūkst. 600 eu­rų. Kel­kraš­čiai už­pil­ti skal­da, ši su­tan­kin­ta, tad jie ta­po ge­ro­kai sau­ges­ni. Ze­no­no Ši­lins­ko nuotr.
Aly­taus ra­jo­ne Pu­nios se­niū­ni­jo­je Pa­ne­mu­nin­kė­lių kai­me vei­kian­ti so­dų ben­dri­ja „Ver­smė“ prieš tre­jus me­tus su­lau­kė as­fal­tuo­to vie­ti­nio pri­va­žia­vi­mo ke­lio iki ben­dri­jos nuo Nor­man­di­jos–Ne­mu­no gat­vės, ve­dan­čios link Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio til­to per Ne­mu­ną Aly­tu­je. Da­bar pa­čių so­di­nin­kų ini­cia­ty­va ir už jų lė­šas su­tvar­ky­ti šio as­fal­tuo­to ke­lio kel­kraš­čiai, nes iki šiol jie bu­vo ne­sau­gūs, minkš­to pa­grin­do, tad len­kian­tis au­to­mo­bi­liams iš­kil­da­vo pa­vo­jus nu­va­žiuo­ti nuo ke­lio ir kel­kraš­čiuo­se įstrig­ti. Kaip sa­ko so­dų ben­dri­jos valdybos pir­mi­nin­kas Vac­lo­vas Ba­ra­naus­kas, so­di­nin­kai ne tik lau­kia pa­gal­bos iš Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės tvar­kant ir pri­žiū­rint ke­lius, bet ir pa­tys į tai in­ves­tuo­ja.

Sky­rė 2 tūkst. 600 eu­rų

So­dų ben­dri­ja „Ver­smė“ Aly­taus ra­jo­ne Pu­nios se­niū­ni­jo­je Pa­ne­mu­nin­kė­lių kai­me vei­kia jau dau­giau kaip du de­šimt­me­čius. Čia be­veik 20 hek­ta­rų plo­te yra per 280 skly­pų, 10 kai­mo so­dy­bų, va­do­vau­jan­tis prieš dve­jus me­tus su­rink­ta in­for­ma­ci­ja, čia gy­ve­na­mą­ją vie­tą yra de­kla­ra­vę dau­giau kaip 130 žmo­nių.

Ben­dri­ja il­gus me­tus var­go dėl duo­bė­to, vie­no ki­lo­met­ro il­gio vie­ti­nio pri­va­žia­vi­mo ke­lio iki ben­dri­jos nuo Nor­man­di­jos–Ne­mu­no gat­vės, ve­dan­čios link Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio til­to per Ne­mu­ną Aly­tu­je. Prieš tre­jus me­tus šis ke­lias bu­vo iš­as­fal­tuo­tas Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei ga­vus lė­šų iš ša­lies Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos.  Privažiavimo kelio ir vienos gatvės Panemuninkėlių kaime šalia sodų bendrijos išasfaltavimas kai­na­vo dau­giau nei 200 tūkst. eu­rų.

Kaip pri­si­me­na „Ver­smės“ valdybos pir­mi­nin­kas V.Ba­ra­naus­kas, tuo­met ben­dri­ja sa­vi­val­dy­bei įsi­pa­rei­go­jo sa­vo lė­šo­mis iš­si­as­fal­tuo­ti da­lį nuo šio pri­va­žia­vi­mo ke­lio į ben­dri­ją ve­dan­čios pa­grin­di­nės Cen­tri­nės gat­vės. Be­veik pus­ki­lo­met­ris šios gat­vės as­fal­to ben­dri­jai kai­na­vo 30 tūkst. eu­rų.

„Tuo­met ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vai pa­ža­dė­jo iš­as­fal­tuo­ti li­ku­sią Cen­tri­nės gat­vės da­lį – dar be­veik pus­ki­lo­met­rį. Bet iki šiol as­fal­to dar ne­su­lau­kia­me. Esa­me pa­tei­kę pra­šy­mą sa­vi­val­dy­bei, ti­ki­mės, kad pa­ža­das bus iš­te­sė­tas. Šią sa­vai­tę lan­kė­mės pas ra­jo­no me­rą Al­gir­dą Vrub­liaus­ką, jis pa­ža­dė­jo ieš­ko­ti ga­li­my­bių baig­ti as­fal­tuo­ti pa­grin­di­nę ben­dri­jos gat­vę“, – tvir­ti­no „Ver­smės“ valdybos pir­mi­nin­kas V.Ba­ra­naus­kas.

Šiuo me­tu ben­dri­jos ini­cia­ty­va su­tvar­ky­ti vie­ti­nio pri­va­žia­vi­mo as­fal­tuo­to ke­lio iki ben­dri­jos kel­kraš­čiai, ku­rie iki šiol bu­vo ne­sau­gūs, jų minkš­tu pa­grin­du len­kian­tis au­to­mo­bi­liams iš­kil­da­vo pa­vo­jus nu­va­žiuo­ti nuo ke­lio.

Ben­dri­ja šiems dar­bams sky­rė 2 tūkst. 600 eu­rų. Kel­kraš­čiai už­pil­ti skal­da, ši su­tan­kin­ta, tad jie ta­po ge­ro­kai sau­ges­ni. V.Ba­ra­naus­ko tei­gi­mu, su­lauk­ta pa­gal­bos iš Pu­nios se­niū­ni­jos se­niū­no Gin­tau­to Lau­kai­čio, bu­vo iš­nuo­mo­ta įran­ga skal­dai su­tan­kin­ti, at­siųs­ta pa­gal­bi­nių dar­buo­to­jų, ku­rie iš­ly­gi­no kel­kraš­čiuo­se iš­pil­tą skal­dą.

„Mes iš­as­fal­tuo­tą pri­va­žia­vi­mo ke­lią ir gat­vę la­bai bran­gi­na­me, juos tvar­ko­me ir pri­žiū­ri­me sa­vo lė­šo­mis. Va­sa­ros me­tu pri­va­žia­vi­mo ke­lio kel­kraš­čius nu­šie­nau­ja­me, nu­ge­ni­me ant ke­lio  nu­svi­ru­sias me­džių ša­kas, pa­ke­lė­se su­ren­ka­me šiukš­les. La­bai no­rime, kad tvarkant kelius pri­si­dė­tų ir čia gy­ve­nan­tys kai­mo žmo­nės, į juos esa­me krei­pę­si raš­tu, juk jie taip pat nau­do­ja­si šiais objektais, ta­čiau li­ko­me ne­iš­girs­ti“, – pa­sa­ko­jo V.Ba­ra­naus­kas.

„Ver­smės“ valdybos pir­mi­nin­ko pa­ste­bė­ji­mu, tu­rė­tų bū­ti vie­nin­ges­nis Aly­taus su­si­vie­ni­ji­mas „So­dai“, su ku­rio pa­gal­ba iš Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės bū­tų ga­li­ma pa­rei­ka­lau­ti dau­giau pa­ra­mos so­dų ben­dri­joms, da­bar dėl jos pa­ra­mos krei­pia­si pa­vie­nės ben­dri­jos.

Sa­vi­val­dy­bės me­ti­nė pa­ra­ma ben­dri­joms – 10 tūkst. eu­rų

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je jau dau­giau kaip pen­ke­rius me­tus vei­kia pa­ra­mos so­dų ben­dri­joms pro­gra­ma. Šį­met iš vie­ti­nio biu­dže­to jai skir­ta 10 tūkst. eu­rų, anks­čiau jai bu­vo duo­da­ma apie 7 tūkst. eu­rų.

Dvi­de­šim­čiai ra­jo­ne vei­kian­čių so­dų ben­dri­jų to­kia pi­ni­gi­nė pa­ra­ma – la­šas jū­ro­je. Pro­gra­mos pa­ra­mos lė­šos ski­ria­mos so­di­nin­kų ben­dro nau­do­ji­mo ob­jek­tams, daž­niau­siai ke­liams tvar­ky­ti.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ko­mu­na­li­nio ūkio sky­riaus ve­dė­jo Man­to Lu­da­vi­čiaus tei­gi­mu, šiuo me­tu so­dų ben­dri­jų ke­liams ir gat­vėms tvar­ky­ti spe­cia­lią pro­gra­mą tu­ri Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos: „Esa­me pa­tei­kę pra­šy­mus dėl lė­šų sky­ri­mo tri­jų so­dų ben­dri­jų gat­vėms – „Ber­že­lio“ vie­nai gat­vei, „Dzū­ki­jos“ vie­nai gat­vei ir „Do­bi­lo“ dviem gat­vėms.“

Ko­mu­na­li­nio ūkio sky­riaus ve­dė­jas pa­nei­gė kai ku­rių so­di­nin­kų įsi­ti­ki­ni­mus, kad Vy­riau­sy­bė ne­va yra įpa­rei­go­ju­si sa­vi­val­dy­bę per­im­ti so­dų ben­dri­jų ke­lius ir gat­ves: „Yra tik to­kios re­ko­men­da­ci­jos. Mes šių ob­jek­tų per­im­ti sa­vi­val­dy­bės nuo­sa­vy­bėn ne­ga­li­me, nes ne­tu­ri­me lė­šų jiems tvar­ky­ti.“

  Komentaras

  Gal skaldos pritrúko, stengtasi , tvarkyta, bet tikrai ne visur uzpilta, prastai sutvirtinta, metosi vidury kelio ir pilni pakrasciai. Pirmininkas tikrai stengiasi, ačiú jam.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.